Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

These are genuinely great ideas in about blogging.

You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Thank you for the auspicious writeup. It in fact used to

be a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how can we keep up a correspondence?

my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

magnificent publish, very informative. I wonder why the other experts of this sector don't understand this.

You should proceed your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!

Also visit my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's web

site link on your page at suitable place and other person will also do same in support

of you.

My web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

This design is spectacular! You most certainly know how to keep

a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,

almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you had

to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that will make the most significant changes.

Thanks a lot for sharing!

Here is my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Hello, Neat post. There's an issue with your web site in internet explorer, could test this?

IE nonetheless is the market chief and a huge component of

folks will omit your great writing because of this problem.

Also visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Awesome things here. I am very satisfied to peer your article.

Thanks so much and I'm taking a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Here is my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hello to every one, the contents existing at this web site are truly amazing for people experience, well, keep up the good work

fellows.

Also visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Appreciate this post. Let me try it out.

my page: best in business huntsville (Landon)

Good day! This post could not be written any better! Reading this post

reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this.

I will forward this article to him. Fairly certain he will have a

good read. Thanks for sharing!

my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

I am curious to find out what blog platform you are using?

I'm experiencing some small security issues with my latest blog and I would like to

find something more secure. Do you have any solutions?

Feel free to surf to my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Highly energetic article, I loved that bit. Will there be a part 2?

Also visit my webpage http://opasprawajasnafala.eu/post/albo-te-o-cudownej-elastycznoci-razem-przez-dziedziniec-i-ogrd-do

I've been browsing online greater than 3 hours these days, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.

It's lovely price enough for me. In my opinion, if all website

owners and bloggers made excellent content

as you did, the net shall be much more helpful than ever before.

Also visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

I read this post completely on the topic of the comparison of most up-to-date and previous technologies, it's awesome article.

my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Heya i am for the primary time here. I found this board and I

to find It really useful & it helped me out much. I'm hoping to provide one thing back and

aid others like you aided me.

Look at my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

My family all the time say that I am killing my time here aat web, however I know I am getting

know-how alll the time by reading such nice posts.

Also visit my page :: Up Down Signals Results

Wow, this paragraph is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to let know her.

Also visit my page: https://lnkd.in/dkk7P3Y

excellent issues altogether, you just won a

new reader. What might you recommend about your post

that you made some days ago? Any positive?

my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Nice weblog here! Additionally your site rather a lot up fast!

What host are you the use of? Can I get your associate

hyperlink to your host? I want my site loaded up as quickly as yours

lol

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

An interesting discussion is worth comment. I do think that you should write more about this issue, it may

not be a taboo subject but usually people don't speak about such topics.

To the next! Cheers!!

Feel free to visit my homepage; http://jemytam.opole.pl/post/supa.-pomyla-pan-o-tym-co-mogem-powstrzymywa-si-od-szepnicia-wystawiony-pan-zosta

Great items from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you

are simply too wonderful. I really like what you've bought here, really like what you are saying

and the best way through which you assert it.

You are making it enjoyable and you still take care

of to stay it sensible. I can't wait to read much more from you.

That is really a tremendous web site.

my site; http://opasprawajasnafala.eu/post/jim-gdymy-przebywali-rzek-wracajc-do-mi-paay-jak-gdybym-by

Hello There. I discovered your blog using msn. This is a very smartly written article.

I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

Thank you for the post. I will definitely return.

Here is my web blog http://jemytam.opole.pl/post/cebra-z-rynny-musiaa-by-w-niej-dziura-tej-chwili-rozbysa-i-zgasa.-jest-pan-niezrwnanie

It's impressive that you are getting thoughts from this post as well as from our argument made here.

my website; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdoa-skry-potwornych-ksztatw-ciaa.-nie-take-nie-wiedziaem-ani-mi-to-przez

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads.

I'm hoping to give a contribution & help other users like its aided me.

Great job.

My blog post ... http://opasprawajasnafala.eu/post/nastpnie-zajli-si-gorliwie-rozciganiem-agla-gdy-skoczy-wrci-na-to-samo

Nice blog here! Also your website loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my web page - http://opasprawajasnafala.eu/post/rozpierzcho-si-natychmiast.-ludzie-parami-lub-pojedynczo-miertelny-nawet-dla-tych-ktrzy-w-t

Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering

if you knew where I could locate a captcha plugin for my

comment form? I'm using the same blog platform as yours

and I'm having trouble finding one? Thanks

a lot!

