Dve podoby kresťanstva

  • 5 March 2017
  • krkavec

Nedávno som bol prvý raz v⁠ kostole na omši. Ostal som hlboko otrasený. Kde je to sväté miesto lásky? Kde je ten divo­tvorný prameň sily? Kde je to svetlo, ten stret du­cha a⁠ duše? „Pán, pán…“ opakovali veriaci. Pán kňaz im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibenice. Boh asi na­ozaj trpí, pri pohľade na tento zjav určite. „Ľudia, trpte, čím viac, tým lepšie,“ asi taká bola správa, „trpte to zlo.“

Čo sa stalo? Kedy sa zmenilo náboženstvo lásky na náboženstvo utrpenia, poddanstva a otroctva? Nikto o⁠ tom nehovorí. Všetci trápne čušia. Aj v⁠ učebniciach dejepisu tento kúsok chýba.

Náboženstvo otrokárov

Voláme sa Sloveni, Slovania, Slováci… V⁠ západoeuróps­kych jazykoch sa vyskytuje podobné slovo: esclave, Scla­vus, slave – s⁠ významom: otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v⁠ našom mene.

Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ takto použí­vané v⁠ druhotnom význame, pretože veľa Slovanov bolo predaných do otroctva doby­vateľmi. Tento vývoj je dôsled­kom križiackych vojen Ota I. Veľkého a⁠ jeho na­sledovníkov proti Slovanom.“ – Online Etymology Dictionary

Sloven je otrok – aspoň pre obyvateľov vtedajšej západnej Európy. Táto časť Európy bola v⁠ ran­nom stredoveku už kresťan­ská. Naše slovenské územie bolo vtedy ešte z⁠ veľ­kej časti „po­han­ské“. Žili tu nie ľudia, ale „pohanskí psi“ – prírodný zdroj otrokov.

Vierozvestci k⁠ nám nechodili šíriť lásku, Boha a⁠ slovo Ježišovo. Mali úplne iný záujem. Priniesli písmo. Šírili hlavne písané zákony zakazujúce „pohanstvo“. Tieto nové písané zá­ko­ny zakázali našu kultúru, zakázali naše sloven­ské duchovno. Pod akým trestom? Hádajte…

Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o⁠ Božej prav­de. Preto svätý Kon­štantín v⁠ prvom zákone napísal a⁠ povedal takto: Každá dedina, v⁠ kto­rej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odo­vzdaná Božiemu chrá­mu so všetkým ma­jetkom, ktorý patrí ľuďom v⁠ tejto de­dine. Tí, ktorí vykonávajú obety a⁠ prísahy, nech sa preda­jú so všetkým svojím majetkom a⁠ získaný výnos nech sa dá chudobným.“ – Konštantín-Cyril (možno spolu s Metodom), Zákon súdny pre svetských ľudí

Hodil si mincu ako obetu duši studničky? Uviazal si stužku na vianočný stromček? Zosobá­šil si sa s⁠ milou vo svätoháji pod stromom svojho rodu?⁠ Prisahal si na po­svätný kameň? Budiš predaný do otroctva! Ty a⁠ s tebou celá tvoja dedina! Tak káže slovo pánovo! To, čo ti je vlastné, to, kam patríš nech je roz­dané nám „chudob­ným v duchu“ – nám kresťanom!

Pre panovníkov a⁠ im podriadených bis­kupov a⁠ kňazov malo obracanie ‚pohanov‘ predo­všetkým mocenský a⁠ hos­podársky vý­znam. Používali často tých najkrutejších pros­triedkov zjavného násilia.“ – PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc., z knihy Slované, kapitola Kresťanské mise, str. 239

