Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

This paragraph presents clear idea for the new viewers of blogging, that genuinely how to do blogging and site-building.

my blog; www

Amazing! Its truly awesome article, I have got much clear

idea regarding from this piece of writing.

Also visit my page; www

What's up to every body, it's my first pay a visit of this weblog; this weblog consists of

remarkable and in fact excellent information in support of visitors.

my homepage: www

I'm not sure why but this website is loading very slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.

Here is my web-site ... www

You need to be a part of a contest for one of the most useful

blogs on the internet. I am going to recommend this

web site!

Look into my web blog - www

My spouse and I absolutely love your blog and find most of

your post's to be what precisely I'm looking for.

Does one offer guest writers to write content for

yourself? I wouldn't mind composing a post or elaborating on a few of the subjects you

write with regards to here. Again, awesome web log!

my web page www

Hi there to all, it's really a nice for me to pay a visit this web

site, it includes priceless Information.

Feel free to visit my web page :: www

No matter if some one searches for his necessary thing, therefore he/she

desires to be available that in detail, so that thing is maintained over

here.

My web site: www

What's up to every , since I am truly keen of reading this blog's post to be updated

daily. It carries good data.

Look into my site :: www

You could certainly see your enthusiasm within the work

you write. The world hopes for more passionate writers like you who

aren't afraid to say how they believe. Always

go after your heart.

Here is my webpage www

I am really inspired with your writing skills

as neatly as with the structure for your blog.

Is that this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to look a nice weblog like this one nowadays..

my blog www

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent,

let alone the content!

My blog post - www

Hi everybody, here every person is sharing such know-how, so

it's fastidious to read this weblog, and I used to visit

this web site everyday.

Feel free to surf to my web blog: www

hello there and thank you for your info – I've certainly picked up

something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, as

I experienced to reload the website many times previous to I could get it to

load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your

placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a

lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.

Also visit my website: www

I am extremely inspired together with your writing abilities

as smartly as with the layout in your blog. Is that this a paid theme or did you customize it your self?

Either way stay up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one nowadays..

Feel free to visit my blog www

I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every bit of it.

I have got you book-marked to check out new stuff you post…

Feel free to visit my web site :: www

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely helpful info specially the last part :) I care for

such information much. I was looking for this particular information for a long time.

Thank you and best of luck.

Have a look at my site - www

Very quickly this web site will be famous among all blogging and site-building visitors, due to it's nice articles or reviews

Feel free to visit my web-site :: www

Ridiculous story there. What happened after? Good luck!

my homepage; www

It's going to be ending of mine day, except before end I am reading this impressive article to improve

my knowledge.

my homepage www

It is not my first time to go to see this web site, i am visiting this web page dailly and take nice information from here every day.

Here is my web page - http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts

and I will be waiting for your further post thanks once again.

my blog; www

In fact no matter if someone doesn't understand

then its up to other viewers that they will help, so here it

takes place.

my web site ... www

When someone writes an post he/she retains the idea

of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus

that's why this article is amazing. Thanks!

Here is my homepage www

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to

do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog

and would like to find out where u got this from.

thank you

Here is my blog www

Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get

advice from someone with experience. Any help would be

greatly appreciated!

Here is my blog :: www

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely useful information specifically the last part :) I care for

such information much. I was looking for this certain info for

a very long time. Thank you and good luck.

Feel free to visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

Greetings! Very helpful advice in this particular article!

It's the little changes that will make the greatest changes.

Thanks for sharing!

my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

These are truly enormous ideas in on the topic of blogging.

You have touched some good points here. Any way keep up

wrinting.

Here is my web blog ... www

I've been surfing online more than 2 hours today,

yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. In my view, if all website owners

and bloggers made good content as you did, the net

will be much more useful than ever before.

my web-site; www

I think that what you published made a ton of sense. But,

what about this? what if you added a little information? I ain't saying your content is not solid,

however suppose you added a headline to maybe get a person's attention?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda vanilla. You ought to glance at Yahoo's front page and watch

how they write post headlines to grab people

to click. You might add a related video or a pic or two to

grab people excited about everything've got to say.

In my opinion, it could make your posts a little livelier.

My web-site www

At this time it appears like Wordpress is the best blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

my webpage www

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never

understand. It seems too complex and very broad for me.

I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang

of it!

my web-site; www

Fine way of telling, and fastidious paragraph to get

facts about my presentation subject matter, which i am going

to deliver in academy.

my web blog www

I don't even know how I stopped up here, but I believed this

post used to be good. I do not know who you might be however definitely you are

going to a well-known blogger when you aren't already.

Cheers!

My web site; www

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage?

My blog site is in the very same area of interest as yours and

my users would genuinely benefit from some of the information you provide here.

Please let me know if this alright with you. Many thanks!

Feel free to surf to my site :: www

Yes! Finally something about www.

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Also visit my website - www

Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing,

great written and come with approximately all important infos.

I'd like to see extra posts like this .

My web blog www

I would like to thank you for the efforts you

have put in penning this blog. I'm hoping to check out the same high-grade blog posts

from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me

to get my own website now ;)

My web-site www

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard

on. Any tips?

Also visit my website :: www

I must thank you for the efforts you have put in penning this site.

I'm hoping to check out the same high-grade content from you later on as

well. In truth, your creative writing abilities has motivated

me to get my own, personal blog now ;)

Here is my web page ... www

Hi there, just became aware of your blog through Google,

and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.

I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.

Cheers!

Visit my web page; www

First of all I would like to say great blog!

I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.

I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing.

I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out

there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally

wasted simply just trying to figure out how to begin.

Any suggestions or hints? Thanks!

Here is my web site; www

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and

was wondering what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would

be greatly appreciated. Many thanks

Check out my web-site - www

My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.

This post actually made my day. You can not imagine

simply how much time I had spent for this info! Thanks!

Here is my web blog; www

hey there and thank you for your information – I've certainly picked up something new from right here.

I did however expertise several technical points using this site, as I experienced to

reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that

I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and

can damage your high-quality score if ads and marketing with

Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out

for a lot more of your respective exciting content.

Ensure that you update this again very soon.

Feel free to visit my site - www

I do not know whether it's just me or if everybody else encountering problems with your blog.

It looks like some of the text in your content are

running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know

if this is happening to them as well? This might be a issue with my browser because I've had this happen before.

Appreciate it

My web-site ... www

Its like you read my mind! You appear to know so much about

this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with some pics to drive the message home

a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.

A great read. I'll definitely be back.

Also visit my homepage; www

I have to thank you for the efforts you've put in penning

this blog. I really hope to view the same high-grade content by you in the future as well.

In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now ;)

my blog ... www

Stránky