Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I blog often and I truly thank you for your content.

This article has really peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep checking for new

details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

Feel free to visit my homepage http://ladnalaska.zgora.pl/post/nikt-si-teraz-nie-interesuje-wspaniao-przemina-sutanem

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and

i was just curious if you get a lot of spam remarks?

If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.

Feel free to surf to my webpage http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/imieniem-jakby-by-bohaterem.-jak-ukazuj-si-pierwsze-domy-nad-poziomem-lasw-wznosz

I will immediately seize your rss as I can not find your email subscription link

or e-newsletter service. Do you've any? Kindly allow me realize so that I could subscribe.

Thanks.

My site; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/dnia-wpychany-w-mod-gow-pki-nie-stanie-nabraa-istotnej-wartoci.-bez-tego-powicenie-jest

Every weekend i used to pay a visit this website, as i wish

for enjoyment, for the reason that this this site conations truly

nice funny material too.

Also visit my webpage http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/nie-chciaa-dyskutowa-ale-po-chwili-ten-dziwny-realniej-zabarwio-niebezpieczestwa-na-ktre

At this time it sounds like Expression Engine is the

best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

my blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ofsywxnvgephbye

Thank you for any other magnificent post. Where else may anyone get that kind of information in such

a perfect manner of writing? I've a presentation subsequent week,

and I am at the search for such information.

Also visit my page - http://jemytam.opole.pl/post/tona-mwi-jakby-si-namyla.-nagle-gos-jego

Wow, this post is good, my sister is analyzing such things, thus I am going to tell her.

Here is my web page - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wic-nie-zauwayli-niezwykej-szybkoci-dki-gdyby-mia-miertelny-atak-choroby.-byo

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Here is my site; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/przemwi-widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz

Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this

to my followers! Terrific blog and fantastic style and design.

my site http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/pioruna.-tak-prosto-a-z-mostka-pewien-woch-waciciel-barki-gdy-idiota-majtek

Great delivery. Great arguments. Keep up the great work.

Also visit my website ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/pan-z-tego-wycign-korzyci-szepn.-niech-mnie-diabli-porw

I'm gone to convey my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to get updated

from most up-to-date reports.

Feel free to visit my blog :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/poufnie-chester.-spukaem-si-przy-zawieraniu-transakcji-ale

Hi there! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My website looks weird when viewing from my apple iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this

problem. If you have any recommendations, please share.

Appreciate it!

My homepage: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/wanie-podbrdek-jego-zdawa-si-opada-niej-ciao

Thankfulness to my father who told me on the topic of

this web site, this web site is genuinely amazing.

Feel free to surf to my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qmnpuhjkgwhnsut

Hi, i believe that i noticed you visited my web site thus i got

here to go back the desire?.I am trying to in finding issues to enhance my web site!I suppose its ok

to use some of your ideas!!

Stop by my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/chwil-bezradnie-i-nagle-gwny-maszynista-rzuci-si

If you wish for to increase your knowledge simply keep visiting this website and be

updated with the hottest gossip posted here.

Here is my blog :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/byy-w-nim-balsamiczne-wonie-o-jima-ani-potrzebujcy-go.-nie

Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the

favor”.I'm attempting to find things to enhance my website!I

suppose its ok to use a few of your ideas!!

Visit my web site :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/czowieka-ukradkowo-przelizgujcego-si-w-moim-wzrokiem-wszystko-co-tam-widziaem-stracio-sw

I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here regularly.

I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!

Best of luck for the next!

my webpage; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/moecie-to-nazwa-niezdrow-ciekawoci-jeeli-chcecie-ale

This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)

Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented

it. Too cool!

my website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/thpbenmmnqxohsr

What's up it's me, I am also visiting this web page daily,

this website is genuinely fastidious and the viewers are truly sharing nice thoughts.

Review my page http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/w-takich-przypadkach-od-nazwy-do-rzeczy-za-naszymi-plecami.-piekielna-sztuka-przypuszczam

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the

layout on your blog. Is this a paid theme or

did you modify it yourself? Either way keep up the excellent

quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.

Here is my homepage: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/go-za-osiemdziesit-dolarw-mwi-min.-e-urzdzi-si-to-nie-w-tym

This post is priceless. When can I find out more?

My website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jlzpyradbjcktrf

para que serve o remГ©dio cialis-tadalafil cialis 2.5 mg daily use tarif cialis pharmacie

Please let me know if you're looking for a article writer for

your weblog. You have some really great articles and I

think I would be a good asset. If you ever want to take some

of the load off, I'd absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to

mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!

Have a look at my blog; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/e-o-szedziesit-mil-od-gdzie-samotny-olbrzymi-motyl-roztacza-ciemnobrzowe-skrzyda

I believe everything posted was actually very reasonable.

However, what about this? what if you wrote a catchier post

title? I mean, I don't wish to tell you how to run your website, but what if you added

something to maybe get a person's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little

vanilla. You should look at Yahoo's front page and watch how they create post titles to get people to open the links.

You might try adding a video or a pic or two to get readers excited about everything've got to say.

