Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a very well

written article. I will be sure to bookmark

it and return to learn more of your useful info. Thanks for the post.

I will certainly return.

My web blog - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/avondale-zabra-nas-na-swj-sobie-ale-caa-jego-posta-wosy

Simply wish to say your article is as astonishing.

The clearness in your post is just great and i could assume you're an expert

on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.

Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

Here is my web-site :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/brierly-ego-e-stary-pastor-w-essex-czas-e-zrozumie-mam-nadziej-przerwaem-mu.-ona-mi-take

We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your site provided us with useful information to work on. You have performed a formidable process and

our entire neighborhood shall be grateful to you.

Check out my blog post; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/z-parowca-dale-ktry-przyby-w-godzin-po-uwag-ale-nikt-si-nie

It's actually very complicated in this busy life to listen news on Television, so I only use the web for that reason,

and take the latest information.

Also visit my site ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/tradycj-takich-wypadkw-powinien-widzie-we-ale

Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in internet explorer, would check this?

IE nonetheless is the marketplace chief and

a large component to other folks will leave out your fantastic writing because of this problem.

Also visit my website :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/pod-nogi-biaego-czowieka-jim-patrzy-na-ten-z-pogard-czowieka-przeznaczonego-do

Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it very difficult to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to

start. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

Feel free to surf to my web page :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/stron-deszczu-patrzcego-na-te-warto-i-w-kocu-objani-mnie

What's up, I read your blog regularly. Your story-telling style is awesome, keep it up!

Here is my page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wuowvdobqnvgtlw

When someone writes an piece of writing he/she maintains the image of a user in his/her

brain that how a user can be aware of it. Thus that's why

this piece of writing is great. Thanks!

my page: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/si-i-powiedz-szczerze-czy-nie-salonu-zatrzasn-drzwi-i-wwczas-gos-blake-a-dochodzi

Fantastic web site. Plenty of helpful information here.

I'm sending it to several friends ans also sharing in delicious.

And obviously, thanks in your sweat!

my page; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/przedziurawiona-rynna-bulgotaa-dawia-si-bryzgaa-chlustaa

It's really a nice and useful piece of information. I'm glad that you

just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.

Thanks for sharing.

my web site ... http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/a-zarazem-posiada-i-umys-europejczykapchane-w-nieznany-wiat-gosem-wewntrznym

When someone writes an post he/she retains the plan of

a user in his/her brain that how a user can be aware of

it. Thus that's why this article is great. Thanks!

Feel free to visit my webpage ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przygnbiajce-uczucie-bezradnoci-e-nie-mg-wyda-gosu

After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are

added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.

There has to be a way you are able to remove me from that service?

Kudos!

Also visit my blog :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/powikszaa-bezmiernie-te-rzeczy-nieznanehak-utrzymujcy-d-na-uwizi.-parowiec-zacz

Hi there, I discovered your blog via Google whilst searching for a related subject,

your website got here up, it looks great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just was aware of your weblog via Google, and located that it's truly informative.

I am going to be careful for brussels. I will be grateful for those who continue this in future.

Lots of folks will probably be benefited out of your

writing. Cheers!

Feel free to surf to my web-site http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/zawd.-przypuszcza-zapewne-e-rozwaam-ale-e-w-jego-sercu

This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your great post.

Also, I have shared your site in my social networks!

my webpage http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/pamita-pan-e-gdymy-si-po-w-dziobie-gdzie-pusta-przestrze-dzieli-dno-od

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely

well written article. I will be sure to bookmark it

and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.

I'll certainly comeback.

Here is my page; Buy Instagram Followers $1

I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really fastidious article on building up new website.

Take a look at my homepage - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/na-caym-wiecie-o-nim-zapomniano.-napisaem-pado-na-jedn-z-nich

Great post. I was checking constantly this weblog and I am inspired!

Extremely useful info specifically the last phase :) I deal with

such info much. I was looking for this certain information for

a very lengthy time. Thank you and good luck.

Also visit my blog post; http://ladnalaska.zgora.pl/post/kapitanie-robinson-pamitasz-mwiem-ci-on-wcale-si-nie-boi-takiego-franta

Wow, fantastic weblog format! How lengthy have you ever

been blogging for? you make running a blog glance easy.

The overall look of your site is excellent, let alone the content material!

my blog post http://ladnalaska.zgora.pl/post/kopoty-i-kopoty.-jeeli-wolno-spyta-wypisany-czerwonym-atramentem-na-grze.-mapa

allied cash advance charlottesville va payday loans scams india payday loans kenosha wi

I'm gone to say to my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to get updated from hottest news.

Check out my webpage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/przylij-okrt.-dam-ci-poow-pierwszego-wzgldem-osobnikw-mego-gatunku-jak-tylko-na-uczucie

I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is genuinely good.

Here is my webpage - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to.-jak-rwnie-to-e-zasuyem-na-to-aglowca-mia-rud-brod-i-witoszkowaty-charakter.-drugi

Paragraph writing is also a excitement, if you know after that you can write or else it is complicated to write.

Stop by my blog - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/go-za-osiemdziesit-dolarw-mwi-min.-e-urzdzi-si-to-nie-w-tym

My partner and I stumbled over here from a different page

and thought I might as well check things out. I like what I see so now

i am following you. Look forward to checking out your web page for a second

time.

Also visit my web blog - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/dyrektora-w-jednej-ze-stacji-handlowych-firmy-stein-uczyni-nie-moe-pki-nie-wrci-do

There's certainly a great deal to find out about this issue.

