Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself

or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to find

out where u got this from. many thanks

My web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I'm not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Also visit my site; https://lnkd.in/dkk7P3Y

This piece of writing is really a pleasant one it assists new web visitors, who are

wishing in favor of blogging.

My page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hmm it seems like your website ate my first comment (it

was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any helpful hints for rookie blog writers?

I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did

you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm

looking to create my own blog and would like to find

out where u got this from. thank you

My blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Thank you for some other informative site. Where else

may just I am getting that type of info written in such an ideal approach?

I have a mission that I am simply now operating on, and I have

been at the look out for such information.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Fabulous, what a blog it is! This webpage presents useful information to us,

keep it up.

Feel free to visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

I feel that is among the such a lot significant information for me.

And i am glad reading your article. However want to statement on few general issues, The website style is

perfect, the articles is in point of fact excellent

: D. Good process, cheers

Also visit my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Hello there, There's no doubt that your site might be having web browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in I.E.,

it's got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!

Besides that, great site!

Also visit my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning

unexpected emotions.

Visit my web site ... www

Very rapidly this site will be famous amid all blogging people,

due to it's pleasant articles

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple adjustements would

really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers

Take a look at my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Saved as a favorite, I really like your site!

Here is my blog - скачать порно

What's up, constantly i used to check blog posts here early in the

break of day, as i enjoy to find out more and more.

Check out my web-site :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

If some one wishes expert view about running a blog then i

recommend him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the fastidious work.

Here is my site: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Superb post however I was wondering if you could write a litte more

on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Kudos!

Have a look at my web-site ... www

A peron essentially assist too make significatly articles I might state.

That is the very first time I freqauented your web page and so far?

I amazed with the analysis you made to create this particular

post amazing. Wonderful process!

My site chinese restaurant Gloucester

http://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_va...

http://cgi1.plala.or.jp/%7Ehoncabo/link3/link3.cgi?mode=cnt&hp=https%3A%...

http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https%3A%2F%2F...

http://jump.2ch.net/?paitowarna.com/

http://community.nfpa.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fpaitowarn...

https://domain.opendns.com/paitowarna.com

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https%3A%2F%2Fpaitowarna...

http://www2.ogs.state.ny.us/help/urlstatusgo.html?url=https%3A%2F%2Fpait...

http://community.rsa.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna...

http://www.winnipegfreepress.com/s?action=editReg&rurl=https%3A%2F%2Fpai...

http://go.infomine.com/?re=121&tg=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/externer-link-weiterleitung.html?to=htt...

http://www.sinp.msu.ru/ru/ext_link?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://chofu.keizai.biz/banner.php?type=text_banner&position=right&id=3&...

http://qatar.vcu.edu/?URL=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://community.cypress.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fpaitow...

http://ceskapozice.lidovky.cz/redir.aspx?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://openforbusinessmagazine01.businesscatalyst.com/Redirect.aspx?dest...

http://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=4qa02KqxZJadHuhFUvy7ZCUfI_2L10ye...

http://www.eiseverywhere.com/emarketing/go.php?i=126636&e=amVhbi1tYXJjLm...

http://www.arborday.org/linkout.cfm?destination=https%3A%2F%2Fpaitowarna...

http://www.talgov.com/Main/exit.aspx?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://na.eventscloud.com/emarketing/go.php?i=126636&e=amVhbi1tYXJjLmR1Z...

http://mobile-news.sandbox.google.com/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fpaitowa...

http://sc.hkexnews.hk/TuniS/paitowarna.com

http://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/alopec...

http://www.earth-policy.org/?URL=paitowarna.com

http://www.meetme.com/apps/redirect/?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://www.popcouncil.org/scripts/leaving.asp?URL=https%3A%2F%2Fpaitowar...

http://fooyoh.com/wcn.php?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com&keyid=42973

http://www.drinksmixer.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://redirect.camfrog.com/redirect/?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://map.tbs.tu.ac.th/sendfriend?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://www.draugiem.lv/special/link.php?key=special_liberimamma_about&ur...

https://lcu.hlcommission.org/lcu/pages/auth/forgotPassword.aspx?Returnur...

http://images.google.es/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.hk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.co.in/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.ru/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.pl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.au/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.tw/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.vn/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.co.id/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://ipv4.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.se/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.no/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.th/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.th/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was once a

entertainment account it. Look complicated to more added agreeable from you!

By the way, how could we keep up a correspondence?

Feel free to surf to my webpage www

http://cse.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.ma/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.co.ma/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.jm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.mu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.li/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.mn/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.gt/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.kh/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.ke/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.com.co/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.mt/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.iq/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.gi/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.mg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.la/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.com.sa/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.om/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.tk/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.mz/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.al/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.tm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.sb/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.kg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.sc/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.com.pk/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.rs/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ad/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ws/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.sh/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.by/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.ly/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.uz/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.fm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.et/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.cu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.cu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.cu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.ai/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.vu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cf/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.tg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.tj/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ki/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ml/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cv/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ga/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.so/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.nu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

Feel free to surf to my web blog; mushroom-spores.net

I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this problem or is

it a problem on my end? I'll check back later on and see if

the problem still exists.

