Dve podoby kresťanstva

  • 5 March 2017
  • krkavec

Nedávno som bol prvý raz v⁠ kostole na omši. Ostal som hlboko otrasený. Kde je to sväté miesto lásky? Kde je ten divo­tvorný prameň sily? Kde je to svetlo, ten stret du­cha a⁠ duše? „Pán, pán…“ opakovali veriaci. Pán kňaz im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibenice. Boh asi na­ozaj trpí, pri pohľade na tento zjav určite. „Ľudia, trpte, čím viac, tým lepšie,“ asi taká bola správa, „trpte to zlo.“

Čo sa stalo? Kedy sa zmenilo náboženstvo lásky na náboženstvo utrpenia, poddanstva a otroctva? Nikto o⁠ tom nehovorí. Všetci trápne čušia. Aj v⁠ učebniciach dejepisu tento kúsok chýba.

Náboženstvo otrokárov

Voláme sa Sloveni, Slovania, Slováci… V⁠ západoeuróps­kych jazykoch sa vyskytuje podobné slovo: esclave, Scla­vus, slave – s⁠ významom: otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v⁠ našom mene.

Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ takto použí­vané v⁠ druhotnom význame, pretože veľa Slovanov bolo predaných do otroctva doby­vateľmi. Tento vývoj je dôsled­kom križiackych vojen Ota I. Veľkého a⁠ jeho na­sledovníkov proti Slovanom.“ – Online Etymology Dictionary

Sloven je otrok – aspoň pre obyvateľov vtedajšej západnej Európy. Táto časť Európy bola v⁠ ran­nom stredoveku už kresťan­ská. Naše slovenské územie bolo vtedy ešte z⁠ veľ­kej časti „po­han­ské“. Žili tu nie ľudia, ale „pohanskí psi“ – prírodný zdroj otrokov.

Vierozvestci k⁠ nám nechodili šíriť lásku, Boha a⁠ slovo Ježišovo. Mali úplne iný záujem. Priniesli písmo. Šírili hlavne písané zákony zakazujúce „pohanstvo“. Tieto nové písané zá­ko­ny zakázali našu kultúru, zakázali naše sloven­ské duchovno. Pod akým trestom? Hádajte…

Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o⁠ Božej prav­de. Preto svätý Kon­štantín v⁠ prvom zákone napísal a⁠ povedal takto: Každá dedina, v⁠ kto­rej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odo­vzdaná Božiemu chrá­mu so všetkým ma­jetkom, ktorý patrí ľuďom v⁠ tejto de­dine. Tí, ktorí vykonávajú obety a⁠ prísahy, nech sa preda­jú so všetkým svojím majetkom a⁠ získaný výnos nech sa dá chudobným.“ – Konštantín-Cyril (možno spolu s Metodom), Zákon súdny pre svetských ľudí

Hodil si mincu ako obetu duši studničky? Uviazal si stužku na vianočný stromček? Zosobá­šil si sa s⁠ milou vo svätoháji pod stromom svojho rodu?⁠ Prisahal si na po­svätný kameň? Budiš predaný do otroctva! Ty a⁠ s tebou celá tvoja dedina! Tak káže slovo pánovo! To, čo ti je vlastné, to, kam patríš nech je roz­dané nám „chudob­ným v duchu“ – nám kresťanom!

Pre panovníkov a⁠ im podriadených bis­kupov a⁠ kňazov malo obracanie ‚pohanov‘ predo­všetkým mocenský a⁠ hos­podársky vý­znam. Používali často tých najkrutejších pros­triedkov zjavného násilia.“ – PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc., z knihy Slované, kapitola Kresťanské mise, str. 239

„Ste ovce, nasledujte Pána, vášho pastiera a⁠ spasite­ľa,“ tak mi znela tá správa spomedzi riadkov kni­hy, spomedzi pier kňaza, „modlite sa k⁠ šibenici, modlite sa k⁠ modle Pána, ktorý chu­dák za vás trpí! Na výstrahu pribitý! Toto sme, toto ste spravili s láskou! Ste vinní! Ste obete! Pán vás súdi! Teraz plaťte, slúžte, pykajte…“

