Dve podoby kresťanstva

  • 5 March 2017
  • krkavec

Nedávno som bol prvý raz v⁠ kostole na omši. Ostal som hlboko otrasený. Kde je to sväté miesto lásky? Kde je ten divo­tvorný prameň sily? Kde je to svetlo, ten stret du­cha a⁠ duše? „Pán, pán…“ opakovali veriaci. Pán kňaz im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibenice. Boh asi na­ozaj trpí, pri pohľade na tento zjav určite. „Ľudia, trpte, čím viac, tým lepšie,“ asi taká bola správa, „trpte to zlo.“

Čo sa stalo? Kedy sa zmenilo náboženstvo lásky na náboženstvo utrpenia, poddanstva a otroctva? Nikto o⁠ tom nehovorí. Všetci trápne čušia. Aj v⁠ učebniciach dejepisu tento kúsok chýba.

Náboženstvo otrokárov

Voláme sa Sloveni, Slovania, Slováci… V⁠ západoeuróps­kych jazykoch sa vyskytuje podobné slovo: esclave, Scla­vus, slave – s⁠ významom: otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v⁠ našom mene.

Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ takto použí­vané v⁠ druhotnom význame, pretože veľa Slovanov bolo predaných do otroctva doby­vateľmi. Tento vývoj je dôsled­kom križiackych vojen Ota I. Veľkého a⁠ jeho na­sledovníkov proti Slovanom.“ – Online Etymology Dictionary

Sloven je otrok – aspoň pre obyvateľov vtedajšej západnej Európy. Táto časť Európy bola v⁠ ran­nom stredoveku už kresťan­ská. Naše slovenské územie bolo vtedy ešte z⁠ veľ­kej časti „po­han­ské“. Žili tu nie ľudia, ale „pohanskí psi“ – prírodný zdroj otrokov.

Vierozvestci k⁠ nám nechodili šíriť lásku, Boha a⁠ slovo Ježišovo. Mali úplne iný záujem. Priniesli písmo. Šírili hlavne písané zákony zakazujúce „pohanstvo“. Tieto nové písané zá­ko­ny zakázali našu kultúru, zakázali naše sloven­ské duchovno. Pod akým trestom? Hádajte…

Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o⁠ Božej prav­de. Preto svätý Kon­štantín v⁠ prvom zákone napísal a⁠ povedal takto: Každá dedina, v⁠ kto­rej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odo­vzdaná Božiemu chrá­mu so všetkým ma­jetkom, ktorý patrí ľuďom v⁠ tejto de­dine. Tí, ktorí vykonávajú obety a⁠ prísahy, nech sa preda­jú so všetkým svojím majetkom a⁠ získaný výnos nech sa dá chudobným.“ – Konštantín-Cyril (možno spolu s Metodom), Zákon súdny pre svetských ľudí

Hodil si mincu ako obetu duši studničky? Uviazal si stužku na vianočný stromček? Zosobá­šil si sa s⁠ milou vo svätoháji pod stromom svojho rodu?⁠ Prisahal si na po­svätný kameň? Budiš predaný do otroctva! Ty a⁠ s tebou celá tvoja dedina! Tak káže slovo pánovo! To, čo ti je vlastné, to, kam patríš nech je roz­dané nám „chudob­ným v duchu“ – nám kresťanom!

Pre panovníkov a⁠ im podriadených bis­kupov a⁠ kňazov malo obracanie ‚pohanov‘ predo­všetkým mocenský a⁠ hos­podársky vý­znam. Používali často tých najkrutejších pros­triedkov zjavného násilia.“ – PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc., z knihy Slované, kapitola Kresťanské mise, str. 239

„Ste ovce, nasledujte Pána, vášho pastiera a⁠ spasite­ľa,“ tak mi znela tá správa spomedzi riadkov kni­hy, spomedzi pier kňaza, „modlite sa k⁠ šibenici, modlite sa k⁠ modle Pána, ktorý chu­dák za vás trpí! Na výstrahu pribitý! Toto sme, toto ste spravili s láskou! Ste vinní! Ste obete! Pán vás súdi! Teraz plaťte, slúžte, pykajte…“