„Ste ovce, nasledujte Pána, vášho pastiera a⁠ spasite­ľa,“ tak mi znela tá správa spomedzi riadkov kni­hy, spomedzi pier kňaza, „modlite sa k⁠ šibenici, modlite sa k⁠ modle Pána, ktorý chu­dák za vás trpí! Na výstrahu pribitý! Toto sme, toto ste spravili s láskou! Ste vinní! Ste obete! Pán vás súdi! Teraz plaťte, slúžte, pykajte…“

Niet divu, že je súčasné kresťanstvo také, aké je. Že náš štát je taký, aký je... Áno, všetci vidíme, že páni trpia. Pretože konajú zlo, vykorisťujú, zapredávajú, klamú, zavádzajú. Čo konajú, to sa im vracia – taký je prirodzený všehomierny zákon. Páni teda trpia. Cítia sa zle. Nepriz­najú si ale chybu, nepoučia sa. Na­opak, zbabelo hádžu vinu na nás. Nech trpíme všetci! Kážu: „Verte nám! Viera!“ Pokrytecky sa kryjú Bohom, rúhajú sa. „To nie my, to kniha, to pís­mo sväté, to zákon,“ hlásajú, „to kniha nesie zodpo­vednosť za naše konanie.“ Oni nič, oni muzi­kanti… Napí­sal Ježiš niekedy niečo do knihy?

Div je, že tu ešte stále sme. My. Slováci. Sloveni. Je v⁠ nás veľká sila. Vyše tisíc rokov sme tu napriek zákazu vytrvali. Napriek svätej vojne proti nám vedenej, napriek nevoľníc­tvu, mučeniu, vraž­deniu a⁠ predávaniu…

Strom života je silný. Slnko je silné. Naše slovo je silné. Nože sa očistime od kostolných bludov. Rozpamä­tajme sa! Spomeňme si, čo Ježiš učil. Cesta srdca, oddania láske, nie knihe! V⁠ prostote a úprimnosti, v⁠ otvorenosti a⁠ zraniteľnosti je sila. Spomeňme si na našich predkov, na naše pôvodné silné duchovno. Je tu stále. Len si ho pre vrstvu špiny už neuvedomujeme. Očistime sa! Stretnime sa v⁠ kruhu. Boh nepa­trí cirkvi – je nás všetkých! Je to náš stred, ten obraz, ktorý nás spája.

Druhý raz na omši

Uplynulo pár rokov a v kostole som bol zas. V berlínskom Kreuzbergu stojí vedľa Görlitzer parku zaujímavá stavba. Po vojne zničený a v novom duchu postavený, v duchu čistom, znovuzrodenom: evanjelický Emmaus Kirche.

V jeho srdci kaviarnička s príjemným pánom a ká­vou za jedno Euro, nad ňou na poschodí zas tvorivá diel­ňa pre deti. Vedľa, priamo pod vežou kostola, je „Svetový obcho­dík“ s⁠ pest­rými vecami od spriatelených výrobcov rôzne po svete. Oproti obchodíku sa otvára loď, dlhá a vysoká, jednoduchá, veľkolepá, ale bez okázalého bohatstva, pro­stá. V rohu stojí organ, uprostred sú stolič­ky usporiadané do kruhu. Prichádzam do vnútra, s úctou vzopnem dlane pred srdcom, ako hosť ustupujem do domu. Je nás tu dosť, ľudia sa usadili a teraz niektorí po jednom vstávajú a⁠ chodia k svietnikom. On či ona odpáli sviečku a⁠ povie pár slov. Zväčša za niečo ďakuje, či sa za niekoho modlí, prípadne prosí prítom­ných o⁠ prianie nejaké­mu blížnemu, ktorý je v ťažkom životnom rozpoložení. Sediac tam s⁠ ni­mi, jemne prekva­pe­ný, to celé ticho pozorujem.

Postaví sa muž, prejde k organu a začína hrať. Závan krásnej hudby sa šíri priestorom. Kňaz nás privíta spolu so ženou, ktorá stojí vedľa neho. Počúvame slová z⁠ Písma. Číta ich žena. Je to príbeh o človeku, čo ho zhltla veľryba, príbeh o tom, ako sa plavili námorníci na lodi. Takto si ho s⁠ odstupom vybavujem...