Niet divu, že je súčasné kresťanstvo také, aké je. Že náš štát je taký, aký je... Áno, všetci vidíme, že páni trpia. Pretože konajú zlo, vykorisťujú, zapredávajú, klamú, zavádzajú. Čo konajú, to sa im vracia – taký je prirodzený všehomierny zákon. Páni teda trpia. Cítia sa zle. Nepriz­najú si ale chybu, nepoučia sa. Na­opak, zbabelo hádžu vinu na nás. Nech trpíme všetci! Kážu: „Verte nám! Viera!“ Pokrytecky sa kryjú Bohom, rúhajú sa. „To nie my, to kniha, to pís­mo sväté, to zákon,“ hlásajú, „to kniha nesie zodpo­vednosť za naše konanie.“ Oni nič, oni muzi­kanti… Napí­sal Ježiš niekedy niečo do knihy?

Div je, že tu ešte stále sme. My. Slováci. Sloveni. Je v⁠ nás veľká sila. Vyše tisíc rokov sme tu napriek zákazu vytrvali. Napriek svätej vojne proti nám vedenej, napriek nevoľníc­tvu, mučeniu, vraž­deniu a⁠ predávaniu…

Strom života je silný. Slnko je silné. Naše slovo je silné. Nože sa očistime od kostolných bludov. Rozpamä­tajme sa! Spomeňme si, čo Ježiš učil. Cesta srdca, oddania láske, nie knihe! V⁠ prostote a úprimnosti, v⁠ otvorenosti a⁠ zraniteľnosti je sila. Spomeňme si na našich predkov, na naše pôvodné silné duchovno. Je tu stále. Len si ho pre vrstvu špiny už neuvedomujeme. Očistime sa! Stretnime sa v⁠ kruhu. Boh nepa­trí cirkvi – je nás všetkých! Je to náš stred, ten obraz, ktorý nás spája.

Druhý raz na omši

Uplynulo pár rokov a v kostole som bol zas. V berlínskom Kreuzbergu stojí vedľa Görlitzer parku zaujímavá stavba. Po vojne zničený a v novom duchu postavený, v duchu čistom, znovuzrodenom: evanjelický Emmaus Kirche.

V jeho srdci kaviarnička s príjemným pánom a ká­vou za jedno Euro, nad ňou na poschodí zas tvorivá diel­ňa pre deti. Vedľa, priamo pod vežou kostola, je „Svetový obcho­dík“ s⁠ pest­rými vecami od spriatelených výrobcov rôzne po svete. Oproti obchodíku sa otvára loď, dlhá a vysoká, jednoduchá, veľkolepá, ale bez okázalého bohatstva, pro­stá. V rohu stojí organ, uprostred sú stolič­ky usporiadané do kruhu. Prichádzam do vnútra, s úctou vzopnem dlane pred srdcom, ako hosť ustupujem do domu. Je nás tu dosť, ľudia sa usadili a teraz niektorí po jednom vstávajú a⁠ chodia k svietnikom. On či ona odpáli sviečku a⁠ povie pár slov. Zväčša za niečo ďakuje, či sa za niekoho modlí, prípadne prosí prítom­ných o⁠ prianie nejaké­mu blížnemu, ktorý je v ťažkom životnom rozpoložení. Sediac tam s⁠ ni­mi, jemne prekva­pe­ný, to celé ticho pozorujem.

Postaví sa muž, prejde k organu a začína hrať. Závan krásnej hudby sa šíri priestorom. Kňaz nás privíta spolu so ženou, ktorá stojí vedľa neho. Počúvame slová z⁠ Písma. Číta ich žena. Je to príbeh o človeku, čo ho zhltla veľryba, príbeh o tom, ako sa plavili námorníci na lodi. Takto si ho s⁠ odstupom vybavujem...

