Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

First off I want to say fantastic blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your head prior

to writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.

I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first

10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin.

Any ideas or tips? Many thanks!

Visit my webpage - www

Very quickly this website will be famous among

all blog users, due to it's good posts

Visit my web site: www

My brother suggested I may like this web site. He was once

entirely right. This put up truly made my day.

You cann't consider just how so much time I had spent for this

info! Thank you!

Also visit my page www

Howdy! I could have sworn I've visited this site before but after browsing through some of the posts I realized it's

new to me. Anyways, I'm certainly happy I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!

Also visit my homepage - www

Hi there, I enjoy reading through your article.

I like to write a little comment to support you.

my site ... www

Somebody essentially assist to make seriously posts I'd state.

That is the first time I frequented your website page and up to now?

I surprised with the research you made to make this actual submit incredible.

Excellent process!

My homepage; www

Hi, I wish for to subscribe for this web site to get hottest updates, so where can i do it please assist.

Here is my website - www

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a

doubt donate to this superb blog! I suppose for now

i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will talk about this

blog with my Facebook group. Chat soon!

Feel free to surf to my site - www

Informative article, totally what I needed.

Feel free to visit my web site; www

Great goods from you, man. I've take into account your stuff previous to and you're just extremely wonderful.

I really like what you've acquired here, really like what you're saying and the

way in which through which you say it. You make it enjoyable and you continue to take care

of to stay it wise. I can not wait to learn much more from you.

That is really a great website.

My web page www

Amazing things here. I'm very happy to peer your post.

Thank you a lot and I am having a look forward to contact you.

Will you please drop me a e-mail?

My homepage - www

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning unpredicted feelings.

Take a look at my web-site www

I am in fact grateful to the owner of this web site who

has shared this fantastic post at at this place.

Here is my blog www

Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know

if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually

code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to

get advice from someone with experience. Any help would

be enormously appreciated!

my web-site www

Right here is the right blog for everyone who wants to understand this topic.

You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).

You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for ages.

Wonderful stuff, just wonderful!

Here is my site: www

Nice answers in return of this difficulty

with firm arguments and explaining all concerning that.

My blog post - www

Ahaa, its pleasant discussion concerning

this piece of writing here at this weblog, I have read all that, so at this

time me also commenting here.

My blog post - www

Hiya very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I'll bookmark

your website and take the feeds also? I'm glad to find a lot of helpful information here in the put

up, we want work out more techniques on this regard, thank

you for sharing. . . . . .

My page; www

Wow, wonderful blog structure! How long have you ever been running

a blog for? you make blogging glance easy.

The overall look of your site is wonderful, as well as

the content!

Here is my web page: www

I do accept as true with all of the ideas you have presented on your post.

They are really convincing and can certainly work.

Still, the posts are very brief for novices. Could you please prolong them a bit

from next time? Thanks for the post.

Also visit my blog www

Hi Dear, are you actually visiting this website regularly, if so after

that you will without doubt take pleasant know-how.

my blog post: www

I am truly grateful to the owner of this web site who has shared

this great paragraph at at this time.

Look into my web blog www

This is my first time visit at here and i am actually happy to read all at one place.

Also visit my web blog - www

I was recommended this website through my cousin. I am not certain whether or not this publish is written by means of

him as no one else realize such exact about my trouble.

You're wonderful! Thank you!

Stop by my blog post: www

Hello there! I simply want to offer you a big thumbs up for your great information you've got right

here on this post. I will be returning to your site for more soon.

my homepage www

You really make it seem so easy along with your presentation however I to find this matter to be really something

that I think I might never understand. It kind of feels too complex and extremely large for me.

I am having a look forward on your next post, I'll attempt to get the hold

of it!

my blog :: www

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly.

I am quite certain I will learn many new stuff right here!

Best of luck for the next!

my homepage; www

I'll immediately take hold of your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.

Do you've any? Kindly permit me recognize in order that I

may subscribe. Thanks.

my homepage ... www

I'm gone to convey my little brother, that he should also go to see this

weblog on regular basis to obtain updated from most up-to-date reports.

Feel free to surf to my page: www

Really no matter if someone doesn't be aware of then its up to other

people that they will assist, so here it happens.

Have a look at my blog post: www

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning

this post and also the rest of the website is also really good.

Here is my website; www

Attractive component of content. I just stumbled upon your website and

in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing for your augment and even I success you access persistently quickly.

Look into my website www

Thanks for sharing your thoughts about www.

Regards

Just want to say your article is as astounding.

The clarity on your put up is simply cool and that i could assume you're an expert in this subject.

Well with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay updated

with imminent post. Thanks one million and please carry on the rewarding work.

my website: www

Pretty component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog

posts. Any way I'll be subscribing for your feeds or even I

success you access consistently quickly.

Also visit my web-site www

Oh my goodness! Awesome article dude! Thank

you, However I am going through difficulties with your RSS.

I don't understand the reason why I am unable to subscribe to it.

Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone

that knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

Stop by my web-site www

Thanks , I've recently been looking for info about this topic for a while and yours is

the greatest I have found out so far. But, what about the conclusion? Are you sure about

the source?

Here is my homepage www

hi!,I really like your writing very much! proportion we keep up a correspondence

more approximately your article on AOL? I require a specialist on this house to unravel my problem.

May be that is you! Taking a look forward to peer you.

Look into my blog post: www

After looking over a few of the blog articles on your web page, I seriously like your way

of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking

back soon. Please visit my website too and tell me what you think.

Here is my webpage ... www

Pretty! This has been a really wonderful article.

Many thanks for providing this information.

Feel free to visit my blog - www

Hi my family member! I want to say that this

post is awesome, great written and include approximately all significant infos.

I would like to look extra posts like this .

my website www

I'm not sure where you're getting your information, but great topic.

I must spend a while finding out more or working out more.

Thank you for wonderful information I used to be looking for this info for my mission.

Also visit my webpage www

Hi, i believe that i noticed you visited my blog so i got

here to go back the favor?.I'm trying to find things to enhance my site!I guess its adequate to use a few of

your concepts!!

Also visit my blog: www

I am extremely impressed along with your writing abilities and

also with the layout in your blog. Is that this a paid

topic or did you modify it your self? Either way keep up the excellent quality

writing, it is uncommon to look a great weblog like this one nowadays..

Also visit my web site: www

Post writing is also a fun, if you be familiar with then you can write or else it

is difficult to write.

Here is my web site; www

First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I'd like to ask if

you do not mind. I was interested to find out how you center yourself

and clear your head prior to writing. I have had a hard

time clearing my mind in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing however

it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just

trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

Many thanks!

Feel free to surf to my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Hi! I could have sworn I've visited this website before but after looking

at many of the posts I realized it's new to me. Anyhow,

I'm certainly pleased I came across it and I'll be

bookmarking it and checking back frequently!

my page ... www

For the reason that the admin of this website is working, no doubt very quickly it will be

well-known, due to its feature contents.

Feel free to visit my page - www

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and

tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she

can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she

has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

Review my web site - www

Hi, i think that i saw you visited my web site so i

came to return the favor?.I'm trying to to find things to enhance my website!I assume its adequate to make use of

some of your ideas!!

Also visit my website: www

Stránky