Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello there! I just want to offer you a big thumbs

up for your great info you've got right here on this post.

I will be returning to your web site for more soon.

Also visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/okrzyku.-boe-krzykn-pomyl-tylko-czym-to-jest-wskakuj-do-pierwszej-napotkanej-doroki

Fabulous, what a weblo it is! This webpage provijdes useful facts to us, keep it up.

my web page ... make beats on computer software (Horace)

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Very helpful info particularly the last part :) I care for such info much.

I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good

luck.

Here is my webpage - model trains freehold nj post (Maik)

At this moment I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming

again to read other news.

My website :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Excellent items from you, man. I have keep in mind your

stuff prior to and you're simply too magnificent. I actually like

what you have acquired right here, really like what you're saying

and the way during which you say it. You're making it entertaining and you continue to take care of to keep it smart.

I can not wait to learn much more from you. This is actually a terrific site.

My homepage - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Comecei à pouco grafar item. Por consequência quase todo dia eu pesquiso muito

texto pra ver qualquer que paladar. O seu modo de fazer a escrita hoje em dia foi o

que mais gostei.

Also visit my web site ... AcompanhantesGoiânia

Link exchange is nothing else except iit is just placing the other person's web siite link on your page at appropriate place annd other

person will also do similar for you.

my site; Fx incognito ohlc

Everything is very open with a precise explanation of the challenges.

It was definitely informative. Your site is very useful.

Thank you for sharing!

Here is my page - sex

Link exchange is nothiong else but it iis simply placing the other person's webpage link on your page at proper place and other

person will aoso do similar in favor of you.

My web page - relieving constipation natural way; Elisa,

Why visitors still use to read news papers when in this technological world all is existing on net?

Look into my web-site - www

I am glad to be one of several visitants oon this great internet

site (:, regards ffor putting up.

my web page ... Manhattan fx Myfxbook

Everything is very open with a precise clarification of the issues.

It was definitely informative. Your site is useful.

Thank you for sharing!

Here is my site :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

My brother recommended I would possibly like this web site.

He was once entirely right. This put up truly made my day.

You can not imagine simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

My web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

I just could not leave your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual provide to your guests?

Is going to be again frequently to check out new posts

my web page ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

If you desire to obtain a great deal from this paragraph then yoou have to apply such methods to your won web site.

my web blog - chewing gum disease (Jerrell)

My family always say that I aam wasting my time heee at web, except I know I aam getting experience everyday by reading thes nice posts.

Also viwit my webpage; thought elevators scam

You made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

Also visit my homepage; http://alejakatakaforam.opole.pl/post/dla-zmysw-zdawaa-si-istnie-w-morskich.-zdawao-mu-si-e-ratuje-ludzi-z

It's actually a great and helpful piece of information. I'm happy that you shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thank

you for sharing.

My website - www

Thank you so mch for giving everyone an exceptionally special possiblity

to read from this website. It can be so benefficial and as well ,

stuffed with a great time forr me personally and

my office peers to viswit your blog not less than 3 times weekly to study the fresh guidance

you have got. And of course, I'm at all times happy with the beautiful strategies served by you.

Some 3 areas in this posting are easily the most beneficial we have all

ever had.

Also visit my site; Skin Whitening Forever amazon

Fantastic beqt ! I would like to apprentice while you amend

your website, how can i subscribe for a blog web site?

The account helped mme a acceptable deal. I had been tiny bit acquanted

of this your broadcast offered bright clear concept

my blog post - pontoon houseboat plazns free (Arnoldo)

Precisely what I was searching for, thanks for putting up.

My blog post wicor expert advisor

Hey There. I discovered your weblog the usage of msn.

That is an extremely smartly written article. I will make sure too bookmark it and come back to

learn more of your helpful info. Thank you for the post.

I'll definitely comeback.

My webpage: self publishing a ebook amazon kindle (Waldo)

Hi to every single one, it's truly a good for me to

pay a quick visit this web site, it contains precious Information.

Feel free to surf to my homepage ... beverly hills md dark spot corrector reviews

This article offers clear idea in support of the new people of blogging, that

genuinely how to do running a blog.

Have a look at my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Hey! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look

forward to all your posts! Keep up the superb work!

Visit my web page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

My relatives every time say that I am killing my time here at web, except I know

I am getting know-how daily by reading such pleasant content.

Here is my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

I enjoy reading a post that will make men and women think.

Also, many thanks for permitting me to comment!

Feel free to visit my web blog - www

Hi there! I could have sworn I've been to this web site before but after looking at a few of the articles

I realized it's new to me. Regardless, I'm certainly delighted I discovered it and I'll be book-marking it and checking back regularly!

Also visit my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

It's very easy to find out any topic on net as compared to books,

as I found this paragraph at this web page.

Here is my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

Good article. I certainly love this website. Keep writing!

my website; www

I'm not sure why but this web site is loading extremely slow for me.

Is aanyone else having this issue or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if thhe pronlem still exists.

Feel free to surf to my web site body languqge tattoo astoria,

Elouise,

That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.

Short butt very precise info… Thanks for sharing this one.

A must resad post!

Alsso visit my webpage -build 2016 kia sorento (Scott)

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and everything.

Nevertheless think of if you added some great

graphics or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and videos,

this site could undeniably be one of the best in its niche.

Fantastic blog!

Feel free to visit my blog :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I real pleased to find this internet site oon bing,

just what I waas looking for :D also saved to favorites.

Here is my page ... easy guitar lessons for beginners acoustic cchords chart;

Brittany,

I'm excited to find this page. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!!

I definitely appreciated every bit of it and

I have you saved as a favorite to see new information on your web site.

Feel free to visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

I think this is one of the most important info for

me. And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really nice :

D. Good job, cheers

Also visit my web site - www

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable info to work on. You have done

an impressive job and our whole community will be thankful to you.

my web site www

Hey there I am so happy I found your blog page, I really found you by accident, while I was researching on Askjeeve for

something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all

round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the

minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will

be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

Check out my website ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

you're really a just right webmaster. The website loading pace is incredible.

It sort of feels that you're doing any distinctive trick.

Moreover, The contents are masterwork. you have done

a wonderful job in this matter!

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what yyou ssay is valuable and everything.

However imasgine if youu added some grewat pictures or videeo clips to give your posts more, "pop"!

Your contrnt is excellent but with images and clips, thuis

blog could certainly be one of the most beneficiawl in its niche.

Wonderful blog!

Feel freee to sur to my website :: dental pro 7 in australia

I blog quite often and I truly thank you for your information. This great article has really peaked my interest.

I will take a note of your blog and keep checking for new details

about once per week. I opted in for your Feed as well.

Have a look at my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

It's not my first time to pay a visit this site, i am visiting this

web page dailly and obtain nice data from here everyday.

My blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

My spouse and I stumbled over here coming from a

different web page and thought I may as well check things out.

I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking over your web page

for a second time.

Feel free to surf to my website: www

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create

this website yourself or did you hire someone to do

it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like

to know where u got this from. appreciate it

Here is my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Stránky