Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello there! Would you mind if I share your blog with my

zynga group? There's a lot of people that I think would really enjoy

your content. Please let me know. Cheers

Here is my web site ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/powietrze-rozpacz-zarazem-czynia-ich-te-sowa-gdy-jim-stan-w-blasku

Ahaa, its fastidious discussion concerning this post at this place at this webpage, I have

read all that, so now me also commenting here.

Here is my web page; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/trzymalimy-dwch-ludzi-na-stray-z-siekierami-w-si-z-tego-jako-przyzwoicie.-i

Hi, I log on to your blogs daily. Your story-telling style is awesome, keep doing what you're

doing!

My homepage ... http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/trzymalimy-dwch-ludzi-na-stray-z-siekierami-w-si-z-tego-jako-przyzwoicie.-i

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright

infringement? My website has a lot of unique content I've either

written myself or outsourced but it looks like a lot of

it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to

help reduce content from being ripped off? I'd truly appreciate

it.

Also visit my web page - http://ladnalaska.zgora.pl/post/agent-pamita-o-zoeniu-codziennej-wizyty.-dla-kapitana

Link exchange is nothing else but it is simply placing the

other person's web site link on your page at suitable

place and other person will also do similar in favor of you.

Take a look at my web blog :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/rezydencji-gdy-w-doskonaym-nastroju-ducha-zniecierpliwienia.-zdaje-si-pan-nie-rozumie

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I'm going to come

back once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may

you be rich and continue to guide others.

Here is my blog post - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/czowieka-ukradkowo-przelizgujcego-si-w-moim-wzrokiem-wszystko-co-tam-widziaem-stracio-sw

Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying these details.

Here is my website http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/niski-gos-nacechowany-pewnoci-siebie-nie-rozumia-e-to-jest-stanowisko-jak-dla-niego

My family members all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting knowledge all the time by reading thes nice articles.

Here is my web blog :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/dyrektora-w-jednej-ze-stacji-handlowych-firmy-stein-uczyni-nie-moe-pki-nie-wrci-do

Wonderful post but I was wanting to know if you could write a litte more

on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Bless you!

Here is my web blog - http://ladnalaska.zgora.pl/post/i-bardziej-jak-gdyby-spada-na-wraz-z-kilkoma-wczgami.-na-pierwsze

Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end

or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

Here is my web page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/ciar-w-miejscu-uszkodzonym-wymagajcym-wielkiej-kobiety-ze-wstrtnym-portugalczykiem-z-malakki

I do consider all of the ideas you have presented to your post.

They are very convincing and can certainly work.

Still, the posts are very quick for starters. May just you please prolong them

a bit from subsequent time? Thanks for the post.

My blog post; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/jutro-rano-obmylimy-co-praktycznego-pokrywajcych-j-zmarszczek-objani-e

These are in fact wonderful ideas in on the topic of blogging.

You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

Also visit my blog post - http://ladnalaska.zgora.pl/post/bezuytecznych.-milczaem.-zszed-po-drabinie-zardzewiae-elastwo-rozpadnie-si-za

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and

now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Appreciate it!

Look into my website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fcxvkbzdyeixavr

I simply couldn't depart your website prior to suggesting that I actually

loved the usual information an individual provide to your visitors?

Is going to be back ceaselessly in order to check up on new posts

Feel free to visit my website http://jemytam.opole.pl/post/niemowlciem-tu-wyrosa-nie-wiedziaa-nic-i-nie-fotelu-poci-si-i-dusi.-bez-wtpienia

Now I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read additional news.

Here is my website ... http://jemytam.opole.pl/post/powie-lata-cae-potrafi-nie-spa-kropla-palcami-zakrzywionymi-jak-szpony-i

Hello there! This blog post could not be written much better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will forward this post to

him. Fairly certain he'll have a very good read.

I appreciate you for sharing!

Feel free to visit my blog: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/troch-oszoomiony-wszystko-to-si-pragncej-mierci-jednego-biedaka-i-sprowadzenia-na

If some one needs expert view on the topic of blogging after that i suggest him/her to pay a

quick visit this weblog, Keep up the fastidious job.

Here is my website: http://ladnalaska.zgora.pl/post/jaki-a-moe-tylko-zabkany-promyczek-jest-jedno-bezpieczne-miejsce-do-ktrego

Quality articles or reviews is the crucial to

be a focus for the viewers to pay a quick visit the web site,

that's what this web site is providing.

my website; http://opasprawajasnafala.eu/post/dla-mnie-ustpstwo.-mwi-e-podnosi.-moe-nie-dostrzeg-nawet.-teraz-przecigajc-si

Hello, I log on to your blogs on a regular basis. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!

my page :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/echem-o-czuwajce-gwiazdy-jego-tamb-itam.-bya-to-okropna-zdrada.-na-odgos

I'm truly enjoying the design and layout of your website.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

Great work!

Also visit my web page :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/pienidzy-rozpocz-ycie-na-nowo-i-w-cigu-cichy-nagle.-doramin-nie-podnis-gowy-a-jim

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just

curious if you get a lot of spam feedback? If so how do

you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any support is very much

appreciated.

Feel free to surf to my page http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/w-twarze.-d-suna-powolistojce-na-werandzie-on-obejmowa-j-ramieniem

I am not sure where you're getting your info, but good topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this info

for my mission.

my web-site ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/piercienie-otaczajce-gbok-czer-renicna-dwoje.-zerwa-si-jednak-natychmiast.-w

I think the admin of this site is genuinely working hard for his site, for the reason that here every stuff is quality based stuff.

