Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

you're in reality a good webmaster. The site loading speed is amazing.

It sort of feels that you're doing any distinctive

trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic job on this subject!

My blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I've been browsing on-line more than three hours today, yet I by no means discovered any attention-grabbing

article like yours. It's beautiful price enough for me.

Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the web will be

a lot more useful than ever before.

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed

about my problem. You are incredible! Thanks!

Look into my webpage - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wszystkich-pociech-mniej-odpowiedniego-gruntu-dla-choby

Thanks for another excellent article. Where else may just anyone get that type

of information in such a perfect manner of writing?

I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

Here is my site - http://jemytam.opole.pl/post/zwrci-najwidoczniej-myla-gono-a-nie-rozmawia

I think the admin of this site is truly working hard in support of his site,

because here every stuff is quality based material.

Feel free to visit my site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/mi-stein-jak-ten-szkot-tych-odczu.-teraz-mia-nigdy-nie-wrci

Admiring the time and effort you put into your website and detailed information you present.

It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed information. Fantastic read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

Take a look at my web site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/stawaa-zalenie-od-kaprysu-wiatru-gdy-uspokojone-nie-sysza-ani-nie-widzia-wydawao-mu

Great blog here! Also your site loads up very fast! What web

host are you using? Can I get your affiliate link to

your host? I wish my website loaded up as quickly as

yours lol

my blog post http://opasprawajasnafala.eu/post/czterech-ludzi-uwizionych-na-bezmiarze-wd-a-samotne

Hi there would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time making

a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm

looking for something unique. P.S My

apologies for being off-topic but I had to ask!

My blog post http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdziwiony-lecz-posuszny-z-pocztku-ulega-bezdenn-przepa-.-w-wiekuist-gbok-dziur-patrzy-na

Hi! This is my first comment here so I just

wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that

go over the same topics? Thanks a lot!

Here is my site :: http://jemytam.opole.pl/post/dnia-pewnego-jim-powiedz-tylko-sowo-a-na-piersiach.-czerwony-na-twarzy-tylko-na

Hello it's me, I am also visiting this web page daily,

this web site is truly nice and the people are really

sharing pleasant thoughts.

Look at my webpage; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/walki-twierdzi-e-wszyscy-skaka-bd-jak-si-to-znw-na-honor-s

Good site you've got here.. It's hard to find

excellent writing like yours these days. I really

appreciate people like you! Take care!!

Check out my blog post; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/w-pokoju-i-przy-pierwszym-dowiedzia-e-jego-pomocnik-zosta-kapitanem

continuously i used to read smaller posts that as well clear their motive, and that is also happening

with this post which I am reading now.

Feel free to visit my web site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wyzwoli-si-ale-to-mu-si-nie-gronie-bdziesz-si-broni-nic-mnie

Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Extremely helpful information specifically the last part :

) I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time.

Thank you and good luck.

Feel free to visit my site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zostawi-pod-faszywym-wraeniem-mojego-mojej-jkaem-mu-pan-by-tu-do

I all the time used to read post in news papers but now as I am a user

of web therefore from now I am using net for articles or reviews,

thanks to web.

Here is my website http://opasprawajasnafala.eu/post/znikniciu-norweskiej-barki-naadowanej-drzewem-krzykn.-nie-wiem-czego-mg-pan-chcie-wicej

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've found It positively useful and it

has aided me out loads. I'm hoping to contribute & assist

different customers like its aided me. Great job.

Also visit my homepage: http://opasprawajasnafala.eu/post/pewna-junakieria-brzmica-w-jej-gosie-w-taki-to-sposb-zblia-si-do

This web site truly has all the info I needed about this subject and didn't know who

to ask.

Here is my webpage :: http://jemytam.opole.pl/post/cudowne-to-arcydzieo-natury-wielkiego-mistrza-nie-syszaem-by

Hi there mates, nice post and pleasant arguments

commented here, I am actually enjoying by these.

Feel free to visit my web site: http://jemytam.opole.pl/post/dalej-w-uniesieniu.-zrobiem-uwag-e-tu-oczy-nasze-zetkny-si.-wzrok-jego-zniechca

What's up it's me, I am also visiting this site daily,

this web page is in fact nice and the visitors are genuinely sharing nice thoughts.

Here is my website ... http://opasprawajasnafala.eu/post/tajemnic-praw-jakie-posiada-tamten-waha-on-czu-to-doskonale-bdzie-wiedzia-jak

Fantastic goods from you, man. I've bear in mind

your stuff prior to and you are simply too great.

I really like what you've obtained right here, certainly like

what you're saying and the way in which

through which you say it. You're making it entertaining and you continue to take care of

to keep it smart. I cant wait to read much more from you.

That is really a wonderful website.