Feel free to surf to my website - get rid of body hair removal for

women [Rubin]

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt

donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your

RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates

and will talk about this blog with my Facebook group.

Talk soon!

Also visit my website adult freinfinder

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever

before.

Stop by my page ... Adultfrienfdfinder

Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will

often come back someday. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice holiday

weekend!

Feel free to visit my web page - can i be allergic to truffle

You can certainly see your expertise in the article you

write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.

At all times go after your heart.

Here is my web blog ... https://www.smitefire.com/profile/3giannac9923fp9-131445

I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever

run into any internet browser compatibility problems?

A small number of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great

in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?

my webpage - www

Hello, I log on to your blog daily. Your story-telling style is awesome,

keep it up!

Also visit my homepage :: Maybelle

Good post. I will be going through many of these issues

as well..

Feel free to visit my website www

Рады Вас увидеть на нашем сайте!

Мы - компания, лидирующая на рынке

услуг по водопад по стеклу технология изготовления и водопад на стекле

своими руками.

Мы ставим перед собой высокие цели,

любим решать сложные задачи и стремимся

сделать повседневную жизнь и Ваш комфорт качественнее.

Мы поможем реализовать Ваши самые смелые задумки по водопад стекло и водопад

стекло, сохранить ценности и приумножить их.

Если Вас интересует наш асортимент продукции про водопад из стекла или про водопад

стекло - то заходите к нам на вебсайт - http://www.albertopelle.it/index.php?option=com_easybookreloaded - и получи больше актуальной информации про стеклянные водопады для дома или про водопады по стеклу киев

профессиональные услуги по настенный водопад

по стеклу и устройство водопада по стеклу являются основой комфорта повседневной жизни.

В своей деятельности мы придерживаемся строгого соответствия критериям надежности, современным стандартам материалов и

ответственности перед своими клиентами и партнерами.

Наиболее часто выполняемые работы это:

водопад по стеклу цена киев, водопадом по стеклу

и комнатный водопад по стеклу.

Мы выполняем нашу работу с гарантированно беспрецендентным

качеством и индивидуальным подходом к каждому партнеру.

Наши Теги: заказать водопад по стеклу, как

сделать водопад по стеклу, водопады

по стеклу купить, водопад по стеклу купить, стекло водопад, изготовление водопадов по стеклу,

комнатный водопад по стеклу, водопад на стекле.

Наш сайт: http://www.svosternohe.de/index.php?option=com_easybookreloaded&view=eas... :

: вода по стеклу :: водопад под стеклом

Всего доброго!

I'd always want to be updte on new blog posts on tis

internet site, bookmarked!

Here is myy page singing success mastering mix free download (www.zeezoarticles.com)

Hi, I do think thius is an excellent site.

I stumbledupon it ;) I may return once again siknce i have saved as

a favorite it. Money and freedom is thee best way to change,

may yyou be rifh and continue to help other people.

Also visit my homepage ... weight loss product (Gay)

This is my first time pay a visit at here and i am really happy to read all at single place.

Look at my webpage :: adultfrienedfinder app

Yes! Finally something about quotes.

Here is my web page ... AdultFrinendFinder

Hi, i feel that i saw you visited my site so i got here to go back

the choose?.I am attempting to find issues to improve my web

site!I suppose its good enough to use a few of your

ideas!!

Also visit my website: adult.friend.finder

Pills prescribing information. Effects of Drug Abuse.
buy pregabolin cheap in Canada
Best news about drugs. Get now.

For most up-to-date news you have to pay a visit

web and on world-wide-web I found this web site as a best website for newest updates.

My website ... Adultfrienfinger

For most up-to-date news you have to pay a visit

web and on world-wide-web I found this web site as a best website for newest updates.

My website ... Adultfrienfinger

Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual

effort to produce a good article… but what can I say… I

hesitate a lot and don't seem to get anything done.

Feel free to surf to my site; worldwide sex

If you wish for to obtain a great deal from this article then you have to apply these strategies to your won web site.

Review my website adultfrinendfinder

I'm not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for excellent info I was looking for this information for

my mission.

Also visit my page - anoro ellipta and diabetic

Hello, I wish for to subscribe for this weblog to take newest updates, so where can i do it please help out.

Also visit my page adultfrinendfinder.com login

Howdy! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when viewing from my iphone4.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.

If you have any recommendations, please share. Cheers!

my page; ault friend finder

Very soon this web site will be famous amid all blogging viewers, due to it's nice content

Feel free to surf to my site new

Thank you for another magnificent article. The place else may anybody get that kind of

information in such a perfect means of writing? I've a presentation next week, and I

am on the search for such information.

Feel free to surf to my blog post; www.adultfrinendfinder.org

First off I want to say great blog! I had a quick question that

I'd liike to ask if you do not mind. I was cuious to know how you center yourself and clear your mind before writing.

I've had a difficult time clearing my thoiughts

in getting my ideas out. I truly do take pleaeure inn writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes

are generally wasted simply just trying to figure ouut how to begin. Anny suggestions or tips?

Cheers!

Review my blog post: hersolution Order

Stránky