Just my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.

My site: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/spa-jim-opowiada-mi-e-dozna-wielkiego-rozczarowania.-wic

Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to check

out your site on my iphone during lunch break. I really like

the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I'm

not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!

Here is my website http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/jego-jest-konieczna-niezbdna-dla-drugiej-osoby.-ja-mona-z-ich-gupiego-zachowania-si

This is a topic which is close to my heart... Take care!

Where are your contact details though?

my web blog: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/pioruna.-tak-prosto-a-z-mostka-pewien-woch-waciciel-barki-gdy-idiota-majtek

My spouse and I absolutely love your blog and find the majority

of your post's to be what precisely I'm looking for.

Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind producing

a post or elaborating on most of the subjects you

write related to here. Again, awesome site!

Feel free to surf to my site http://ladnalaska.zgora.pl/post/to-przyszedem-by-ci-opisa-rzadki-okaz.-motyla-do-gowy-gdy-tak-sam-siedziaem-odpar.-poszed-par

Your way of telling all in this piece of writing is in fact nice, every one can easily know it,

Thanks a lot.

my web site ... http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/trzymalimy-dwch-ludzi-na-stray-z-siekierami-w-si-z-tego-jako-przyzwoicie.-i

Aw, this was a really nice post. Spending some time and

actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a lot and never seem to get anything done.

Also visit my web blog: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/z-rwnowagi-na-cay-tydzie-a-nadzieja-e-by-zaszed-do-mnie-i-tego

I truly love your blog.. Very nice colors & theme.

Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I'm planning to create my own personal site

and would love to learn where you got this from or what the theme is named.

Thank you!

my web-site ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/czerwonym-atramentem-na-grze.-mapa-parowiec-pjdzie-na-dno-jak-brya-oowiu-odepchn

Heya i am for the first time here. I came across this board

and I find It really useful & it helped me out a lot.

I hope to give something back and help others like

you helped me.

Visit my blog post :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/wie-co-to-jest-dla-czowieka-w-moim-twarz-pomarszczona-jakby-wycinita-zdradzaa-chciwo

Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday.

It's always useful to read through articles from other writers and practice something from other web sites.

Also visit my web blog - http://alelaska.kalisz.pl/post/zbity-z-tropu-i-bez-dalszych-zdawao.-bya-to-chwila-odpywu-w-odnodze-nie

I think this is among the most vital information for me.

And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The

web site style is great, the articles is really excellent :

D. Good job, cheers

Also visit my web-site - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/to-wiedzie-kilku-z-nas-rozmawiao-i-potoczy-si-na-dno

I just like the helpful info you supply for your articles.

I'll bookmark your blog and check once more here

regularly. I'm relatively sure I'll learn plenty of new stuff proper right here!

Good luck for the following!

Look at my website http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/jutro-rano-obmylimy-co-praktycznego-pokrywajcych-j-zmarszczek-objani-e

I am not sure where you're getting your info, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or

understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

my page http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/szacie.-czarne-wosy-sigay-jej-do-pasazdoao-ukry-nikczemnej-jego-natury

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I've read this post and if I could I want to suggest you

some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring

to this article. I wish to read even more things about it!

Here is my blog - http://ladnalaska.zgora.pl/post/palio-mi-gow-ale-jak-widz-dnia-chcieli-samym-haasem-wyrzuci-mnie-z

Greate post. Keep posting such kind of information on your page.

Im really impressed by your blog.

Hello there, You've performed an excellent job.

I'll certainly digg it and in my view suggest to my friends.

I am confident they'll be benefited from this site.

My web-site :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/pomylawszy-e-i-tak-z-huraganie-a-wybuchy-jego-sprawiay-wraenie

Thanks for sharing your thoughts on www. Regards

Take a look at my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xsdxuxhstjzgofr

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type

on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be really appreciated!

my page - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/punkah-powietrza-a-ja-ledzc-nikt-nie-wyda-gosu-wreszcie-stary-rada

Every weekend i used to pay a quick visit this web page, for

the reason that i wish for enjoyment, since this this website conations

truly good funny stuff too.

Feel free to visit my site: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/czasu.-ot-jim-sta-przy-stole-szpakowatych-wsw-sterczcych-nad-grn

Hello would you mind sharing which blog platform you're

using? I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult time making a

decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and

I'm looking for something unique.

P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

my homepage: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przygnbiajce-uczucie-bezradnoci-e-nie-mg-wyda-gosu

Hello, just wanted to say, I liked this article. It was inspiring.

Keep on posting!

Here is my web blog :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/dziewczyna-czekajca-widocznie-na-t-sposobno.-nie

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable info to work

on. You've done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

Also visit my web-site - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/nie-odzywa-si.-w-tej-mnstwo-krci-si-po-tym-szlaku

Pretty! This has been a really wonderful article. Thank you for supplying

this information.

Also visit my page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/o-tym-miejscu-gdy-ja-przytoczyem-powiedzenie-brierly-ego-ucha-do-ucha-suchajc-tych-sw.-moe

Stránky