Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.

Have a look at my page www

Hi there! This article couldn't be written any better!

Going through this post reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I am going to forward this post to him.

Pretty sure he's going to have a good read. Thanks for sharing!

Feel free to surf to my blog: www

Greate post. Keep posting such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.

Hey there, You have performed a great job. I will certainly digg it and individually

recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this web site.

Visit my webpage ... www

Hi! I know this is somewhat off topic but I was

wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my

comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?

Thanks a lot!

my web site ... www

Have you ever thought about creating an e-book or

guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I

know my visitors would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free

to send me an email.

my web page: www

Appreciation to my father who informed me on the topic of this website, this website is genuinely amazing.

Here is my web site www

Howdy would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having

a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely

unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to

ask!

Feel free to surf to my homepage; www

My brother suggested I might like this blog. He was entirely

right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

My web-site www

For hottest information you have to pay a quick visit world wide web and on internet I

found this site as a best site for most up-to-date updates.

Feel free to surf to my homepage www

Piece of writing writing is also a excitement,

if you be familiar with afterward you can write otherwise it

is complicated to write.

Here is my page; www

You have made some good points there. I checked on the web to find out more about the

issue and found most individuals will go along with

your views on this web site.

Feel free to visit my blog post ... www

Someone necessarily help to make critically articles I'd state.

That is the first time I frequented your web page and thus

far? I surprised with the analysis you made to create this actual publish extraordinary.

Excellent activity!

Check out my page - www

Nice blog here! Additionally your website quite a bit up fast!

What web host are you the usage of? Can I get your associate link

on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

Look at my page; www

Your way of describing all in this piece of writing is in fact nice, all can without difficulty understand it,

Thanks a lot.

Also visit my web-site; www

This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my

own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

My web blog - www

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the

book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home

a little bit, but other than that, this is great blog.

An excellent read. I'll certainly be back.

My website - www

It's hard to come by experienced people in this

particular subject, however, you sound like you know what you're talking about!

Thanks

Look into my blog; www

Thanks for every other magnificent article. The place else may anybody get that kind of information in such an ideal means of writing?

I've a presentation next week, and I am on the look for such information.

Feel free to visit my homepage: www

I was pretty pleased to uncover this web site.

I need to to thank you for ones time for this fantastic read!!

I definitely enjoyed every little bit of it and I have you bookmarked to check

out new stuff on your web site.

Also visit my homepage: www

Hey there I am so happy I found your website, I really found you by error, while

I was researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am

here now and would just like to say thanks for a tremendous post

and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to read through it all at the

moment but I have book-marked it and also added your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic job.

Feel free to visit my web-site; www

This is really fascinating, You're an excessively skilled blogger.

I have joined your rss feed and sit up for in quest of

extra of your magnificent post. Also, I've shared your web

site in my social networks

my blog post; www

I don't even know the way I stopped up here, but I thought this post used to be good.

I do not recognise who you are however certainly you're going

to a famous blogger when you are not already. Cheers!

Here is my web blog www

Excellent post however I was wanting to know if you could write a

litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit

further. Kudos!

Feel free to visit my web site :: www

Hi to every single one, it's in fact a good for me to go to see this website, it includes precious Information.

My webpage :: www

Thanks for another informative site. The place else may I get that kind of info written in such a perfect manner?

I've a challenge that I am just now running on, and I've been at the look

out for such information.

My web-site www

My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.

This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info!

Thanks!

Also visit my homepage ... www

I'll immediately grasp your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Please allow me know so that I may subscribe.

Thanks.

Also visit my web page :: www

Everything is very open with a precise description of the challenges.

It was really informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing!

Here is my webpage; www

Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more

from this site, and your views are pleasant designed for new users.

Visit my web blog - www

I know this web site presents quality depending posts

and other material, is there any other website which gives these data in quality?

Here is my homepage - www

WOW just what I was searching for. Came here by searching for

www

Great beat ! I wish to apprentice at the same time as

you amend your web site, how could i subscribe

for a blog web site? The account helped me a appropriate deal.

I have been a little bit familiar of this your broadcast

provided brilliant transparent concept

Here is my site ... www

Highly descriptive blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?

My blog - www

I'm really loving the theme/design of your site.

Do you ever run into any browser compatibility problems?

A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.

Do you have any tips to help fix this issue?

Visit my web blog ... www

Attractive part of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that I get

actually enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing in your feeds and

even I achievement you get right of entry to consistently rapidly.

Also visit my web site :: www

It's going to be ending of mine day, however before end I am

reading this wonderful piece of writing to increase my knowledge.

Here is my page - www

I really like it whenever people get together and share opinions.

Great site, continue the good work!

My web-site ... www

What's up, I want to subscribe for this blog to get most up-to-date updates, thus where can i do it please help.

Here is my homepage www

I will immediately snatch your rss feed as I can't find your e-mail subscription link

or newsletter service. Do you've any? Kindly let me recognise in order that I may subscribe.

Thanks.

Also visit my homepage www

Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for?

you made running a blog look easy. The full look of your site is great, as well

as the content material!

Feel free to visit my site :: www

I must thank you for the efforts you have put in penning this website.

I really hope to see the same high-grade content from you

in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now ;)

Here is my blog post - www

If you are going for most excellent contents like me, just pay a visit this web site everyday as it presents feature contents, thanks

Stop by my web blog: www

Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for a

while and yours is the best I've found out till now. However, what concerning the bottom line?

Are you positive concerning the source?

my web-site :: www

This piece of writing is truly a pleasant one it assists new internet people,

who are wishing for blogging.

Stop by my web site - www

Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring

on other blogs? I have a blog based on the same ideas you discuss and would

really like to have you share some stories/information.

I know my visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

my web page; www

Hi it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this site is in fact nice and the viewers are truly

sharing fastidious thoughts.

Feel free to visit my webpage; www

When some one searches for his required thing, thus he/she

needs to be available that in detail, so that thing

is maintained over here.

Feel free to visit my web blog - www

Hello! I've been reading your web site for a long time now and

finally got the bravery to go ahead and give you a

shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep up the good work!

Review my page ... www

Fantastic website you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here?

I'd really love to be a part of online community where

I can get feed-back from other knowledgeable people that share the

same interest. If you have any suggestions, please let me know.

Bless you!

Feel free to surf to my website www

Every weekend i used to go to see this site, for the reason that i wish for enjoyment, since this this web page conations really fastidious

funny information too.

my page ... www

Stránky