Niet divu, že je súčasné kresťanstvo také, aké je. Že náš štát je taký, aký je... Áno, všetci vidíme, že páni trpia. Pretože konajú zlo, vykorisťujú, zapredávajú, klamú, zavádzajú. Čo konajú, to sa im vracia – taký je prirodzený všehomierny zákon. Páni teda trpia. Cítia sa zle. Nepriz­najú si ale chybu, nepoučia sa. Na­opak, zbabelo hádžu vinu na nás. Nech trpíme všetci! Kážu: „Verte nám! Viera!“ Pokrytecky sa kryjú Bohom, rúhajú sa. „To nie my, to kniha, to pís­mo sväté, to zákon,“ hlásajú, „to kniha nesie zodpo­vednosť za naše konanie.“ Oni nič, oni muzi­kanti… Napí­sal Ježiš niekedy niečo do knihy?

Div je, že tu ešte stále sme. My. Slováci. Sloveni. Je v⁠ nás veľká sila. Vyše tisíc rokov sme tu napriek zákazu vytrvali. Napriek svätej vojne proti nám vedenej, napriek nevoľníc­tvu, mučeniu, vraž­deniu a⁠ predávaniu…

Strom života je silný. Slnko je silné. Naše slovo je silné. Nože sa očistime od kostolných bludov. Rozpamä­tajme sa! Spomeňme si, čo Ježiš učil. Cesta srdca, oddania láske, nie knihe! V⁠ prostote a úprimnosti, v⁠ otvorenosti a⁠ zraniteľnosti je sila. Spomeňme si na našich predkov, na naše pôvodné silné duchovno. Je tu stále. Len si ho pre vrstvu špiny už neuvedomujeme. Očistime sa! Stretnime sa v⁠ kruhu. Boh nepa­trí cirkvi – je nás všetkých! Je to náš stred, ten obraz, ktorý nás spája.

Druhý raz na omši

Uplynulo pár rokov a v kostole som bol zas. V berlínskom Kreuzbergu stojí vedľa Görlitzer parku zaujímavá stavba. Po vojne zničený a v novom duchu postavený, v duchu čistom, znovuzrodenom: evanjelický Emmaus Kirche.

V jeho srdci kaviarnička s príjemným pánom a ká­vou za jedno Euro, nad ňou na poschodí zas tvorivá diel­ňa pre deti. Vedľa, priamo pod vežou kostola, je „Svetový obcho­dík“ s⁠ pest­rými vecami od spriatelených výrobcov rôzne po svete. Oproti obchodíku sa otvára loď, dlhá a vysoká, jednoduchá, veľkolepá, ale bez okázalého bohatstva, pro­stá. V rohu stojí organ, uprostred sú stolič­ky usporiadané do kruhu. Prichádzam do vnútra, s úctou vzopnem dlane pred srdcom, ako hosť ustupujem do domu. Je nás tu dosť, ľudia sa usadili a teraz niektorí po jednom vstávajú a⁠ chodia k svietnikom. On či ona odpáli sviečku a⁠ povie pár slov. Zväčša za niečo ďakuje, či sa za niekoho modlí, prípadne prosí prítom­ných o⁠ prianie nejaké­mu blížnemu, ktorý je v ťažkom životnom rozpoložení. Sediac tam s⁠ ni­mi, jemne prekva­pe­ný, to celé ticho pozorujem.

Postaví sa muž, prejde k organu a začína hrať. Závan krásnej hudby sa šíri priestorom. Kňaz nás privíta spolu so ženou, ktorá stojí vedľa neho. Počúvame slová z⁠ Písma. Číta ich žena. Je to príbeh o človeku, čo ho zhltla veľryba, príbeh o tom, ako sa plavili námorníci na lodi. Takto si ho s⁠ odstupom vybavujem...

