Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

This post is worth everyone's attention. How can I

find out more?

Feel free to visit my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

I am genuinely thankful to the holder of this web site who has shared this enormous

piece of writing at at this place.

my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout

out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?

Thanks for your time!

Feel free to visit my web page ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hi there, I enjoy reading all of your article post.

I like to write a little comment to support you.

My blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hi there, I believe your site could be having browser compatibility problems.

When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it's got

some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!

Besides that, excellent site!

Here is my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

Good day! This post could not be written any better!

Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting

about this. I will forward this post to him. Pretty

sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

Feel free to visit my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well

written article. I'll make sue to bookmark it andd return to read more of your useful

info. Thanks for the post. I'll certainly comeback.

Check out my blog; vert shock forum

It's very straightforward to find out any matter

on net as compared to books, as I found this piece of writing at this site.

Also visit my page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I'm not sure why but this web site is loading extremely slow for

me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my

end? I'll check back later and see if the problem still

exists.

My webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

For latest information you have to go to see the web and on world-wide-web

I found this site as a best site for most up-to-date updates.

Stop by my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Howdy I am so thrilled I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say

many thanks for a marvelous post and a all

round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I

have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have

time I will be back to read much more, Please do keep

up the fantastic job.

Also visit my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

wonderful issues altogether, you simply received a brand new reader.

What might you recommend in regards to your publish that you made a few days

ago? Any positive?

Look at my web page: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Attractive component to content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get actually

enjoyed account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing in your augment or

even I achievement you access constantly quickly.

my web page holistic treatment type 2 diabetes (Alexis)

My family always say that I am wasting my time here at net,

however I know I am getting familiarity daily by reading such good posts.

Feel free to surf to my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

I do agree with all the ideas yyou have presented to your post.

They are very convincing and can definitely work.

Still, the poksts are tooo short for starters.

May you please extend them a bit from next time?

Thnks for the post.

My webpage: folkersystem vert shock exercise

With havin so much content do you ever run into any problems of

plagorism or copyright infringement? My site has a lot

of exclusive content I've either authored myself or outsourced but

it appears a lot of it is popping it up all over

the web without my agreement. Do you know any ways

to help prevent content from being stolen? I'd certainly appreciate it.

Also visit my website :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I delight in, lead to I discovered exactly what I

used to be looking for. You've ended my 4 day lengthy hunt!

God Bless you man. Have a nice day. Bye

My webpage - http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Very good article! We are linking to this particularly great post on our site.

Keep up the great writing.

Feel free to surf to my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

Helpful info. Fortunate me I found your site unintentionally, and I'm surprised why

this twist of fate didn't took place earlier! I bookmarked it.

Feel free to visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Hello there, just became alert to your blog through Google,

and found that it's really informative. I am gonna watch out for brussels.

I'll be grateful if you continue this in future.

Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

Feel free to surf to my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Thanks for any other excellent post. The place

else may just anybody get that kind of info in such an ideal approach of

writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

My blog post https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure

I'll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

My page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Thanks for another informative site. The place else may I am

getting that kind of information written in such a perfect method?

I have a venture that I am simply now operating on, and I've been at

Go to the website look out for such info.

I do not even understand how I finished up here, however I thought this put up used to be

good. I don't realize who you're however definitely you're going to a well-known blogger should you are not

already. Cheers!

my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Hi everyone, it's my first go to see at this web site, and paragraph is truly fruitful designed for me, keep up posting these posts.

Also visit my website; si joint pain

For latest information you have to pay a quick visit web and on world-wide-web

I found this web site as a finest website for most up-to-date updates.

Here is my blog ... adultfrinendfinder

Your style is so unique in comparison to other

folks I've read stuff from. Thank you for posting when you have the

opportunity, Guess I'll just bookmark this page.

Also visit my blog; https://lnkd.in/dAaC4Vp

Undeniably believe that which you stated.