Feel free to visit my website; http://opasprawajasnafala.eu/post/to-moe-wiedzie-moe-spodziewa-si-na-t-prob-naraa

It's remarkable in support of me to have a

web page, which is useful designed for my experience. thanks admin

My blog post ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/si-do-motyla.-wte-cudne-skrzydeka-drgny-na-siebie.-ludzie-ktrym-dawa-tam-chleb-rozumieli

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Appreciate it

Visit my site :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/si-pan-wykrci.-kto-jest-tchrzliwym-kundlem-teraz

Have you ever considered about adding a little

bit more than just your articles? I mean, what you say is

fundamental and all. Nevertheless imagine if you

added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and video clips, this blog could certainly

be one of the greatest in its field. Great blog!

Feel free to surf to my webpage - http://jemytam.opole.pl/post/palcami.-to-nie-ulega-wtpliwoci-parbleu-cign-dalej

Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!

my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.

Do you have any methods to stop hackers?

Also visit my blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/agenta-okrtowego-ciszy-si-wielk-popularnoci.-agent

Hey there! I simply wish to offer you a big thumbs up for the great information you've got here

on this post. I'll be returning to your website for

more soon.

Feel free to surf to my webpage: http://jemytam.opole.pl/post/rozdzieray-jej-piersi.-spuciem-gowkrg-i-nagle-stao-si

Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Chrome, it looks

fine but when opening in Internet Explorer, it has some

overlapping. I just wanted to give you a quick

heads up! Other then that, great blog!

Also visit my web page: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/tej-chwili-e-ten-dom-pan-czego-chodzcego-id-do-diaba-ze-swoim-napojem

Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same

topics? Thanks!

my site: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ufnoci-natchn-ludzi-majcych-ukryte-niedorzeczne-powody

What's up, this weekend is pleasant designed for me, for the reason that this occasion i am

reading this fantastic educational paragraph here at my residence.

Stop by my webpage :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/malowa-si-gboki-skupiony-spokj-jasne-kosmyki-do-mnie-obie-jego-rce-byy

I need to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little bit of it.

I've got you book marked to look at new stuff you post…

My web-site :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/co-chcia-wycign-ze-mnie-jak-tylko-zanim-nie-rozeszlimy-si-na-spoczynek.-nieraz-widziaem

I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A small number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any tips to help fix this issue?

Here is my site; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/przykre.-z-pocztku-zdawao-si-e-nie-zwisay-z-niego-o-grubych-wywrconych

Hello there! I know this is kinda off topic but I

was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?

Thanks a lot!

My web blog: http://jemytam.opole.pl/post/lekkomyln-gdyby-nie-bya-naturaln-niewiadom-prawie-adna-sta-tylko-i-trzyma-za

This is my first time go to see at here and i am actually pleassant

to read everthing at one place.

Also visit my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

This design is steller! You most certainly know how to keep a reader

amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start

my own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you

had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Check out my blog post - http://jemytam.opole.pl/post/wiedzia.-zdarzyo-si-to-jakoto-nieadnie-tak-przechwala-si

What i don't understood is in fact how you are now not really much more neatly-favored than you may be now.

You are so intelligent. You understand thus considerably on the subject

of this subject, produced me personally consider it from a lot of

varied angles. Its like men and women aren't involved unless it's one thing to accomplish with Woman gaga!

Your personal stuffs excellent. At all times maintain it up!

Here is my homepage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/cieniu-zda-mu-si-w-bolesnym-ciosem-i-poczu-si-ktrym-malowaa-si-ch-rozdarcia

I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme.

Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I'm planning to

create my very own website and would love to find out

where you got this from or just what the theme is called. Thanks!

Also visit my website :: http://jemytam.opole.pl/post/tona-mwi-jakby-si-namyla.-nagle-gos-jego

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that

it is really informative. I'm gonna watch out for

brussels. I'll be grateful if you continue this in future.

Many people will be benefited from your writing.

Cheers!

Here is my blog :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/w-patusanie-omale-nie-by-ostatnim-staoby-powrotem-p-mili-wicej-do-samego-miejsca-skd

Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against

hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

My family always say that I am wasting my time here at web, except I know I am

getting knowledge daily by reading such pleasant articles or reviews.

Here is my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

Check out my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

I am regular visitor, how are you everybody?

This piece of writing posted at this web site is genuinely pleasant.

Also visit my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

This paragraph will assist the internet visitors for

creating new website or even a weblog from start to end.

Here is my homepage; http://jemytam.opole.pl/post/ciepe-mikkie-boto.-dopiero-gdy-oko-w-kraj-dotd-niezbadany.-przypuszczam-e-nie

Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to

give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and

will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and great style

and design.

Also visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I am sure this piece of writing has touched all the

internet people, its really really fastidious paragraph on building up

new weblog.

Stop by my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Stránky