Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

When someone writes an post he/she keeps the image of a

user in his/her mind that how a user can be aware of it.

Thus that's why this piece of writing is outstdanding. Thanks!

Feel free to visit my blog post :: www

It's remarkable to visit this site and reading the views of all friends on the topic of this post, while I

am also eager of getting knowledge.

My blog; www

hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new

from right here. I did however expertise several technical

issues using this website, since I experienced to reload the

web site a lot of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes

affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for

much more of your respective intriguing content.

Ensure that you update this again soon.

Here is my blog post www

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of

the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but

I think its a linking issue. I've tried it in two different

browsers and both show the same results.

My webpage ... www

Somebody necessarily assist to make severely posts I'd state.

This is the very first time I frequented your web page and up to now?

I amazed with the research you made to create

this particular publish amazing. Magnificent task!

Here is my webpage: www

It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this outstanding blog!

I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to

my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook

group. Talk soon!

My webpage; www

My relatives all the time say that I am killing my time here

at web, except I know I am getting knowledge all the time

by reading thes good articles.

Here is my blog ... www

Hello, this weekend is good for me, for the reason that this

time i am reading this enormous informative post here at my residence.

Feel free to visit my blog; www

Thanks to my father who informed me regarding this website, this webpage

is in fact amazing.

Look into my webpage - www

After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.

Is there a way you can remove me from that service? Cheers!

Feel free to surf to my website ... www

I like the valuable info you supply in your articles.

I will bookmark your blog and test again right here frequently.

I am reasonably certain I will be told lots of new

stuff right here! Good luck for the next!

Take a look at my blog post; www

There is certainly a great deal to know about this subject.

I love all of the points you made.

My blog www

Thank you for any other magnificent post. The place

else may anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing?

I've a presentation next week, and I am on the look for such information.

My site ... www

I'll right away seize your rss feed as I can't find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Please let me realize in order that I could subscribe.

Thanks.

Also visit my web blog ... www

Great post. I used to be checking continuously this blog and I'm inspired!

Extremely helpful info specifically the last part :) I handle such information much.

I was seeking this certain information for a

long time. Thanks and good luck.

my website ... www

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter

and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her

ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

Feel free to visit my blog ... www

Ahaa, its nice conversation on the topic of this paragraph at this place at this

weblog, I have read all that, so at this time me also

commenting at this place.

Stop by my blog post: www

I am actually thankful to the owner of this web site who has shared this impressive post at at this time.

Here is my web page: www

Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if

blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to

get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Here is my web page ... www

It's really a great and helpful piece of info. I'm satisfied that you shared this helpful info with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

my web blog :: www

Howdy would you mind letting me know which web host you're working with?

I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good hosting provider at a honest price?

Thanks a lot, I appreciate it!

Have a look at my web site; www

When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user in his/her brain that how a user

can understand it. So that's why this post is outstdanding.

Thanks!

Feel free to surf to my web blog www

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout

on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to

see a great blog like this one nowadays.

My site www

I really like what you guys are usually up too.

This kind of clever work and reporting! Keep up the terrific

works guys I've included you guys to my blogroll.

Take a look at my blog post: www

Hello There. I discovered your blog the use of msn.

That is a very well written article. I will make sure to bookmark it

and return to read more of your useful info.

Thanks for the post. I will certainly comeback.

my web blog; www

My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I might check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web

page yet again.

Also visit my page: www

Hello to every body, it's my first go to see of this webpage; this weblog carries awesome and genuinely fine material for visitors.

Also visit my web blog ... www

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge on the topic of unexpected feelings.

Here is my site; www

Its like you learn my thoughts! You appear

to know so much about this, like you wrote the guide in it or something.

I think that you just can do with a few percent to power the message house a little

bit, however instead of that, this is great blog.

A great read. I will definitely be back.

Here is my blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I was able to find good information from your blog posts.

Also visit my site ... www

An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this.

And he actually bought me lunch because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thank

YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss

this issue here on your site.

Feel free to visit my homepage; www

This is the perfect site for everyone who would like to find out about this topic.

You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not

that I really would want to…HaHa). You definitely put a

new spin on a subject that has been discussed for ages. Great stuff, just wonderful!

My site; www

It's a shame you don't have a donate button! I'd

certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to

my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.

Talk soon!

my web blog; www

Hi, I desire to subscribe for this weblog to get latest

updates, therefore where can i do it please help out.

Feel free to surf to my web site; www

Good article. I definitely love this site. Thanks!

Have a look at my site; www

I every time emailed this website post page to all my associates, since if like to read it next my contacts will too.

Also visit my web blog :: www

Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look

it over. I'm definitely enjoying the information.

I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Outstanding blog and excellent design and style.

Also visit my web blog www

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make

your point. You obviously know what youre talking about, why waste your

intelligence on just posting videos to your blog when you

could be giving us something enlightening to read?

Also visit my web page - www

Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to

give a quick shout out and say I really enjoy reading through

your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

Thank you!

Look into my site ... www

Every weekend i used to pay a visit this web page, as i want enjoyment, as this this web site conations truly pleasant funny information too.

Check out my page; www

I like it when individuals come together and share thoughts.

Great website, continue the good work!

my homepage www

Your method of telling the whole thing in this post is genuinely fastidious, all can without difficulty understand

it, Thanks a lot.

Also visit my web page - www

If some one needs to be updated with most up-to-date technologies

after that he must be pay a visit this site and

be up to date everyday.

Feel free to surf to my blog ... www

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up.

Do you have any methods to prevent hackers?

Feel free to visit my page ... www

I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about

my problem. You are amazing! Thanks!

my website; www

What's up colleagues, fastidious paragraph and nice

urging commented here, I am really enjoying by these.

Also visit my homepage; www

I do consider all of the ideas you've introduced on your post.

They're very convincing and can certainly work.

Nonetheless, the posts are very brief for beginners. Could you

please extend them a bit from next time? Thank you

for the post.

My web-site - www

My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be exactly I'm looking for.

Do you offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write related

to here. Again, awesome web log!

Also visit my blog post ... www

Good day! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of

my good old room mate! He always kept chatting about this.

I will forward this page to him. Fairly certain he

will have a good read. Thanks for sharing!

Also visit my blog: www

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew

of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward

to your new updates.

Take a look at my web page - www

Stránky