Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I just could not leave your site prior to suggesting that I actually loved the standard information an individual provide

in your guests? Is gonna be again ceaselessly to investigate

cross-check new posts

Also visit my site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Hey there! I've been following your site for some time now and finally

got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!

Just wanted to say keep up the fantastic work!

My webpage www

Hello there I am so delighted I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Anyhow I am here

now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the

moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the

great b.

Also visit my web page www

What's up friends, pleasant article and pleasant arguments commented at this place,

I am in fact enjoying bby these.

Here is my web page - make mony online for free for kids - Maurice -

This post is actually a nice one it assists new web visitors, who are wishing for blogging.

Also visit mmy webpage: precision nutrition coaching review

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest

of the website is also very good.

Have a look at my blog post http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Check out my web-site - www

I'm really njoying the theme/design of your web site.

Do yyou evdr run into any browser compatibility problems?

A handful of my blog audience have complained about my blog not operaating correctly inn Explorer but looks great in Chrome.

Do you have any solutilns too help fix this problem?

Have a look att my web blog :: forex trading books ffor beginners

(Vallie)

Quality articles or reviews is the secret to attract the users to pay a visit the

web site, that's what this web page is providing.

my homepage: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

always i used to read smaller posts which as well clear

their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading now.

Feel free to visit my blog post www

You really make it appear so easy along with your presentation but I to find this topic to be

actually one thing that I think I'd never understand.

It sort of feels too complex and very vast for me. I'm having a look ahead

in your next publish, I will try to get the grasp of it!

Also visit my web-site; www

I absolutely love your blog and find a lot of your

post's to be what precisely I'm looking for.

can you offer guest writers to write content to suit your needs?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on some of the

subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!

Look at my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% positive.

Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

Thank you

my web page; www

Howdy, There's no doubt that your site could possibly be having internet browser compatibility issues.

When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in IE,

it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Besides that, wonderful blog!

Feel free to visit my webpage; www

I'm more than happy to find this page. I want to to thank you for ones

time for this particularly wonderful read!! I definitely

savored every bit of it and i also have you book-marked to check out new stuff in your site.

Have a look at my web-site www

I have learn a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I surprise how much effort you place to create one of these excellent informative web site.

My web blog ... www

This article will help the internet visitors for setting up new website or even a weblog from start to end.

Check out my blog: www

Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post

i thought i could also make comment due to this brilliant

article.

Here is my web site: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

This piece of writing is truly a pleasant one it assists new internet visitors, who are wishing for blogging.

Stop by my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess

I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.

Do you have any tips and hints for beginner blog writers?

I'd really appreciate it.

my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of

the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking

issue. I've tried it in two different internet browsers and both show

the same outcome.

Visit my site; www

What i do not understgood is in fact how you are no longer actually a lot more

smartly-liked than youu might be now. You are very intelligent.

You knnow thus conziderably with regards to this topic, produced me

for mmy part imagine it from numerous various angles. Its like women andd men arre not interested until it's something to do with Woman gaga!

Your individual stuffs outstanding. All the time deal with it up!

My web blog: weight loss motivation app; Normand,

Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up

what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.

Do you have any tips and hints for novice blog writers? I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

If you want to get a good deal from this post then you have to apply these techniques to your won web site.

my web site - www

This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found

something that helped me. Thanks a lot!

Feel free to surf to my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I have been exploring for a little bit for any high-quality articles

or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this

web site. Studying this info So i am glad to express that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I such a lot definitely will make certain to don?t omit this

site and provides it a look on a constant basis.

my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

What's up, its good article regarding media print, we all be familiar

with media is a fantastic source of information.

Feel free to visit my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Great site you have here.. It's hard to find good quality writing like yours these days.

I really appreciate individuals like you!

Take care!!

Also visit my webpage - www

It's truly very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I only use the web

for that purpose, and obtain the hottest news.

Have a look at my webpage - www

Howdy! I just would like to offer you a huge thumbs up for the

great info you have here on this post. I'll be returning to your blog for more soon.

Here is my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Hi, i believe that i saw you visited my website thus i got here to return the want?.I am

trying to in finding things to enhance my website!I suppose its adequate to make use of some

of your ideas!!

my webpage https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.

Here is my website https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same page layout

and design. Outstanding choice of colors!

My web page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I do not know whether it's just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog.

It appears as though some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide

feedback and let me know if this is happening to them too?

This could be a issue with my web browser because I've had this happen before.

Thank you

Here is my blog; www

Hello, Neat post. There's a problem along with your site in internet explorer, would test this?

IE nonetheless is the marketplace leader and a large component of folks will leave out

your fantastic writing because of this problem.

Feel free to surf to my blog: www

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and

wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.

After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Here is my web site ... www

Have you ever considered publishing an e-book

or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same topics

you discuss and would love to have you share some stories/information.

I know my visitors would appreciate your work. If

you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

Feel free to visit my webpage; www

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.

In any case I will be subscribing tto your rss feed and I hope you write again very

soon!

Also visit my blog; forex robotron ea download

Excellent website. Lots of helpful information here. I'm sending it to several pals ans additionally

sharing in delicious. And certainly, thank you for your sweat!

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I really like it when individuals come together and share thoughts.

Great website, keep it up!

Feel free to visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

I am sure this article has touched all the internet users, its really really nice paragraph

on building up new web site.

my site; www

I loved as much as you will receive carried out right

here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same

nearly very often inside case you shield this hike.

Feel free to visit my blog www

Stránky