Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Normally I don't learn post on blogs, however I would like to

say that this write-up very compelled me to try and do

so! Your writing taste has been surprised me.

Thanks, very nice article.

Feel free to visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

Hello, Neat post. There's an issue with your

web site in web explorer, might check this? IE still is the market chief and a

big section of other people will pass over your

great writing due to this problem.

Feel free to surf to my site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hi there, this weekend is fastidious for me, since this occasion i

am reading this great educational post here at my home.

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Excellent weblog right here! Also your website

quite a bit up very fast! What web host are you using? Can I

am getting your associate hyperlink to your host? I want my site loaded up as fast as

yours lol

Here is my blog http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Good replies in return of this issue with genuine arguments and telling

the whole thing concerning that.

Visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

I visited various websites but the audio quality for audio songs present at this website

is really fabulous.

Also visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I'll right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please allow me understand in order that I may subscribe.

Thanks.

Also visit my homepage forearm muscle pain and swelling - Owen,

Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming

again to read other news.

Feel free to visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hey there! I realize this is sort of off-topic but I needed

to ask. Does operating a well-established website such as yours take

a large amount of work? I am completely new to blogging

but I do write in my diary on a daily basis. I'd like to start a blog so I

will be able to share my own experience and

views online. Please let me know if you have

any ideas or tips for new aspiring bloggers.

Appreciate it!

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Fine way of describing, and fastidious article to get facts regarding

my presentation subject, which i am going to deliver in college.

Also visit my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I wass able to fund goold information from your blog articles.

Feel free to surf to my site - likeability blueprint free

Very good info. Lucky me I discovered ykur blog bby accident.

I have book-marked it for later!

Also visit my web pge ... donate vehicle to veterans

Siga à redigir, você diz coisa muito interessante e que paladar.

My web blog so cinquenta goiania

Não me lembro a última vez que entrei em um blog tão bem feito e organizado quanto o seu.

Parabém.

Here is my web blog :: garotas de programa de Goiânia

Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so

many choices out there that I'm completely overwhelmed ..

Any tips? Bless you!

my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I'd

figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe

guest authoring a blog article or vice-versa? My blog addresses

a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly

benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Superb blog by the

way!

My web blog: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Somebody essentially assist to make critically posts I might state.

That is the first time I frequented your website page and thus far?

I amazed with the analysis you made to create this actual submit incredible.

Magnificent process!

Here is my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my

newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite

some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Feel free to visit my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

Quality articles is the crucial to interest the people to visit the

web page, that's what this site is providing.

Here is my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Nice blog right here! Also your web site lots up fast! What web host are you the use of?

Can I am getting your affiliate link for your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Here is my webpage: https://lnkd.in/dXz9MkH

With havin so much content do you ever run into any problems

of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I've either written myself

or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without

my permission. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.

Take a look at my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

Good post. I learn something totally new and challenging on websites

I stumbleupon everyday. It's always helpful to read through articles from other authors and use something from other websites.

Review my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things,

so I aam going to inform her.

My page :: Donate your car to charity

Please keep us up to date like this. Thanks

for sharing...

Look into my site: Automobile Donations

Ohh, its fastidious discussion about this areticle here at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.

Allso vidit my site ... Car Donation

Well composed articles like youirs renewss my faith in today’s writers.You’ve written information I can fknally agree on and also use.Many thanks for sharing.

Also visit my website: give Away car

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The ovewrall look of your

web site is excellent,as well as the content.

My hoomepage :: give car To Charity

http://globecarp.pl http://4sch.pl http://etc-sa.com http://iclear.pl http://mebledokuchni.net.pl http://kult-tv.co.uk http://dylanferrandis.com http://szalonypodroznik.pl http://mebleogrodowe-24.pl http://za10froszy.pl http://telesystem.com.pl http://veryfine.pl http://e-halina.pl http://wanguardpr.pl http://szalonypodroznik.pl Information does not disappear, it might

just get clambered beyond any opportunity of access (within Info Theory, see lossy compression;

in Physics, the black hole information paradox gets addressed with the aid of the holographic concept ).

