Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

If you want to grow your familiarity just keep visiting this web site and be updated with the newest information posted here.

Here is my homepage; son dakika haberleri

I have fun with, cause I found exactly what I used to be taking a look

for. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you

man. Have a great day. Bye

My site :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/jim-otrzymywa-zawsze-doskona-pensj-i-dogadzano-myle-co-to-panu-szkodzi-ja-teraz-poka

With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

My blog has a lot of unique content I've either created

myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all

over the internet without my authorization. Do you know any solutions to

help reduce content from being ripped off? I'd truly appreciate it.

my site http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rce-wyd-troch-usta.-uwaano-za-konieczne-rzek

Awesome! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea concerning from this article.

Here is my blog post; haberler

Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to create a really good article… but

what can I say… I put things off a lot and don't seem to

get anything done.

My blog post: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/niesionych-przez-steina-wiec.-przesuwa-pchali-j-z-takim-wysikiem-e-ju-tchu

Your method of describing all in this paragraph is truly nice,

every one can simply know it, Thanks a lot.

Feel free to visit my site haber24

I visited several sites but the audio feature for audio songs present at this website is actually marvelous.

My webpage: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/czowieka-ukradkowo-przelizgujcego-si-w-moim-wzrokiem-wszystko-co-tam-widziaem-stracio-sw

I must thank you for the efforts you have put in writing this blog.

I am hoping to check out the same high-grade content from you

later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now ;)

Also visit my web blog - haber 24

always i used to read smaller articles which as well clear

their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading

here.

Feel free to surf to my website; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/wanie-podbrdek-jego-zdawa-si-opada-niej-ciao

My family members every time say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting knowledge everyday by reading such

nice posts.

My page - http://ladnalaska.zgora.pl/post/opowiada-o-tylu-bohaterskich-czynach-swej-modoci-ale-si-przekona-czy-nie-zosta

A fascinating discussion is definitely worth comment.

I believe that you should write more on this subject,

it may not be a taboo matter but generally people do not talk about such subjects.

To the next! Many thanks!!

Feel free to surf to my web-site ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/mej-podry-na-wybrzeu-o-230-ani-mi-to-przez-gow-wyrazem-gorcego-pragnienia-na-tej-twarzy

Amazing issues here. I'm very happy to peer your article.

Thank you a lot and I am having a look ahead

to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

my web site; ดูหนังออนไลน์

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the

following. unwell unquestionably come more formerly again as

exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

Feel free to surf to my blog; haberler

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this

website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.

thank you

my webpage: haber 24

Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems

with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup.

Do you have any methods to prevent hackers?

Also visit my page ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/ona-sdziego.-tu-potrzeba-byo-nie-a-posuszna-crka-ca-si

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of

your website is excellent, as well as the content!

Also visit my web-site; http://ladnalaska.zgora.pl/post/najlepszym-przyjacielem-jakiego-w-yciu-by-przekonany-e-to-ona-potrzebuje-jego-pomocy

you are actually a just right webmaster. The web site loading pace is amazing.

It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

Moreover, The contents are masterwork. you have done a fantastic task in this topic!

My web site http://ladnalaska.zgora.pl/post/najlepszym-przyjacielem-jakiego-w-yciu-by-przekonany-e-to-ona-potrzebuje-jego-pomocy

Having read this I believed it was extremely enlightening.

I appreciate you finding the time and effort to put this information together.

I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.

But so what, it was still worth it!

Here is my web site - http://ladnalaska.zgora.pl/post/u-niego-wyraz-krtkotrway-jak-byskawica-pozwalajca-na

Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and

in accession capital to claim that I acquire in fact

loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently

rapidly.

Here is my webpage :: haberler

Simply desire to say your article is as astounding.

The clarity in your post is just spectacular and i could assume you're an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please carry on the gratifying work.

Stop by my web site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przyby-tam-jaki-biay-wczga-co-co-od-wspwinowajcw-w-popenionej-powiedzmy-zbrodni

Amazing blog! Is your theme custom made or

did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.

Please let me know where you got your theme. Kudos

Visit my web page ... haber24

For hottest information you have to pay a

quick visit web and on web I found this site as

a finest web page for newest updates.

Also visit my website :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/jaki-koniec-wkrtce-potem-go-interesowao-mnie-zachowanie-si-tamtych.-a-przecie

Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend

your website, how can i subscribe for a weblog web site?

The account helped me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your

broadcast provided bright transparent concept

Stop by my page; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/blem-ciaa-lub-duszy.-jim-pchn-nad-tym-co-to-znaczy-podnis-gow.-deszcz

Heya! I understand this is kind of off-topic but I had to ask.

Does operating a well-established website such as yours require a large amount of work?

I'm brand new to operating a blog however I do write in my journal every day.

I'd like to start a blog so I can easily share my experience and views online.

Please let me know if you have any ideas or tips for brand

new aspiring bloggers. Thankyou!

Look into my webpage; son dakika haberleri

Great post however I was wondering if you could write a litte more

on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Thanks!

my homepage; http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/wic-poj-jak-to-odczuem-tego-miesznego-widowiska.-pogardzaem-nimi.-nie-widziaem

Hi colleagues, fastidious post and pleasant arguments commented here, I am really enjoying by these.

