Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I was suggested this blog by my cousin. I am not sure

whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.

You are incredible! Thanks!

my web site ... www

Hurrah! After all I got a web site from where I be able to really take valuable

information regarding my study and knowledge.

My site :: www

Generally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it!

Your writing style has been surprised me.

Thank you, very nice article.

Feel free to visit my web blog ... www

Every weekend i used to visit this web site, because i want enjoyment, as this

this web site conations actually fastidious funny data too.

Feel free to visit my blog ... www

Fine way of describing, and fastidious piece of writing to

get facts regarding my presentation topic, which i am going to present in university.

My homepage www

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from

somewhere? A design like yours with a few simple

adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got

your design. Thanks a lot

Feel free to surf to my web-site ... www

My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for

about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net. Is there

a way I can import all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

Here is my web page; www

Great blog here! Also your web site loads up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your

host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Feel free to visit my web-site ... www

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my

blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

my webpage :: www

I know this web page offers quality dependent articles and additional material, is there any other website which offers these kinds of things in quality?

Here is my blog: www

If you wish for to take a great deal from this article then you have to apply such

methods to your won weblog.

Stop by my site www

Hello, I wish for to subscribe for this blog to take most up-to-date

updates, therefore where can i do it please help out.

Also visit my blog: www

If you desire to improve your familiarity only keep visiting this site and be updated with the

most recent gossip posted here.

Feel free to visit my website; www

Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Many thanks

my webpage - www

Wow! In the end I got a webpage from where I can in fact get useful facts concerning my study

and knowledge.

My blog www

Quality articles is the important to attract the viewers to pay a visit the web page, that's what this website is providing.

Feel free to visit my blog post: www

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

Many thanks

Review my webpage - www

hey there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from right here.

I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the web site

a lot of times previous to I could get it to load

correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage

your quality score if advertising and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content.

Make sure you update this again soon.

Feel free to visit my website www

No matter if some one searches for his vital thing, so he/she needs to be available that in detail,

thus that thing is maintained over here.

Also visit my web page: www

Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing such things, thus I am going to convey her.

Here is my webpage ... www

obviously like your web site however you have to test the spelling

on quite a few of your posts. Several of them are rife

with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth

however I'll surely come back again.

Also visit my blog - www

This is really attention-grabbing, You are an excessively

professional blogger. I have joined your feed and stay up

for in quest of extra of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks

Also visit my web site www

It's great that you are getting thoughts from this

article as well as from our dialogue made at this time.

Feel free to visit my blog post - www

This design is spectacular! You certainly know how to keep

a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great

job. I really loved what you had to say, and more than that, how

you presented it. Too cool!

Feel free to surf to my page - www

Hi would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say

this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price?

Cheers, I appreciate it!

Look at my web-site - www

This is very interesting, You're an overly professional blogger.

I've joined your rss feed and look ahead to seeking

extra of your wonderful post. Additionally, I have shared

your web site in my social networks

Also visit my blog www

Tremendous issues here. I am very happy to see your post.

Thanks a lot and I am looking forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Here is my web page www

Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I'm impressed!

Very helpful info specially the remaining phase :

) I take care of such info a lot. I was looking for this certain information for a long time.

Thank you and good luck.

Feel free to surf to my webpage - www

Excellent weblog here! Additionally your site a lot up fast!

What web host are you using? Can I get your associate hyperlink

in your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

Feel free to surf to my web blog - www

Hi friends, how is all, and what you would like to say concerning this post, in my view its truly awesome for me.

Feel free to surf to my blog: www

We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your site provided us with valuable info to work on. You've done an impressive

activity and our entire group will likely be

thankful to you.

Check out my blog :: www

These are truly impressive ideas in about blogging. You have touched some

pleasant things here. Any way keep up wrinting.

Also visit my webpage :: www

Howdy would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a hard time selecting

between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

my site - www

It's nearly impossible to find well-informed people about this subject, however, you sound like you

know what you're talking about! Thanks

Here is my page: www

Wow! In the end I got a web site from where I know how to genuinely take useful facts concerning my study and

knowledge.

Here is my blog: www

I will right away snatch your rss feed as I can't in finding your email

subscription link or newsletter service. Do you've any?

Please let me understand so that I may subscribe. Thanks.

My site: www

This text is invaluable. How can I find out more?

Review my blog; www

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was once a amusement account it.

Look advanced to more delivered agreeable from you!

However, how can we keep up a correspondence?

my website; www

We absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely what

I'm looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself?

I wouldn't mind producing a post or elaborating

on many of the subjects you write with regards to here.

Again, awesome web site!

Also visit my blog post: www

When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify

me when new comments are added- checkbox and now whenever

a comment is added I get four emails with the exact same comment.

Perhaps there is a means you can remove me from that service?

Thanks a lot!

My web site www

I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting

article like yours. It's pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made

good content as you did, the web will be much more useful

than ever before.

Feel free to surf to my blog :: www

No matter if some one searches for his required thing, therefore he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

My site :: www

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Stop by my blog :: www

Actually no matter if someone doesn't understand after that its

up to other viewers that they will help, so here it takes

place.

My page: www

Greetings! Very helpful advice within this post!

It's the little changes that make the most significant changes.

Many thanks for sharing!

Also visit my page ... www

Someone essentially help to make significantly articles I would state.

That is the very first time I frequented your web page and so far?

I amazed with the research you made to make this actual post amazing.

Excellent process!

Feel free to surf to my homepage :: www

I'm extremely inspired together with your writing

skills as well as with the structure in your weblog.

Is that this a paid subject or did you modify it your self?

Anyway keep up the excellent quality writing, it

is rare to look a nice blog like this one nowadays..

Feel free to surf to my web blog www

Currently it looks like BlogEngine is the best blogging

platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your

blog?

Take a look at my blog: www

I like reading through an article that will make people think.

Also, thanks for permitting me to comment!

Take a look at my web site ... www

Howdy just wanted to give you a quick heads up.

The text in your post seem to be running off the screen in Ie.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to

do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Cheers

Here is my website ... www

Stránky