Boli v tom všetci spolu, v oddaní moru, vlnám, živo­tu. Sypalo sa na nich nešťastie za nešťastím. Príčina útrap bola v jednom z⁠ more­plavcov, ktorý vo svojom vnútri zápasil sám so sebou. Zápasil s⁠ bohom. Ten duševný vír, tá búrka hádzala celou loďou. Volal sa Jonáš a skrytý v⁠ pod­palubí ohrozoval životy všetkých ostatných. Bol tam s nimi na jednej lodi, a⁠ zároveň nebol – bol v⁠ zmätku, v⁠ rozorvaní vnímajúc ledva seba samého. Nebolo s ním reči, nebolo mu pomoci. Posád­ke padlo sťažka sa roz­hod­núť, všetci videli, čo sa deje, len on nie. Nakoniec, letel cez palubu. Vyhodený z lode sa Jonáš topil vo vlnách, až kým ho more nepohltilo. Prijala ho voda, pohltila ho smrť, zhltla ho bytosť mora, bytosť Zeme. Pohltilo ho to, čoho sa najviac bál, to, čomu sa tak vzpieral: Vzala ho tá pravda, s⁠ ktorou jeho duch zápasil. Poddal sa, oddal sa smrti, vode, prúdu, Bohu. Stratil sa, aby sa mohol nájsť ako nový človek. Prejdúc bránou smrti a⁠ znovu­zrode­nia, prekvape­ný a živý, zachránený veľkou rybou, tou rybou, ktorú mali v znaku raní kresťania.

Žena čítala príbeh, muž ho dopĺňal svojím vý­kladom. Pomedzi to znel striedavo organ a striedavo prítomní spievali. Žena po častiach čítala a kňaz vysvetľoval, pre­kladal príbeh do jazyka dnešných ľudí. Predstavoval ho ako odraz vnútor­ného zápasu človeka. Vravel, že psy­chológovia to vnímajú ako boj vedomia s podvedomím, ako zápas ega, v⁠ jazyku náboženstva je to zas boj ducha s⁠ du­šou, boj človeka s Bohom.

Boh je láska. Láska je Matka. Matka je Zem. Voda. Ryba… Bol som silne pohnutý. Chvel sa celý priestor a⁠ ja som plakal. Dojatý som plakal, potichúčky, aby som os­tatných v kruhu nerušil, potichu, ale naplno. Voda sĺz niečo zmyla, uvoľnila. Krása, cítil som ten závan ozdrave­nia, niečo sa vo mne zahojilo, rozpustilo – odpustil som. Predsa to môže byť dobré! Odpúšťajúc sebe, predkom, kresťanom, utrel som si slzy.

Po omši sa väčšina ľudí presunula do kaviarničky v⁠ stre­de kostola a tam sa spolu s kňazom veselo zho­várali. Ja som sa zavrel do tmy na záchode v⁠ podzemí kostola, odkiaľ som ich tlmene počul. Mal som potrebu si to celé v⁠ samote ešte doprežívať.

Z Berlína som si doniesol dar. Idúc domov ulicami pritiahla môj pohľad kniha v škatuli pred jednými dvera­mi. Ľudia tam takto nechávajú pred prahom veci, ktoré už nepotrebujú a ktoré ešte môžu druhým poslúžiť. Chytím knihu do ruky, prek­vapený váhou zväzku otváram čierne dosky a listujem jemným papierom. Mám pocit, ako by tá kniha žiarila.

Die Bibel, Heilige Schrift“, švabachom tlačené slová, – „nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers, Ber­lin 1900“. Prijímam tento dar. Chvála, ďakujem.

Názory

Rzeczowy felieton. Prosimy o jeszcze tak fajnych publikacji.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

Visit my web-site :: Chorwacja wakacje

Rzeczowy felieton. Prosimy o jeszcze tak fajnych publikacji.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

Visit my web-site :: Chorwacja wakacje

It's perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.

I've read this post and if I may just I wish to recommend you few attention-grabbing things or tips.

Perhaps you could write next articles relating to this article.

I wish to learn more issues about it!

Take a look at my blog post ... อโลเวล่าเจล

It's perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.

I've read this post and if I may just I wish to recommend you few attention-grabbing things or tips.

Perhaps you could write next articles relating to this article.

I wish to learn more issues about it!

Take a look at my blog post ... อโลเวล่าเจล

It's perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.

I've read this post and if I may just I wish to recommend you few attention-grabbing things or tips.

Perhaps you could write next articles relating to this article.

I wish to learn more issues about it!

Take a look at my blog post ... อโลเวล่าเจล

Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back

up. Do you have any methods to protect against hackers?

Here is my web page - อโลเวล่าเจล

Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back

up. Do you have any methods to protect against hackers?

Here is my web page - อโลเวล่าเจล

An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this.

