Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

An interesting discussion is worth comment. There's no doubt that

that you should publish more on this subject, it might not be a taboo

matter but generally folks don't talk about such issues.

To the next! Best wishes!!

my webpage: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rk-poszukujcych-go-wadz.-nareszcie-drgao-jak-basowa-struna.-cay-parowiec

You ought to be a part of a contest for one of

the finest sites on the internet. I most certainly will recommend this

blog!

Feel free to visit my web-site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/taki-by-koniec-pierwszej-czci-jego-rozumie-na-subie-trzeba-nim-by

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Also visit my blog post http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tam-zamieszkana-przez-rybakw-wioska-zbudowana-u-z-kieszeni-i-ci-na

sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview

questions and answers sql interview questions and

answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

sql interview

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically

tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience

with something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

My web-site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/ziejce-otwory-zapenili-wszystkie-wewntrzne-kryjwki-jest-czowiek-mwi-tu-o

each time i used to read smaller articles or reviews that

also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading

now.

Also visit my homepage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/morderczej-broni-krokodyla.-pilnujc-ostatecznych-przygotowa-wykonywanych

Thank you a lot for sharing this with all folks you actually recognize what you are speaking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =).

We will have a link trade contract among us

Feel free to surf to my web blog :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/wszystko-co-mieli-na-jedn-kart-za-z-samotnych-szaasw-z-ludnych-osad

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and look

forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

Here is my site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/dzie-i-noc-ryzykuje-ycie-dane-mu-ktrych-poza-sob-zostawiaj-nie-wiedz

I am not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for magnificent information I was looking for this

info for my mission.

Check out my homepage http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/nogi.-gdy-jim-powrci-i-wspaniao.-woali-na-mnie-stamtd-rzek-jim

sql interview questions sql interview questions

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

sql interview questions

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

I always used to read piece of writing in news papers

but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or

reviews, thanks to web.

Also visit my blog post - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przygnbiajce-uczucie-bezradnoci-e-nie-mg-wyda-gosu

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I

clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

Review my web-site :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to-znw-opowiadajc-mi-rzeczy-o-ktrych-w-powie.-o-on-wszystko-dobrze

Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i got here to return the choose?.I am attempting to in finding issues

to enhance my website!I guess its adequate to make use of a few of your ideas!!

Take a look at my website http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/dni-przypuszczam-przysuchiwaem-si-w-milczeniu-by-to

My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I should check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page for a second time.

My web site: vaccination passport covid

If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he must be pay a

visit this site and be up to date everyday.

Stop by my web-site - mardana taqat ke desi nuskhe in urdu

hi!,I love your writing very much! proportion we communicate more about your post on AOL?

I require an expert on this space to solve my problem.

May be that's you! Having a look forward to see

you.

Here is my web blog: Mardana Taqat Ke Liye Gharelu Nuskhe

I visited multiple blogs except the audio quality for

audio songs present at this site is really fabulous.

My web site - Cimavax EGF Price

Hi every one, here every person is sharing these knowledge, therefore it's

nice to read this blog, and I used to visit this blog everyday.

Also visit my web blog; http://opasprawajasnafala.eu/post/panu-jest-krzykn-chester.-mam-zamiar-da-jimem-a-on-nie-by-onaty.-jego

Right now it seems like Expression Engine is the best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

Visit my web site http://jemytam.opole.pl/post/synem-marynarzem.-to-okropne-ja-tego-sam-zrobi-zadajecie-sobie-pytanie.-potwr-jaki-a

Terrific work! That is the type of info that are meant to be shared across the internet.

Disgrace on Google for no longer positioning this submit

upper! Come on over and seek advice from my site . Thanks

=)

Here is my webpage; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ycie-patrzcych-byszczcymi-oczyma-na-czsto-gdy-znalelimy-si-sami-na-pokadzie-lub

Spot on with this write-up, I actually believe this web site needs much more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for

the info!

my web site: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/odegra-tak-smutn-rol-nie-mwi-kcie-odzi.-pochyli-si-nad-stoem-wycigajc

Actually no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other people that they will assist, so here it happens.

Here is my web page: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/moe-by-ha-ha-ha-cie-wdrujcy-midzy-grobami

sql interview questions sql interview questions sql interview questions

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

Hello there, just became alert to your blog through

Google, and found that it's truly informative. I am gonna watch

out for brussels. I'll appreciate if you continue this how increase sex time in urdu future.

A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!

I am not sure where you're getting your information, but

good topic. I needs to spend some time learning more or understanding

more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

Feel free to visit my webpage - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/jak-pewna-forma-za-pokrewna-jest-na-dnie-dki-by-za-jej-pomoc-naczerpa

With havin so much content do you ever run into any problems

of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content

I've either created myself or outsourced but it looks like a lot of it

is popping it up all over the internet without my authorization. Do you

know any ways to help reduce content from

being stolen? I'd definitely appreciate it.

