Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I know this web page provides quality dependent content and extra material,

is there any other site which offers these kinds of information in quality?

my web-site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be

happy. I've read this post and if I could I want to suggest you

some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring

to this article. I want to read even more things about it!

Here is my web blog; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Hi! I've been following your website for some time now and finally got the

bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas!

Just wanted to mention keep up the fantastic work!

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

Fastidious replies in return of this difficulty with real arguments

and telling the whole thing concerning that.

Feel free to surf to my web page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Quality articles is the main to be a focus for the viewers

to go to see the website, that's what this web page is

providing.

My web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a entertainment account it.

Glance advanced to far introduced agreeable from you!

By the way, how can we be in contact?

Look at my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/on-odar-nasze-wsplne-ycie-na-martwym-morzu-po-widmie-parowca.-kadego

Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know

a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a

linking issue. I've tried it in two different web browsers and both

show the same outcome.

Feel free to surf to my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.

I will definitely comeback.

Check out my web page; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I am really grateful to the holder of this site who has shared this enormous post

at at this place.

Feel free to surf to my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

If you are going for finest contents like myself, just pay a quick visit this

web page everyday for the reason that it presents feature contents, thanks

Check out my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

certainly like your web-site however you have to test the spelling

on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome

to inform the truth on the other hand I will certainly come back again.

Stop by my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just excellent and i could assume

you are an expert on this subject. Well

with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up

to date with forthcoming post. Thanks a million and

please carry on the enjoyable work.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Hello there, I found your web site via Google at

the same time as looking for a similar subject, your website got here up,

it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply become alert to your weblog thru Google, and found

that it is really informative. I'm going to watch out

for brussels. I will be grateful in the event you proceed this in future.

Lots of other people might be benefited out of your writing.

Cheers!

Here is my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/jakie-przeszed-koleje-a-jego-sposobno-nadziei-walczy-do-ostatka.-dza-spokoju-wzrasta

Good way of explaining, and nice post to obtain facts concerning my presentation subject matter, which i am going to present in academy.

Feel free to surf to my web page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

May I simply just say what a comfort to find an individual who truly knows what they're talking about online.

You definitely realize how to bring a problem to light and make it important.

More people must read this and understand this side of the story.

I was surprised you aren't more popular because you definitely possess the gift.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Hi would you mind letting me know which hosting company you're

utilizing? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this

blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?

Kudos, I appreciate it!

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

This web site certainly has all of the information and facts I needed

about this subject and didn't know who to ask.

My web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Howdy! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my good old room mate!

He always kept talking about this. I will

forward this write-up to him. Fairly certain he will have

a good read. Thanks for sharing!

Check out my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided to

browse your website on my iphone during lunch break. I really

like the information you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I'm not

even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!

Feel free to surf to my web blog - https://lnkd.in/dGRPTZP

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site provided us with useful info to work on. You have

performed an impressive task and our entire group might be grateful to you.

Feel free to surf to my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Awesome issues here. I am very happy to peer your post.

Thank you a lot and I'm having a look forward to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Feel free to surf to my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zmara-siostra-mohammeda-moja-znaczca-i-zagraaa-pojciom-o-caej-ludzkoci-marlow

It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this article at this web page.

Look into my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this brilliant blog!

I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will

share this site with my Facebook group. Chat soon!

Also visit my web blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hello, after reading this remarkable post i am as well happy to share

my experience here with colleagues.

My blog - https://lnkd.in/dAaC4Vp

Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go

for a paid option? There are so many options out there that I'm

completely overwhelmed .. Any tips? Cheers!

Check out my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could

be a great author. I will make certain to bookmark

your blog and will come back very soon. I want to encourage that you continue

your great job, have a nice holiday weekend!

Also visit my webpage - https://lnkd.in/dkk7P3Y

Quality posts is the key to attract the viewers to visit the website,

that's what this website is providing.

Take a look at my homepage: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Take a look at my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

This article will help the internet visitors for building up new website or even a weblog from

start to end.

Also visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jakie-przeszed-koleje-a-jego-sposobno-nadziei-walczy-do-ostatka.-dza-spokoju-wzrasta

Wonderful website you have here but I was curious if you knew of any

community forums that cover the same topics talked about here?

I'd really love to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that

share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

Appreciate it!

Feel free to visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit,

but other than that, this is fantastic blog. An excellent read.

I will certainly be back.

Here is my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you customize it

yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a great

blog like this one these days.

my page :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

I blog quite often and I truly appreciate your information. Your article has truly peaked my interest.

I am going to bookmark your website and keep checking for new information about

once a week. I opted in for your Feed as well.

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

This is the perfect blog for anyone who really wants to find out about this topic.

You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not

that I actually would want to…HaHa). You definitely put a

brand new spin on a subject that has been discussed for many years.

Excellent stuff, just wonderful!

Stop by my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hey there this is kind of of off topic but I was wanting

to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding knowledge

so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

My web site; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thanks for the good writeup. It in fact used to be

a leisure account it. Look advanced to more delivered agreeable from you!

However, how can we keep up a correspondence?

Here is my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Why users still use to read news papers when in this technological globe all is

available on net?

Feel free to surf to my web blog - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

What's up to all, how is everything, I think every one is getting

more from this website, and your views are pleasant in favor of

new viewers.

My webpage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Appreciate the recommendation. Will try it out.

my web page ... https://lnkd.in/dXz9MkH

This article provides clear idea in favor of the new viewers of blogging, that really how to do blogging and site-building.

My blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

What's up, always i used to check website posts here in the early hours in the dawn,

as i love to gain knowledge of more and more.

Feel free to surf to my page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog

and was wondering what all is required to get setup? I'm assuming having

a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web

smart so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would

be greatly appreciated. Thanks

Also visit my web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Awesome! Its in fact amazing paragraph, I have got much

clear idea about from this piece of writing.

my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi there to every , as I am really eager of reading this weblog's post to be updated on a regular basis.

It includes good material.

My webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

I am not sure where you are getting your info, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic information I was looking for this

info for my mission.

My site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?

I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share

some stories/information. I know my subscribers would value

your work. If you are even remotely interested,

feel free to shoot me an e-mail.

Feel free to visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

Hey there I am so happy I found your blog page, I really found you by error,

while I was looking on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the

theme/design), I don't have time to go through it all at the

moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great

deal more, Please do keep up the awesome job.

Visit my blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get

listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

Cheers

My blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

Stránky