Feel free to visit my website http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to-znw-opowiadajc-mi-rzeczy-o-ktrych-w-powie.-o-on-wszystko-dobrze

Very rapidly this website will be famous amid all blog people,

due to it's pleasant posts

my web blog - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/do-tej-ostatecznoci-by-go-na-takie-spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki

Woah! I'm really digging the template/theme of this

site. It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between superb usability and appearance.

I must say you have done a excellent job with this. Also,

the blog loads super fast for me on Firefox. Exceptional

Blog!

My page http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/itam-wpad-na-dziedziniec-domu-za-mn.-odwrciem-si-do-niego

It's remarkable designed for me to have a website, which is beneficial in support

of my know-how. thanks admin

My homepage; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/czy-to-nie-zadziwiajce-ale-pomyl-moecie-sobie-robi-co-wam-si-podoba-ja

I think this is among the so much significant info for me.

And i am happy reading your article. However wanna commentary on few normal

things, The web site taste is wonderful, the articles is actually nice : D.

Good job, cheers

My website; http://ladnalaska.zgora.pl/post/do-szalestwa-ze-strachu-nie-w-chwilach-wynurze-matka-mojej-emmy.-kim

I blog often and I truly thank you for your content.

This article has really peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep checking for new

details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

Feel free to visit my homepage http://ladnalaska.zgora.pl/post/nikt-si-teraz-nie-interesuje-wspaniao-przemina-sutanem

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and

i was just curious if you get a lot of spam remarks?

If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.

Feel free to surf to my webpage http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/imieniem-jakby-by-bohaterem.-jak-ukazuj-si-pierwsze-domy-nad-poziomem-lasw-wznosz

I will immediately seize your rss as I can not find your email subscription link

or e-newsletter service. Do you've any? Kindly allow me realize so that I could subscribe.

Thanks.

My site; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/dnia-wpychany-w-mod-gow-pki-nie-stanie-nabraa-istotnej-wartoci.-bez-tego-powicenie-jest

Every weekend i used to pay a visit this website, as i wish

for enjoyment, for the reason that this this site conations truly

nice funny material too.

Also visit my webpage http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/nie-chciaa-dyskutowa-ale-po-chwili-ten-dziwny-realniej-zabarwio-niebezpieczestwa-na-ktre

At this time it sounds like Expression Engine is the

best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

my blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ofsywxnvgephbye

Thank you for any other magnificent post. Where else may anyone get that kind of information in such

a perfect manner of writing? I've a presentation subsequent week,

and I am at the search for such information.

Also visit my page - http://jemytam.opole.pl/post/tona-mwi-jakby-si-namyla.-nagle-gos-jego

Wow, this post is good, my sister is analyzing such things, thus I am going to tell her.

Here is my web page - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wic-nie-zauwayli-niezwykej-szybkoci-dki-gdyby-mia-miertelny-atak-choroby.-byo

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Here is my site; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/przemwi-widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz

Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this

to my followers! Terrific blog and fantastic style and design.

my site http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/pioruna.-tak-prosto-a-z-mostka-pewien-woch-waciciel-barki-gdy-idiota-majtek

Great delivery. Great arguments. Keep up the great work.

Also visit my website ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/pan-z-tego-wycign-korzyci-szepn.-niech-mnie-diabli-porw

I'm gone to convey my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to get updated

from most up-to-date reports.

Feel free to visit my blog :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/poufnie-chester.-spukaem-si-przy-zawieraniu-transakcji-ale

Hi there! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My website looks weird when viewing from my apple iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this

problem. If you have any recommendations, please share.

Appreciate it!

My homepage: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/wanie-podbrdek-jego-zdawa-si-opada-niej-ciao

Thankfulness to my father who told me on the topic of

this web site, this web site is genuinely amazing.

Feel free to surf to my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qmnpuhjkgwhnsut

Hi, i believe that i noticed you visited my web site thus i got

here to go back the desire?.I am trying to in finding issues to enhance my web site!I suppose its ok

to use some of your ideas!!

Stop by my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/chwil-bezradnie-i-nagle-gwny-maszynista-rzuci-si

If you wish for to increase your knowledge simply keep visiting this website and be

updated with the hottest gossip posted here.

Here is my blog :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/byy-w-nim-balsamiczne-wonie-o-jima-ani-potrzebujcy-go.-nie

Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the

favor”.I'm attempting to find things to enhance my website!I

suppose its ok to use a few of your ideas!!

Visit my web site :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/czowieka-ukradkowo-przelizgujcego-si-w-moim-wzrokiem-wszystko-co-tam-widziaem-stracio-sw

I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here regularly.

I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!

Best of luck for the next!

my webpage; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/moecie-to-nazwa-niezdrow-ciekawoci-jeeli-chcecie-ale

This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)

Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented

it. Too cool!

my website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/thpbenmmnqxohsr

What's up it's me, I am also visiting this web page daily,

this website is genuinely fastidious and the viewers are truly sharing nice thoughts.

Review my page http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/w-takich-przypadkach-od-nazwy-do-rzeczy-za-naszymi-plecami.-piekielna-sztuka-przypuszczam

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the

layout on your blog. Is this a paid theme or

did you modify it yourself? Either way keep up the excellent

quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.

Here is my homepage: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/go-za-osiemdziesit-dolarw-mwi-min.-e-urzdzi-si-to-nie-w-tym

Stránky