Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Excellent post. Keep posting such kind of information on your page.

Im really impressed by it.

Hello there, You have performed an incredible job. I will definitely digg it and

personally recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this

web site.

Here is my web page: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Please let me know if you're looking for a writer for your blog.

You have some really great posts and I believe I would be

a good asset. If you ever want to take some of the load

off, I'd really like to write some material for your blog in exchange for a link

back to mine. Please shoot me an email if interested.

Regards!

Feel free to visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

I am sure this article has touched all the internet viewers,

its really really fastidious article on building up new website.

Also visit my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Hello, I wish for to subscribe for this blog to take latest updates, so

where can i do it please help.

my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Excellent post. I used to be checking constantly this

weblog and I'm impressed! Very helpful information particularly

the remaining part :) I care for such information much. I used to be seeking

this particular info for a very lengthy time.

Thanks and best of luck.

Here is my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

We're a group of volunteers and opening a new scheme

in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed

an impressive process and our whole group will be thankful to you.

Also visit my web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/fajk-na-bardzo-dugim-cybuchu-z-ogupia-to-jedyne-miejsce-na-wiecie-z-wyjtkiem

Hi there, You've done an incredible job.

I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.

I'm confident they'll be benefited from this site.

Also visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty

penny? I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any

tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar

one and i was just curious if you get a lot of spam comments?

If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?

I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.

My blog post :: http://jemytam.opole.pl/post/jego-gosu-nie-ujrz-jego-ogorzaej-twarzy-z-rozmowy-w-kwestiach-naszego-zawodu.-dnie

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or

copyright infringement? My blog has a lot of unique content

I've either authored myself or outsourced but it looks like a

lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help

protect against content from being stolen? I'd really appreciate it.

Feel free to visit my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you make this website yourself or did you hire someone

to do it for you? Plz reply as I'm looking to construct my own blog

and would like to find out where u got this from.

thanks

Also visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

A fascinating discussion is worth comment. I think

that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but generally people do not talk about

such topics. To the next! Kind regards!!

my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting

a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have

done a outstanding job!

Feel free to surf to my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

If some one desires to be updated with most recent technologies afterward

he must be go to see this web page and be up to date all the time.

Stop by my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

May I just say what a relief to discover someone who truly understands what

they're talking about on the internet. You certainly know how

to bring an issue to light and make it important. More people

have to look at this and understand this side of your story.

I was surprised you're not more popular because you surely

have the gift.

Feel free to visit my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Awesome! Its genuinely remarkable paragraph,

I have got much clear idea about from this post.

My page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

I’m not that much of a online reader to be

honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to

come back down the road. All the best

Feel free to visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Thankfulness to my father who shared with me concerning this web site, this blog is truly amazing.

Check out my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

I'd like to thank you for the efforts you've

put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.

In fact, your creative writing abilities has inspired

me to get my very own website now ;)

Feel free to visit my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how on the

topic of unexpected emotions.

Review my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Hi there, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment

to support you.

my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I

provide credit and sources back to your site?

My blog is in the exact same niche as yours and my users would truly benefit from a lot of the information you provide

here. Please let me know if this alright with you.

Thanks a lot!

Look at my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Hello there I am so happy I found your webpage,

I really found you by accident, while I was searching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just

like to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I

also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back

to read much more, Please do keep up the awesome work.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I get pleasure from, cause I found exactly what I

used to be having a look for. You have ended my

four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

Also visit my homepage; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/si-wtedy-nie-mg-wiedzie-ojcem-swego-dziecka-czy-stao

Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out

and say I really enjoy reading through your blog posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that

go over the same topics? Thank you so much!

Feel free to visit my blog :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wschodzie-soca.-mogem-sobie-wyobrazi-pod-nie-spuszczali-z-niego-oka-ale

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.

Maybe you can write next articles referring to this article.

I desire to read more things about it!

Check out my blog post ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It

truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help

others like you helped me.

My website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and all. But think of if you added

some great graphics or video clips to give your posts

more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the greatest in its field.

Fantastic blog!

my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

This article gives clear idea in favor of the new viewers of blogging,

that genuinely how to do running a blog.

My blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Hi, Neat post. There's a problem together with your website in web

explorer, would test this? IE still is the marketplace chief and a

large part of other folks will omit your great writing due to this problem.

my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

If you would like to get a great deal from this article then you

have to apply such strategies to your won webpage.

My web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Thanks for the good writeup. It if truth be told was a enjoyment account it.

Glance advanced to more delivered agreeable from you! By the way,

how could we be in contact?

Here is my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

This is my first time pay a quick visit at here

and i am genuinely impressed to read everthing at

single place.

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Awesome issues here. I am very satisfied

to see your post. Thank you a lot and I'm taking a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a e-mail?

Feel free to surf to my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

These are really enormous ideas in about blogging. You have touched some pleasant things here.

Any way keep up wrinting.

My website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hello there! I simply wish to offer you a big thumbs up for your excellent information you have here on this

post. I am coming back to your website for more soon.

Here is my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Awesome things here. I am very satisfied to peer your post.

Thank you a lot and I'm taking a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Also visit my web blog :: http://jemytam.opole.pl/post/w-nich-wezwanie-na-ktre-odpowiedziaem-jej-szept-inni-mczyni-tak-samo-przysigali.-byo

You need to take part in a contest for one of the greatest sites online.

I most certainly will recommend this blog!

My web site ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/mundurze-spojrza-na-mnie-swymi-ze-zdumieniem.-zdawao-mu-si-jak-powiada

Good blog you've got here.. It's difficult to find quality writing like yours

nowadays. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

Feel free to surf to my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying this info.

Here is my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Hello, I enjoy reading all of your post. I like to

write a little comment to support you.

Feel free to visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Howdy! I understand this is somewhat off-topic

but I needed to ask. Does operating a well-established website like yours require a massive amount work?

I'm brand new to running a blog but I do write in my journal on a daily basis.

I'd like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any recommendations or tips

for brand new aspiring bloggers. Appreciate

it!

Here is my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Hi, I read your blogs on a regular basis. Your story-telling style is

witty, keep it up!

Feel free to surf to my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hello my friend! I wish to say that this article is

awesome, great written and include approximately all important infos.

I'd like to see extra posts like this .

my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor |

Krkavec < Loved it!

My blog post :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Today, while I was at work, my sister stole my

iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a

youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has

83 views. I know this is completely off topic but I had to

share it with someone!

my homepage - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,

how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear

idea

Check out my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I am sure this post has touched all the internet

people, its really really nice piece of writing on building up new blog.

Here is my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Just desire to say your article is as amazing. The clarity on your post is simply great and i could suppose you're a professional in this subject.

Fine together with your permission allow me to clutch your

feed to stay up to date with impending post.

Thanks one million and please continue the rewarding work.

My web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Stránky