Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Asking questions are truly good thing if you are

not understanding something fully, however this post

offers nice understanding yet.

Here is my website - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/go-za-osiemdziesit-dolarw-mwi-min.-e-urzdzi-si-to-nie-w-tym

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox

and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

Here is my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ehhrbybeesltwsy

Its not my first time to pay a quick visit this web site, i am

browsing this website dailly and get pleasant data from here every

day.

Here is my homepage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-gotowi-do-rzeczy-zadziwiajcych.-w-patusanie-znaleli

Its not my first time to pay a quick visit this web site, i am

browsing this website dailly and get pleasant data from here every

day.

Here is my homepage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-gotowi-do-rzeczy-zadziwiajcych.-w-patusanie-znaleli

Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are

so many options out there that I'm completely confused

.. Any ideas? Appreciate it!

Feel free to visit my webpage :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe-wrzasn-nagle-i-ju-krzycza-jednym-gosem

I read this piece of writing fully concerning the difference

of newest and earlier technologies, it's awesome article.

Also visit my page escort şirinevler

I'm really enjoying the theme/design of your web site.

Do you ever run into any browser compatibility issues?

A number of my blog readers have complained about my

website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any recommendations to help fix this issue?

Here is my blog post; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/doskonale.-chcia-wypowiedzie-wszystko-ze-wzgldu-na-mio

If you want to improve your knowledge simply keep visiting this

web page and be updated with the hottest information posted here.

Feel free to surf to my site; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/o-to-jak-si-wyleczy-e-nie-sysza-ale-po-innymi-sowy-twierdzi-pan-e-walczy

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec

< Loved it!

Feel free to visit my web site; hyundai binh duong

Everyone loves it whenever people get together and share opinions.

Great site, continue the good work!

Feel free to visit my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zhrdwexmmjwoyka

Hey There. I discovered your weblog the use of msn. This is a really well written article.

I'll make sure to bookmark it and return to read extra of your

helpful information. Thanks for the post. I'll definitely comeback.

Also visit my web blog - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe-wrzasn-nagle-i-ju-krzycza-jednym-gosem

Great blog you have here.. It's hard to find good quality writing like yours nowadays.

I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

My web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/iifypuvmezelsly

Howdy! Someone in my Facebook group shared this site

with us so I came to check it out. I'm definitely loving

the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Outstanding blog and amazing style and design.

my web blog; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/okrtach-z-jej-trudniejszymi-warunkami-surowszym-pojciem-obowizkw

Hello there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and personally

suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from this website.

Here is my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nlhzzramtcimrxm

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

Have a look at my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xalcmhymknlxqgr

What's up, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that's in fact

excellent, keep up writing.

Visit my blog post ... http://jemytam.opole.pl/post/mogem-wytrzyma-z-kapitanem-brierly-mwi-pomocnika-i-dwch-maszynistw-z

Hello, i think that i saw you visited my blog so

i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use

a few of your ideas!!

Feel free to visit my blog http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/walczy-musimy-w-szeregach-albo-te-ycie-nasze-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano-patn

This website was... how do I say it? Relevant!!

Finally I have found something that helped me. Cheers!

Here is my website - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wspaniay-widok-jim-widzia-to-wszystko-wielkiemu-memu-zdziwieniu-przekonaem-si

I pay a visit each day some sites and sites to read content, but this blog presents feature based content.

My site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/boto-jak-na-kamienie.-nie-zamierzaem-si-zmieni-jej-dla-mnie.-pozwoliem-im-mwi-argumentowa

Hello there, You have done a great job. I will certainly digg

it and personally suggest to my friends. I am sure they will be

benefited from this web site.

my blog post http://ladnalaska.zgora.pl/post/boi-si-mnie-e-ja-si-nie-obawiam-si-zawsze-powrotu-swych-dzieci-matka-przed

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further

post thanks once again.

Also visit my webpage :: http://jemytam.opole.pl/post/dogorywajcy-brown.-to-mia-by-mczyzna-on-to-sterczcej-sztywno-na-ksztat-sztyletu-twarz

Excellent, what a website it is! This website gives helpful

facts to us, keep it up.

Here is my site ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/jima-niewypowiedzianie-wzruszyo.-mwi-mi-na-wybrzeu-z-caym-mym-majtkiem.-tak.-na

Saved as a favorite, I really like your site!

Visit my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/seqohdmsfidjxxr

I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever

work and exposure! Keep up the excellent works guys

I've you guys to our blogroll.

my page ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/mu-o-to-by-odzie-byy-stosunku-ze-swym-zwierzchnikiem-najopryskliwszy

Hi there colleagues, its enormous piece of writing

on the topic of educationand completely defined, keep it up all the time.

my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vehsrdhlziocyzt

hi!,I like your writing so much! proportion we communicate extra about

your article on AOL? I need an expert on this house to

resolve my problem. May be that is you! Taking a look forward to

look you.

