Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi! I simply would like to give you a huge thumbs up for the excellent info you have

got right here on this post. I am returning to your site

for more soon.

Here is my website; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/mu-mwic-w-ciepy-sposb-e-szczycie-jednej-z-bliniaczych-gr-i-tam-mocno

how to write mba application essay don't you have an essay to write how to write an essay about a character

It's impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument made at this place.

Visit my blog :: hút mỡ

how to write an introduction for a compare and contrast essay best college essay how to write a good introduction paragraph for an argumentative essay

I want to to thank you for this wonderful read!!

I certainly enjoyed every bit of it. I've got you saved as

a favorite to check out new stuff you post…

Have a look at my webpage #hutmo

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don't know who you are but certainly you are

going to a famous blogger if you aren't already

;) Cheers!

My blog post - http://superlaska.opole.pl/post/skaka-bd-jak-on-zagra-i-dalej-grozi-ramy-okna-i-cicho-rozpyna-si-w-powietrzu

where to buy cialis online how long for cialis to peak cialis price walgreens

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

Feel free to visit my homepage - http://ladnalaska.zgora.pl/post/uwagi-e-przecie-oni-nie-dochodziy-nas-gosy-ze-rodka-sali

Hi, I check your blogs regularly. Your humoristic

style is awesome, keep up the good work!

Here is my page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/stary-doramin-pieci-si-nadziej-gdyby-jakie-wiato-rozjanio-jego-otumaniony

cialis from india cialis canada cialis without a prescription

I love looking through an article that will make men and women think.

Also, many thanks for allowing me to comment!

Also visit my page; http://ladnalaska.zgora.pl/post/egstrm-jest-w-porzdku.-zerwa-si-uczuciem.-miaa-ona-agodn-brunatn-twarz-ca-pomarszczon

how to write a college level essay essaywriter best topics to write an argumentative essay

naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts.

Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth then again I will certainly come back again.

My homepage: #hutmo

Hi there to every one, because I am in fact eager

of reading this weblog's post to be updated regularly. It consists of pleasant data.

Stop by my page; http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-bezpieczestwo-jutra.-spokojnie-tu-prawda-nie-mg-uczyni-tylko-opaci-koszta

Hello it's me, I am also visiting this site

regularly, this web page is really pleasant and the people are

actually sharing good thoughts.

My web blog: http://ladnalaska.zgora.pl/post/pamita-e-on-w-pewien-waciwy-sobie-sposb-nie-stanie-si-czci-skadow-kadej-budzcej

What's up to every single one, it's truly a good for me to pay a visit

this site, it contains important Information.

My web site ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/tym-samolubem.-jim-wyglda-jakby-si-kpa-korzy-jego-pomocnika-modego-chopca

how to write a rhetorical analysis essay topessaywriterfas.com how to write the essay

how to write introduction essay essay writer com write a thesis statement for your critical lens essay

how to write a college scholarship essay best essay writing service how to write a descriptive essay examples

What's up, yes this article is actually pleasant and I have learned lot of things

from it about blogging. thanks.

My webpage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/ten-to-przyrodnik-przyj-steina-jak-chcecie-w-kadym-razie-przeywajc-przed-mymi

which is better viagra or cialis generic tadalafil 20mg alcohol and cialis

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get

several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?

Thanks!

Feel free to visit my web blog: #hutmo

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Feel free to surf to my web site ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/jutro-rano-obmylimy-co-praktycznego-pokrywajcych-j-zmarszczek-objani-e

Hey are using Wordpress for your blog platform? I'm new

to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

My blog: http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-porcie-gdy-agent-pamita-gdymy-przebywali-rzek-wracajc-do-domu.-ci

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward

to new updates.

Stop by my homepage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/bo-tak-rzeczy-si-miay-wierzcie-mi-bya-jak-piec-a-silna

Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this

web page, and your views are nice in support of new visitors.

Review my web page http://ladnalaska.zgora.pl/post/sobie-samemu-dowie-e-mog-otrzsn-si-z-swko-do-jego-jednozgoskowego-incognita.-nazwali-go-tuan

I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like

this one today.

Review my webpage ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/starego-zadra.-widocznie-ba-si-jego-kry-i-kry-wokoo-grupy-faktw-ktre

how to write an introduction essay college essay hooks when you write a process analysis essay, you

write my essay for cheap online essay writer how to write a college application essay examples

Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and

include almost all important infos. I'd like to see more posts like this .

Look at my blog ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/warty-tworzyy-cao-majc-zarysy-swj-wyraz-skomplikowany

cialis medication what does cialis do cialis generico

cialis canadian pharmacy ezzz cialis vs. viagra recreational use how long does cialis take to kick in

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read

this article i thought i could also create comment due to this sensible post.

my web site: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/bo-tak-rzeczy-si-miay-wierzcie-mi-bya-jak-piec-a-silna

how to write an essay prompt buy essay writing service write my mba essay

does cialis lower blood pressure buying tadalafil online how long does 5mg cialis last

Just desire to say your article is as surprising.

The clearness on your post is just excellent and that i can assume you are an expert on this subject.

Fine together with your permission let me to snatch your feed to keep updated with approaching post.

Thanks a million and please carry on the gratifying work.

Review my web site #suckhoe123

Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and

coverage! Keep up the wonderful works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

Feel free to visit my homepage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/i-okazj-u-boku-jeszcze-zakwefion.-i-c-zdaway-si-widmem-zgasego-soca

Hi, i believe that i saw you visited my weblog so i came to

go back the want?.I am attempting to to find issues to enhance my web site!I suppose its good enough to use some of your ideas!!

My site; http://ladnalaska.zgora.pl/post/warty-tworzyy-cao-majc-zarysy-swj-wyraz-skomplikowany

Fine way of telling, and good piece of writing to get data about my presentation focus, which i am going to deliver in academy.

Have a look at my webpage http://alelaska.kalisz.pl/post/mona-byo-odrni-morza-od-nieba-nie-byo-co-do-niego-mwiono.-zawoa

I'm extremely impressed with your writing skills and also with the

layout on your blog. Is this a paid theme or did you

customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice

blog like this one nowadays.

My site ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/z-rwnowagi-na-cay-tydzie-a-nadzieja-e-by-zaszed-do-mnie-i-tego

how to write a creative nonfiction essay write an analytical essay why didn't you write your essay

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of

your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

Feel free to surf to my webpage; hút mỡ

I read this post fully concerning the comparison of latest

and previous technologies, it's awesome article.

Here is my site - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rzeczy-dlatego-e-nie-urodziem-si-w-spraw-w-patusanie.-przyznawa-si-sam-e

generic cialis price how long does cialis last 20 mg cialis 20mg side effects

cialis over the counter what is cialis how fast does cialis work

cialis dosage 40 mg tadalafil side effects long term buy cialis online reddit

eli lilly cialis coupon tadalafil vs cialis purchase cialis

Hi, this weekend is nice designed for me, as this moment i am

reading this enormous informative piece of writing here at my

home.

My webpage #suckhoe123

Stránky