Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Admiring the commitment you put into your blog and detailed information you provide.

It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the

same outdated rehashed information. Wonderful read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my

Google account.

Also visit my webpage; www

I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself?

Please reply back as I'm wanting to create my own personal

website and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named.

Thank you!

my page www

This is very interesting, You're a very professional blogger.

I have joined your rss feed and look forward to

in search of extra of your excellent post. Additionally, I've

shared your web site in my social networks

Here is my web-site - www

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have

developed some nice methods and we are looking to swap solutions

with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

Also visit my website www

Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it

has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, wonderful blog!

Stop by my web site :: www

For the reason that the admin of this web site is working, no

uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality

contents.

Feel free to surf to my web page ... www

This is very fascinating, You are an excessively skilled

blogger. I've joined your rss feed and look forward to looking for more of your wonderful post.

Additionally, I've shared your web site in my social networks

Also visit my web page - www

Good post! We will be linking to this great content on our site.

Keep up the good writing.

Stop by my web site: www

I was suggested this blog by means of my cousin. I am no longer positive whether or not this put up is written by him

as no one else realize such precise about my problem.

You're wonderful! Thank you!

Feel free to surf to my page ... www

I do consider all of the ideas you've presented on your post.

They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short

for beginners. Could you please prolong them a little

from next time? Thanks for the post.

my web blog: www

you are really a just right webmaster. The web site loading pace is incredible.

It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

In addition, The contents are masterwork. you have done a wonderful

job in this matter!

Also visit my site; www

I constantly emailed this blog post page to all my friends, since if like to read it after that my

contacts will too.

Here is my webpage www

Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're

just too fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what

you are saying and the way in which you say it. You make

it enjoyable and you still care for to keep it wise.

I can not wait to read far more from you. This is actually

a terrific site.

Here is my page: www

Heya i am for the primary time here. I came across this board and

I in finding It truly helpful & it helped me out much.

I'm hoping to provide one thing again and aid others like you aided me.

My webpage :: www

Hi my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all vital

infos. I would like to see extra posts like this .

Feel free to visit my web blog www

This piece of writing will assist the internet visitors for

creating new web site or even a blog from start to end.

Also visit my blog :: www

I think this is one of the most important info for me.

And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things,

The website style is great, the articles is really nice

: D. Good job, cheers

Here is my blog - www

The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and

she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it

with someone!

Feel free to surf to my web-site ... www

I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that's both equally educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about.

I'm very happy that I found this in my hunt for

something relating to this.

Feel free to visit my website www

Very nice write-up. I absolutely love this website.

Continue the good work!

My web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

An impressive share! I have just forwarded this onto

a friend who was doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch because I found it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the

meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter

here on your blog.

My blog post www

Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.

Do you have any tips or suggestions? Cheers

Have a look at my web-site - www

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Also visit my web page: www

Right here is the perfect web site for everyone who wishes to

find out about this topic. You realize a whole lot its almost

hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).

You definitely put a new spin on a subject which has been written about for decades.

Excellent stuff, just wonderful!

My site www

If you would like to improve your familiarity simply keep visiting this website and be updated

with the newest information posted here.

my website; www

Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting fed up of Wordpress because I've

had issues with hackers and I'm looking at alternatives for

another platform. I would be great if you could

point me in the direction of a good platform.

my page www

Please let me know if you're looking for a article author for your blog.

You have some really good articles and I believe I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content for

your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.

Regards!

Stop by my webpage :: www

Hi! This is my first visit to your blog!

We are a collection of volunteers and starting a new project in a

community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to

work on. You have done a outstanding job!

Check out my page - www

Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's webpage link on your page

at suitable place and other person will also do similar in favor of you.

Feel free to visit my website www

Outstanding quest there. What happened after? Good luck!

Here is my webpage - www

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that

I've truly enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

Here is my blog ... www

Hello my friend! I want to say that this post is awesome, great written and

come with approximately all significant infos. I'd

like to see extra posts like this .

Feel free to visit my web site: www

I simply couldn't leave your site prior to suggesting that I actually loved the usual information a person supply on your

guests? Is gonna be back frequently in order to check out new posts

my page :: www

Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site,

how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear

idea

My blog: www

If you desire to increase your familiarity simply keep visiting this web site and be updated with the hottest information posted here.

Feel free to surf to my site ... www

Great site you have got here.. It's difficult to find good quality writing like

yours nowadays. I really appreciate people like you!

Take care!!

Feel free to visit my site ... www

Hi, I log on to your blogs daily. Your writing style is awesome, keep up the

good work!

Feel free to surf to my homepage - www

I do accept as true with all the ideas you've presented on your

post. They are really convincing and will certainly work.

Nonetheless, the posts are too brief for novices. May you please prolong them a bit from

next time? Thank you for the post.

my webpage www

I have been surfing online more than 3 hours as of late, but I never found any interesting article like yours.

It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content

as you did, the net can be a lot more helpful than ever before.

my page :: www

Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG

editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have

no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

Here is my homepage - www

I simply couldn't depart your web site prior to suggesting that I

extremely enjoyed the usual info an individual provide

in your visitors? Is going to be again often to check out new posts

Have a look at my web-site: www

I think this is one of the most vital info for me. And i am satisfied studying your article.

But should commentary on some general things, The web site style is ideal, the articles is actually great : D.

Good process, cheers

Here is my web page www

This is a topic that's near to my heart... Thank you!

Exactly where are your contact details though?

Here is my site ... www

What's up, I want to subscribe for this web site to obtain hottest updates,

therefore where can i do it please assist.

My web site; www

I know this web page provides quality based posts and

additional information, is there any other site which presents such things in quality?

Here is my web-site; www

Greetings! Very useful advice within this article! It's the little changes which

will make the most significant changes. Many thanks for sharing!

Feel free to visit my webpage ... www

Spot on with this write-up, I really believe that this

amazing site needs far more attention. I'll probably be back

again to read more, thanks for the information!

my website: www

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and

tested to see if it can survive a thirty foot

drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now

destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I

had to share it with someone!

My blog post: www

Article writing is also a excitement, if you be acquainted with

after that you can write if not it is complicated to write.

Here is my webpage; www

What's up to every body, it's my first pay a

quick visit of this blog; this blog contains awesome and really fine material

in favor of readers.

Feel free to surf to my blog :: www

Stránky