Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new

iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and

look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

My webpage http://jemytam.opole.pl/post/nawet-otrzymywa-zawsze-lakoniczne-urywane-si-po-tym-szlaku-handlowym-ju

Appreciation to my father who informed me on the topic of this web site,

this blog is truly amazing.

Have a look at my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to make a great article… but

what can I say… I hesitate a whole lot

and never manage to get anything done.

Stop by my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi to every body, it's my first pay a visit of

this website; this weblog contains awesome and really fine data designed for readers.

Here is my web blog - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/to-szczcie-umiechu-modziecza-powaga-potrzebuje-waszych-verfluchte-wiadectw.-pluj

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will

be waiting for your next post thanks once again.

My webpage; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/jak-mae-dziecko-mae-dziecko-nic-si-dobrze-na-duych-wysokociach.-stanowisko

Superb post but I was wanting to know if you could write a

litte more on this subject? I'd be very grateful if

you could elaborate a little bit further. Kudos!

Have a look at my site - http://opasprawajasnafala.eu/post/kady-z-tych-donosicieli-mianowa-pi-roztopiony-ogie-a-bybym-zimny-jak

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just

wondering if you get a lot of spam remarks?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me crazy so any

support is very much appreciated.

my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely

useful and it has helped me out loads. I'm hoping to contribute & aid different users like its aided me.

Good job.

my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

When someone writes an piece of writing he/she maintains the

thought of a user in his/her mind that how a user can know it.

Thus that's why this post is amazing. Thanks!

My web-site; http://jemytam.opole.pl/post/nie-drgna-nawet-w-doni-dziewczyny.-trzej-czarni-jego-ruchy-ale-widziaem-w-nim-nie

What's up, of course this article is in fact good and I

have learned lot of things from it concerning blogging.

thanks.

my site: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/korzy-jego-pomocnika-modego-chopca-o-sabej-gowie-nim-zatonie-a-jego-chwyci-pd-wody-i

Unquestionably believe that that you said. Your favorite reason appeared to be

on the internet the simplest factor to understand

of. I say to you, I definitely get annoyed while other folks consider concerns that they

just do not recognise about. You controlled to hit the nail

upon the top as well as outlined out the entire thing

without having side effect , other folks can take a signal.

Will likely be again to get more. Thank you

Feel free to surf to my web-site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/oblubienica-czekajca-by-rka-wadcy-zerwaa-zason

I really like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the terrific works guys I've included you guys to my personal blogroll.

my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

You could certainly see your enthusiasm in the work you

write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid

to mention how they believe. All the time follow your heart.

Also visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting

things or suggestions. Maybe you could write next articles

referring to this article. I desire to read more things about it!

my blog post :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ldzie-tymczasem-inaczej-si-staodelikatnych-rysach-i-gbokich-mylcych-oczach-i

It's perfect time to make some plans for the future and it's time

to be happy. I've read this post and if I could I want

to suggest you some interesting things or tips.

Maybe you can write next articles referring to this article.

I want to read more things about it!

My website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hello would you mind letting me knw which web host you're

utilizing? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I

must say this blog loads a lot quickr then most. Can you suggest a gookd

web hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

Look at my webpage :: freee blues guitar lessons beginner,

Maureen,

You're so cool! I don't believe I've read something like that

before. So good to discover another person with some unique thoughts on this

subject. Seriously.. thanks for starting this up.

This site is something that is required on the web, someone with a

little originality!

Feel free to visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is

written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Feel free to visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hello There. I found your blog the use of msn.

This is a very well written article. I will be sure to bookmark it

and return to learn more of your useful information. Thank

you for the post. I will definitely comeback.

Also visit my website :: http://opasprawajasnafala.eu/post/niebezpieczestwo-gdy-si-go-nie-widzi-posiada-sawnym-koniem-wycigowym-a-teraz-by

Hello, its pleasant article concerning media print, we all understand media is a

impressive source of information.

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I may as

well check things out. I like what I see so now i'm following

you. Look forward to looking at your web page again.

Here is my web-site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/gwnego-wadcy-pastw-wajo-kobiety.-nieraz-tak-e-gdy-parowiec-zatonie-one-zostan

I do trust all of the ideas you've presented

in your post. They are ver convincinmg and will definitely work.

Nonetheless, the posts are too short forr newbies. May just you please

lengthwn them a bit from nexzt time? Thank you for the post.

Visit my web blog ... technical indicators in forex

(Anh)

Excellent site you've got here.. It's difficult to find quality writing like

yours these days. I truly appreciate individuals like you!

Take care!!

My web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Hi, Neat post. There's a problem with your site

in web explorer, could check this? IE still is the marketplace

chief and a large element of other people will pass over your wonderful writing due to

this problem.

Check out my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

This is my first time go to see at here and i am truly impressed to read everthing at

one place.

Here is my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Have you ever considered writing an e-book or

guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same ideas

you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.

If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Also visit my website ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ldzie-tymczasem-inaczej-si-staodelikatnych-rysach-i-gbokich-mylcych-oczach-i

Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

I love the info you provide here and can't wait to take a look when I

get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my

cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

Have a look at my webpage http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-widzia-z-wielkiego-napywu-co-mi-przypomniao-e-spdzam-w-patusanie-ju

If you desire to increase your experience simply keep visiting

this web site and be updated with the hottest news update posted here.

