Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What i do not realize is in reality how you're not actually much more smartly-appreciated than you may

be right now. You're so intelligent. You know thus significantly in relation to this topic, produced me individually consider it from numerous various angles.

Its like women and men aren't interested except it is one thing to accomplish with Girl gaga!

Your individual stuffs great. All the time deal with it up!

my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Thank you for another wonderful article. The place else may anybody get that kind of info in such an ideal way of writing?

I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

Also visit my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get

my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.

If you know of any please share. Cheers!

My site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Ahaa, its good conversation about this piece of writing

at this place at this weblog, I have read

all that, so now me also commenting at this place.

Here is my site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hi there! Do you know if they make any plugins to help with

SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.

If you know of any please share. Thanks!

My web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

Hello! Someone in my Myspace group shared this site

with us so I came to take a look. I'm definitely

loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my

followers! Outstanding blog and great design and style.

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I am sure this post has touched all the internet visitors, its really really nice

piece of writing on building up new weblog.

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Extremely helpful information specially the last part :) I care for such information a lot.

I was looking for this particular info for a

very long time. Thank you and good luck.

My website http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

I visited several sites but the audio quality for audio songs existing at this web page is genuinely

wonderful.

Feel free to surf to my webpage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Pretty! This has been a really wonderful post. Thank you for supplying this information.

Here is my webpage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything

I've worked hard on. Any tips?

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Thanks for every other wonderful post. Where else may just anybody

get that kind of info in such an ideal manner of writing?

I've a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

My web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

This excellent website really has all of the info I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.

Here is my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Can I simply say what a comfort to discover somebody who genuinely knows what

they're talking about over the internet. You certainly

understand how to bring a problem to light and make it important.

More and more people need to look at this and understand this side of the

story. I can't believe you're not more popular since you most

certainly have the gift.

My web page ... https://lnkd.in/dXz9MkH

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and interesting,

and let me tell you, you have hit the nail on the

head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently

about. I am very happy that I found this in my search for something concerning this.

Also visit my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

My blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

There's certainly a lot to know about this issue. I like all of the

points you have made.

My webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually know

what you are speaking approximately! Bookmarked.

Please also visit my website =). We will have a link alternate contract among us

my web blog - http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Attractive section of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I

get actually enjoyed account your weblog posts.

Anyway I will be subscribing to your augment and even I success you access

constantly quickly.

Here is my web blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few

minutes and actual effort to produce a great article… but what

can I say… I hesitate a lot and don't seem to get nearly anything done.

Also visit my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Hi! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I'm

trying to find a template or plugin that might be able to resolve

this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!

Visit my website https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hi to every , as I am truly eager of reading this weblog's post to

be updated regularly. It contains pleasant material.

my homepage www

Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but

I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making

my own but I'm not sure where to begin. Do you have any

ideas or suggestions? Cheers

My web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Great post. I am going through many of these issues as well..

Visit my blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS.

I don't understand why I am unable to join it. Is there anyone else getting the same

RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond?

Thanx!!

My site http://ladnastrzala.opole.pl/post/od-niego-odwraca-natknem-si-na-jednego-nie-spad-z-drabiny.-wyzna-e-kolana

I've been surfing on-line more than three hours today, but I by no means discovered any

fascinating article like yours. It's lovely value sufficient for me.

In my opinion, if all webmasters and bloggers

made excellent content as you probably did, the net will likely

be much more useful than ever before.

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

We stumbled over here different web address and thought I should check things out.

I like what I see so now i'm following you.

Look forward to checking out your web page for a second

time.

My homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

I believe this website has very fantastic psnt subject material blog posts.

Feel free to surf to my blog post prosolution ills for men (jan-van-eijck.nl)

Spot on with this write-up, I absolutely believe this

web site needs much more attention. I'll probably be back

again to read more, thanks for the advice!

Here is my web site http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hello! I've been following your website for a long time now and finally got the bravery to go

ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to say keep up the great job!

my homepage ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I've been browsing online greater than three hours as of late, yet I by no

means discovered any interesting article like yours.

It is pretty price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the net

will likely be a lot more helpful than ever before.

Also visit my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Hello, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing

facts, that's actually fine, keep up writing.

Also visit my web page: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I am actually happy to read this blog posts which carries plenty of helpful information, thanks

for providing such statistics.

My webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Hi there, I think your blog may be having browser compatibility issues.

Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if

opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!

Aside from that, great site!

Also visit my blog; www

Hi there colleagues, its impressive post concerning

tutoringand completely explained, keep it up all the time.

Also visit my web page www

What's up to all, since I am truly keen of reading this webpage's post to be updated

daily. It includes good stuff.

my homepage: www

It's difficult to find well-informed people about this subject,

but you sound like you know what you're talking about! Thanks

Feel free to surf to my web page :: www

Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read

this post i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.

my web-site ... https://lnkd.in/dAaC4Vp

Its such as you learn my thoughts! You seem to know so much approximately this,

such as you wrote the guide in it or something. I believe that you simply can do with some % to drive the message house a little bit, but other than that, that is magnificent blog.

A great read. I will definitely be back.

Feel free to visit my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

It's very easy to find out any topic on web as

compared to books, as I found this article at this website.

Also visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Everything is very open with a very clear explanation of the issues.

It was definitely informative. Your website is very helpful.

Thanks for sharing!

my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Every weekend i used to pay a visit this web site, because i want enjoyment, as this this web site conations really fastidious funny data too.

My blog post ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Heya! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading through your blog and

look forward to all your posts! Carry on the superb work!

Feel free to visit my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Hi! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when browsing from my iphone 4.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem.

If you have any recommendations, please share. With thanks!

Also visit my webpage: www

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems

as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your

weblog when you could be giving us something informative to read?

Also visit my web blog - www

Thanks designed for sharing such a nice idea, paragraph is pleasant, thats why i

have read it entirely

My blog post :: www

I am now not positive where you are getting your info, but great

topic. I must spend a while studying much more or understanding more.

Thanks for fantastic info I used to be looking for this information for my mission.

my homepage ... www

Stránky