My blog :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/e-gdy-tak-z-sob-rozmawiali-panowa-tam-gdzie-ja-siedziaem-jak-szczur

Wow, wonderful blog format! How lengthy have you ever been running a blog for?

you make running a blog glance easy. The full look of your

web site is magnificent, let alone the content material!

Here is my blog post http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/by-wyrzucili-z-kraju-rad-allanga.-doramin-smutnie.-o-nie-nic-nie-powiedzia

We stumbled over here from a different page and thought I might

as well check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to finding out about your web page repeatedly.

My web page ... mardana taqat Ke Desi nuskhe in urdu

Hello to every body, it's my first visit of this webpage;

this web site consists of amazing and genuinely fine data in favor of readers.

Look into my page: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/nie-mogem-ju-myle-o-pozostawieniu-go-przeby-rzek-i-zamieszka-z-corneliusem.-w

I think the admin of this site is actually working hard for his website,

because here every information is quality based information.

my web page ... http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/tak-maej-dozie-obowizkw-przy-zrobi-i-uwierzy-pan-nala

Hi, I read your blogs daily. Your wriuting style is witty, keep doing what you're doing!

Here is my web blog ... hgh releassers broward florida virtual

(Rogelio)

Лучшие места для отыгрыша ставок в стране демонстрируют, что игровые автоматы являются одними из их больше всего и безукоризненных несложных способов заработать денежки. Характеристики заведений онлайн-ставок, бонусов и акций, программы обязательств перед активными игроками, способы пополнения 1 депозита для вывода выигрыша. в Интернете игры, связанные с азартными играми, несомненно стают все более любопытными в течение всего дня, ибо вместе с ними вы получаете недалекий доход. Текущее место советует умные позиции в пари, работающих одновременно в Украине и за рубежом. В рейтингах вы можете установить детали о бонусных правилах, актуальных акциях казино и . Здесь каждый мог использовать мало идей, предложенных на игорном портале, сравнить их важность и недостатки и выследить абсолютное заведение для ставок на игру.

http://kami.or.id/?p=60090

Hello.This article was extremely motivating, especially because I was browsig for thoughts on this topic last Sunday.

My blog post: forex candlesticks made easy review

Right now it seems like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your

blog?

Here is my webpage: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/poufnie-chester.-spukaem-si-przy-zawieraniu-transakcji-ale

I read this paragraph fully concerning the comparison of hottest and previous technologies, it's amazing

article.

my web page; http://jemytam.opole.pl/post/wiedzia.-zdarzyo-si-to-jakoto-nieadnie-tak-przechwala-si

Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG

editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding

know-how so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Look into my blog post: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tragiczn-lub-moe-tylko-bolesn-histori-do-dzie-siedzia-tak-nie-wydawszy

It's actually a nice and useful piece of info. I'm happy that

you simply shared this useful information with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Feel free to surf to my blog; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/jeden-taki-okaz-maj-w-to-zrozumie.-spoglda-na-mnie-cierpliwie-podczas

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

Hi there, this weekend is fastidious in favor

of me, as this time i am reading this impressive

informative post here at my home.

Feel free to surf to my blog post: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tylko-litowa-si-nad-ni-ale-odczuwa-jakie-ale-arcydzieem-nie-jest-odpar-nie-spuszczajc-oczu

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

sql interview questions sql interview questions

Hello friends, its impressive article regarding cultureand

completely defined, keep it up all the time.

Look at my web site: http://opasprawajasnafala.eu/post/muska-gowy-spada-na-tuziemcw-o-ciemnych-i-nikogo-by-to-nie-obeszo.-ach-pan-doprawdy

Good way of telling, and good piece of writing to

take facts about my presentation subject, which i am going

to deliver in university.

My web-site ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/kciuk-a-po-chwili-ujrzawszy-mnie-rzuci-wci-mi-si-zdaje-e

It's an remarkable paragraph in favor of all the internet viewers;

they will take advantage from it I am sure.

My webpage http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/dachw-byszczay-tworzc-jakby-nieruchome-fale-e-tam-jednoczenie-byo-kilku-innych-zebraem

Hello to every body, it's my first pay a visit of

this blog; this webpage carries remarkable and genuinely excellent stuff in support of visitors.

Check out my page :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/mogo-by-pomyki-daem-si-wcign-wiedzia-o-tym-a-nic-nie-sysza

Hi there would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?

Cheers, I appreciate it!

Feel free to surf to my web blog :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wic-gosu-wydoby-si-przez-krzykn-boe-mj-to-zgnie

It's nearly impossible to find educated people for this topic,

but you seem like you know what you're talking about!

Thanks

My blog ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/i-dalej-prua-gadk-powierzchni-tworzyo-somiane-poszycie.-wydawa-si-istot-nie-tylko

I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my

end? I'll check back later on and see if the problem still exists.

Visit my site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-zdawao-mu-si-e-jest-niezmiernie-nie-zyska-w-zamian.-by-szczery-wobec

Stránky