Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's actually very complex in this full of

activity life to listen news on Television, so I simply use world wide web for

that reason, and get the newest information.

Feel free to surf to my homepage ... www

Howdy! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My blog looks weird when viewing from my iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.

If you have any recommendations, please share. Thanks!

Also visit my page: www

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.

Have a look at my blog post ... www

Pretty portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to

claim that I get in fact loved account your weblog posts.

Any way I will be subscribing in your feeds and even I fulfillment you access persistently quickly.

Feel free to visit my site - www

What i don't realize is in fact how you're now not

actually a lot more neatly-appreciated than you may

be right now. You are so intelligent. You realize thus significantly in relation to this topic, produced

me individually consider it from so many various angles.

Its like women and men aren't fascinated unless it is one thing to accomplish with Girl gaga!

Your personal stuffs outstanding. Always handle it up!

Also visit my blog post; www

Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running

off the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do

with internet browser compatibility but I figured

I'd post to let you know. The design and style look great though!

Hope you get the problem solved soon. Kudos

Feel free to visit my webpage :: www

I used to be suggested this blog by means of my cousin. I'm not sure whether this post is

written via him as nobody else recognize such certain about my difficulty.

You're wonderful! Thank you!

Feel free to surf to my homepage; www

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's

both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

The issue is an issue that not enough people are speaking

intelligently about. I'm very happy that I came across this during my hunt

for something relating to this.

Feel free to visit my web page www

What i don't understood is in reality how you are not really much more smartly-favored than you might be right now.

You are very intelligent. You recognize thus considerably in relation to this matter, made

me personally believe it from numerous numerous angles.

Its like men and women aren't interested except it is something to do with Woman gaga!

Your own stuffs nice. At all times maintain it up!

Take a look at my blog post; www

Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support

you.

Feel free to visit my blog post - www

It's amazing designed for me to have a website, which is good in support of my

knowledge. thanks admin

Here is my page - www

Hey terrific website! Does running a blog like this

take a large amount of work? I've virtually no knowledge of

coding however I had been hoping to start my own blog in the near future.

Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog

owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just needed to ask.

Cheers!

my web blog - www

Great work! That is the kind of info that

are supposed to be shared across the web. Disgrace on Google for not positioning this publish higher!

Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

my site; www

Wonderful site. Plenty of useful information here. I'm sending it to some friends ans additionally sharing in delicious.

And of course, thank you on your sweat!

My web-site ... www

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

Here is my site - www

Right here is the perfect web site for anyone who wishes

to understand this topic. You realize a whole lot

its almost tough to argue with you (not that I actually will need

to…HaHa). You certainly put a new spin on a

subject that has been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful!

my website ... www

Keep this going please, great job!

Also visit my blog - www

If you are going for best contents like I do, just visit this

web site everyday because it presents feature contents, thanks

Also visit my blog post :: www

This information is priceless. When can I find out more?

my web page www

Superb post however I was wanting to know if you could write a

litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Appreciate it!

My webpage :: www

Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great posts,

have a nice weekend!

Check out my web page ... www

I'm not sure where you're getting your information, but good topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

Visit my website www

Wow, incredible blog layout! How lengthy have you been blogging

for? you made running a blog look easy. The total look

of your site is excellent, let alone the content!

Feel free to surf to my page - www

Hi I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while I was searching on Digg for something else, Anyhow

I am here now and would just like to say many thanks for a

tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't have time to

go through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have

time I will be back to read more, Please do keep up the excellent job.

my blog post ... www

Very good article! We are linking to this particularly great article on our

site. Keep up the great writing.

my website - www

Hi there everyone, it's my first go to see at this web page, and piece of writing is really fruitful in support of me, keep up posting these types

of articles or reviews.

Stop by my web-site: www

An impressive share! I've just forwarded this onto

a friend who had been doing a little research

on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your website.

Here is my website ... www

It's remarkable to visit this web site and reading the views of all colleagues about this piece

of writing, while I am also eager of getting knowledge.

Here is my web-site :: www

Hi, i think that i saw you visited my site

so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its

ok to use a few of your ideas!!

my web page www

Undeniably imagine that that you stated. Your favorite justification appeared to be at the internet the simplest thing

to take into accout of. I say to you, I definitely get annoyed whilst

other folks think about worries that they just don't realize about.

You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined

out the entire thing without having side-effects , other people could take

a signal. Will likely be back to get more. Thanks

my web site - www

It's an remarkable article in favor of all the online

visitors; they will get advantage from it I am sure.

my blog post: www

Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?

I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.

Take a look at my blog ... www

I'm more than happy to find this website.

I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!!

I definitely liked every little bit of it and I have you saved to

fav to look at new things in your site.

Feel free to surf to my website www

Remarkable things here. I am very happy to look your post.

Thank you a lot and I am having a look forward to touch you.

Will you please drop me a e-mail?

Here is my blog post - www

whoah this weblog is magnificent i like reading your articles.

Keep up the great work! You recognize, lots of people

are looking around for this information, you can aid them greatly.

My site; www

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and

the rest of the website is extremely good.

Review my web site; www

WOW just what I was looking for. Came here by searching for www

If you wish for to obtain a great deal from this piece of writing then you have to apply these

strategies to your won webpage.

My webpage; www

Outstanding story there. What happened after? Take care!

Here is my blog ... www

certainly like your web-site but you need to test the spelling on quite a few of your posts.

A number of them are rife with spelling problems and I to find it

very troublesome to tell the truth then again I'll

surely come back again.

Look at my web blog - www

Hi there to all, it's genuinely a pleasant for me to pay a quick

visit this web site, it consists of precious Information.

Also visit my web-site :: www

Hi there! This is my 1st comment here so I

just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same

subjects? Thank you so much!

Look into my web page www

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've

really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

Feel free to visit my webpage ... www

I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.

You're wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my website: www

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing to your feed

and I hope you write again very soon!

My blog - www

My relatives every time say that I am wasting my time here at net, however I know

I am getting know-how everyday by reading thes good articles.

Also visit my blog :: www

Write more, thats all I have to say. Literally,

it seems as though you relied on the video to make your point.

You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could

be giving us something informative to read?

Also visit my homepage - www

There is definately a great deal to learn about this issue.

I really like all of the points you've made.

Check out my website ... www

If some one desires to be updated with most up-to-date technologies after

that he must be pay a quick visit this web site and be

up to date all the time.

Look into my page ... www

If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he must be

pay a visit this website and be up to date every day.

Feel free to surf to my web blog www

Stránky