Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Good blog post. I absolputely appreciate thyis site.

Thanks!

Also visit my website how to make music on computer for beginners

It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this fantastic blog!

I suppose for now i'll settle for book-marking

and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.

Talk soon!

Look at my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

You actually make it seem really easy along with your

presentation but I to find this topic to be really one thing

that I feel I'd by no means understand. It seems too complex and

very wide for me. I am looking ahead to your next put up, I

will try to get the cling of it!

Visit my homepage; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Greetings! Very helpful advice in this particular article!

It’s the little changes thast make the most impoortant changes.

Manny thanks for sharing!

Feel free to surf to my homepage; auto donation

I'll right away clutch your rrss as I can't inn finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you've any? Please permit me understanhd so that I could subscribe.

Thanks.

Here is my web page gum swollen during pregnancy (Glenda)

Hello everyone, it's my first pay a visit at this website, and paragraph is in fact fruitful in support of me, keep up posting these content.

my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Hey there! Do you know if they make any plugins to protect

against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.

Any suggestions?

My web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

It's perfect time to make some plans for the future andd it is

time to be happy. I've read this postt and if I could I wish tto suggest yoou some interesting things or tips.

Maybe you can write next articles referring to this article.

I wish to read even more things about it!

Here is myy web site organic root stimulator hair products forr natural hair (Nick)

Thanks for the good writeup. It in truth was once a enjoyment account

it. Glance advanced to more added agreeable from you!

By the way, how can we be in contact?

My page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hiya! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to

make your site mobile friendly? My weblog looks weird

when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be

able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share.

Appreciate it!

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Its such as you learn my thoughts! You appear to understand

so much about this, such as you wrote the e book in it or something.

I believe that you simply could do with a few p.c. to pressure the

message house a little bit, but other than that, this is magnificent blog.

A fantastic read. I will definitely be back.

my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.

It will always be useful to read through articles from other authors and practice something from their

web sites.

my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic

but it has pretty much the same layout and

design. Wonderful choice of colors!

Look into my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

We are a gaggle of volunteers aand opening a new

scheme in our community. Your web site provided uus with helpful

info to work on. You've done an impressive job and our entire group will

be grateful to you.

Alsso vsit my website - antibiotics for swollen gums around tooth (Angeline)

Amazing! Its in fact remarkable paragraph, I have got much clear idea about

from this paragraph.

My site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something

new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to

I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

Not that I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality

score if advertising and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look

out for much more of your respective fascinating content.

Ensure that you update this again very soon.

my homepage https://lnkd.in/dGRPTZP

You should take part in a contest for one of the finest websites on the internet.

I most certainly will recommend this website!

my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Greate pieces. Keep wroting such kind of information on your site.

Im really impressed by your blog.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there, You have

done an incredible job. I'll definitely digg it and personally suggest to my friends.

I am sure they will be benefited from this site.

My web-site - fx incognito

Thanks for sharing such a nice opinion, article is fastidious, thats why

i have read it fully

Here is my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

naturally lijke your web site butt youu have to take a look

at the spelling on several of your posts. A number of them are

rife with spelling problems and I find itt very troublesome to inform the reality then again I'll certainly cone again again.

My web site: city lash review

Good write-up, I'm regular visitor of one's site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.

Check outt myy web blog: custom college papers wrtitten - Chong,

Hi there colleagues, pleasant paragraph and pleasant arguments commented here, I am truly enjoying by these.

Here is my blog ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

I'll immediately seize your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe.

Thanks.

my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Good day! I could have sworn I've been to your blog before but after looking

at a few of the articles I realized it's new to

me. Nonetheless, I'm certainly pleased I found it and I'll be

book-marking it and checking back often!

My webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

It's going to be ending of mine day, however befkre ending I am reasding this fantastic article to

increase mmy experience.

Take a look at my web blog Forex Enigma Indicator Free

Thanks in support of sharing such a nice opinion, paragraph is nice,

thats whhy i have read iit fully

Look into mmy page: aatr indricator explained (Willie)

Wow, incredible weblog format! How long have you been blogging

for? you make blogging look easy. The total look of your

site is magnificent, let alone the content material!

my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hey! This is my first comment here so I just

wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading throughh your articles.

Appreciate it!

Also isit my web blog: cars for kids donation

Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there be a

part 2?

Have a look at my web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Article writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write

otherwise it is difficult to write.

Review my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

This article offers clear idea designed for the new users of blogging, that truly

how to do running a blog.

Also visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

This is my first time pay a visit at here and i am in fact impressed to read everthing at single place.

my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

you're in reality a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible.

It kind of feels that you're doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece.

you've done a great process in this subject!

Here is my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Spot on with this write-up, I truly believe that this

site needs a lot more attention. I'll probably be returning to see more,

thanks for the info!

Also visit my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wskazujc-oczami-na-pochylony-grzbiet-ciosem-i-poczu-si-bardzo-zniechcony

Hello there, I do think your website could possibly be having browser compatibipity problems.

Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening

in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick

heads up! Aside from that, wonderful blog!

Also visit my page: hidden scalping code review

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and

was wondering what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet savvy so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly

appreciated. Many thanks

my blog post; noflam forum

It's in fact very difficult in this active

life to listen news on TV, therefore I only use world wide web for that purpose, and obtain thhe moswt up-to-date news.

Feel free to surf to my web page - femaleorgasmblueprint

Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your

content. Please let me know. Many thanks

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Hi, the whole thing is going well here and ofcourse every one

is sharing data, that's genuinely fine, keep up writing.

Take a look at my web-site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Good day! I could have sworn I've visited this website before but

after looking at some of the articles I realized it's new to me.

Regardless, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking it and checking back often!

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that

I have really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your rss feed and I

hope you write again soon!

Also visit my blog post ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hey, I think your site might be having browser

compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has

some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, amazing blog!

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Outstanding post, you have pointed out some excellent points,

I likewise thihk this is a very fantastic website.

Look into my web-site; roadmap to Genius free download

Hey I know this is off topic but I was wondering if you

knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this

for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your

new updates.

my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

What’s up, I wish for to subscrfibe for this blog to take most

recent updates, so where can i do it please help out.

my homepage ... donate car for money

Stránky