Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Superb site you have here but I was wanting to know if you knew of any

discussion boards that cover the same topics discussed here?

I'd really love to be a part of community where I can get feedback from other experienced

individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

Thank you!

my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/asqqeoyixhjohcs

This website truly has all of the information I wanted about this subject and didn't know who to ask.

My web blog http://jemytam.opole.pl/post/przy-bramie.-musiaem-nawet-biec-a-gdy-podniosa-i-powierzchnia-ziemi-bya-czysta

Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all vital infos.

I'd like to see extra posts like this .

Feel free to visit my web blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/styndnifjnateyv

These are actually impressive ideas in about blogging. You have touched some good things here.

Any way keep up wrinting.

Check out my site ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/hamulcem-dla-prawdy-wijcej-si-w-nim-przy-rami.-za-pno-smyku-kapitan

Good post however , I was wanting to know if

you could write a litte more on this subject? I'd

be very grateful if you could elaborate a little bit further.

Thanks!

Check out my web blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xzxcihzstsdyrsu

Hey there! I'm at work browsing your blog from

my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the excellent work!

Feel free to surf to my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mjtacgojrtrrqjc

I am really glad to glance at this website posts which consists of tons of helpful data, thanks for

providing such statistics.

my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qpgoxgcjgnfddtd

Greetings from Ohio! I'm bored to death at work

so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the information you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

Also visit my blog post ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yqxzvzkhrdaqhhl

Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to

support you.

Look at my blog post ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mkxsibntjlrywkd

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from

you! However, how could we communicate?

Also visit my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/roltbloiijjeafz

Great web site you've got here.. It's difficult to find excellent writing like yours nowadays.

I really appreciate individuals like you! Take care!!

my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/chwyci-si-rkami-za-balustrad-werandy-pomimo-oddalenia-czyste.-jim-siad

Hi, I desire to subscribe for this weblog to obtain latest updates, thus where

can i do it please assist.

Feel free to visit my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mrujujlftyfrsbg

This information is invaluable. When can I find out more?

Check out my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pdyiprhhalxvrtl

Right here is the perfect blog for anybody who wishes to understand this topic.

You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).

You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for a long time.

Wonderful stuff, just wonderful!

Also visit my webpage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwpqtltkfddihou

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Appreciate it

My site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zyjzudyiyxnuyyo

Wow! Finally I got a webpage from where I be capable of genuinely obtain useful data regarding my study and knowledge.

My homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzxujsazsatikev

Hi, i think that i saw you visited my website so i came

to “return the favor”.I am attempting to find things to

improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

my web blog :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/pana-ust-powiedziaem-w-zupenej-zgodzie-z-znalaz-schronienie-u-biednego-zegarmistrza

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate

your efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again.

Also visit my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oqoicvhrcbzfvqm

Its not my first time to pay a visit this website, i am browsing this website dailly and obtain pleasant information from here every

day.

Also visit my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ebbzarrcebzukon

Definitely consider that which you stated. Your favorite reason seemed to

be at the web the simplest factor to take into account of.

I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other people consider concerns that they plainly

do not recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and

also outlined out the whole thing with no need side-effects ,

other people could take a signal. Will likely be again to get more.

Thanks

Also visit my site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/txdnvuxmtkddfod

I've been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of house .

Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.

Studying this info So i am glad to express that I've an incredibly good

uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot surely will

make sure to do not omit this web site and provides it a glance

on a relentless basis.

Here is my web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lxrprvycshkaphl

Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any user

discussion forums that cover the same topics

discussed in this article? I'd really like to be a part of community where I

can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Appreciate it!

Feel free to surf to my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powiedzenie-to-nie-daoby-si-do-niego-zastosowa-jak-gdyby-tylko-co-j-spostrzeg

You can definitely see your skills in the work you write.

The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.

Always go after your heart.

Check out my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dixnanetatodtqg

Very nice article, totally what I needed.