Here is my webpage; http://auroratennis.org

Why people still make use of to read news papers when in this technological world everything is presented on web?

My web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I visit everyday a few web pages and sites to

read articles, except this web site provides quality

based content.

Feel free to surf to my blog :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Thanks for every other fantastic post. Where else may anybody get that kind of information in such a

perfect means of writing? I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.

my blog :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I visited many web sites but the audio feature for audio songs current at this website is genuinely excellent.

Feel free to surf to my page - http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

hey there and thank you for your information – I have definitely picked

up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to

reload the web site lots of times previous to I could get

it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your

placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for

a lot more of your respective intriguing content. Ensure that

you update this again very soon.

My page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate

to this fantastic blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will talk about this

blog with my Facebook group. Chat soon!

my blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

What you posted made a ton of sense. But, think about this, what if you

added a little content? I am not saying your content is

not solid., but what if you added something that makes people desire more?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla.

You should glance at Yahoo's home page and watch

how they write news headlines to get viewers interested.

You might add a related video or a pic or two to grab people excited about everything've got to say.

In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

Feel free to surf to my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you

amend your site, how can i subscribe for a blog website?

The account aidred me a acceptable deal. I hhad

been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

my page tao of badass what are the 5 mind hacks

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you

aren't already ;) Cheers!

My homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Very rapidly this website will be famous amid all blog users, due to it's fastidious content

Take a look at my web site :: http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

It's an awesome piece of writing in support of all the web viewers; they will get benefit from it I

am sure.

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

certainly like your web site but you need to check the spelling on several

of your posts. Many of them are rife with spelling

problems aand I in finding it very troublesome to inform the reality

however I will definiutely come again again.

Here iis my website: basic survivgal gear checklist

- Valorie -

Continuamente leio sobre o objecto e também ultimamente

sua postagem foi a que mais gostei. Espero que você prossiga à aprender e também em contribuir para o tema.

Feel free to visit my web site - acompanhantes As Procuradas

I've been browsing on-line more than 3 hours as of late, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.

It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet might

be a lot more useful than ever before.

My web page https://lnkd.in/dGRPTZP

I simply couldn't leave your site prior to suggesting that I extremely loved the usual information a person provide in your

guests? Is going to be back ceaselessly in order to

inspect new posts

my web page: https://lnkd.in/dGRPTZP

I read this piece of writing fully about the comparison of hottest and

preceding technologies, it's amazing article.

My site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi, the whole thing is going sound here and

ofcourse every one is sharing information, that's genuinely fine, keep up writing.

my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else experiencing issues

with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this

is happening to them too? Thiss might be a issue with my internet browser

because I've had this happen previously.

Many thanks

My blog post :: libido booster walmart (Mohamed)

Hello, Neeat post. There is a proiblem together with your site in internet explorer,

could test this? IE nonetheless is the market leader and a huge portion oof folks will

leave out yur magnificent writing due to this problem.

Also visit my blog: sex healfh tips for men (Sherry)

http://kolorowe-kuchnie.pl http://bestiae.pl http://filaria.org http://perfect-meble.pl http://yaymicro.pl http://tomaszkubis.pl http://schuylerlake.com http://parasoldoogrodu.pl http://zoeva-marketing.com http://iclear.pl http://wingate.biz http://planetaski.pl http://web7group.com http://fine-scale.org http://fip.org.pl Terrific, though prompting, mind expanding recap of the advancement of both the framing, keeping and theory of information, ranging from the early adoption of the composed word to DNA and also genes

and also normally to IT, as we now know it. Takes a while to

review, I periodically had to reread a paragraph a number of times to understand the reasoning of a specific point (specifically when it involved Godel, Shannon and also info entropy) however it

is worth the initiative!

my webpage ... http://greenrepublic.pl/

Stránky