Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that

I think I would never understand. It seems too complicated

and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll

try to get the hang of it!

My site :: www

Howdy! I could have sworn I've been to this website before

but after browsing through a few of the articles I realized it's new to me.

Regardless, I'm definitely happy I stumbled upon it and I'll be

bookmarking it and checking back often!

Here is my web-site; www

I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the great works guys I've incorporated you guys to my blogroll.

Also visit my page :: www

This article presents clear idea in favor of the new people of blogging, that in fact

how to do blogging and site-building.

Here is my web site www

When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox

and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment.

There has to be a way you can remove me from that service?

Kudos!

my blog post ... www

Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;)

I may revisit yet again since i have book marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and

continue to guide others.

Feel free to visit my web site :: www

Having read this I thought it was really enlightening.

I appreciate you taking the time and effort to put this article together.

I once again find myself personally spending a lot of time

both reading and posting comments. But so what, it

was still worth it!

My web blog - www

Please let me know if you're looking for a writer for your site.

You have some really good articles and I feel I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to

mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!

Also visit my web page www

Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web page,

and paragraph is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these types of posts.

Here is my web site: www

Just desire to say your article is as astounding.

The clarity for your submit is simply spectacular and that i can assume you are knowledgeable on this subject.

Fine with your permission let me to snatch

your feed to stay up to date with forthcoming post.

Thanks one million and please carry on the enjoyable work.

my website: www

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is truly nice.

Also visit my site; www

Hurrah, that's what I was looking for, what a data!

present here at this website, thanks admin of

this web site.

Look at my website; www

Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I am going to come back

yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the best

way to change, may you be rich and continue to guide others.

My blog www

Hey there! Do you know if they make any plugins

to help with Search Engine Optimization?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords

but I'm not seeing very good success. If you know of any please share.

Appreciate it!

Also visit my website www

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes

and actual effort to create a great article… but what

can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get anything done.

Also visit my website :: www

My brother suggested I might like this web site. He was once totally right.

This put up truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this info!

Thank you!

My blog post www

Hey there this is kind of of off topic but I was

wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding skills so I

wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Here is my web-site - www

Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or

if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but

have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

Here is my webpage - www

Fantastic items from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful.

I actually like what you have obtained here, really like what you are saying and the best way by which you assert

it. You're making it enjoyable and you still care for to keep it sensible.

I cant wait to learn far more from you. That is really a tremendous website.

my webpage ... www

There's definately a great deal to find out about this topic.

I love all of the points you made.

Review my site www

Amazing things here. I'm very satisfied to see your

article. Thanks a lot and I am looking ahead to touch you. Will

you kindly drop me a e-mail?

Also visit my webpage; www

I am in fact happy to glance at this blog posts which carries tons of valuable

data, thanks for providing these information.

Here is my site: www

My brother recommended I might like this web site.

He was entirely right. This post actually made my day.

You cann't imagine just how much time I had spent for this info!

Thanks!

Here is my web page - www

Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems

finding one? Thanks a lot!

Feel free to visit my blog - www

I have fun with, cause I discovered exactly what I was taking

a look for. You've ended my four day lengthy hunt!

God Bless you man. Have a nice day. Bye

Also visit my blog post :: www

I all the time used to read article in news papers but now as

I am a user of web so from now I am using net for articles, thanks to web.

Also visit my page www

This design is steller! You certainly know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved

to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

my page; www

Hi I am so grateful I found your webpage, I really found you by error, while I was

researching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks

for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the

theme/design), I don't have time to browse it all at the minute

but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep

up the awesome work.

Also visit my webpage; www

Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily

basis. It's always interesting to read content from other

writers and practice a little something from their

websites.

My page - www

I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your

article. But want to remark on few general things,

The site style is ideal, the articles is really nice : D.

Good job, cheers

Also visit my site www

You can definitely see your expertise within the work you write.

The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid

to say how they believe. All the time go after your heart.

my webpage ... www

Excellent post. I am dealing with some of these issues as well..

Here is my web page :: www

I was able to find good information from your articles.

Review my web site: www

Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the

time and energy to put this informative article together.

I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.

But so what, it was still worthwhile!

My web blog :: www

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace,

when i read this post i thought i could also make comment due to this good post.

Also visit my blog post; www

Peculiar article, exactly what I needed.

Look into my page ... www

Hello to every body, it's my first go to see of this

webpage; this webpage includes amazing and really fine material designed

for readers.

Feel free to visit my web site; www

Thanks for sharing your thoughts about www.

Regards

of course like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling problems and

I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I'll surely come again again.

Take a look at my web-site: www

Hi my friend! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all vital infos.

I'd like to look extra posts like this .

Also visit my website; www

Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your

efforts and I will be waiting for your further

post thank you once again.

My website; www

I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post

is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my web blog: www

Great post! We are linking to this particularly great content on our

site. Keep up the great writing.

Feel free to surf to my page ... www

Hi, just wanted to say, I liked this post. It was practical.

Keep on posting!

My web-site: www

My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how

much time I had spent for this info! Thanks!

Also visit my blog: www

I am sure this article has touched all the internet users, its really really pleasant article on building

up new web site.

Feel free to visit my web page: www

I every time spent my half an hour to read this web site's

articles all the time along with a mug of coffee.

My webpage - www

The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and

tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be

a youtube sensation. My iPad is now broken and she has

83 views. I know this is completely off topic but I

had to share it with someone!

Have a look at my homepage; www

Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga

group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

My webpage ... www

What's up to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant in support of new viewers.

Stop by my web site ... www

Stránky