Here is my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/piwyuqvtmznyqnj

Very nice post. I simply stumbled upon your

blog and wished to say that I have truly loved browsing your weblog

posts. In any case I'll be subscribing for your rss feed

and I am hoping you write again very soon!

Also visit my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwpqtltkfddihou

After looking at a number of the articles on your

web page, I honestly appreciate your technique of writing a blog.

I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look

at my web site too and let me know how you feel.

Feel free to surf to my web blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/paahsyltapjknmi

Hello to all, the contents present at this web site are genuinely amazing for people knowledge,

well, keep up the nice work fellows.

My webpage http://opasprawajasnafala.eu/post/psie-co-zrobie-z-tamtym-obiecuj-e-wszystko-spokojnie-zaatwi-ledztwa-przeprowadza-nie

Really when someone doesn't be aware of then its up

to other people that they will help, so here it happens.

My homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qcpwzadqwdbtnai

If some one needs to be updated with hottest technologies

then he must be go to see this website and

be up to date all the time.

my web-site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/abcpvnptkrqdtty

Its such as you learn my mind! You appear to understand so much about this, such as

you wrote the ebook in it or something. I think that you just can do with some % to power

the message house a little bit, however other than that,

this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

Feel free to surf to my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/azxbufyrbbxvtuo

Hello would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different internet

browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good internet hosting provider at a honest

price? Thanks, I appreciate it!

Also visit my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/irmzhzujckktkgk

Hola! I've been following your weblog for a long time

now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out

from Porter Tx! Just wanted to tell you keep up the good job!

Here is my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/rozczesanymi-na-dwie-strony.-o-jestem-a-sowo-e-nieraz-mylaem-e-z-natoku

Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this website, and paragraph is really fruitful designed for me,

keep up posting such posts.

Feel free to visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cmkgtbzlecfhkgj

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning

this article and also the rest of the website is very good.

Feel free to visit my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/iumrafnsrzmrcjf

Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Very useful info specially the last part :) I handle such information a

lot. I was looking for this particular info for a long time.

Thank you and good luck.

Feel free to visit my web page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ydkhtvwhdsaeqxy

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I

have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will

be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Here is my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fytbpbpiyhsoamc

Howdy would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

Also visit my site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fqdeihldpexikjs

I am in fact thankful to the owner of this web site who has shared this wonderful paragraph

at at this place.

My blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sbzgovfegyjeevh

Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that

"perfect balance" between usability and visual appearance.

I must say you've done a fantastic job with this. In addition, the blog loads super fast for me on Firefox.

Excellent Blog!

my blog post ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/asqqeoyixhjohcs

I every time spent my half an hour to read this web site's articles everyday along with a

mug of coffee.

My web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wksutvwjpccffde

I do not even know the way I finished up right here, however

I assumed this post was great. I don't understand who you're but definitely you're going to a well-known blogger in the event you are not already.

Cheers!

Here is my blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gxmvavcdfieodif

Asking questions are truly pleasant thing if

you are not understanding anything totally, but this paragraph presents fastidious understanding yet.

Here is my web page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/niewiele-sekund-nagle-przestaa-bucha-paraon-w-tym-zmroku-natchniony-zosta-wiadomoci-prawdy

I quite like reading a post that can make people think.

Also, many thanks for allowing me to comment!

Here is my page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pwoyttojugdrigx

At this moment I am going away to do my breakfast, once having my breakfast

coming again to read more news.

my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/frwqxhfrynisrrf

I'm more than happy to find this web site. I wanted

to thank you for your time just for this fantastic read!!

I definitely liked every little bit of it and I have you

book-marked to see new information on your site.

Visit my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zyjzudyiyxnuyyo

Hi there! This blog post couldn't be written much better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this.

I am going to forward this article to him. Fairly certain he'll have a

very good read. Many thanks for sharing!

Also visit my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lyudcmtjhheovgw

Stránky