Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after

I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all

that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

Also visit my web page - www

Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I

truly enjoy reading your articles. Can you suggest any other

blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks a ton!

my website; www

I blog often and I truly appreciate your information. Your article has truly peaked my interest.

I will book mark your blog and keep checking for

new information about once per week. I opted in for your RSS feed

too.

My blog post; www

I like the helpful information you provide to your articles.

I'll bookmark your blog and check again right here

regularly. I'm moderately certain I'll be told

many new stuff proper right here! Good luck for the next!

my page - www

Asking questions are really good thing if you are

not understanding something fully, however this piece

of writing offers nice understanding even.

my webpage; www

all the time i used to read smaller articles that as well clear their motive,

and that is also happening with this post which I am reading at this time.

Here is my blog ... www

It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog!

I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this

blog with my Facebook group. Chat soon!

My homepage www

I know this if off topic but I'm looking

into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get

setup? I'm assuming having a blog like yours would cost

a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure.

Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

My web blog www

I am actually thankful to the owner of this site who has shared

this enormous piece of writing at at this time.

My site: www

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,

and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to exchange strategies with others, please shoot me an e-mail

if interested.

my web blog ... www

Wonderful goods from you, man. I have understand your

stuff previous to and you're just too fantastic. I actually like what you've

acquired here, certainly like what you're stating and the way in which

you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart.

I can't wait to read much more from you. This

is really a terrific web site.

Here is my webpage ... www

When I originally left a comment I appear to

have clicked the -Notify me when new comments are

added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment.

There has to be an easy method you are able to

remove me from that service? Thank you!

Check out my webpage; www

Thank you a bunch for sharing this with all of us you really recognize what you

are talking approximately! Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =).

We could have a link change arrangement between us

Look into my page: www

Hi there to every body, it's my first pay a visit of this website; this weblog consists of awesome and really fine stuff for visitors.

Here is my site; www

Greetings! Very useful advice within this post!

It is the little changes that will make the greatest changes.

Thanks for sharing!

My webpage ... www

These are really wonderful ideas in concerning

blogging. You have touched some good things

here. Any way keep up wrinting.

my webpage; www

I must thank you for the efforts you have put in penning this website.

I really hope to view the same high-grade blog posts by

you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website

now ;)

my page; www

Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening

in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

Check out my web site; www

Appreciation to my father who stated to me concerning this website, this website is truly remarkable.

Also visit my homepage: www

Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by accident, and I

am surprised why this twist of fate didn't took place in advance!

I bookmarked it.

Here is my website: www

What's up, this weekend is pleasant for me, because this point in time i am reading this impressive educational piece

of writing here at my residence.

My web site - www

great submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not notice this.

You must proceed your writing. I am confident, you

have a great readers' base already!

Visit my blog post; www

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of

colors!

my site ... www

Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use

WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise

so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

my page: www

Thanks for some other informative site. The place else may just

I am getting that kind of information written in such a perfect manner?

I have a project that I am simply now working on, and I've been on the look out for such information.

Take a look at my website: www

I believe this is one of the most significant info for me.

And i'm satisfied reading your article. However should observation on few general things,

The website taste is perfect, the articles is truly excellent :

D. Just right task, cheers

Here is my website; www

Good day I am so glad I found your webpage, I really found you by

error, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to

say thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I

also love the theme/design), I don’t have

time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be

back to read much more, Please do keep up the great b.

My webpage - www

Wow! In the end I got a weblog from where I know how to

genuinely take valuable information concerning my study and knowledge.

Look into my webpage ... www

I'm not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem

on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.

My blog: www

What's up to every body, it's my first pay a quick visit of this blog; this

blog contains awesome and actually good information in support of visitors.

Here is my blog ... www

Wonderful blog! I found it while surfing around

on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Cheers

my web-site: www

What's up, all the time i used to check blog posts here early

in the dawn, because i like to gain knowledge of more and more.

Here is my web page ... www

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot

drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

My site :: www

Howdy just wanted to give you a quick heads up.

The words in your post seem to be running off

the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The design and style look great though! Hope you get the

issue resolved soon. Thanks

my blog www

Hello! I understand this is kind of off-topic however I had to

ask. Does building a well-established website such as yours take a large amount of work?

I'm completely new to operating a blog but I do write in my journal every day.

I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners.

Thankyou!

Also visit my web site: www

Ridiculous quest there. What happened after?

Thanks!

my website: www

Simply desire to say your article is as amazing.

The clearness for your put up is just cool and that i can assume

you're knowledgeable in this subject. Fine along with your permission allow me to snatch your

RSS feed to stay updated with approaching post. Thanks a million and

please keep up the rewarding work.

Feel free to visit my page: www

I'm not certain where you are getting your info, however great topic.

I needs to spend a while learning much more or working out more.

Thank you for magnificent information I used to be on the lookout

for this info for my mission.

My web site ... www

Right now it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there

right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?

My blog www

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Very useful info specially the last part :) I care for such information a lot.

I was seeking this particular info for a very long time.

Thank you and best of luck.

Also visit my website www

I like the helpful info you supply in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here frequently.

I am rather certain I'll be told lots of new stuff proper here!

Good luck for the following!

Feel free to visit my blog post :: www

I was pretty pleased to discover this website. I need to to thank you for ones time for

this particularly fantastic read!! I definitely savored every

part of it and i also have you saved to fav to look at new

things in your blog.

my homepage; www

I was curious if you ever considered changing the structure of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people

could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only

having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

My blog; www

Because the admin of this site is working, no question very quickly it will be famous, due to its feature contents.

My web site - www

You've made some good points there. I checked on the net for

additional information about the issue and found most people will go along with

your views on this site.

Also visit my web blog - www

Hello! This post could not be written any better!

Reading this post reminds me of my old room

mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to

him. Fairly certain he will have a good read.

Thanks for sharing!

My web blog: www

That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Simple but very precise information… Many thanks for sharing this

one. A must read article!

Look at my web blog www

Excellent way of explaining, and good paragraph to get data on the topic of my

presentation focus, which i am going to deliver in institution of higher education.

Here is my web site ... www

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,

keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come

back later. All the best

Here is my site; www

It's actually very complex in this busy life to listen news on Television, thus I simply use internet for that purpose, and obtain the most recent information.

Here is my web blog ... www

Stránky