Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be exactly what I'm looking

for. Do you offer guest writers to write content

for you personally? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you

write about here. Again, awesome web site!

my webpage: www

If you are going for best contents like I do, simply pay a visit this

web site all the time for the reason that it provides feature contents,

thanks

Also visit my web blog www

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to shoot

you an email. I've got some suggestions for your blog you might

be interested in hearing. Either way, great blog

and I look forward to seeing it grow over time.

Feel free to surf to my page; www

What's up mates, fastidious paragraph and good urging commented at

this place, I am truly enjoying by these.

Also visit my page www

Thanks for every other fantastic article. The place else may anybody get

that type of information in such an ideal method of writing?

I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

My web-site - www

My brother suggested I might like this website.

He was totally right. This post truly made my day.

You cann't imagine simply how much time I had spent for this

info! Thanks!

Feel free to visit my site :: www

Hello! I know this is kind of off-topic however I needed to ask.

Does building a well-established blog like yours take a large amount of

work? I'm brand new to operating a blog however I do write in my journal on a daily

basis. I'd like to start a blog so I can share my experience and

feelings online. Please let me know if you have any suggestions or tips

for new aspiring bloggers. Thankyou!

my homepage - www

If you are going for finest contents like myself, only visit this web page everyday because it presents quality

contents, thanks

Here is my page: www

Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed

to be on the internet the simplest thing to be aware of.

I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and also defined

out the whole thing without having side effect , people could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Feel free to surf to my homepage: www

Helpful information. Fortunate me I found your web site unintentionally,

and I am stunned why this accident did not came about earlier!

I bookmarked it.

my website - www

Thanks for sharing such a nice thought, article is nice, thats why i have read it entirely

Look into my webpage :: www

It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this excellent blog!

I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group.

Chat soon!

Here is my website: www

Thanks very interesting blog!

My site: www

Its like you read my mind! You seem to know a lot

about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that,

this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

my web blog; www

hello there and thank you for your information – I

have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to

reload the website a lot of times previous to I could

get it to load properly. I had been wondering if your web

host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading

instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising

and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to

my email and could look out for a lot more of your respective fascinating

content. Ensure that you update this again soon.

My web-site: www

I always used to study article in news papers but now as I am a

user of net thus from now I am using net for content, thanks to web.

Look at my page: www

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and

starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided

us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

Feel free to visit my web-site www

An intriguing discussion is definitely worth comment. There's no doubt that

that you ought to write more on this subject, it might not be a

taboo subject but generally people don't discuss these topics.

To the next! Many thanks!!

Here is my blog post - www

This is a topic that's near to my heart... Cheers!

Where are your contact details though?

Feel free to visit my web blog: www

It is not my first time to pay a quick visit this site, i am visiting this website dailly and obtain pleasant

facts from here all the time.

Here is my blog - www

Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend

your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

My blog; www

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I will return yet again since I saved as a favorite

it. Money and freedom is the best way to change, may you be

rich and continue to help others.

Feel free to surf to my webpage: www

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I will return yet again since I saved as a favorite

it. Money and freedom is the best way to change, may you be

rich and continue to help others.

Feel free to surf to my webpage: www

Heya i am for the first time here. I found this board and I

find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help

others like you helped me.

my blog post - www

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the great work!

Here is my site ... www

It's going to be end of mine day, however before ending I am reading this

great article to increase my know-how.

my web blog ... www

whoah this blog is wonderful i like studying your posts.

Keep up the good work! You realize, lots of individuals are searching round for this

information, you can aid them greatly.

my web-site - www

Usually I don't read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so!

Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice article.

Also visit my homepage - www

It's going to be finish of mine day, except before finish I am reading this wonderful piece of writing to improve

my knowledge.

Here is my webpage; www

I am really loving the theme/design of your web site.

Do you ever run into any browser compatibility problems?

A small number of my blog visitors have complained about my blog

not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.

Do you have any suggestions to help fix this issue?

my blog post ... www

Good blog post. I certainly love this website. Continue the good work!

my web site: www

Today, I went to the beach with my children. I found

a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to

her ear and screamed. There was a hermit crab inside

and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

Look at my site ... www

Very nice article, just what I was looking for.

Take a look at my homepage www

Good answer back in return of this issue with firm arguments and telling the whole thing about that.

my webpage ... www

I constantly spent my half an hour to read this blog's content everyday along with a cup of coffee.

Have a look at my web page: www

Hello, I enjoy reading through your article. I wanted

to write a little comment to support you.

Feel free to surf to my page - www

Every weekend i used to pay a visit this web page, for the reason that

i want enjoyment, since this this website conations genuinely pleasant funny material too.

Also visit my website; www

I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this website.

I really hope to see the same high-grade content by you in the future as well.

In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog

now ;)

my page www

My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress

on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there

a way I can import all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

My web-site ... www

This website really has all the information and facts

I wanted concerning this subject and didn't know who to

ask.

Have a look at my page: www

I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using

net for posts, thanks to web.

Here is my web blog - www

This is the right blog for everyone who really wants to understand this topic.

You understand so much its almost hard to argue with you (not that I

actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been written about for years.

Great stuff, just excellent!

Visit my web blog; www

Good post. I learn something totally new and

challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be useful to read

articles from other writers and practice a little something from other sites.

my web blog: www

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content

seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something

to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos

My blog www

Very good write-up. I certainly appreciate this website.

Thanks!

Also visit my web page; www

Nice blog here! Additionally your site lots up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your

host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

Take a look at my webpage www

Really when someone doesn't understand afterward its up to other

people that they will help, so here it takes place.

Feel free to surf to my blog :: www

Just desire to say your article is as surprising.

The clearness in your post is just spectacular and i can assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with

forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

Also visit my blog post ... www

Yes! Finally someone writes about www.

First of all I want to say superb blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.

I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing.

I have had trouble clearing my mind in getting my ideas out.

I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15

minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin.

Any suggestions or hints? Many thanks!

Also visit my web site; www

Stránky