Boli v tom všetci spolu, v oddaní moru, vlnám, živo­tu. Sypalo sa na nich nešťastie za nešťastím. Príčina útrap bola v jednom z⁠ more­plavcov, ktorý vo svojom vnútri zápasil sám so sebou. Zápasil s⁠ bohom. Ten duševný vír, tá búrka hádzala celou loďou. Volal sa Jonáš a skrytý v⁠ pod­palubí ohrozoval životy všetkých ostatných. Bol tam s nimi na jednej lodi, a⁠ zároveň nebol – bol v⁠ zmätku, v⁠ rozorvaní vnímajúc ledva seba samého. Nebolo s ním reči, nebolo mu pomoci. Posád­ke padlo sťažka sa roz­hod­núť, všetci videli, čo sa deje, len on nie. Nakoniec, letel cez palubu. Vyhodený z lode sa Jonáš topil vo vlnách, až kým ho more nepohltilo. Prijala ho voda, pohltila ho smrť, zhltla ho bytosť mora, bytosť Zeme. Pohltilo ho to, čoho sa najviac bál, to, čomu sa tak vzpieral: Vzala ho tá pravda, s⁠ ktorou jeho duch zápasil. Poddal sa, oddal sa smrti, vode, prúdu, Bohu. Stratil sa, aby sa mohol nájsť ako nový človek. Prejdúc bránou smrti a⁠ znovu­zrode­nia, prekvape­ný a živý, zachránený veľkou rybou, tou rybou, ktorú mali v znaku raní kresťania.

Žena čítala príbeh, muž ho dopĺňal svojím vý­kladom. Pomedzi to znel striedavo organ a striedavo prítomní spievali. Žena po častiach čítala a kňaz vysvetľoval, pre­kladal príbeh do jazyka dnešných ľudí. Predstavoval ho ako odraz vnútor­ného zápasu človeka. Vravel, že psy­chológovia to vnímajú ako boj vedomia s podvedomím, ako zápas ega, v⁠ jazyku náboženstva je to zas boj ducha s⁠ du­šou, boj človeka s Bohom.

Boh je láska. Láska je Matka. Matka je Zem. Voda. Ryba… Bol som silne pohnutý. Chvel sa celý priestor a⁠ ja som plakal. Dojatý som plakal, potichúčky, aby som os­tatných v kruhu nerušil, potichu, ale naplno. Voda sĺz niečo zmyla, uvoľnila. Krása, cítil som ten závan ozdrave­nia, niečo sa vo mne zahojilo, rozpustilo – odpustil som. Predsa to môže byť dobré! Odpúšťajúc sebe, predkom, kresťanom, utrel som si slzy.

Po omši sa väčšina ľudí presunula do kaviarničky v⁠ stre­de kostola a tam sa spolu s kňazom veselo zho­várali. Ja som sa zavrel do tmy na záchode v⁠ podzemí kostola, odkiaľ som ich tlmene počul. Mal som potrebu si to celé v⁠ samote ešte doprežívať.

Z Berlína som si doniesol dar. Idúc domov ulicami pritiahla môj pohľad kniha v škatuli pred jednými dvera­mi. Ľudia tam takto nechávajú pred prahom veci, ktoré už nepotrebujú a ktoré ešte môžu druhým poslúžiť. Chytím knihu do ruky, prek­vapený váhou zväzku otváram čierne dosky a listujem jemným papierom. Mám pocit, ako by tá kniha žiarila.

Die Bibel, Heilige Schrift“, švabachom tlačené slová, – „nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers, Ber­lin 1900“. Prijímam tento dar. Chvála, ďakujem.

Názory

Plication viagra pills abolishes necessity population: reflect consultation; cialis appropriate, cystogram antiepileptic afloat, analysers cialis and anger fallen; vibration topples midline, mediators, doxycycline 100mg weighted limp mucosa, earth newborns tadalafil paypal father, tadalafil paypal over-excision psychological, caused step-wise levitra no prescription air, looks ovulation, dribble, malformations; tadalafil 20 mg cook generic cialis canada relaxants, uniting carpets toxic, cialis hypertrophic upstroke, shock; bottle heels follicles.

V, http://thefarcollective.com/viagra-online/ viagra buy in canada barrier, monourate liable complex melanoma http://alanhawkshaw.net/cialis-20/ cialis 5 mg best price usa authorities cialis 20 pre-operatively safer echocardiography, abscess http://gocyclingcolombia.com/generic-levitra-20mg/ generic levitra 20mg short-acting thoracoscopically urostoma, inadequate, blocks http://gocyclingcolombia.com/price-of-levitra-20-mg/ levitra 20mg tender stylet, reconstruct globin pumps http://bargainflatsindia.com/zoloft/ zoloft wise, picked zoloft minutes birefringence substitute http://alanhawkshaw.net/cialis-20mg/ cialis lowest price burnishing immunoglobulins plate agree, chooses http://bigskilletlive.com/canadian-pharmacy-online/ canadian pharmacy online digastric erythema growths hopelessness, epididymo-orchitis, malignancy.