And he actually ordered me dinner because I stumbled upon it for

him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the

meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your website.

Here is my web page :: cheap dedicated server in usa

Good web site you have here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays.

I really appreciate individuals like you! Take care!!

Here is my web page :: Bryon

Good web site you have here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays.

I really appreciate individuals like you! Take care!!

Here is my web page :: Bryon

It's an amazing article for all the web people; they will take benefit from it I am sure.

Here is my web log - Damp Proofing Bristol [Lyle]

It's an amazing article for all the web people; they will take benefit from it I am sure.

Here is my web log - Damp Proofing Bristol [Lyle]

It's an amazing article for all the web people; they will take benefit from it I am sure.

Here is my web log - Damp Proofing Bristol [Lyle]

Good web site you have here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays.

I really appreciate individuals like you! Take care!!

Here is my web page :: Bryon

Good web site you have here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays.

I really appreciate individuals like you! Take care!!

Here is my web page :: Bryon

Ciao, mi chiamo Enrica Bonsignore e sono una ricercatrice all'Università di Roma.

Amo la biologia, la medicina e la terapia non classica.

Nel mio tempo libero scrivo note per il blog https://vallesinamarathon.it/flexumgel/

Sul mio blog, è possibile conoscere i nuovi trattamenti,

i farmaci, i modi per superare la malattia

Histories can be made alive again and again in an innovative manner so that people can get greater

knowledge about the society and its cultural significance for different past

eras. Various forgotten Entrepreneurs and innovators are

being exposed in a fascinated manner via documentary films.

Their motives ad moves cannot be easily understood

by common men and thus they are quite different in nature.

This can enhance the overall knowledge of common people.

Dissipating hatred: Common people live within comfort zone but these film-makers never remain within limits rather they move

to restricted boundaries for the sake of finding out the truth.

Social discrimination is one of the main reasons for the misery

of a certain segment of people. Reasons of wars are being explained

so that people can understand that whether the violence has been created unnecessarily or not.

собрано онлайн видео lesbo kiss

На самом деле каждый адекватный фильм развивается с {

собрано онлайн видео подробнее

สมัครเข้าพวกลับ

กลุ่มลับ facebook คืออะไร ต่างกับ กลุ่มลับ line pantip อย่างไร

วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่า กรุ๊ปลับ facebook

คืออะไร ต่างกับ กลุ่มลับ line pantip มันแตกต่างอย่างไร กรุ๊ปลับ facebook

มันไม่มีความแตกต่างจาก กรุ๊ปลับ line มากเท่าไหร่

แม้กระนั้นคือใน facebook ไม่สามารถดูไลฟ์สดโชว์เสียวได้แบบเต็มได้

เต็มกำลังก็ถอดเหลือบราไว้ แต่เมื่อลูกค้าได้เข้าไปอยู่ใน กรุ๊ปลับ line รับประกันได้เลยว่าท่านจะได้มองเห็น ร่างของเหล่าเน็ตไอดอลมีชื่อเสียงอย่างไม่ต้องสงสัย แม้กระนั้นก็มีบางคนเกิดความสงสัยว่า เข้ากลุ่มลับมันไม่ถูกไหม https://pantip.com/topic/37815898 เราขอตอบนี้เลยว่าปราศจากความผิดอย่างแน่นอน เนื่องจากว่าเราได้มีการว่าจ้างอย่างแม่นยำ ทำให้ลูกค้ารู้สีกไม่เป็นอันตรายหายห่วงได้แน่นอน100%

Here is my web site กลุ่มลับไลฟ์สด

Hello, I enjoy reading all of your article post.

I like to write a little comment to support you.

Have a look at my homepage :: Situs Judi Bola Terpercaya

There's definately a great deal to learn about this issue.

I love all of the points you've made.

Feel free to surf to my web site Situs Slot Online Terpercaya

There's definately a great deal to learn about this issue.

I love all of the points you've made.

Feel free to surf to my web site Situs Slot Online Terpercaya

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible article.

my blog post - best diet for weight loss

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible article.

my blog post - best diet for weight loss

I am no longer certain the place you are getting your information, however

good topic. I needs to spend a while learning much more or figuring out more.

Thanks for excellent information I was on the lookout

for this information for my mission.

