Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi my friend! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all vital infos.

I'd like to look extra posts like this .

Also visit my website; www

Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your

efforts and I will be waiting for your further

post thank you once again.

My website; www

I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post

is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my web blog: www

Great post! We are linking to this particularly great content on our

site. Keep up the great writing.

Feel free to surf to my page ... www

Hi, just wanted to say, I liked this post. It was practical.

Keep on posting!

My web-site: www

My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how

much time I had spent for this info! Thanks!

Also visit my blog: www

I am sure this article has touched all the internet users, its really really pleasant article on building

up new web site.

Feel free to visit my web page: www

I every time spent my half an hour to read this web site's

articles all the time along with a mug of coffee.

My webpage - www

The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and

tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be

a youtube sensation. My iPad is now broken and she has

83 views. I know this is completely off topic but I

had to share it with someone!

Have a look at my homepage; www

Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga

group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

My webpage ... www

What's up to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant in support of new viewers.

Stop by my web site ... www

I must thank you for the efforts you have put in penning this site.

I am hoping to check out the same high-grade content by you in the

future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now ;)

My page - www

It's enormous that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our

dialogue made at this place.

My website; www

I got this website from my buddy who shared with me

concerning this web page and at the moment this time I am visiting this web page and reading very

informative articles or reviews here.

Also visit my blog www

I'm now not sure the place you are getting your info, but good topic.

I must spend some time finding out much more or working out more.

Thanks for excellent info I was in search of this info for my

mission.

My blog post - www

Remarkable! Its actually amazing piece of writing, I

have got much clear idea about from this piece of writing.

my homepage - www

Hello friends, fastidious piece of writing and fastidious urging commented at this place, I

am actually enjoying by these.

my website: www

It is actually a nice and useful piece of information. I'm satisfied

that you shared this useful info with us. Please stay us up

to date like this. Thank you for sharing.

My web-site - www

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I

was wanting to know your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap

solutions with others, why not shoot me an e-mail if interested.

Look at my webpage; www

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

awesome blog!

my site www

Undeniably consider that that you said. Your favorite

reason appeared to be on the internet the simplest thing to take note of.

I say to you, I definitely get annoyed even as other folks

consider issues that they just don't understand about. You

managed to hit the nail upon the top and outlined out

the entire thing with no need side-effects ,

people could take a signal. Will likely be back to get more.

Thank you

Feel free to surf to my blog :: www

Do you have a spam problem on this blog; I also am

a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to

exchange techniques with others, why not shoot me an email if interested.

My web page: www

It's in fact very difficult in this busy life to listen news on Television, so I only use the web for that purpose, and obtain the latest news.

My website ... www

This article will assist the internet people for building up new weblog or even a weblog

from start to end.

my webpage www

Fine way of explaining, and good paragraph to obtain information concerning my presentation topic,

which i am going to deliver in academy.

Check out my blog post ... www

I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you develop this web

site yourself? Please reply back as I'm wanting to create my very own website and would like to learn where you got this from

or exactly what the theme is called. Appreciate it!

Here is my site www

Wonderful, what a webpage it is! This blog provides useful information to

us, keep it up.

Feel free to visit my web blog www

Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super

long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog writer but I'm still

new to the whole thing. Do you have any helpful hints for

beginner blog writers? I'd genuinely appreciate it.

Visit my web site :: www

You really make it seem so easy with your presentation but I

find this topic to be really something that I think I would never understand.

It seems too complicated and extremely broad for me.

I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Here is my homepage www

Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and

tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is

now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share

it with someone!

Also visit my website; www

An intriguing discussion is definitely worth comment.

I think that you need to publish more on this topic,

it may not be a taboo subject but typically people do not discuss such issues.

To the next! Kind regards!!

My web page - www

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net. Is

there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

My webpage; www

Having read this I believed it was extremely informative.

I appreciate you taking the time and effort to put

this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and

leaving comments. But so what, it was still worth it!

My web-site :: www

It's very simple to find out any topic on web as compared

to books, as I found this piece of writing at this web page.

my web page - www

I simply couldn't leave your website prior to suggesting that I actually loved the standard info an individual

provide to your guests? Is gonna be again regularly in order to check out new

posts

Review my web site :: www

Definitely believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to consider of.

I say to you, I certainly get irked even as other people think about issues that they just don't realize

about. You controlled to hit the nail upon the highest as well as defined out the

entire thing with no need side-effects , folks can take a

signal. Will probably be again to get more. Thank you

Here is my page - www

Hey! Quick question that's entirely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone4.

I'm trying to find a template or plugin that might be

able to correct this problem. If you have any suggestions, please share.

Thank you!

my web site www

My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post actually made my day.

You cann't imagine simply how much time I had spent for this info!

Thanks!

Take a look at my blog; www

I know this web site provides quality based content and additional material, is there any

other website which provides these kinds of things in quality?

Also visit my website :: www

Good information. Lucky me I recently found your blog by

accident (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

Here is my homepage: www

Great article, exactly what I wanted to find.

Look at my blog :: www

Howdy, I believe your blog might be having web browser compatibility

issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however,

when opening in I.E., it's got some overlapping issues.

I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that,

excellent website!

Also visit my blog post: www

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished

to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Feel free to visit my homepage ... www

This text is worth everyone's attention. Where can I find out more?

my site ... www

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment

is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me

from that service? Thanks a lot!

Also visit my homepage; www

Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my site!I suppose its

ok to use some of your ideas!!

Have a look at my homepage; www

It is not my first time to pay a visit this web page, i am visiting this site

dailly and obtain good information from here all the time.

Take a look at my webpage: www

I'm amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit

the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about.

I am very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to

this.

Look at my homepage; www

Hello there! This article could not be written much better!

Looking through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I am going to forward this information to him.

Fairly certain he's going to have a very good read. Many thanks for sharing!

Look into my page: www

I want to to thank you for this good read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.

I've got you bookmarked to look at new things you post…

Here is my web-site: www

Stránky