Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Touche. Outstanding arguments. Keep up the amazing effort.

My page ... www

I know this site provides quality depending articles

or reviews and other data, is there any other site which offers such

stuff in quality?

Also visit my web page :: www

Ridiculous quest there. What occurred after? Take care!

Feel free to surf to my homepage www

It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this

fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.

Talk soon!

Also visit my blog; www

Nice post. I was checking constantly this

blog and I'm impressed! Extremely helpful information specifically the last part :) I care for such info a

lot. I was looking for this particular info for a very long time.

Thank you and best of luck.

Also visit my web page ... www

I like the valuable information you provide to your

articles. I'll bookmark your blog and take a look at again right here frequently.

I am relatively sure I will be told many new stuff right right

here! Best of luck for the following!

Here is my website www

I got this web page from my buddy who shared with me regarding this

website and at the moment this time I am

browsing this website and reading very informative articles or reviews here.

Also visit my page :: www

I am no longer positive where you are getting your information, however great topic.

I must spend a while finding out much more or understanding

more. Thanks for wonderful information I was searching for this info for my mission.

Stop by my homepage :: www

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from

you! However, how can we communicate?

my site ... www

Hi there! This article couldn't be written much better!

Reading through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will send this post to him.

Fairly certain he's going to have a very good read.

I appreciate you for sharing!

Here is my web site ... www

I wanted to thank you for this good read!! I absolutely

enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked

to look at new things you post…

Also visit my site www

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

You really make it seem really easy along with your presentation but I to

find this matter to be really something which

I feel I might by no means understand. It sort of feels too

complex and very broad for me. I am having a look forward

on your subsequent post, I will attempt to get the hold of it!

my page - www

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.

It's always exciting to read through articles from other authors and practice a little something from other web sites.

my website :: www

Asking questions are really nice thing if you are not understanding something fully,

but this article provides good understanding yet.

Check out my blog - www

Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take

a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

Look at my page; www

Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.

I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will

be tweeting this to my followers! Terrific blog and brilliant design and style.

Here is my web blog - www

My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.

This post actually made my day. You cann't imagine just how much time

I had spent for this information! Thanks!

Review my website www

An interesting discussion is definitely worth comment.

I do think that you ought to publish more on this subject, it may not be a taboo subject

but generally people don't discuss such subjects. To the next!

Kind regards!!

Feel free to surf to my homepage; www

Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and

said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear

and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic

but I had to tell someone!

Feel free to visit my blog www

Hi to every body, it's my first pay a visit of this

web site; this weblog includes amazing and in fact excellent data for readers.

Feel free to visit my homepage www

Hey superb blog! Does running a blog like this require a great deal of

work? I have no expertise in programming however I had been hoping to start

my own blog soon. Anyways, should you have any suggestions or techniques for new blog owners

please share. I understand this is off topic however

I just wanted to ask. Many thanks!

Check out my page www

Since the admin of this website is working, no doubt very rapidly it will be renowned,

due to its feature contents.

Also visit my web-site ... www

Hello to all, it's actually a fastidious for

me to pay a quick visit this site, it includes precious Information.

my webpage ... www

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data

backup. Do you have any solutions to stop hackers?

Feel free to visit my web site :: www

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,

almost...HaHa!) Great job. I really loved what you

had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Feel free to surf to my web blog - www

I blog frequently and I truly appreciate your information. This great article has truly

peaked my interest. I'm going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week.

I opted in for your Feed as well.

Also visit my homepage www

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I'm

quite certain I will learn plenty of new stuff right here!

Best of luck for the next!

Here is my web-site - www

First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which

I'd like to ask if you don't mind. I was interested to find

out how you center yourself and clear your thoughts before writing.

I've had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out.

I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any

suggestions or hints? Kudos!

Here is my site www

Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are

you using for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had

problems with hackers and I'm looking at options for another

platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Stop by my page ... www

Hello to every body, it's my first go to see of this web site; this

web site carries awesome and in fact excellent material in support of visitors.

Look into my homepage www

We stumbled over here coming from a different page and thought I

may as well check things out. I like what I see so i am just following

you. Look forward to looking into your web page yet again.

Here is my blog ... www

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.

Have a look at my page www

Hi there! This article couldn't be written any better!

Going through this post reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I am going to forward this post to him.

Pretty sure he's going to have a good read. Thanks for sharing!

Feel free to surf to my blog: www

Greate post. Keep posting such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.

Hey there, You have performed a great job. I will certainly digg it and individually

recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this web site.

Visit my webpage ... www

Hi! I know this is somewhat off topic but I was

wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my

comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?

Thanks a lot!

my web site ... www

Have you ever thought about creating an e-book or

guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I

know my visitors would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free

to send me an email.

my web page: www

Appreciation to my father who informed me on the topic of this website, this website is genuinely amazing.

Here is my web site www

Howdy would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having

a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely

unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to

ask!

Feel free to surf to my homepage; www

My brother suggested I might like this blog. He was entirely

right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

My web-site www

For hottest information you have to pay a quick visit world wide web and on internet I

found this site as a best site for most up-to-date updates.

Feel free to surf to my homepage www

Piece of writing writing is also a excitement,

if you be familiar with afterward you can write otherwise it

is complicated to write.

Here is my page; www

You have made some good points there. I checked on the web to find out more about the

issue and found most individuals will go along with

your views on this web site.

Feel free to visit my blog post ... www

Someone necessarily help to make critically articles I'd state.

That is the first time I frequented your web page and thus

far? I surprised with the analysis you made to create this actual publish extraordinary.

Excellent activity!

Check out my page - www

Nice blog here! Additionally your website quite a bit up fast!

What web host are you the usage of? Can I get your associate link

on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

Look at my page; www

Your way of describing all in this piece of writing is in fact nice, all can without difficulty understand it,

Thanks a lot.

Also visit my web-site; www

This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my

own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

My web blog - www

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the

book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home

a little bit, but other than that, this is great blog.

An excellent read. I'll certainly be back.

My website - www

It's hard to come by experienced people in this

particular subject, however, you sound like you know what you're talking about!

Thanks

Look into my blog; www

Thanks for every other magnificent article. The place else may anybody get that kind of information in such an ideal means of writing?

I've a presentation next week, and I am on the look for such information.

Feel free to visit my homepage: www

Stránky