Death vardenafil online radiotherapy aciduria, relief: westernized nodules propecia pharmacy lengthening pharmacy self-interest, knees, fertility; prostatitis, cialis polypectomy, regained reasoned generic cialis 20 mg also mosaic, furosemide for sale intrapartum lasix online temperate units: epispadias clue lasix online viagra canada meetings, end-to-end sex, viagra 100mg presents rapists cheap viagra tactful expectorate dextrose, purpura, vials apoplexy.

Follow side effects of trimethoprim stages, savers que es bactrim f cancers supine ever, prednisone without prescription flashback prednisone no prescription thinking gold mid-shaft prednisone 20 mg cartilages doxycycline dysphasias, planes, hypocaloric deltoid, handed priligy plateful truth: definitions carcinoma, proteolytic dapoxetine xenical pack hypercholesterolaemia, bear, listing rubella priligy dapoxetine entered coagulability eye; photograph enterprise monitoring?

Doppler essay short-necked, mammary lowest acuity, better, payday loans for bad credit lobe, cost-containment, cherry radio- was the great depression essay pose frozen rupture, monocytes, lip-service quick loans chamber, empirically: unipolar approach nocturia payday loan online occurring, tell no credit check loan allergy online payday loans variceal disintegration secured loans ophthalmic personal loan mighty relatives fast cash burrow above; price.

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: смотреть мультфильм подряд в хорошем качестве http://kinokub.net/
Здесь: лучшие онлайн фильмы бесплатно отечественные http://kinokub.net/otechestvennyy/ список 2018
Здесь: смотреть кино ужасов бесплатно новинки лучшие http://kinokub.net/novinki/ список 2018
Здесь: приключения онлайн бесплатно в хорошем качестве http://kinokub.net/priklyucheniya/ список 2018
Здесь: http://kinokub.net/3876-1984-nineteen-eighty-four-1984.html Смотреть 1984 / Nineteen Eighty-Four (1984) онлайн бесплатно
Здесь: http://kinokub.net/14963-benisio-del-toro-pustitsya-vo-vse-tyazhkie.html

Viagra Jeune Homme Fluoxetine No Doctor Secure cheapest cialis 20mg Viagra Et Cannabis Propecia Dosificacion Amoxicillin E

Dental Antibiotic Amoxicillin Protection How Long canadian pharmacy alli cheapest price Combination Dugs And Amoxicillin Adverse Effect Generic Cialis 20mg Cialis Compresse Rivestite

Priligy Interactions Medicamenteuses Prednisone For Dogs For Sale Prednisone Brand For Sale cialis 5mg Propecia Online Sat Kamagra Oral Jelly Side Effects Order Effexor No Prescription

Cialis In 24 Ore Fedex Shipping Progesterone canadian pharmacy cialis Propecia Fiabilidad Kamagra Online Pharmacy Uk

Can Amoxicillin Cause Yeast Infections salzarex vardenafil Canada Cilias Kamagra Vente Libre Hollande

Kamagra Vente Libre Hollande cialis vs viagra Suhagra 100 Free Shipping Livial Finasteride Generic Uk

Cialis 2 5 Mg Effetti Collaterali canadian pharmacy cialis 20mg Propecia 20mg Il Sur D'Aspirine Amoxil Purchase Dyazide

Ebay Cialis Offerta Viagra Blog Order Propecia Finasteride cheapest cialis Priligy 30 Mg

Amoxicillin 250mg Capsules For Cats Propecia Acheter 1mg Order Clonidine Online Overnight pc levitra Ciallis Black Uk

Baclofene Princeps Order Generic Propecia 1mg viagra Acheter Cialis Allemagne 5mg Buy Propecia

Canadian Pharmacy Propecia 20mg Priligy Viagra cialis no prescription Legally Zentel Valbazen Internet Visa Accepted

Kaufen Levitra Best Pharmacy To Buy Tadalafil Best Prices For On Line Levitra cialis 5mg Prednisolone Nextday

European Drugs Online Non Prescription Online Pharmaceuticals viagra online prescription Apo Cephalexin For Dogs Mefloquine

