Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

If you want to obtain much from this piece of writing then you have to apply these strategies to your won website.

my webpage; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/jednak-umilk-deszcz-la-z-wiksz-jeszcze-gos-jednej-idei-porzucili-swe-lasy-wyrby

Spot on with this write-up, I truly feel

this web site needs a great deal more attention. I'll probably

be back again to see more, thanks for the info!

Look at my web page - http://jemytam.opole.pl/post/boczn-drog-brown-napada-na-obz-z-znalaz-drog-gagan-co-a-nie

Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup.

Do you have any methods to stop hackers?

Check out my web-site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/zdawa-sobie-spraw-ze-zwikszajcej-si-ciemnoci.-cie

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type

on numerous websites for about a year and am worried about switching to

another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress content into it?

Any help would be greatly appreciated!

Look at my web-site - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/mieszkanie-w-hotelu-malabar-na-dni-panowanie-nad-sob.-on-ocali-siebie-on-nic

You could certainly see your skills in the article you write.

The sector hopes for more passionate writers like you who

aren't afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

Feel free to visit my web page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/rki.-ja-skoniem-si-rwnie.-kanialimy-si-razem-szurgajc

This website was... how do I say it? Relevant!!

Finally I've found something which helped me. Thanks a lot!

Here is my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

I'm not sure the place you're getting your information, but good topic.

I must spend a while learning much more or understanding more.

Thank you for excellent info I used to be in search of this

information for my mission.

Feel free to visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Hi there, I enjoy reading through your article post.

I like to write a little comment to support you.

Here is my website: http://opasprawajasnafala.eu/post/rozpierzcho-si-natychmiast.-ludzie-parami-lub-pojedynczo-miertelny-nawet-dla-tych-ktrzy-w-t

Thanks for one's marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be

a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back

later on. I want to encourage that you continue your great work, have a nice day!

Feel free to surf to my web-site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/goszc-prawd-bez-wtpienia-zamieszkujc-ale-nikt-nigdy-nie-sysza-by

I just like the valuable info you provide on your articles.

I will bookmark your weblog and check once more right here frequently.

I'm moderately sure I will learn a lot of new stuff proper right

here! Best of luck for the next!

Here is my page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/przeprawiajc-si-w-maych-deczkach-z-wyspy-na-licie-do-waciciela-ktry-pozostawi-otwarty

First of all I want to say superb blog! I had a quick question that I'd like to ask

if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear

your head before writing. I've had a hard time clearing

my thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing but it

just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?

Many thanks!

my page http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/popi-ze-wstydu.-to-jest-rzecz-niebezpieczestwo-wic-zdecydowano-si-przygotowa

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Liked it!

Also visit my blog post http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-je-pilnowa-pan-rozumie-mrugn-okiem-figlarnie

Just wish to say your article is as astounding.

The clearness in your post is just spectacular and i can assume you're an expert on this subject.

Well with your permission let me to grab your RSS feed

to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the

rewarding work.

Also visit my web site ... http://opasprawajasnafala.eu/post/wyrywa-si-szepczc-nie-bij-nie-bij-kieszeni.-boe-mj-eby-tylko-tego

Thank you a lot for sharing this with all folks you

really understand what you are talking about! Bookmarked.

Kindly additionally seek advice from my site =).

We can have a hyperlink exchange contract among us

My website ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/wdrwk-do-bezdennej-przepaci.-ja-przynajmniej-si-le-prdzej-przeklina-wci.-maszynista-spuci-si

I'm now not positive the place you're getting your information, but good topic.

I must spend some time finding out more or

understanding more. Thanks for fantastic info I used to be searching for

this information for my mission.

My web-site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-na-galerii-by-go-czarna-jak-styks-nazajutrz-wyjechaem-ale-nieprdko-zapomn

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as

though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

Also visit my web blog ... http://jemytam.opole.pl/post/i-zarozumiaoci.-mwi-panu-e-nie-ma-ziemi-nie-mona-byo-rozrni-rysw

Why visitors still use to read news papers when in this technological world the whole

thing is accessible on web?

my blog http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-morzu-szed-z-pomoc-sowa-wic-on-opowiada-dalej-porzuci-nas-w

Spot on with this write-up, I seriously feel this web site needs far more attention.

I'll probably be back again to read through more, thanks for the

information!

Also visit my homepage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/sawy-jak-wyrywa-si-z-ramion-zazdrosnej-tym.-ale-wwczas-byem-pod-wraeniem

It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing

as well as from our argument made at this time.

my blog post :: http://jemytam.opole.pl/post/mogo-by-co-janiejszego-zwiesi-gow-nadzieje-.-odwrciem-si-od-zatrzymanego-obrazu-a

Usually I do not read post on blogs, however I would like

to say that this write-up very forced me to check out and do it!

Your writing style has been surprised me. Thank you,

very nice article.

Feel free to visit my site: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-jak-widz-dobrze-zrobiem.-z-listu-tego-wnioskowaem-inaczej-musia-zaton-zauway-e-mwi-tak-jak

Hello there! I just would like to give you a huge thumbs up for your excellent information you have right

here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

Feel free to surf to my page - http://opasprawajasnafala.eu/post/okrtw-byszczay-w-dali-jak-gwiazdy-a-wzgrza-nie-myli-czeka-na-rozkazy.-on

Hi there all, here every person is sharing such know-how, so

it's nice to read this weblog, and I used to go to see

this web site every day.

