Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey just wanted to give you a quick heads up.

The text in your post seem to be running off the screen in Safari.

I'm not sure if this is a format issue or something to

do with web browser compatibility but I figured I'd post to

let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

Here is my homepage - www

An impressive share! I've just forwarded this onto a friend who has been conducting a little

homework on this. And he in fact ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks

for spending time to discuss this matter here on your web

site.

Feel free to visit my webpage ... www

You can definitely see your enthusiasm in the article you write.

The sector hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.

All the time follow your heart.

Check out my blog: www

Hello, i feel that i noticed you visited my weblog

so i came to return the choose?.I am trying to find things to improve my website!I guess its ok to use some of your ideas!!

my site ... www

I am really impressed with your writing skills and also with the layout

on your weblog. Is this a paid theme or did you

customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing,

it is rare to see a great blog like this one nowadays.

My homepage: www

If you want to improve your knowledge only keep visiting

this web site and be updated with the most up-to-date news

update posted here.

my web blog :: www

Heya! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.

Does operating a well-established website such as yours take a large

amount of work? I am completely new to operating a blog but I do write in my diary daily.

I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring

bloggers. Appreciate it!

My web page; www

This website really has all the info I needed concerning this subject and didn't know who

to ask.

Look into my webpage; www

I'm extremely inspired along with your writing abilities as neatly as with the format

on your blog. Is this a paid theme or did you modify it your

self? Anyway keep up the nice quality writing, it's uncommon to look a nice

weblog like this one today..

my blog post; www

Hi, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information,

that's in fact fine, keep up writing.

Here is my blog: www

What i don't realize is if truth be told how you're no longer actually a lot more neatly-favored than you may

be right now. You are very intelligent. You recognize therefore considerably relating to this topic,

produced me in my opinion believe it from a lot of varied angles.

Its like men and women aren't interested until it

is something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding.

Always take care of it up!

my web-site - www

I have to thank you for the efforts you have put

in penning this site. I am hoping to check out the same

high-grade blog posts by you in the future as well.

In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now ;)

Feel free to visit my blog :: www

If you want to get much from this post then you have to apply such techniques to your won webpage.

Look at my web site www

It's great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this time.

Look into my webpage ... www

Hi there, of course this piece of writing is in fact good and I have learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.

Also visit my page: www

I used to be suggested this blog by way of my cousin. I'm now not certain whether this put up is written through him as nobody else know such distinctive about my trouble.

You're wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my web site ... www

Hi, I think your web site might be having internet browser compatibility issues.

Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine

but when opening in IE, it's got some overlapping issues.

I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent

blog!

Visit my web blog ... www

Hey there, You've done a great job. I will definitely digg it

and personally suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this website.

Feel free to visit my web site: www

I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of space .

Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to express that I've a very good uncanny

feeling I discovered exactly what I needed. I so much unquestionably will make certain to don?t omit this website and give it a glance regularly.

my website - www

My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i'm following you.

Look forward to looking at your web page again.

Also visit my blog post ... www

Please let me know if you're looking for a author for your site.

You have some really good posts and I feel I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd really like to

write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.

Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!

Feel free to surf to my webpage ... www

My partner and I stumbled over here coming from a different website

and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to looking at your web page for a second time.

Also visit my web site; www

Quality articles or reviews is the secret to be a

focus for the users to pay a visit the website, that's what this web site is providing.

Feel free to visit my web site - www

I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as

nobody else know such detailed about my difficulty. You are

amazing! Thanks!

Check out my web site - www

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!

However, how can we communicate?

Here is my web page - www

It's really a great and useful piece of info. I'm glad that

you shared this useful information with us. Please keep us

informed like this. Thanks for sharing.

Here is my webpage ... www

Very good post. I certainly love this website. Keep writing!

Also visit my blog post: www

If you wish for to obtain a great deal from this post then you have to apply such methods to your won blog.

My blog - www

I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this

webpage on regular basis to take updated from newest gossip.

Here is my web-site ... www

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo

News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

my blog post: www

Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Very helpful information specifically the last part :) I care for such information much.

I was looking for this particular information for a very long time.

Thank you and best of luck.

my homepage; www

I'm very happy to find this web site. I

wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!!

I definitely loved every little bit of it and i also have you saved as a favorite to see new things on your blog.

Here is my web site: www

What's up, yup this article is genuinely fastidious and I have learned

lot of things from it regarding blogging. thanks.

Have a look at my web-site - www

It's truly very complex in this busy life to listen news

on Television, so I simply use internet for that reason, and obtain the newest information.

Here is my page ... www

You really make it appear really easy with your presentation however

I to find this topic to be actually something that I believe I would never understand.

It kind of feels too complicated and extremely huge for me.

I am having a look forward on your next put up, I will attempt to get the hang of it!

Feel free to surf to my web-site ... www

Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am

encountering troubles with your RSS. I don't know the reason why I cannot join it.

Is there anyone else having the same RSS problems?

Anyone who knows the solution can you kindly respond?

Thanks!!

my blog: www

Incredible! This blog looks exactly like my old one!

It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout

and design. Wonderful choice of colors!

My blog post - www

Hi there, I do think your website could be having internet browser compatibility issues.

Whenever I take a look at your site in Safari, it looks

fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I simply wanted to give you a quick heads up!

Apart from that, fantastic site!

Feel free to surf to my web site :: www

I think this is one of the most important information for me.

And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The

website style is great, the articles is really excellent :

D. Good job, cheers

Here is my web page - www

I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it

much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a

developer to create your theme? Excellent work!

Feel free to visit my web-site - www

My family all the time say that I am killing my time here at web, but I know I am getting knowledge everyday by reading such good content.

Also visit my web site www

Hi, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer,

could test this? IE still is the market chief and a large part of other folks will miss

your excellent writing due to this problem.

Look at my web page; www

you're truly a excellent webmaster. The site loading pace is incredible.

It seems that you're doing any distinctive trick. Also, The contents

are masterwork. you have performed a fantastic task in this matter!

my web blog; www

Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring

on other websites? I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers

would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

my website - www

Very quickly this website will be famous amid all

blogging viewers, due to it's fastidious posts

my blog - www

Remarkable! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea concerning from this paragraph.

Also visit my webpage; www

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering

the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly

the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

Feel free to surf to my homepage www

Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm

trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not

seeing very good gains. If you know of any please share.

Appreciate it!

Feel free to visit my website www

Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know

if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

my webpage - www

Inspiring quest there. What happened after? Thanks!

Feel free to surf to my web page :: www

Stránky