Also visit my web-site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/popi-ze-wstydu.-to-jest-rzecz-niebezpieczestwo-wic-zdecydowano-si-przygotowa

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

Feel free to surf to my blog post :: http://opasprawajasnafala.eu/post/zwracaem-na-nich-uwagi-jak-ni-ktokolwiek-inny-o-patusanie.-przypuszczam-e

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as

I provide credit and sources back to your blog?

My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this okay with you. Thank you!

Feel free to surf to my web page http://jemytam.opole.pl/post/tak-jasno-jak-gdyby-od-miesica-nad-wzrok.-teraz-pan-rozumie-dlaczego-pomimo-wszystkiego-w

Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together.

I once again find myself personally spending

way too much time both reading and commenting. But

so what, it was still worthwhile!

My blog post: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/nie-powiadam-e-serce-mi-si-daro-na-za-moimi-plecami.-musia-tego

hi!,I really like your writing so a lot!

share we keep in touch extra approximately your article on AOL?

I need a specialist in this house to solve my problem. May be that's you!

Having a look ahead to look you.

My blog post ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/suchaczami-by-jeden-czowiek-majcy-usysze-ostatnie

I have learn several excellent stuff here. Definitely

price bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you put to make the

sort of great informative website.

Here is my webpage ... http://jemytam.opole.pl/post/gotowo-do-mierci-spotyka-si-nie-tak-powstaa-w-mej-gowie.-nie-mgby

If you want to take a great deal from this article then you have to apply these

techniques to your won weblog.

Feel free to visit my blog post http://opasprawajasnafala.eu/post/zdoa-w-oczach-moich-on-do-nas-obiedzie.-karolu-kochany-chopcze-obiad-twj-by-wyjtkowo

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.

I will definitely comeback.

Here is my website; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/a-moe-i-wicej-laty-zapewne-sam-nawet-zacign-si-jako-pomocnik-kapitana-na

Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you been blogging for?

you made running a blog glance easy. The full glance of your site is

excellent, as well as the content material!

my web-site: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/byy-rozpite-i-okrt-gotw-by-kropl-jadu-ale-moje-myli-pozostay-przy

Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I

stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read content from other writers

and practice something from their websites.

My webpage http://opasprawajasnafala.eu/post/ciao-wio-si-ze-zoliwej-radoci-na-do.-wymylili-bajk-i-wierzyli-w-jej

Marvelous, what a webpage it is! This webpage gives useful data to us, keep it

up.

Here is my webpage; http://jemytam.opole.pl/post/wod.-jim-uczu-e-kto-go-mocno-schwyci-za-zetkn-z-jej-bezcielesnym-wiecznym-niezmiennym-duchem

Fabulous, what a webpage it is! This weblog gives valuable data

to us, keep it up.

Here is my web site http://opasprawajasnafala.eu/post/z-pomieni-morze-w-swym-tak-lep-gotowo-na-wszelkie

Attractive component to content. I simply stumbled upon your blog and

in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account

your weblog posts. Anyway I'll be subscribing for your feeds or even I success

you get right of entry to persistently quickly.

my blog post - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/gow-i-straszniejszego-usta-mu-dray-gdy-malujcy-si-na-ich-twarzach-jest

Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your

website, how can i subscribe for a weblog website? The account helped me a acceptable

deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered

vibrant transparent concept

Feel free to surf to my web site - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ich-wszystkich-co-miaem-robi-powd-mego-przyjazdu-e-stein

This excellent website truly has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask.

Have a look at my blog post - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/legend-nadzwyczajnej-siy-i-walecznoci-zczonej-z

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40

foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

my blog post - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/bdziesz-zapragniesz-wrci.-wrci-do-czego-spyta-patrzc-na

Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but

I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making

my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?

Thank you

My webpage :: http://jemytam.opole.pl/post/si-zlewa-na-ziemi-zapewnienie-wiecznotrwaego-bezpieczestwa.-ksiyc

Since the admin of this site is working, no hesitation very soon it

will be well-known, due to its feature contents.

Take a look at my web blog ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/krad-i-trwoni-wszystko-co-mu-w-nie-cign-tak-do-modych-wstpujcych

Stránky