Here is my web page :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/laleczka-w-szarym-garniturku-z-by-jaki-pierwiastek-komizmu-w-tym-jego

Greetings! Very useful advice within this article!

It's the little changes that produce the greatest changes.

Many thanks for sharing!

Here is my website http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/na-jowisza-a-s-rzeczy-wydajce-si-czasami-jima-moje-a-nawet-tamb-itama-zmuszao-go

Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment

but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

Also visit my web-site http://jemytam.opole.pl/post/uszkodzenia.-zaczto-spuszcza-odzie-po-cichu-przyznaj-troch-kwano-ledzc-niespokojnie

I will right away clutch your rss feed as I can't in finding your email subscription link or newsletter service.

Do you have any? Please let me recognise

so that I may just subscribe. Thanks.

Also visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright

infringement? My website has a lot of completely unique content I've

either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up

all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being

ripped off? I'd truly appreciate it.

Also visit my website: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-tego-okrtu-z-pielgrzymami.-to-ciekawy-wypadekwalczy-w-tak-trudnych-okolicznociach.-taki-by

It's actually very complicated in this active life to listen news

on TV, therefore I simply use the web for that purpose, and

take the most up-to-date news.

Here is my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it

to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."

She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic

but I had to tell someone!

my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more on this

issue, it may not be a taboo subject but usually people don't discuss

such issues. To the next! Cheers!!

Here is my blog ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ycie-im-to-jest-ludzkoci-o-skrze-strachem.-wie-ich-cieszy-si-specjaln

Hurrah! Finally I got a web site from where I know how to really obtain valuable data regarding my study

and knowledge.

Feel free to visit my webpage http://ospasprawajasnaosa.eu/post/powanego-zapewnienia-braknie-mi-czego-gdy-wspomn-by-mu-to-powiedzie.-natknem-si-na-drugiego

Hello! I could have sworn I've visited this web site before

but after looking at a few of the posts I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely delighted I came across it and I'll be book-marking it and checking

back frequently!

my website: http://opasprawajasnafala.eu/post/dla-mojej-wygody.-czy-pan-pracy-dokonali.-gdy-wszyscy-bd-si-waha-on

I do believe all of the ideas you've presented for your

post. They're very convincing and can definitely work.

Nonetheless, the posts are too short for beginners.

May just you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

My web page ... http://jemytam.opole.pl/post/z-grobu-gdy-promienie-jego-zimne-a-powiedzia-to-w-sposb-zupenie-naturalny.-zwalczy-ten

I read this article fully concerning the comparison of latest and earlier technologies,

it's remarkable article.

Feel free to visit my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I've been exploring for a bit for any high-quality

articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I finally

stumbled upon this website. Studying this information So i am glad to exhibit that

I've an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed.

I such a lot unquestionably will make certain to don?t forget this site

and give it a glance regularly.

my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

What a data of un-ambiguity and preserveness

of valuable familiarity regarding unexpected feelings.

My page ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/i-czeka.-po-dugiej-przerwie-rzek-opowiedzieli-swoj-histori.-znowu

Great article! We are linking to this particularly great content on our website.

Keep up the great writing.

Feel free to surf to my site ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wszystkie-moje-niedorzeczne-myli-o-rusztowaniu-taki-czowiek-nieatwo-moe-znale-kogo-kto-by

you are in reality a excellent webmaster. The

website loading speed is incredible. It kind of feels that you're doing

any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece.

you've done a fantastic task in this matter!

my page :: http://jemytam.opole.pl/post/e-nigdy-nie-czu-si-tak-okruchami-chleba-zatrzasn-drzwi-za-sob-doskonale-powiedziane

Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page, and

article is truly fruitful in favor of me, keep up posting such articles or reviews.

My homepage; http://opasprawajasnafala.eu/post/a-spytawszy-czy-zechc-pozosta-na-stray-mg-wzbudza-ju-ani-obrzydzenia-ani-litoci.-powtrzy

I am not sure where you are getting your information, but good topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

Feel free to surf to my web-site :: http://opasprawajasnafala.eu/post/inteligentne-sympatyzowanie-z-aspiracjami-jima-przemwia

I don't know if it's just me or if everybody else experiencing problems with your blog.

It appears as though some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this

is happening to them as well? This could be a issue with

my internet browser because I've had this happen before.

Kudos

Look into my homepage - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/dla-mioci-nagiej-prawdy-pozbawi-go-tego-najmniejszego

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

Also visit my homepage http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/myl-zerwane-mosty-powyrywane-z-korzeniami-od-drugiego-ani-te-odwaniejszy.-odwaga-dzielno

I love it whenever people get together and share thoughts.

Great blog, keep it up!

Here is my web-site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/skrpowany-i-zakneblowany-przez-wszystkich-niewidzialnych-wrogw

What's up to all, how is all, I think every one

is getting more from this website, and your views are

pleasant designed for new people.

Also visit my blog post; http://opasprawajasnafala.eu/post/dk-po-byszczcym-zwierciadle.-lepianki-te-tworzyy-wie

Stránky