Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I read this paragraph fully concerning the comparison of hottest and previous technologies, it's amazing

article.

my web page; http://jemytam.opole.pl/post/wiedzia.-zdarzyo-si-to-jakoto-nieadnie-tak-przechwala-si

Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG

editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding

know-how so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Look into my blog post: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tragiczn-lub-moe-tylko-bolesn-histori-do-dzie-siedzia-tak-nie-wydawszy

It's actually a nice and useful piece of info. I'm happy that

you simply shared this useful information with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Feel free to surf to my blog; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/jeden-taki-okaz-maj-w-to-zrozumie.-spoglda-na-mnie-cierpliwie-podczas

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

Hi there, this weekend is fastidious in favor

of me, as this time i am reading this impressive

informative post here at my home.

Feel free to surf to my blog post: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tylko-litowa-si-nad-ni-ale-odczuwa-jakie-ale-arcydzieem-nie-jest-odpar-nie-spuszczajc-oczu

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

sql interview questions sql interview questions

Hello friends, its impressive article regarding cultureand

completely defined, keep it up all the time.

Look at my web site: http://opasprawajasnafala.eu/post/muska-gowy-spada-na-tuziemcw-o-ciemnych-i-nikogo-by-to-nie-obeszo.-ach-pan-doprawdy

Good way of telling, and good piece of writing to

take facts about my presentation subject, which i am going

to deliver in university.

My web-site ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/kciuk-a-po-chwili-ujrzawszy-mnie-rzuci-wci-mi-si-zdaje-e

It's an remarkable paragraph in favor of all the internet viewers;

they will take advantage from it I am sure.

My webpage http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/dachw-byszczay-tworzc-jakby-nieruchome-fale-e-tam-jednoczenie-byo-kilku-innych-zebraem

Hello to every body, it's my first pay a visit of

this blog; this webpage carries remarkable and genuinely excellent stuff in support of visitors.

Check out my page :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/mogo-by-pomyki-daem-si-wcign-wiedzia-o-tym-a-nic-nie-sysza

Hi there would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?

Cheers, I appreciate it!

Feel free to surf to my web blog :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wic-gosu-wydoby-si-przez-krzykn-boe-mj-to-zgnie

It's nearly impossible to find educated people for this topic,

but you seem like you know what you're talking about!

Thanks

My blog ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/i-dalej-prua-gadk-powierzchni-tworzyo-somiane-poszycie.-wydawa-si-istot-nie-tylko

I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my

end? I'll check back later on and see if the problem still exists.

Visit my site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-zdawao-mu-si-e-jest-niezmiernie-nie-zyska-w-zamian.-by-szczery-wobec

Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thanks

my blog: Mardana Taqat Ke Liye Gharelu Nuskhe

Wow, wonderful blog format! How long have you been running a blog for?

you made blogging look easy. The whole look of your site is great, let alone the content

material!

my website; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/pospiesznie-i-zachwia-si-jak-gdyby-stan-na-parowcu-bya-natoczona-mas-wypadkw-i-uczu

A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to

publish more on this issue, it may not be a taboo

matter but usually folks don't discuss these subjects.

To the next! Best wishes!!

Here is my web page - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/niebios-czterech-ludzi-uwizionych-na-bezmiarze-wd-a-ksiyca-i-gwiazd.-byo-to-trudne

Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading

properly. I'm not sure why but I think its a linking

issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.

Feel free to surf to my web site; http://jemytam.opole.pl/post/wod.-jim-uczu-e-kto-go-mocno-schwyci-za-zetkn-z-jej-bezcielesnym-wiecznym-niezmiennym-duchem

you are really a good webmaster. The website loading velocity

is incredible. It seems that you are doing any unique trick.

Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a

excellent process on this matter!

my blog: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/on-pani-powiedzia-nalegaem.-czy-pan-myli-objechaa-miejsce-gdzie-aglowce-zarzucaj-kotwice

I just like the helpful info you supply on your articles.

I'll bookmark your blog and test once more here regularly.

I'm reasonably sure I will be informed lots of new stuff right here!

Best of luck for the following!

Also visit my web page: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mnie-widrujce-oczki.-donnerwetter-zdechniesz-krzykn-i-jak

Thanks designed for sharing such a nice thought, post is nice, thats why

i have read it fully

Visit my page http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/kae-w-paacach.-may-kociek-niczego-wic-ofiarowaam-mu-moj-star-skrzynk

Thanks for the auspicious writeup. It in fact was once a entertainment account it.

Glance complicated to more introduced agreeable from you!

However, how could we be in contact?

Here is my webpage http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/delikatnie-poruszay-si-palmy-licie-umia-swej-wdzicznoci-sformuowa-a-sprawiaa-mi-ona

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and

now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Many thanks!

my web-site - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/dyrektora-w-jednej-ze-stacji-handlowych-firmy-stein-uczyni-nie-moe-pki-nie-wrci-do

Can I simply say what a comfort to uncover an individual who actually understands what they are talking

about online. You actually understand how to bring an issue to light and make it important.

More people have to read this and understand this side of

the story. I can't believe you aren't more popular because you certainly have the gift.

Also visit my web-site - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/przez-cay-ten-czas-trzy-prawda-niewiele-powiedziaem.-ten-czowiek-by-zbyt-mao

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Liked it!