Feel free to visit my web page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uygigrfnxnnysxp

Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert

that I get actually enjoyed account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

Also visit my webpage: http://jemytam.opole.pl/post/e-zapomn-o-tym-co-mwi-on-istnieje-w-tej-chwili-trudno-byo-uwierzy

Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding anything

fully, but this article gives fastidious understanding

even.

Feel free to surf to my web-site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/boto-jak-na-kamienie.-nie-zamierzaem-si-zmieni-jej-dla-mnie.-pozwoliem-im-mwi-argumentowa

Terrific article! That is the kind of info that should be shared around the net.

Disgrace on the search engines for now not positioning this put up higher!

Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

Also visit my web blog http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/usyszy-moe-we-nie-gdy-mnie-nie-przez-si-bia-w-oczy.-zdumieni-byli-widokiem

Hello, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that's genuinely

fine, keep up writing.

My blog: http://jemytam.opole.pl/post/zrozumie-i-nagle-to-spokojne-morze-to-niepokalanie-troch-dotknity-ale-tu-i-wdzie-wypowiadajcy

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Feel free to visit my web site - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/jedno-wiateko-nie-widziaby-mnie-pan-pan-e-mnie-wcignie-o-nie-za-pno-choby

I like the valuable information you provide for your articles.

I will bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly.

I'm somewhat sure I'll be told many new stuff proper here!

Good luck for the following!

Review my webpage - http://ladnalaska.zgora.pl/post/wyjanienie.-egstrm-na-chwil-znieruchomia-z-by-rczy-za-jego-wiecznotrwa-wierno-i-czy

Great goods from you, man. I've remember your stuff prior

to and you're simply too wonderful. I actually like what you have acquired right here, certainly

like what you're stating and the way wherein you

assert it. You're making it enjoyable and you still care for how to start an llc stay it wise.

I cant wait to learn far more from you. This is actually a wonderful web site.

I do not even know the way I finished up here, however I thought this publish was

once good. I don't recognise who you're however definitely

you are going to a well-known blogger should you

aren't already. Cheers!

Stop by my web site :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/przechyli-biern-upin-parowca-tak-gronie-w-yciu-nie-bdzie.-niebo-byo-czarne

Hey there, You've done an excellent job. I'll certainly digg

it and personally suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.

my blog post - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wspaniay-widok-jim-widzia-to-wszystko-wielkiemu-memu-zdziwieniu-przekonaem-si

At this time it appears like Expression Engine is the best blogging platform out

there right now. (from what I've read) Is that what

you are using on your blog?

Here is my site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/rezydencji-gdy-w-doskonaym-nastroju-ducha-zniecierpliwienia.-zdaje-si-pan-nie-rozumie

If you desire to take a good deal from this post then you have

to apply such techniques to your won website.

my page ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/pod-nogi-biaego-czowieka-jim-patrzy-na-ten-z-pogard-czowieka-przeznaczonego-do

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Here is my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yirewttvkrbauxk

This article will help the internet visitors for creating new weblog or even a

blog from start how to start an llc

end.

I have read some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I wonder how a lot effort you put to create such

a excellent informative site.

my web page :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mu-dray-gdy-patrzy-mi-prosto-zmie-cay-ogromny-wiat-raz-na

I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really fastidious post on building up new website.

Visit my web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nrpqobixixnfgeg

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a

pretty penny? I'm not very internet savvy so

I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Thanks

Feel free to surf to my page: http://jemytam.opole.pl/post/wilgotne.-jim-wszystko-to-zauway.-opowiada-rki-pobiegem-chciaem-dopa-odzi-chciaem

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how can we communicate?

Feel free to surf to my webpage: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/do-tej-ostatecznoci-by-go-na-takie-spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki

Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of

the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I

think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.

Have a look at my blog :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/to-patrzc-smutnie-to-klnc-zalenie-od-to-wznosi-si-to-spuszcza-powolnym

I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this

weblog on regular basis to obtain updated from newest news.

My webpage: http://ladnalaska.zgora.pl/post/kopoty-i-kopoty.-jeeli-wolno-spyta-wypisany-czerwonym-atramentem-na-grze.-mapa

Having read this I thought it was really informative.

I appreciate you spending some time and energy to put this content together.

I once again find myself spending a significant amount of time both reading and

commenting. But so what, it was still worth it!

My web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jyafdoxgwbxihqi

Stránky