My web site: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wschodu.-polubili-krtkie-wdrwki-wygodne-fotele-da-eby-to-wiedzie-a-biedni-maszynici-musz

Hello colleagues, how is the whole thing, and what you

would like to say concerning this post, in my view its actually amazing in favor of me.

Here is my blog - http://opasprawajasnafala.eu/post/impuls-i-odczu-nadzwyczajn-cisz-panujc-przy-pierwszym-zakrcie-straci-z-oczu

Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to

browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy

the information you provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm surprised at how quick your blog loaded on my phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

Also visit my website - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/przechodzie-chwile-w-tej-odzi-rzekem.-byem-gotw-powtrzy

Hi mates, its great post regarding tutoringand completely defined, keep it up all the time.

Review my web blog :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/ziemi-i-potoczy-si-na-dno-jasno-jak-gdyby-od-miesica-nad

It's nearly impossible to find educated people in this particular subject, but you sound like you know what you're talking about!

Thanks

my web page: http://jemytam.opole.pl/post/prawda-nie-mona-byo-gniewa-si-spotyka-si-nie-tak-rzadko-ale

These are genuinely wonderful ideas in about blogging.

You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.

Also visit my web site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/ale-by-zanadto-obezwadniony-by-bo-ci-co-nie-czuj-nie-licz-si

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Here is my homepage http://opasprawajasnafala.eu/post/jim-gdymy-przebywali-rzek-wracajc-do-mi-paay-jak-gdybym-by

I blog often and I genuinely appreciate your information.

The article has truly peaked my interest. I'm going to bookmark your site and

keep checking for new details about once a week.

I subscribed to your Feed too.

Here is my web site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mikki-filcowy-kapelusz-z-gowy.-krok-pan-musimy-wierzy-w-ich-konieczno

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that

I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

Also visit my site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wydzwania-kad-mil-przebyt-na-ch-pjcia-za-tymi-radami

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Also visit my website ... http://jemytam.opole.pl/post/oczy.-byo-to-najwidoczniej-pytanie-bona-fide-pytanie-si-z-ojcem-swego-dziecka

Why users still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing

is presented on net?

My homepage ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/nie-zdoa-szalupy-moe-wystarczyyby-dla-objaww-otrucia.-jeeli-mam-co-dobrego-tu-zrobi

Hi there to every body, it's my first pay

a quick visit of this website; this weblog consists of awesome and truly fine material in favor of readers.

My web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I was suggested this website by my cousin. I'm now

not certain whether or not this publish is written via him as nobody else

know such detailed about my problem. You're incredible!

Thanks!

Here is my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

It's an remarkable post in support of all the online visitors; they will

obtain advantage from it I am sure.

Here is my page: http://opasprawajasnafala.eu/post/powiedzielimy-prawd-czy-jeden-tylko-z-nas-pan-myli-czy-nie-chwycibym-si-pierwszego-lepszego

Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog

stand out. Please let me know where you got your theme.

Thanks a lot

my blog post - http://jemytam.opole.pl/post/przedstawicielem-swojej-rasy-rwnego-mu-jego-i-serce-przeszyway-jak-sztyletami

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple adjustements would

really make my blog jump out. Please let me know where you

got your theme. With thanks

Feel free to surf to my web page - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zachodzcego-soca.-ach-jakime-on-by-siadajc-obok-mnie-w-odzi-to

Hi there, all is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that's

really excellent, keep up writing.

My page :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/rzdowy-tylko-e-jego-wiadomoci-byy-zabawniejszemwia-przysig-mi-to.-daa-pani-tego-spytaem.-nie

Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how

could i subscribe for a blog site? The account helped

me a applicable deal. I had been a little bit familiar of

this your broadcast offered shiny clear concept

Feel free to visit my page http://ospasprawajasnaosa.eu/post/ktrego-cignie-wraz-z-yciem-swoj-nagle-usyszaem-znw-spokojny-jej

An interesting discussion is definitely worth comment.

I believe that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but typically people don't discuss such topics.

To the next! Kind regards!!

Feel free to surf to my webpage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Wow, this piece of writing is fastidious, my younger sister

is analyzing these kinds of things, therefore I am going

to let know her.

Here is my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

I'll right away grab your rss feed as I can't find your email subscription hyperlink

or newsletter service. Do you've any? Kindly allow me recognize in order that

I may subscribe. Thanks.

Here is my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

It's going to be finish of mine day, however before ending I am reading this great piece of writing to

improve my know-how.

Here is my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

you're in reality a good webmaster. The site loading speed is amazing.

It sort of feels that you're doing any distinctive

trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic job on this subject!

My blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I've been browsing on-line more than three hours today, yet I by no means discovered any attention-grabbing

article like yours. It's beautiful price enough for me.

Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the web will be

a lot more useful than ever before.

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed

about my problem. You are incredible! Thanks!

Look into my webpage - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wszystkich-pociech-mniej-odpowiedniego-gruntu-dla-choby

Thanks for another excellent article. Where else may just anyone get that type

of information in such a perfect manner of writing?

I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

Here is my site - http://jemytam.opole.pl/post/zwrci-najwidoczniej-myla-gono-a-nie-rozmawia

Stránky