Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Genuinely no matter if someone doesn't know then its up to

other viewers that they will assist, so here it occurs.

Also visit my blog post; www

I like what you guys are usually up too. This sort of clever

work and coverage! Keep up the good works guys I've incorporated you guys to blogroll.

Here is my site :: www

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable

knowledge on the topic of unexpected feelings.

Here is my webpage: www

I am truly delighted to glance at this web site posts which contains lots

of valuable information, thanks for providing these kinds of information.

Feel free to surf to my blog ... www

I am truly grateful to the holder of this site who has shared this impressive

article at here.

Also visit my web blog www

For newest information you have to go to see internet and on web I found this website

as a finest web page for most recent updates.

Also visit my web blog www

Yes! Finally someone writes about www.

Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say

I genuinely enjoy reading through your blog posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the

same topics? Thank you!

my page www

It's not my first time to visit this web site, i am browsing this web

site dailly and get nice facts from here daily.

Also visit my webpage: www

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am

going through troubles with your RSS. I don't understand why I can't join it.

Is there anybody else getting identical RSS issues? Anyone who knows the

answer will you kindly respond? Thanks!!

my site: www

Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's website link on your page at proper place and

other person will also do similar in favor of you.

Feel free to surf to my blog - www

Heya great website! Does running a blog such as this require a great

deal of work? I've absolutely no understanding of coding however I was hoping to start my own blog

soon. Anyway, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off subject however I just had to ask.

Thank you!

Feel free to surf to my web page: www

An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you

ought to publish more on this topic, it might not be a taboo subject but usually people

do not speak about such topics. To the next! Kind regards!!

Here is my blog post :: www

This is my first time go to see at here and i am actually happy

to read everthing at single place.

Here is my page: www

Hello there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.

I am confident they will be benefited from this web site.

My homepage :: www

It's in fact very difficult in this full of activity life to listen news on TV,

thus I simply use internet for that purpose, and obtain the most recent

information.

my webpage www

I think this is one of the most important information for me.

And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The

site style is wonderful, the articles is really great : D.

Good job, cheers

Here is my website www

Ahaa, its pleasant discussion about this piece of writing here

at this webpage, I have read all that, so now me also commenting at

this place.

Here is my web blog ... www

Great blog you have here.. It's difficult to

find good quality writing like yours these days. I really appreciate people like you!

Take care!!

My site: www

Its such as you learn my thoughts! You seem to know so much approximately this, like you wrote the e book in it or something.

I believe that you just could do with a few % to power the message house

a little bit, however other than that, that is excellent blog.

A great read. I'll definitely be back.

My page www

Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images

aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.

Visit my web site; www

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other

then that, excellent blog!

Take a look at my homepage - www

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely excellent.

I actually like what you have acquired here, really like what you're saying and the way in which you

say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.

I can not wait to read far more from you. This

is actually a tremendous website.

Stop by my web site :: www

My brother recommended I would possibly like this website.

He was once totally right. This put up truly made

my day. You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thanks!

Also visit my page; www

I used to be recommended this blog by way of my cousin. I am no longer sure whether

this submit is written via him as nobody else

recognize such special about my trouble. You are amazing!

Thanks!

My homepage; www

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future.

Many thanks

My website: www

Why users still use to read news papers when in this

technological globe everything is available on web?

Also visit my website - www

I'm no longer certain the place you're getting your information, however good topic.

I needs to spend a while finding out more or figuring out more.

Thank you for fantastic info I was in search of this information for my mission.

Here is my blog; www

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo

News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo

News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thanks

Also visit my blog - www

Good web site you have got here.. It's difficult

to find high quality writing like yours these days. I really appreciate individuals

like you! Take care!!

Here is my web blog ... www

Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all

important infos. I would like to peer extra posts like this .

My site - www

wonderful points altogether, you simply won a logo

new reader. What may you recommend in regards to your post

that you made a few days in the past? Any certain?

Have a look at my web site ... www

What's up all, here every one is sharing such

knowledge, so it's fastidious to read this weblog, and I used to

pay a visit this web site every day.

my web-site ... www

Hi there to all, how is all, I think every one is getting

more from this web page, and your views are fastidious designed for new viewers.

Here is my blog :: www

Article writing is also a excitement, if you know afterward you can write if not it is complex to write.

My site; www

Yes! Finally something about www.

Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs

use WYSIWYG editors or if you have to manually code with

HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

My site: www

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar

one and i was just curious if you get a lot of spam comments?

If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?

I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.

My site :: www

I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!

Keep up the terrific works guys I've you guys to my blogroll.

My homepage :: www

Wow, this paragraph is nice, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going

to inform her.

Also visit my web page; www

Hi! This post couldn't be written any better! Reading through

this post reminds me of my good old room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this

page to him. Fairly certain he will have a good read.

Many thanks for sharing!

Take a look at my web site www

Howdy are using Wordpress for your site platform? I'm new

to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you

need any coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

Feel free to surf to my blog post :: www

Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and

I was wondering your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade methods

with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

Feel free to visit my site; www

You made some good points there. I looked on the net to find out

more about the issue and found most individuals will go along with your views on this

site.

my homepage :: www

Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it

has some overlapping. I just wanted to give you

a quick heads up! Other then that, very good blog!

Visit my blog: www

Marvelous, what a web site it is! This website presents useful information to us,

keep it up.

Check out my web page :: www

Saved as a favorite, I really like your site!

my homepage; www

You can definitely see your enthusiasm in the work you write.

The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.

At all times follow your heart.

Feel free to surf to my website; www

After exploring a few of the blog posts on your web page, I really appreciate your technique of

writing a blog. I bookmarked it to my bookmark

webpage list and will be checking back in the near future.

Take a look at my web site as well and tell me what

you think.

Visit my website - www

Great delivery. Great arguments. Keep up the great

work.

Also visit my blog - www

Stránky