Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Spot on with this write-up, I truly believe that this

site needs a lot more attention. I'll probably be returning to see more,

thanks for the info!

Also visit my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wskazujc-oczami-na-pochylony-grzbiet-ciosem-i-poczu-si-bardzo-zniechcony

Hello there, I do think your website could possibly be having browser compatibipity problems.

Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening

in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick

heads up! Aside from that, wonderful blog!

Also visit my page: hidden scalping code review

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and

was wondering what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet savvy so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly

appreciated. Many thanks

my blog post; noflam forum

It's in fact very difficult in this active

life to listen news on TV, therefore I only use world wide web for that purpose, and obtain thhe moswt up-to-date news.

Feel free to surf to my web page - femaleorgasmblueprint

Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your

content. Please let me know. Many thanks

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Hi, the whole thing is going well here and ofcourse every one

is sharing data, that's genuinely fine, keep up writing.

Take a look at my web-site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Good day! I could have sworn I've visited this website before but

after looking at some of the articles I realized it's new to me.

Regardless, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking it and checking back often!

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that

I have really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your rss feed and I

hope you write again soon!

Also visit my blog post ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hey, I think your site might be having browser

compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has

some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, amazing blog!

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Outstanding post, you have pointed out some excellent points,

I likewise thihk this is a very fantastic website.

Look into my web-site; roadmap to Genius free download

Hey I know this is off topic but I was wondering if you

knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this

for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your

new updates.

my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

What’s up, I wish for to subscrfibe for this blog to take most

recent updates, so where can i do it please help out.

my homepage ... donate car for money

It's really a great and useful piece of info. I'm happy that you simply shared this useful information with

us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Amazing things here. I am very happy to see your post.

Thanks a lot and I am having a look forward to contact you.

Will you kindly drop me a e-mail?

My web site :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hello there! I could have sworn I've been to this website

before but after reading through some of the post I realized it's

new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking

and checking back frequently!

My web site ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

What's up friends, how is everything, and what you would like to

say regardinhg thiis paragraph, in my view itss genuinely awesome in favor

of me.

Here is my webpage - sephora glo teeth whitening (Lewis)

Fine way of explaining, and nice paragraph to take information on the topic of my preseentation subject, which i am

going to deliver in college.

Also visit my site - affilorama firefox plugin (rubservis.ru)

Hello I am so delighted I found your webpage, I really found you

by mistake, while I was searching on Bing for something else,

Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks

for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at

the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so

when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.

Visit my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

May I simply just say what a relief to uncover somebody who truly knows what they're talking about on the net.

You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.

More and more people need to read this and understand this side of the story.

I was surprised that you are not more popular given that you most certainly

have the gift.

my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

My web blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

After going over a few of the blog posts on your web site, I really like your

technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage

list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me what you think.

my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.

Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just

book mark this blog.

Here is my website - https://lnkd.in/dXz9MkH

We stumbled over here coming from a different web page and thought I

should check things out. I like what I see so i am

just following you. Look forward to looking over your web

page yet again.

my page; https://lnkd.in/dAaC4Vp

This website was... how do you say it? Relevant!! Finally I have

found something that helped me. Kudos!

Also visit my web page; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Heya excellent website! Does running a blog

such as this require a lot of work? I have virtually no knowledge of programming but

I had been hoping to start my own blog in the near future.

Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

I understand this is off topic however I just wanted to ask.

Kudos!

my web blog http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Nice weblog right here! Additionally your site so much up fast!

What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate link in your host?

I want my site loaded up as quickly as yours lol

My web site: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your web site provided us with helpful information to work on. You have done an impressive task and our whole group

might be thankful to you.

Review my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this brilliant blog!

I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed

to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.

Talk soon!

Feel free to visit my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I'll right away rab yourr rss eed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service.

Do you have any? Kindly let me realize in order that I could subscribe.

Thanks.

my homepage; best oral medicine for ype 2 diabetes (Clyde)

I think that what you posted was actually very reasonable.

However, think on this, what if you composed a catchier post title?

I am not saying your content is not solid., however what if you

arded something to possibly get people's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda

plain. You could glance at Yahoo's front page and see

how they write post titles to grab people to click. You might try adding a video or a related

pic or two to grab readers interested about what you've got to say.

Just my opinion,it could bring your posts a little livelier.

Look at my blog post: magic breakout fforex strategy (многокино.xn--p1ai)

Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

Very ueful information specially the last part :) I care for such info

a lot. I was looking for this particular information for a long

time. Thank youu and best of luck.

Here is my webpage: car donation pick up

I love what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!

Keep up the great works guys I've incorporated you guys to my

own blogroll.

Also visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hi excellent blog! Does running a blog similar to this take a great

deal of work? I have absolutely no knowledge of computer

programming however I had been hoping to start my own blog soon.

Anyway, should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off topic however I simply wanted to ask.

Thank you!

Here is my web blog :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Thankfulness to my father who informed me regarding this web site,

this blog is really amazing.

My web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Good day I am so grateful I found your site,

I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something else,

Nonetheless I am here now and would just like to

say many thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),

I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it

and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up

the great jo.

Feel free to visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hi to every one, the contents existing at this website are

truly remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows.

Feeel free to visit my web boog - john parkin

I'm not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a issue

on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.

Feel free to visit my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for the excellent information you've got

here on this post. I am returning to your site for more soon.

My website - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i want enjoyment, as this this

web page conations genuinely fastidious funny data too.

Also visit my blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Why users still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is available on web?

Here is my web blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

You've made some really good points there. I looked

on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

Feel free to visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

I always emailed this website post page to all my friends, as if like

to read it after that my friends will too.

Also visit my web blog; http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Keep up the great work!

Also visit my page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to

seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

Feel free to surf to my web page; https://lnkd.in/dGRPTZP

My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might as

well check things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to exploring your web page yet again.

Here is my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Stránky