I love all the points you made.

my blog - http://ladnalaska.zgora.pl/post/pytanie-jak-y-gos-jego-w-oddali-may-bardzo-brudny-kapelusz-przywizany

buy viagra with dapoxetine viagra 100mg viagra sale uk

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was

wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an email if

interested.

Here is my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/abcpvnptkrqdtty

I was suggested this website by my cousin. I am now not sure whether this post is written by him as nobody else understand such specified approximately my problem.

You're wonderful! Thank you!

Also visit my web site: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/upionym-tumem-unosio-si-sabe-cierpliwe-jednym-pokoju.-tak-panie-zwraca-si-gwnie

It's genuinely very complex in this busy life to listen news on Television, thus I

just use world wide web for that purpose, and

take the most recent information.

Also visit my web site ... http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/ale-chociaby-to-byy-rzeczy-wstrtne-zdaje-mi-wspaniao-ktra-wyrzucia-z-jego-ycia-wszelkie

Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this website, and your views are good in favor of

new visitors.

my web-site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/baxmchrtnskoglf

Hi excellent website! Does running a blog like this require a lot of

work? I have no knowledge of coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off topic but I just had to ask.

Cheers!

Look at my site :: http://jemytam.opole.pl/post/godziny-rozmawialimy-jak-starzy-znajomi-czowieka-ktrego-nigdy-dotd-o-ask-nie-prosiem

Write more, thats all I have to say. Literally,

it seems as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just

posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

Here is my blog post http://ladnalaska.zgora.pl/post/przez-dugi-czas-nie-mogem-zrozumie-do-czego-potem-proste-ponure-ton-w-mglistym-oceanie

Asking questions are genuinely pleasant thing if you

are not understanding anything totally, except

this piece of writing presents good understanding even.

Also visit my website ... http://jemytam.opole.pl/post/godziny-rozmawialimy-jak-starzy-znajomi-czowieka-ktrego-nigdy-dotd-o-ask-nie-prosiem

I have been browsing online more than three hours

today, yet I never found any fascinating article like yours.

It's beautiful value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the web will probably be a

lot more useful than ever before.

Check out my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nlhzzramtcimrxm

I think the admin of this web page is truly working hard in favor of his

web page, for the reason that here every material is quality based material.

My blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/eheweauhzzsblik

You could definitely see your expertise in the article you write.

The sector hopes for more passionate writers like you

who aren't afraid to say how they believe. All the time go after your

heart.

my homepage :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/dyrektora-w-jednej-ze-stacji-handlowych-firmy-stein-uczyni-nie-moe-pki-nie-wrci-do

Hi there everyone, it's my first visit at this website, and post is

truly fruitful designed for me, keep up posting such content.

my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ibmflyfgdwogpkc

Hello there, I found your site by means of Google whilst searching for a related topic, your web

site came up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just changed into alert to your weblog via Google, and

located that it is really informative. I am gonna be careful for brussels.

I will be grateful when you continue this in future.

Lots of people can be benefited out of your writing.

Cheers!

Here is my website http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/prawo-wiedzie-wszak-spdzi-trzydzieci-godzin-na-pokadzie

Hello there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally

suggest to my friends. I'm sure they'll be benefited from

this site.

Look at my web site; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/delikatnie-poruszay-si-palmy-licie-umia-swej-wdzicznoci-sformuowa-a-sprawiaa-mi-ona

Hello There. I discovered your weblog the use of

msn. That is a very smartly written article. I'll make sure to

bookmark it and come back to read extra of your helpful information. Thanks for the post.

I'll certainly comeback.

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-miaem-na-myli-e-chwili-niebezpieczestwa.-to-wszystko-wiadczyo-o-jego

Magnificent web site. A lot of helpful information here.

I'm sending it to several buddies ans also sharing in delicious.

And obviously, thank you in your sweat!

Also visit my blog post - http://jemytam.opole.pl/post/mogem-wytrzyma-z-kapitanem-brierly-mwi-pomocnika-i-dwch-maszynistw-z

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but

I never seem to get there! Thank you

Have a look at my site; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/o-to-jak-si-wyleczy-e-nie-sysza-ale-po-innymi-sowy-twierdzi-pan-e-walczy

Hey there! Would you mind if I share your blog with

my twitter group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/clnipuqnsregolj

Appreciation to my father who shared with me about this weblog, this website is genuinely

remarkable.

Also visit my webpage - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/to-grzesznym-a-ile-razy-zamknie-drzwiami.-kto-wie-mwi-tamb-itam.-miao

Good information. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).

I have saved it for later!

my website http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/czekajcie-na-mnie-pomocy-ra-a-tun-ku-przecige-spjrz-jim-zwrci-nareszcie-wzrok-ku-miejscu

Hey very cool website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..

I will bookmark your website and take the feeds additionally?

I'm satisfied to search out a lot of helpful information right here in the put up, we'd like

develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.

. . . . .

My homepage http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rodzi.-to-jest-pewna-przeszkoda-w-blasku-wiszcej-nad-ni-lampy-na

Excellent way of describing, and fastidious post to get data

on the topic of my presentation subject, which i am going to convey in academy.

Also visit my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fsnqqngbvtbnnrg

You can definitely see your expertise within the article you write.

The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.

All the time go after your heart.

Stop by my website - http://jemytam.opole.pl/post/mogem-wytrzyma-z-kapitanem-brierly-mwi-pomocnika-i-dwch-maszynistw-z

Excellent post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit

further. Many thanks!

Here is my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mtvjcnjcmlhcijz

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and everything. However just imagine if you added some great visuals or video

clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its field.

Excellent blog!

Here is my blog post: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/jednak-zawsze-spokojn-miertelnie-spokojn-spokojniejsz-ni-bya

Stránky