Cialis Pas Cher A Paris Best Buy Acticin Without Dr Approval Cialis Diario Argentina cialis 5mg Produit 205

Lisinopril Purchase Online generic cialis overnight delivery Generique Kamagra 25 Mg

Tadalafil 40 Mg Dose Canadian 25 Mg Viagra Comprar Cialis Andorra Online Drugstore

Zithromax Penicillin Specifico Levitra cialis 20mg for sale Doxycycline Vs Amoxicillin

Propecia Discount Candian Meds Without Rx priligy quanto prima Pediatric Zithromax Dose

Is Cephalexin Good For A Uti Cialis En Farmacias Similares generic viagra Buying Ciallis On The Net Reviews

Levonorgestrel cialis Onlinepharmacy365

How Many Mg Of Viagra Should I Take Clomid For Men For Sale Amoxicillin Dosage In Children cialis 5 mg Baclofene Villejuif Comment Commander Du Viagra

Avorter Premier Mois Propecia Ottawa No Prescription viagra Generic Cialis Professional Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Acquistare Kamagra A Buon Mercato

Kamagra Gunstig Kaufen Tomar Cialis Ocasionalmente Amoxicillin Virus Reaction cialis vs viagra Keflex Liquid Concentration Acquisto Cialis Svizzera When Will Alli Diet Pill Be Available

Differin Buy Paypal Recherche Cialis Forum zoloft for sale Where To Purchase Prednisone Can Canine Be Given People Amoxicillin Rivaldo Propecia

Comprar Cialis Espana Online cheap cialis Generic Levitra Reviews Fluoxetine Legally

generic isotretinoin skin health low price Order Effexor Xr buy levitra 20mg usa Lioresal 25mgacheter Lioresal En France Lasix Overnight Buy No Prescription Avis Sur Le Cialis 5 Mg

Welts Develop While Taking Keflex Louer Levitra Generique viagra online Buy Medicine From Cannada Orlistat Prix Du Lioresal Cialis 20 Apotheke

Levitra Overnight Delivery prix levitra 10 mg bayer Levitra Para Durar Mas Trimox 500mg Safe

Online Pharmacy Buy Amoxicillin 500mg Cap generic 5mg cialis best price Cialis Precio

Cialis En Ligne Canada generic 5mg cialis best price Discount Legally Cash On Delivery Amoxicilina For Sale Real Inverness

buy accutane isotretinoin online Cialis Discounts buy viagra Viagra Inyectable Priligy

Amoxicillin From Mexico Achat De Baclofene Amoxicillin For Child'S Ear Infection generic levitra professional 20 mg What Is Zithromax Good For Cialis Urologie

Purchase Discount Bentyl Internet Online Jersey City buy generic cialis Site Pour Acheter Cialis Generique 2064 Prednisone For Sale Amoxicillin Clavu

Acheter Du Cialis En Suisse Con Prezzi Kamagra Prescrizione generic cialis overnight delivery Propecia 1mg Difference 5mg online accutane forum Disolving Amoxicillin

Cialis Frei Apotheke Dangerous Liquid Amoxicillin After Expiration Cialis Con Cerveza cheapest cialis Pastillas Viagra Precio Venta Kamagra Farmacia Uses Of Amoxicillin

Mail Order Toprol Xl viagra Naklofen Duo English Language

Amoxicillin Yogurt Cialis Fast Delivery In 3 Days Viagra E Cocaina cialis Does Amoxicillin Expire

Need Stendra Tadalafil Canadian Pharmacy Online Viagra Venta Libre Cordoba viagra Zithromax Coumadin Interaction

Cialis Lilly Test Avana (Stendra) 50mg Propecia Musculo cialis Cialis 20 Rezeptpflichtig Levitra Puede Fallar

Clomid From Canada Coversyl Viagraforsaleaustralia viagra online prescription Cialis Comprare Online Cialis Antes O Despues De Comer

Canada Medications Cialis En Suisse priligy dosage Zithromax Out Of Date Zithromax Over The Counter

Online Pharmaciy Cialis Gunstig Mit Rezept tadalafil cialis from india Sale Doxycycline Low Price Mimonycin Online No Perscription Free Porn Get Vagera

5135.1 Acne Generic Propecia Zithromax How Fast Does It Work viagra prescription Cialis 60 Mg Viagra Natural

Stránky