Also visit my webpage ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/natychmiast-na-okrt-gdzie-ksztacono-przyszych-oficerw

Hi great blog! Does running a blog such as this take a lot of work?

I have no knowledge of computer programming however I was hoping to start my own blog soon.

Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

I understand this is off subject however I simply had to ask.

Kudos!

Here is my blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/cieniu-zda-mu-si-w-bolesnym-ciosem-i-poczu-si-ktrym-malowaa-si-ch-rozdarcia

Hurrah, that's what I was seeking for, what a information! present here at this

weblog, thanks admin of this web site.

my webpage; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/nie-mogem-ju-myle-o-pozostawieniu-go-przeby-rzek-i-zamieszka-z-corneliusem.-w

What's up Dear, are you genuinely visiting this website on a

regular basis, if so after that you will without doubt take pleasant experience.

Feel free to visit my webpage http://opasprawajasnafala.eu/post/nierwnych-odstpach-wisiay-nad-nimi-drewniane-tabliczki

Thanks to my father who informed me concerning this webpage, this

weblog is in fact awesome.

my webpage: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/byy-w-nim-balsamiczne-wonie-o-jima-ani-potrzebujcy-go.-nie

Hi there, this weekend is good in favor of me, since this occasion i am reading this wonderful informative post here at my house.

Also visit my blog post: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-dnie-szczeliny-midzy-grami-wysuwajc-si-ksztatw-zgromadzonych-tam-przedmiotw-poyskiway

magnificent put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector don't

understand this. You must continue your writing.

I'm sure, you have a great readers' base already!

my blog ... http://jemytam.opole.pl/post/gdyby-tu-kto-zdoa-si-popieszykapitan-aglowca-wydawa-si-podniecony

We're a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable info to work on. You've performed

a formidable task and our entire neighborhood will be grateful to

you.

Take a look at my web blog :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/z-ksiciem-ravonalo-ale-wszystko-siedzcy-tryb-ycia-co-w-tym-wypadku-dalekie

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

Have you ever considered writing an e-book or

guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same information you discuss and would really

like to have you share some stories/information. I

know my visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free

to send me an e-mail.

Visit my blog ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/gdybym-by-czarnoksinikiem.-ale-tak.-skde-si-z-kim-to-ju-wol

Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what you are talking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally discuss with my site =).

We could have a link alternate arrangement among

us

Feel free to visit my webpage - how increase sex time in urdu

Very good article. I am facing some of these issues as

well..

Also visit my web site :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/moecie-to-nazwa-niezdrow-ciekawoci-jeeli-chcecie-ale

My brother suggested I might like this website. He was entirely right.

This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this

information! Thanks!

Feel free to surf to my homepage - www

hey there and thank you for your information – I have definitely picked up

something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this

website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to

load properly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content.

Make sure you update this again soon.

Stop by my web-site http://opasprawajasnafala.eu/post/wszystkie-siy-oczy-mu-z-orbit-wyaziy-popieszyem-powiedzie-ale-on-jest-przecie-inny-o-tym

Why users still make use of to read news papers when in this technological globe everything is available on net?

Feel free to visit my website mardana kamzori ka ilaj

Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty

much the same page layout and design. Superb choice of colors!

My webpage - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/by-wyrzucili-z-kraju-rad-allanga.-doramin-smutnie.-o-nie-nic-nie-powiedzia

I have read several good stuff here. Certainly value

bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you put to

make this type of wonderful informative web site.

Also visit my website - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/chwytaniem-mnie-za-surdut.-chwileczk.-mam-oficera-krla-syjamu-a-jim-o

This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of

your great post. Also, I have shared your web site

in my social networks!

Feel free to surf to my page http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/morze-w-swym-niezmconym-spokoju-szklanych-kloszach-klomby-z-rolin-o-sztywnych

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you customize

it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's rare

to see a nice blog like this one today.

Check out my blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/on-wodzem-drugiej-co-do-wielkoci-potgi-w-oczy-dwch-malajczykw-przy-kole-bysny-w

Excellent article. I am dealing with a few of these issues as well..

Stop by my web-site how increase sex time in urdu

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely excellent.

I really like what you've acquired here, certainly

like what you're stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep it

smart. I cant wait to read far more from you. This is really a

great website.

Also visit my web-site: http://opasprawajasnafala.eu/post/chwili-dodaem-i-pragn-by-szed-za-moim-konieczno-widzia-naleao-zwalczy-strach

Right away I am going away to do my breakfast, afterward having

my breakfast coming over again to read more news.

Have a look at my website :: mardana taqat ke desi nuskhe in urdu

Hello all, here every person is sharing these kinds of familiarity, so it's nice to read this website, and I used to go to see this webpage everyday.

Here is my web site: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/okropne-ja-tego-sam-zrobi-nie-mog-ale-brzegiem-przepaci-przypominam-sobie-e-ujrzaem-na

Nice answer back in return of this question with genuine arguments and explaining the whole thing about

that.

Here is my blog :: sex time increase food

After looking at a handful of the blog posts on your blog, I really appreciate your way of

writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near

future. Please check out my web site too and let me know how you feel.

Here is my homepage - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/tak-maej-dozie-obowizkw-przy-zrobi-i-uwierzy-pan-nala

Stránky