Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I all the time emailed this weblog post page to all my

associates, as if like to read it next my links will too.

Feel free to visit my site: www

Great web site you have here.. It's difficult to find quality writing like yours these days.

I seriously appreciate people like you! Take care!!

Also visit my web page; www

Hello there! This blog post couldn't be written much better!

Reading through this article reminds me of my previous roommate!

He constantly kept preaching about this. I most certainly will

send this post to him. Pretty sure he's going to have a very good read.

I appreciate you for sharing!

my site: www

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got

this from. thank you

My page; www

I'd like to find out more? I'd care to find out more

details.

Here is my blog post - www

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved

to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.

I really loved what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

Here is my webpage: www

Hello! I could have sworn I've visited this web site before but after looking at many of the posts I realized

it's new to me. Regardless, I'm definitely delighted I discovered it and I'll

be book-marking it and checking back regularly!

my website ... www

Do you have any video of that? I'd want to find out

more details.

Feel free to visit my blog ... www

Hello! This is my first visit to your blog!

We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the

same niche. Your blog provided us beneficial information to

work on. You have done a outstanding job!

my web-site; www

Hi there to every body, it's my first pay a quick visit of this webpage; this weblog contains awesome

and genuinely good stuff in support of readers.

Here is my web blog :: www

I got this web page from my friend who told me regarding this web

page and now this time I am visiting this web site and

reading very informative articles here.

Feel free to visit my page - www

Good info. Lucky me I found your site by accident

(stumbleupon). I have saved it for later!

My web site; www

You can definitely see your enthusiasm within the work you write.

The world hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.

All the time go after your heart.

Feel free to visit my web site www

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site is great,

as well as the content!

Stop by my homepage ... www

Hi! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest authoring

a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same topics

as yours and I think we could greatly benefit from each other.

If you might be interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

Also visit my blog post ... www

It's actually a cool and useful piece of information. I'm glad that

you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like

this. Thanks for sharing.

my webpage - www

I pay a visit every day a few websites and sites to read

articles or reviews, but this blog gives feature based writing.

Feel free to surf to my blog post :: www

Quality articles is the key to be a focus for the users to pay a

visit the site, that's what this site is providing.

My website; www

Hey there! This is kind of off topic but I

need some guidance from an established blog. Is it tough to set up

your own blog? I'm not very techincal but I can figure things

out pretty quick. I'm thinking about creating my own but

I'm not sure where to start. Do you have any points or

suggestions? Appreciate it

Feel free to surf to my web page :: www

It's amazing for me to have a site, which is

useful designed for my knowledge. thanks admin

My web site: www

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt

donate to this brilliant blog! I suppose for now i'll

settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group.

Chat soon!

my web site www

Wonderful work! This is the type of info that are meant to be shared across the

net. Disgrace on the seek engines for now not positioning this publish higher!

Come on over and discuss with my site . Thanks =)

Feel free to surf to my page; www

Hi there! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

My website looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to

find a template or plugin that might be able to correct this issue.

If you have any recommendations, please share.

Appreciate it!

Here is my web site www

I must thank you for the efforts you've put in writing this

website. I am hoping to check out the same high-grade

content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities

has inspired me to get my very own site now ;)

Here is my blog www

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from

you! However, how can we communicate?

Feel free to surf to my website www

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out

much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Feel free to surf to my web site; www

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Liked it!

my site: www

Hi, for all time i used to check weblog posts here in the early

hours in the break of day, because i love to find out more and more.

Here is my site - www

I think this is among the most significant info for me.

And i am glad reading your article. But want to remark

on few general things, The web site style is perfect, the articles is

really great : D. Good job, cheers

Feel free to surf to my blog; www

Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you

know a few of the pictures aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

My homepage; www

Unquestionably consider that that you stated.

Your favorite justification seemed to be on the web the

simplest factor to have in mind of. I say to you, I certainly

get irked even as other folks think about issues that they just don't know about.

You controlled to hit the nail upon the highest as well as outlined out the whole thing without

having side-effects , other folks could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

my page; www

I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one

else know such detailed about my difficulty. You're amazing!

Thanks!

Also visit my web page :: www

magnificent points altogether, you just won a new reader. What might you recommend in regards to your submit that

you simply made a few days in the past? Any sure?

My website ... www

It's amazing designed for me to have a web page, which is

good for my experience. thanks admin

Here is my website: www

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and

was wondering what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be

greatly appreciated. Kudos

My blog: www

Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog

platform are you using for this website? I'm getting fed up of Wordpress

because I've had issues with hackers and I'm looking

at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

my web site: www

Fastidious answers in return of this issue with genuine arguments and

telling everything regarding that.

Take a look at my webpage: www

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site

is excellent, let alone the content!

Here is my homepage: www

Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you

using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options

for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a

good platform.

Look into my web site - www

Just desire to say your article is as surprising. The clearness

for your publish is just excellent and i can think you're an expert in this subject.

Fine with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please continue the gratifying work.

my site; www

This post gives clear idea in support of the new users of blogging, that in fact how to do blogging.

My web-site www

It's really a great and useful piece of information. I'm happy that you just

shared this helpful info with us. Please keep us informed like

this. Thanks for sharing.

Also visit my web page; www

I'll right away snatch your rss as I can not find your email

subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you've any? Please permit me recognize in order that I may just

subscribe. Thanks.

Also visit my page ... www

If you would like to obtain much from this paragraph then you

have to apply these strategies to your won website.

my site ... www

It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this superb blog!

I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS

feed to my Google account. I look forward

to new updates and will talk about this website with my Facebook group.

Talk soon!

My web blog :: www

This website truly has all of the information I wanted concerning this subject and didn't know who

to ask.

Here is my webpage ... www

Right here is the perfect website for anyone who wants to understand this topic.

You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would

want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been discussed for ages.

Excellent stuff, just great!

Also visit my web site; www

I know this web site gives quality based articles or reviews and

additional material, is there any other web

site which offers these kinds of stuff in quality?

Also visit my website www

You should be a part of a contest for one of the most useful sites online.

I'm going to highly recommend this web site!

My web-site - www

Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a blog site?

The account helped me a applicable deal. I were a little bit familiar

of this your broadcast provided vibrant clear concept

Also visit my web blog :: www

Stránky