Look into my web page; http://ladnalaska.zgora.pl/post/zrozumia-kto-chocia-jedna-osoba-pan-gdyby-chcia-rzec-a-do-diaba-raz-spokojnie

The other day, while I was at work, my cousin stole my

iPad and tested to see if it can survive a thirty foot

drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad

is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

my page ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/poufnie-chester.-spukaem-si-przy-zawieraniu-transakcji-ale

When I initially commented I appear to have

clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox

and now each time a comment is added I get 4 emails with the exact

same comment. There has to be a means you can remove me from that service?

Kudos!

my blog ... haber 24

Normally I don't read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do it!

Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice post.

Stop by my homepage mardana taqat ka nuskha

https://vslevitrav.com/ - 40 mg levitra pills on line for sale

There's certainly a great deal to learn about this

issue. I like all of the points you made.

My blog - haber 24

Great website you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics

discussed in this article? I'd really like to be a part of group where I

can get advice from other knowledgeable people that share the same interest.

If you have any recommendations, please

let me know. Kudos!

Check out my website; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/przybya-do-patusanu-niemowlciem-tu-wyrosa-nie-wiedziaa

Хорошие места для отыгрыша ставок в стране показывают, какие слоты являются получшими, а самые несложные способы заработать деньги. Атрибуты, касающиеся заведений онлайн-ставок, бонусов и акций, программ лояльности для динамичных игроков, способов пополнения вашего депозита для вывода выигрышей. В Интернете видеоигры, наверняка, оказываются все более неотразимыми с всяким днем, потому что разом вы покупаете длинной доход. Этот пут обладает здравомыслящие позиции по отношению к поставщикам ставок, работающим как в Украине, так и за рубежом. Внутри рейтингов вы можете ознакомиться с фактами, касающимися правил бонусов, ранее не известных акций казино. Здесь каждый мог прибегнуть идеями, предложенными на портале ставок, сравнить данные преимущества с недостатками и выбрать для игры множество подходящих игорных учреждений.

http://www.pakapparels.com/igrat-onlajn-v-igrovye-avtomaty-359/

Hi there, I would like to subscribe for this web site to get latest

updates, thus where can i do it please help out.

Also visit my weblog ... son dakika haberleri

I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!

Keep up the good works guys I've incorporated you guys to my

blogroll.

My page :: son dakika Haberleri

What's up colleagues, fastidious post and fastidious arguments commented at this place, I am

really enjoying by these.

Here is my webpage ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/mu-o-to-by-odzie-byy-stosunku-ze-swym-zwierzchnikiem-najopryskliwszy

Hi there, I enjoy reading all of your post.

I like to write a little comment to support you.

My webpage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/z-rwnowagi-na-cay-tydzie-a-nadzieja-e-by-zaszed-do-mnie-i-tego

Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard

against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

Look into my blog post - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/utwierdzi-si-w-swym-przekonaniu-ze-swymi-dugimi-faworytami-i-rkami-niezgrabnie

I blog often and I seriously appreciate your

information. This article has truly peaked my interest. I'm going to bookmark your site and

keep checking for new information about once a week.

I subscribed to your RSS feed too.

my web page: http://ladnalaska.zgora.pl/post/wygodnych-fotelach-i-myl-sobie-nie-opanowa-swe-uczucia-podczas-opowiadania

The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested

to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now

destroyed and she has 83 views. I know this is completely off

topic but I had to share it with someone!

Have a look at my blog post http://ladnalaska.zgora.pl/post/radnej-i-miodowym-tonem-zadawa-mu-zadziwiajce-mwi-dalej.-rozumie-si-e-to-atwo-nie

I got this site from my buddy who told me about this site and now this time I am browsing this web page and reading very informative posts here.

Feel free to surf to my homepage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/bo-tak-rzeczy-si-miay-wierzcie-mi-bya-jak-piec-a-silna

Good post. I certainly appreciate this site. Keep it

up!

my page :: www

You actually make it seem really easy with your

presentation but I in finding this matter to be really one thing that I feel

I'd by no means understand. It kind of feels too complex and very large for me.

I'm looking forward in your next publish, I'll try to get the hold of

it!

my web site: http://ladnalaska.zgora.pl/post/krokiem-zawiedzie-ci-na-manowce.-zatrzasn-dzie-i-noc-wydajc-tak-bolesne

you're truly a excellent webmaster. The website

loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique

trick. In addition, The contents are masterpiece.

you have performed a magnificent process on this subject!

Feel free to visit my web page: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/okaz-no-a-c-pan-masz-ale-on-nie-nalea-do-tego

Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing such

things, therefore I am going to tell her.

Also visit my web-site - www

Hi, I log on to your blog regularly. Your humoristic style is awesome, keep it up!

Stop by my site: Mardana Taqat Ka Nuskha

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great

blog like this one nowadays.

Feel free to surf to my web page: haber24

Wow, that's what I was exploring for, what a stuff!

existing here at this webpage, thanks admin of this site.

Also visit my webpage; http://ladnalaska.zgora.pl/post/najwicej-by-na-tym-straci-ludzkie-czyny-maj-prawo-by

Stránky