Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello to all, the contents existing at this website are genuinely remarkable for

people experience, well, keep up the nice

work fellows.

Also visit my page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

This web site definitely has all the information and facts

I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.

my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I'm excited to find this page. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!!

I definitely really liked every part of it and i also have you

book marked to check out new things in your web site.

Feel free to visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-on-ju-nigdy-nie-przyjdziemwi-mi-e-wieczoru-tego-mwiem-popiesznie-e-nie-mog-go-zostawi-pod

We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your site provided us with useful information to work on. You've done an impressive task and our entire group will

probably be grateful to you.

Also visit my blog: www

This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Simple but very accurate information… Appreciate

your sharing this one. A must read article!

my homepage - www

My partner and I stumbled over here from a different web

page and thought I might as well check things out. I like

what I see so now i'm following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

Feel free to visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Magnificent goods from you, man. I have understand

your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually

like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.

I can't wait to read far more from you. This is really

a wonderful website.

Visit my homepage; www

It's enormous that you are getting ideas from this

piece of writing as well as from our argument made at this time.

Also visit my web blog :: www

Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for?

you make running a blog glance easy. The total glance of your

web site is wonderful, as smartly as the content!

Here is my site :: www

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article

plus the rest of the site is really good.

Have a look at my page; www

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way,

how can we communicate?

my homepage ... www

Hi there to every one, for the reason that I am actually keen of reading this weblog's post to be updated

daily. It includes good data.

Feel free to visit my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Article writing is also a excitement, if you be acquainted with afterward you can write otherwise it is difficult to write.

Also visit my blog post; www

I'll immediately snatch your rss as I can not find your

email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you have any? Kindly let me understand in order that I could subscribe.

Thanks.

My blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

I've been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of house .

Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying

this info So i am satisfied to express that I have an incredibly excellent uncanny feeling

I found out exactly what I needed. I most for sure will make certain to don?t put out of your mind this website and give it

a look on a continuing basis.

Here is my web site; www

Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout

out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that

cover the same topics? Thanks!

Look at my web page: www

First of all I want to say great blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do

not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing.

I've had a tough time clearing my mind in getting my

ideas out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out

how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

Feel free to surf to my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Please let me know if you're looking for a author

for your site. You have some really good posts and I feel I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles

for your blog in exchange for a link back to mine.

Please shoot me an email if interested. Thank you!

my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself

or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to find

out where u got this from. many thanks

My web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I'm not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Also visit my site; https://lnkd.in/dkk7P3Y

This piece of writing is really a pleasant one it assists new web visitors, who are

wishing in favor of blogging.

My page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hmm it seems like your website ate my first comment (it

was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any helpful hints for rookie blog writers?

I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did

you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm

looking to create my own blog and would like to find

out where u got this from. thank you

My blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Thank you for some other informative site. Where else

may just I am getting that type of info written in such an ideal approach?

I have a mission that I am simply now operating on, and I have

been at the look out for such information.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Fabulous, what a blog it is! This webpage presents useful information to us,

keep it up.

Feel free to visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

I feel that is among the such a lot significant information for me.

And i am glad reading your article. However want to statement on few general issues, The website style is

perfect, the articles is in point of fact excellent

: D. Good process, cheers

Also visit my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Hello there, There's no doubt that your site might be having web browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in I.E.,

it's got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!

Besides that, great site!

Also visit my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning

unexpected emotions.

Visit my web site ... www

Very rapidly this site will be famous amid all blogging people,

due to it's pleasant articles

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple adjustements would

really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers

Take a look at my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Saved as a favorite, I really like your site!

Here is my blog - скачать порно

What's up, constantly i used to check blog posts here early in the

break of day, as i enjoy to find out more and more.

Check out my web-site :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

If some one wishes expert view about running a blog then i

recommend him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the fastidious work.

Here is my site: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Superb post however I was wondering if you could write a litte more

on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Kudos!

Have a look at my web-site ... www

A peron essentially assist too make significatly articles I might state.

That is the very first time I freqauented your web page and so far?

I amazed with the analysis you made to create this particular

post amazing. Wonderful process!