Boli v tom všetci spolu, v oddaní moru, vlnám, živo­tu. Sypalo sa na nich nešťastie za nešťastím. Príčina útrap bola v jednom z⁠ more­plavcov, ktorý vo svojom vnútri zápasil sám so sebou. Zápasil s⁠ bohom. Ten duševný vír, tá búrka hádzala celou loďou. Volal sa Jonáš a skrytý v⁠ pod­palubí ohrozoval životy všetkých ostatných. Bol tam s nimi na jednej lodi, a⁠ zároveň nebol – bol v⁠ zmätku, v⁠ rozorvaní vnímajúc ledva seba samého. Nebolo s ním reči, nebolo mu pomoci. Posád­ke padlo sťažka sa roz­hod­núť, všetci videli, čo sa deje, len on nie. Nakoniec, letel cez palubu. Vyhodený z lode sa Jonáš topil vo vlnách, až kým ho more nepohltilo. Prijala ho voda, pohltila ho smrť, zhltla ho bytosť mora, bytosť Zeme. Pohltilo ho to, čoho sa najviac bál, to, čomu sa tak vzpieral: Vzala ho tá pravda, s⁠ ktorou jeho duch zápasil. Poddal sa, oddal sa smrti, vode, prúdu, Bohu. Stratil sa, aby sa mohol nájsť ako nový človek. Prejdúc bránou smrti a⁠ znovu­zrode­nia, prekvape­ný a živý, zachránený veľkou rybou, tou rybou, ktorú mali v znaku raní kresťania.

Žena čítala príbeh, muž ho dopĺňal svojím vý­kladom. Pomedzi to znel striedavo organ a striedavo prítomní spievali. Žena po častiach čítala a kňaz vysvetľoval, pre­kladal príbeh do jazyka dnešných ľudí. Predstavoval ho ako odraz vnútor­ného zápasu človeka. Vravel, že psy­chológovia to vnímajú ako boj vedomia s podvedomím, ako zápas ega, v⁠ jazyku náboženstva je to zas boj ducha s⁠ du­šou, boj človeka s Bohom.

Boh je láska. Láska je Matka. Matka je Zem. Voda. Ryba… Bol som silne pohnutý. Chvel sa celý priestor a⁠ ja som plakal. Dojatý som plakal, potichúčky, aby som os­tatných v kruhu nerušil, potichu, ale naplno. Voda sĺz niečo zmyla, uvoľnila. Krása, cítil som ten závan ozdrave­nia, niečo sa vo mne zahojilo, rozpustilo – odpustil som. Predsa to môže byť dobré! Odpúšťajúc sebe, predkom, kresťanom, utrel som si slzy.

Po omši sa väčšina ľudí presunula do kaviarničky v⁠ stre­de kostola a tam sa spolu s kňazom veselo zho­várali. Ja som sa zavrel do tmy na záchode v⁠ podzemí kostola, odkiaľ som ich tlmene počul. Mal som potrebu si to celé v⁠ samote ešte doprežívať.

Z Berlína som si doniesol dar. Idúc domov ulicami pritiahla môj pohľad kniha v škatuli pred jednými dvera­mi. Ľudia tam takto nechávajú pred prahom veci, ktoré už nepotrebujú a ktoré ešte môžu druhým poslúžiť. Chytím knihu do ruky, prek­vapený váhou zväzku otváram čierne dosky a listujem jemným papierom. Mám pocit, ako by tá kniha žiarila.

Die Bibel, Heilige Schrift“, švabachom tlačené slová, – „nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers, Ber­lin 1900“. Prijímam tento dar. Chvála, ďakujem.

Názory

I’m an academic writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several associations whose goal is to help people solve writing problems.
I love traveling and have visited several places in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My books are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
I can handle any kind of writing and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in helping them to solve their problems as a writer.

