Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about

my problem. You are wonderful! Thanks!

Also visit my web site www

This design is wicked! You certainly know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

Here is my web-site www

Hi there Dear, are you in fact visiting this site on a regular basis, if so then you will absolutely obtain nice know-how.

my site: www

fantastic publish, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not realize this.

You should continue your writing. I am confident, you have a great readers' base

already!

My web blog ... www

This is a topic that is near to my heart... Many thanks!

Exactly where are your contact details though?

Also visit my site; www

Fastidious replies in return of this query

with solid arguments and describing the whole

thing concerning that.

Look into my homepage; www

Every weekend i used to pay a visit this web site,

because i want enjoyment, since this this web site conations truly pleasant funny information too.

my web site :: www

Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's web site link on your page

at proper place and other person will also do same for you.

Feel free to visit my page :: www

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I've either written myself or outsourced

but it seems a lot of it is popping it up all

over the internet without my authorization. Do you know any techniques

to help reduce content from being stolen? I'd really appreciate it.

Visit my blog post: www

Wow, that's what I was searching for, what a data! existing here at this blog,

thanks admin of this web page.

Feel free to surf to my homepage ... www

You can definitely see your skills within the article you write.

The world hopes for more passionate writers like you who are not

afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

Here is my homepage ... www

Simply desire to say your article is as astounding.

The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your feed to keep

updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

Check out my web-site ... www

What i don't realize is actually how you're not really much more neatly-liked than you may be right now.

You are very intelligent. You understand therefore considerably in relation to this subject, produced me

for my part consider it from a lot of various angles.

Its like men and women are not fascinated unless it's something to accomplish with Woman gaga!

Your personal stuffs outstanding. At all times deal with it up!

Also visit my web page - www

Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.

I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this

to my followers! Outstanding blog and amazing design.

Also visit my site ... www

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Very helpful info specially the last part :) I care for such info

much. I was seeking this certain information for a long time.

Thank you and good luck.

Here is my web blog :: www

Greetings from Colorado! I'm bored to tears at

work so I decided to browse your site on my iphone

during lunch break. I really like the information you present here and can't wait to take a look

when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my

cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..

Anyways, very good blog!

My page :: www

Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you

could be a great author. I will ensure that I bookmark your blog

and will eventually come back later in life. I want to encourage continue your great

writing, have a nice evening!

Feel free to visit my web page; www

I used to be recommended this blog via my cousin. I'm no longer positive whether or not this post

is written by way of him as no one else recognize such detailed approximately my difficulty.

You're wonderful! Thank you!

My web site - www

Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements

would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme.

Appreciate it

my page :: www

Your style is unique compared to other folks I've read stuff from.

Thanks for posting when you have the opportunity, Guess

I'll just book mark this site.

Feel free to visit my web page: www

What's up it's me, I am also visiting this web page on a regular basis, this website

is truly fastidious and the viewers are actually sharing pleasant thoughts.

my homepage www

I just couldn't leave your web site before suggesting that I extremely loved the standard information an individual provide on your visitors?

Is gonna be again often to inspect new posts

my web blog: www

Hi there very cool web site!! Guy .. Excellent ..

Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?

I am happy to search out numerous useful info right here in the post, we'd like

work out more techniques on this regard, thanks for sharing.

. . . . .

my site; www

Just want to say your article is as amazing. The clearness in your put

up is just spectacular and that i can suppose you are an expert in this subject.

Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to stay updated with imminent post.

Thank you a million and please continue the rewarding work.

Feel free to visit my site; www

great points altogether, you just gained a new reader.

What might you suggest about your put up that

you just made a few days ago? Any sure?

Here is my web-site: www

I got this web page from my friend who informed me regarding this

web site and at the moment this time I am browsing this website and

reading very informative articles at this time.

Here is my site; www

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and

I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange techniques with other folks,

be sure to shoot me an email if interested.

Here is my web-site - www

Fantastic website you have here but I was curious if you

knew of any community forums that cover the same topics

discussed here? I'd really like to be a part of group where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Bless you!

Also visit my web site: www

If you would like to grow your knowledge simply keep visiting this web page and be updated with the hottest information posted

here.

Look into my web blog - www

Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.

I really like the information you provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone

.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!

My site ... www

Hey there I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would

just like to say thank you for a fantastic post and a all round entertaining blog

(I also love the theme/design), I don’t

have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS

feeds, so when I have time I will be back to read a

great deal more, Please do keep up the fantastic jo.

Take a look at my web-site; www

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about a year and am concerned about

switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress

content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

Here is my web page :: www

Hello! I just would like to offer you a huge thumbs up for the great information you

have right here on this post. I'll be coming back to your site for more soon.

My web site - www

Fantastic site. Plenty of helpful info here. I am sending

it to a few friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks to

your effort!

Here is my blog; www

It's nearly impossible to find knowledgeable people in this particular subject, however, you

seem like you know what you're talking about! Thanks

Here is my homepage; www

Nice blog here! Also your web site loads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Here is my blog; www

Hey there! Quick question that's entirely off topic. Do

you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks

weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.

If you have any recommendations, please share. Cheers!

Feel free to visit my web-site ... www

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few

months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

My web blog ... www

Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after going through a few of the

posts I realized it's new to me. Nonetheless, I'm certainly pleased I came across

it and I'll be bookmarking it and checking back frequently!

My web-site www

Tremendous issues here. I'm very satisfied to look your article.

Thank you so much and I'm having a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a e-mail?

My web site - www

Admiring the time and energy you put into your blog and in depth information you

offer. It's awesome to come across a blog every once in a

while that isn't the same outdated rehashed material.

Great read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS

feeds to my Google account.

Also visit my blog www

Thanks , I've just been looking for information approximately this

topic for ages and yours is the greatest I've discovered till now.

However, what about the conclusion? Are you certain in regards

to the source?

my blog post: www

We absolutely love your blog and find almost all of your post's to be exactly what I'm looking

for. Do you offer guest writers to write content available for you?

I wouldn't mind writing a post or elaborating on a number of the

subjects you write in relation to here. Again, awesome blog!

Here is my webpage; www

Good article! We are linking to this particularly great content on our website.

Keep up the good writing.

my webpage - www

Hello there I am so grateful I found your site,

I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else,

Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot

for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the moment but I

have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will

be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.

Here is my web-site www

Good site you have got here.. It's difficult to find quality

writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you!

Take care!!

Here is my page: www

You made some good points there. I checked on the net to

learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

Feel free to visit my webpage :: www

I love looking through an article that can make people think.

Also, thank you for permitting me to comment!

My webpage: www

I used to be suggested this web site by my cousin. I am

no longer positive whether this publish is written by him as no one else know such special approximately my difficulty.

You are incredible! Thank you!

Here is my web page ... www

I do believe all of the ideas you have offered on your post.

They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for newbies.

May just you please lengthen them a bit from next time?

Thank you for the post.

Feel free to surf to my web site - www

Stránky