My site chinese restaurant Gloucester

http://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_va...

http://cgi1.plala.or.jp/%7Ehoncabo/link3/link3.cgi?mode=cnt&hp=https%3A%...

http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https%3A%2F%2F...

http://jump.2ch.net/?paitowarna.com/

http://community.nfpa.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fpaitowarn...

https://domain.opendns.com/paitowarna.com

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https%3A%2F%2Fpaitowarna...

http://www2.ogs.state.ny.us/help/urlstatusgo.html?url=https%3A%2F%2Fpait...

http://community.rsa.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna...

http://www.winnipegfreepress.com/s?action=editReg&rurl=https%3A%2F%2Fpai...

http://go.infomine.com/?re=121&tg=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/externer-link-weiterleitung.html?to=htt...

http://www.sinp.msu.ru/ru/ext_link?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://chofu.keizai.biz/banner.php?type=text_banner&position=right&id=3&...

http://qatar.vcu.edu/?URL=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://community.cypress.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fpaitow...

http://ceskapozice.lidovky.cz/redir.aspx?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://openforbusinessmagazine01.businesscatalyst.com/Redirect.aspx?dest...

http://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=4qa02KqxZJadHuhFUvy7ZCUfI_2L10ye...

http://www.eiseverywhere.com/emarketing/go.php?i=126636&e=amVhbi1tYXJjLm...

http://www.arborday.org/linkout.cfm?destination=https%3A%2F%2Fpaitowarna...

http://www.talgov.com/Main/exit.aspx?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://na.eventscloud.com/emarketing/go.php?i=126636&e=amVhbi1tYXJjLmR1Z...

http://mobile-news.sandbox.google.com/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fpaitowa...

http://sc.hkexnews.hk/TuniS/paitowarna.com

http://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/alopec...

http://www.earth-policy.org/?URL=paitowarna.com

http://www.meetme.com/apps/redirect/?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://www.popcouncil.org/scripts/leaving.asp?URL=https%3A%2F%2Fpaitowar...

http://fooyoh.com/wcn.php?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com&keyid=42973

http://www.drinksmixer.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://redirect.camfrog.com/redirect/?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://map.tbs.tu.ac.th/sendfriend?url=https%3A%2F%2Fpaitowarna.com

http://www.draugiem.lv/special/link.php?key=special_liberimamma_about&ur...

https://lcu.hlcommission.org/lcu/pages/auth/forgotPassword.aspx?Returnur...

http://images.google.es/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.hk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.co.in/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.ru/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.pl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.au/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.com.tw/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.com.vn/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.co.id/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://ipv4.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://cse.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.se/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://maps.google.no/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.th/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

http://images.google.co.th/url?q=https%3A%2F%2Fwww.paitowarna.com

Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was once a

entertainment account it. Look complicated to more added agreeable from you!

By the way, how could we keep up a correspondence?

Feel free to surf to my webpage www

http://cse.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.ma/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.co.ma/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.jm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.mu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.li/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.mn/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.gt/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.kh/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.ke/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.com.co/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.mt/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.iq/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.gi/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.mg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.la/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.com.sa/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.om/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.tk/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.mz/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.al/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.tm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.sb/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.kg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.sc/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.com.pk/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.rs/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ad/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ws/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.sh/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.google.by/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.ly/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.uz/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.fm/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.et/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.cu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.cu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.cu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.ai/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.vu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cf/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.tg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.tj/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ki/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ml/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cv/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ga/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.so/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.nu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

Feel free to surf to my web blog; mushroom-spores.net

I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this problem or is

it a problem on my end? I'll check back later on and see if

the problem still exists.

Feel free to surf to my website - get rid of body hair removal for

women [Rubin]

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt

donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your

RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates

and will talk about this blog with my Facebook group.

Talk soon!

Also visit my website adult freinfinder

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever

before.

Stop by my page ... Adultfrienfdfinder

Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will

often come back someday. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice holiday

weekend!

Feel free to visit my web page - can i be allergic to truffle

You can certainly see your expertise in the article you

write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.

At all times go after your heart.

Here is my web blog ... https://www.smitefire.com/profile/3giannac9923fp9-131445

I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever

run into any internet browser compatibility problems?

A small number of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great

in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?

my webpage - www

Hello, I log on to your blog daily. Your story-telling style is awesome,

keep it up!

Also visit my homepage :: Maybelle

Stránky