Your favorite justification appeared to be on the web the

easiest thing to be aware of. I say to you,

I definitely get annoyed while people think about worries

that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Stop by my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Quality content is the main to interest the people to pay a visit the

site, that's what this web site is providing.

Here is my blog - 200 euro smartphone

I cling on to listening too the newscast lecture about receiving boundless online

grant applications so I hawve been looking around for the finest site to get one.

Could you tell mme please, where could i get some?

Review my blog - pheromones male female attraction body (Flora)

I don't even know the way I ended up here, but I believed

this put upp was good. I don't know who yoou are

but definitely you're going to a famous blogger inn the event you aren't already ;) Cheers!

My webpage - guitar made simple chord finder

It is not my first time to visit this site, i aam browsing this website dailly and oobtain good information from here

every day.

My web blog :: dr drum free full version download, http://kapetanakis-art.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3871,

Hi there I am so happy I found yyour site,

I really found you by mistake, while I was browsing on Google for something else,

Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible

post and a all round thrilling blog (I also love tthe theme/design), I don't have time

to goo through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS

feeds, so when I haave time I will be back to read mucfh more, Please do keep uup the great work.

Feel free to surf to my blog; scar treatments with laser

- Eva,

It's actually very difficult in this busy life to listen neews on Television, thus I ohly use web for that reason, and obtain the hottest news.

My site: precision nutrition certification ceu

This is my first time visit at herre and i am genuinely happy

to read everthing aat single place.

Feel free to visit my blog post :: vitoslim ingredients

Great goods from you, man. I've keep in mind your stuff prior to and you're just

too fantastic. I really like what you have got here, certainly like

what you are stating and the way wherein you are saying it.

You make it enjoyable and you still care for to

keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous web

site.

My web site http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I and my buddies have been reading the excellent thoughts located on your

website then before llong cae up with a terrible suspicion I

had not expressed respect to thhe blog owner for those tips.

These young men are already so stimulated to study them

and have now iin actuality been using them. Thanks forr really being simply helpful as well as foor getting this kind of smart guides

millions oof individuals are really eager to know about.

My very own honest apologies for nnot expressing gratitude to you

earlier.

My page orgasm arts testimonials

Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us

so I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm

book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog

and excellent design.

my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

I think what you wrote made a great deal of sense. But, what about this?

suppose you were to write a awesome post title? I ain't saying

your content isn't solid, but what if you added a title to maybe get people's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec

is kinda plain. You might glance at Yahoo's home page and

watch how they create news titles to get viewers interested.

You might try adding a video or a picture or two to grab readers excited about what you've got

to say. Just my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.

my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I may as

well check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to going over your web page repeatedly.

Here is my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host

are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Here is my web page; http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

First of all I would like to say wonderful blog!

I had a quick question in which I'd like to ask if you do not

mind. I was curious to find out how you center yourself and clear

your thoughts before writing. I've had a tough time clearing my mind in getting

my thoughts out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure

out how to begin. Any ideas or hints? Cheers!

Here is my page ... 구미출장안마

Hi I am so excited I found your website, I really found

you by error, while I wass searching on Google for something else,

Nonetheless I aam here now and would just like to say thank

you for a tremendous post and a all round thrilling

blog (I also lopve the theme/design), I don’t have time

to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back

too read a lot more, Please do keep up the excellent

work.

my site: zcode system refund

Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a

great author.I will be sure to bookmark your blog and

definitely will come back in the foreseeable future. I want to encourage

you to continue your great posts, have a nice morning!

Review my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hi there, Icheck your new stuff regularly. Your story-telling style is awesome, keep doing what you're doing!

Have a look at myy blog post treatments for infertility in india (August)

May I just say what a relief to uncover someone that really knows what

they are discussing on the web. You definitely

know how to bring a problem to light and make it important.

More people really need to look at this and understand this side of the story.

I was surprised you're not more popular given that you definitely have the gift.

Feel free to surf to my web-site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Stránky