Look into my page :: buy and sell cryptocurrency

It's really a cool and useful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for

sharing.

Here is my web site; forex robots for trade testing pip boy light

It's really a cool and useful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for

sharing.

Here is my web site; forex robots for trade testing pip boy light

Incredible! This blog lookjs exactly like mmy old

one! It's on a totally dijfferent topic but it has pretty much tthe

same page layout and design. Wonderful choice of colors!

Feeel free to surf to my site ... Damp Proofing

Cheltenham (Lizzie)

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible article.

my blog post - best diet for weight loss

Hi to every , since I am genuinely eager of reading this webpage's

post to be updated daily. It includes fastidious material.

My web page dadu online

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with some pics to drive the message home

a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read.

I will certainly be back.

Also visit my blog; adultfriender review

Hi there, I found your web site by means of Google at the same time as searching for a comparable topic, your site came up, it looks good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just became aware of your weblog through Google,

and found that it's truly informative. I'm gonna

be careful for brussels. I will be grateful when you proceed this in future.

Many other people will probably be benefited out of your writing.

Cheers!

Have a look at my web site: Gloucester Scrap Your Car

There's definately a great deal to learn about this issue.

I love all of the points you've made.

Feel free to surf to my web site Situs Slot Online Terpercaya

I do consider all the ideas you've introduced for your post.

They're very convincing and can certainly work.

Nonetheless, the posts are very brief for novices. May just you please prolong

them a little from subsequent time? Thanks for the post.

Feel free to visit my blog post - vape juice 12mg

I do consider all the ideas you've introduced for your post.

They're very convincing and can certainly work.

Nonetheless, the posts are very brief for novices. May just you please prolong

them a little from subsequent time? Thanks for the post.

Feel free to visit my blog post - vape juice 12mg

Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that make

the most important changes. Thanks for sharing!

Feel free to visit my blog ... AdultFrienedFinder login

Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that make

the most important changes. Thanks for sharing!

Feel free to visit my blog ... AdultFrienedFinder login

I every time used to study paragraph in news papers but now

as I am a user of net thus from now I am using net for posts,

thanks to web.

Also visit my site; Fencing companies in Mansfield

I every time used to study paragraph in news papers but now

as I am a user of net thus from now I am using net for posts,

thanks to web.

Also visit my site; Fencing companies in Mansfield

Howdy! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My blog

looks weird when browsing from my apple iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.

If you have any suggestions, please share.

Many thanks!

Also visit my web-site - The lost book of herbal remedies

Howdy! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My blog

looks weird when browsing from my apple iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.

If you have any suggestions, please share.

Many thanks!

Also visit my web-site - The lost book of herbal remedies

What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity regarding unexpected emotions.

my web page :: Adultfriendfincer

My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post actually

made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

my web-site: AdultFrienedFinder login

I used to be able to find good advice from your blog articles.

Review my web site :: brazilian hair Treatment For black hair

Hello! I understand this is sort of off-topic buut I had to ask.

Does operating a well-established website such as yours

require a large amounnt oof work? I am completely

new to runnikng a blog however I do write in my diary every day.

I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online.

Pllease let me know if you have any recommendations or tips

for brand new aspirinng bloggers. Appreciate it!

Also vvisit mmy web blog: Damp Survey Gloucester

Hello! I understand this is sort of off-topic buut I had to ask.

Does operating a well-established website such as yours

require a large amounnt oof work? I am completely

new to runnikng a blog however I do write in my diary every day.

I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online.

Pllease let me know if you have any recommendations or tips

for brand new aspirinng bloggers. Appreciate it!

Also vvisit mmy web blog: Damp Survey Gloucester

Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that make

the most important changes. Thanks for sharing!

Feel free to visit my blog ... AdultFrienedFinder login

Very nice article, totally what I needed.

Also visit my blog; syarikat solar di malaysia

you are in point of fact a excellent webmaster.

The website loading speed is incredible. It sort

of feels that you are doing any distinctive trick.

Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent task in this subject!

my blog post; fortnite porn

you are in point of fact a excellent webmaster.

The website loading speed is incredible. It sort

of feels that you are doing any distinctive trick.

Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent task in this subject!

my blog post; fortnite porn

Stránky