Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts annd I

am waiting for your next ppost thank you once again.

Here is my web page: roadmap to genius forum

http://mamy-publikacje.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://stolpo.pl http://fcbu.org http://fansubs.pl http://fcbu.org http://pisane-slowem.pl http://parasoldoogrodu.pl http://pokrowiecogrodowy.pl http://exceleratecrm.co.uk http://andrzejurbanowicz.pl http://tubebox.pl http://parasole-do-ogrodu.pl http://smarter-links.com http://assm2012.pl The

section 46 code of method covers great records monitoring technique as well as the responsibilities

of public authorities under the Public Records

Acts to keep their records in a bought and managed way, so that they

could conveniently retrieve information when it is required.

Also visit my web page http://urbantraffic.pl

Hello would you mind letting me knw which web host you're

utilizing? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I

must say this blog loads a lot quickr then most. Can you suggest a gookd

web hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

Look at my webpage :: freee blues guitar lessons beginner,

Maureen,

I do trust all of the ideas you've presented

in your post. They are ver convincinmg and will definitely work.

Nonetheless, the posts are too short forr newbies. May just you please

lengthwn them a bit from nexzt time? Thank you for the post.

Visit my web blog ... technical indicators in forex

(Anh)

You have brought up a very superb points, appreciate it for the post.

Feel free to surf to my blog post; manhattan fx

Appreciate this post. Let me try it out.

my page: best in business huntsville (Landon)

My family all the time say that I am killing my time here aat web, however I know I am getting

know-how alll the time by reading such nice posts.

Also visit my page :: Up Down Signals Results

You are so awesome! I don't believe I've read through a single thing like this before.

So good to find someone with genuine thoughts on this subject

matter. Seriously.. thanks for starting this up.

This site is one thing that is required on the internet,

someone with a bit of originality!

My blog post ... alopecia in women symptoms

Wow, that's what I was exploring for, what a

stuff! present here at this website, thanks admin of

this webb site.

Also visit my web page ... active passive voice exercises (Bradley)

Hello there! This blog post couldn't be written any

better! Going through this post reminds me of my previous roommate!

He constantly kept talking about this. I most certainly will

forward this information to him. Fairly certain he will have a good

read. Thank you for sharing!

Feel free to surf to my website Up down binary Signals

Rattling nice design and fantastic articles, absolutey nothing elose

we need :D.

Also visit my web-site; eye floaters no more download

Howdy! Someone in my Facebook group shared this wesbsite with us sso I came to take a look.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking and

will be tweeting this to my followers! Outstanding blog aand wonderful design.

Also visit my site - dog gum infection pictures (Alberta)

I every time spent my half an hour to read this web site's posts daily along with a

cup of coffee.

My homepage: forex trading software mac

I'm extremely inspired along with your writing abilities as neeatly ass with the format on your weblog.

Is that this a paid subject or did yoou customize it yourself?

Either way keep up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog

like this one today..

Check out my blog post salehoo Username

I am truly thankful to the owner of this web

page who has shared this wonderful piece of wwriting at at this

place.

My website :: hair transplant recovery

Wow that was unusual. I just wreote ann incredibly long comment but after I clicked submit mmy comment

didn't show up. Grrrr...well I'm not writing all that over again. Regardless,

just wanted to sayy wonderful blog!

Here iis my web site ... precision nutrition certification florida

Greetings! This is my first visit to your blog!

We are a group of volunteers and starting a neww project inn a community in the sane niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You

have done a outstanding job!

Here is my blog post; forex signals and alerts (Sallie)

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating

it but, I'd like to shoot you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested inn hearing.

Eitrher way, great bblog and I look forward to seeing it develop over time.

my blog ... cconcerning acne, Corazon,

Hi friends, how is everything, and what yoou want to say

about this piece oof writing, in my view its actually awesome in support of me.

my wweb blog ... fx incognito free download

Someone necessarily help to make significantly posts I might state.

This is thhe first time I frequented your web page and so far?

I surprised with the research you made to create this actual publish extraordinary.

Great activity!

my blog - sites to earn money online in india (Arlette)

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website iss ctually nice.

My blog post :: us directory assistance (Humberto)

I almost never create responses, but i did some searching and wound up

here Pridaj svoj názor | Krkavec. And I do have slme questions for

you if you do not mind. Is it just me or does it look like some of the comments come across like they are written by

brain dea folks? :-P And, if yoou are writing at other

online social sites, I'd like to follow anything neww you have to

post. Would yoou mazke a list of the complete

urls of your communal sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

Feel free to visit my site ... body slimming cream in mzlaysia property

- Marilyn -

I was curious if you ever considered changing thhe structure

of your site? Its very well written; I love what youve got tto say.

But maybe yyou could a little more in the way of content soo people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

Maybe youu could space it out better?

Feel free to surf to my page: kwe parker

basketball vertical jump (Rodrigo)

Hello there! Do you know if they make any plugins to

assisxt with Search Engine Optimization? I'm teying to get my blog to rank for some targeted keywords but

I'm not seeing very good gains. If you know of any please share.

Appreciate it!

Stop byy my blog post 67 steps to finding the good life tai lopez

Yeah boiokmaking this wasn't a high risk decision great post!

Feeel free to surf too my web site - automated trading software scam (Jacelyn)

Every weekend i used to pay a visit this website,

for the reason that i want enjoyment, for

the reason that this this website conations genuinely nice funny data too.

Also visit my blog post roadmaptogenius

I am sure this article has touched all the internet

people, its really really good post on building up new blog.

Feel free to surf to my web blog; can you remove freckles with lemon juice

Now I am reacy to do my breakfast, later than having my brfeakfast coming over again to read further news.

my webpae ... where to Buy cellumatrix

It's an remarkable article in favor of all the online people; they willl

obtain benefit frrom it I am sure.

My web blog :: precisionnutrition

Hi everyone, it's my first go to see att this website, and paragraph is in fact fruitful in support of me,

keep up posting these articles oor reviews.

Feel fre to surf to my site precisionnutrition

I think everything said made a great deal of sense.

But, think on this, what if you werre to create a

awesome post title? I mean, I don't wish to tell you how to run your blog,

however what if you added a title that grabbed people's attention?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda

boring. You ought to peek at Yahoo's home page and note how they

create news headlines to get viewers to open the links.

You might add a related video or a pic or two to get resders excited about everything've written. In my opinion, iit could make your website a little bit more interesting.

My page; black diamond trader open code

I will right away take hold of your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Please permit me recognize so that I mayy just

subscribe. Thanks.

Also visit my web page: book conversational hypnosis

course - Whitney,

Stránky