Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from.

Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this web site.

Feel free to surf to my web page; http://ladnalaska.zgora.pl/post/bosy-wdrapuje-si-po-skaach-rozmylaem-rwnie-chodno-jak-czowiek-siedzcy

Pills information for patients. Short-Term Effects. can you buy generic prednisone pills in the USA. Best trends of medicine. Read information here.

photographer resume url marissa mayer resume

plavix generic price comparison - plavix 75 mg cost generic plavix cost

It is appropriate time to make a few plans for the long run and it's time to be happy.

I've learn this submit and if I could I want to counsel you few fascinating issues or advice.

Maybe you could write subsequent articles regarding this

article. I desire to learn even more things about it!

My blog post adultfrinendfinder.com sign up

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible paragraph.

Visit my blog post ... auto accident attorney phoenix (Newton)

I could not resist commenting. Perfectly written!

Feel free to surf to my blog post; fort worth auto accident lawyer (Alicia)

great resumes best resume building sites volunteer work on resume

These are truly great ideas in regarding blogging. You have touched some fastidious things here.

Any way keep up wrinting.

Also visit my web blog :: fort lauderdale car accident lawyer

cv versus resume build my resume call center resume

usajobs resume federal resume writing services assistant manager resume

ed pills shipped from within the usa - sonic erectile dysfunction treatment what is the best ed pill to take

bookmarked!!, I like your site!

Here is my web page: accident and injury attorneys

buying viagra online sildenafil buy price of viagra

cheap cialis 20 mg http://cialisee.com/ - generic cialis pay pal generic cialis online

Hiya! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd

ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My website addresses a lot of the same topics as yours and

I think we could greatly benefit from each

other. If you might be interested feel free to send

me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

my website: motorcycle accidents attorney

Hey there would you mind letting me know which webhost you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different
browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good hosting provider at a honest
price? Thanks, I appreciate it!

Review my blog post; cheap custom wristbands

viagra savings card https://jokviagra.com/ - african viagra when should i take viagra

Hi there, after reading this amazing article i am

as well happy to share my knowledge here with mates.

Look at my webpage :: dc medical malpractice lawyer (Waylon)

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout

on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.

Also visit my webpage ... personal injury lawyer fort worth; Rudolf,

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found

that it's really informative. I am going to watch out

for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

Numerous people will be benefited from your writing.

Cheers!

my blog post ... denver auto accident lawyer

Hey I am so happy I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a

lot for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please

do keep up the superb jo.

Check out my site ... motorcycle accident attorney los angeles

no prescription female cialis http://ucialisdas.com/ generic cialis in canada

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and

sources back to your webpage? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would really benefit from a lot of the information you present here.

Please let me know if this alright with you.

Thank you!

Check out my webpage :: car accident injury lawyer

cialis 20mg side effects how to use cialis viagra vs cialis reddit

cheapest prices on ed pills - kaboom ed pills can you get ed pills over the counter walgreens

cialis men http://rcialisgl.com/ - cialis australia cialis professional

I've been browsing on-line more than 3 hours these days,

yet I by no means found any attention-grabbing article like yours.

It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners

and bloggers made just right content material as you did,

the web will likely be a lot more helpful than ever before.

my site: mesothelioma law firms

viagra price natural viagra female viagra walmart

viagra near me pills like viagra over the counter viagra without a doctor prescription usa

cialis picture cialis medication cialis and blood pressure

tadalafil cialis tadalafil coupon buying cheap cialis online

I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it

better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.

Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my blog post: cimavax egf clinical trials

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you

knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble

finding one? Thanks a lot!

Feel free to surf to my page; auto accident attorney san diego

Коллеги, я здесь накопал обалденные web ресурсы для своего нового бизнеса, успейте узнать как другие делают деньги на
уникальных бизне темах прямо сейчас.
этом нужно видеть:

http://aqua.fontania.top/
http://zakaz.fontania.top/
http://labscape.fontania.top/
http://korten.fontania.top/
http://glass.fontania.top/
http://smarsclo.fontania.top/
http://water.fontania.top/
http://green.fontania.top/
http://stone.fontania.top/
https://fontania.top/
http://kamin.fontania.top/
http://moss.fontania.top/
http://aquarium.fontania.top/
http://build.fontania.top/

вертикальное озеленение дома
встраиваемые биокамины для квартиры
водно пузырьковая панель
панели из стабилизированного мха
столешница из камня харьков
изготовление мебели для спальни на заказ
водно пузырьковая панель цена
устройство сухого фонтана
стабилизированный мох кочками
встраиваемые биокамины угловые
671dd40
Tegs:
стабилизированные растения
столешница для кухни из искусственного камня цена
стеклянные душевые перегородки
изготовление мебели на заказ николаев
перегородки для душевой
стеклянные перегородки днепр
столешница из искусственного камня отзывы
цельно стеклянные перегородки
интерьерный водопад по стеклу
смарт гласс стекло
вертикальное озеленение интерьера
стоимость стали
изготовление мягкой мебели под заказ
биокамины напольные цена
купить стабилизированный мох в украине

что такое сухой фонтан
панно из стабилизированного мха купить
стеклянная перегородка в офис
вертикальное озеленение цена
столешница из кварца
сухой фонтан что это такое
кортен сталь
стеклянная перегородка с дверью
изготовление мебели для офиса на заказ
кортен сталь купить
изготовление мебели для ванной комнаты на заказ
каменная столешница цена
планирование ландшафтного дизайна
биокамины встраиваемые купить
сухой фонтан это

Thanks in favor of sharing such a nice idea, post is pleasant, thats why i have read it

fully

Review my web site best car accident lawyer

wat is beter sildenafil of cialis - wanneer helpt sildenafil wat kost sildenafil in turkije

mexican pharmacies shipping to usa Lanoxin save on pharmacy

Currently it appears like BlogEngine is the top blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Also visit my web blog :: is prolotherapy a scam

Thanks for any other informative website.

The place else may just I get that type of info written in such an ideal approach?

I've a undertaking that I'm just now running on, and

I've been on the glance out for such information.

Stop by my page - dui lawyers phoenix

Fantastic site you have here but I was curious about if you knew of

any message boards that cover the same topics talked

about in this article? I'd really love to be a part of online community where I can get

feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know.

Kudos!

My web-site personal injury lawyer phoenix

az (Michael)

Drugs prescribing information. Generic Name.
how can i get celexa online in Canada
Everything what you want to know about drugs. Read here.

experiencias con viagra - viagra online espaГ±a viagra

Stránky