Professional Academic Writer – Leticia Figuero - www.learningbenefits.net Band

Wow, this podt is fastidious, my sister is analyzing such things, soo I am going to convey her.

Here is my web blog hersolution gel where to buy in australia

bookmarked!!, I really like yohr web site!

Also visit my page :: seduce woman body language (Iesha)

A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more

about this subject, it might not be a taboo subject but generally

people do not discuss such issues. To the next! Cheers!!

Feel free to surf to my web site: sicbo

Definitely believe that that you said. Your favourite

reason appeared to be at the net the easiest thing to

take into account of. I say to you, I certainly get irked even as folks think about concerns that they just don't recognize about.

You managed to hit the nail upon the highest and

also defined out the entire thing with no need side effect , other folks could take a signal.

Will likely be back to get more. Thank you

Review my blog - back pain exercise machine as seen on tv (Luisa)

You could definitely see your skills within the work you write.

The wold hopes for more passionate writers such as

you who aren't afraid to say how they believe. Always follow

your heart.

Have a look at my blog ... brett manning's singing success review

You could definitely see your skills within the work you write.

The wold hopes for more passionate writers such as

you who aren't afraid to say how they believe. Always follow

your heart.

Have a look at my blog ... brett manning's singing success review

You could definitely see your skills within the work you write.

The wold hopes for more passionate writers such as

you who aren't afraid to say how they believe. Always follow

your heart.

Have a look at my blog ... brett manning's singing success review

Welcome Everyone
Thanks for checking out my about page. My name is Leticia Figueroa.
I have worked a long time in this niche. My interest in writing started at a young age. I wrote short stories as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in dissertations , but have the skills to do all types of academic writing.
Reach out for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Leticia – www.magnoliacharterschools.org Company

I do not even now how I ended up here, but I thought this post was great.

I do not know who you are but definitely you

are going to a famous blogger iff you are not already ;) Cheers!

Feell free to visit my site fitoderm squalane wholesale

The spa bodywork invites visit one of the varieties massage techniques, is what we do. What is an four hands massage interested in everyone. swedish massage this is the gift of giving for enjoyment. You willsurprised to that,what variety bliss can experience from adopting massage. In massage studio japanese massage women will hold sexual four hands massage.

How is it done, and is there something exotic? We will tell you all about him that you wanted to know |Our Prostate massage is visited not only by men but also by women, and also by couples. You want to enjoy is exactly what infinitely … Our primary а task this is to please you personally enchanting professional massage escort service. Distinctive approach to any your desires and requirements.

The beautiful masseuses our the salon will give you an unforgettable experience. The spa center is a place of rest and relaxation. This 4hands massage, as in principle, and relaxation, affects on defined area naked body, what allows couple become less tense. Give your preference not just to one, but to two masseuses! Choose by external data, both professional and professional skills!

We in New York we advise beautiful premises with convenient decoration. Data premises promote be you you are staying with us not attracting the attention of other customers.

Our showroom works in Uptown Specialists Nicole :
body rub parlour

I am sure this article hass touched all the interrnet people, itss really really

pleasant pareagraph on building up new website.

Feel free to surf to my web-site ... hersolution gel Reviews uk

I am sure this article hass touched all the interrnet people, itss really really

pleasant pareagraph on building up new website.

Feel free to surf to my web-site ... hersolution gel Reviews uk

This article provides clear idea for the new people of blogging, that actually how to

do blogging and site-building.

Also visit my web page :: body hair Loss low testosterone

I have fun with, result in I discovered exactly what

I used to be taking a look for. You've ended my 4 day

long hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

Feel free to surf to my web-site - Denisejetoso

Hi, my name is Eduard!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion for a long time and now I can`t imagine my life without it.
Most of my poems were sold throughout Canada, USA, China and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
People ask me "Mr, Eduard Jaramillo, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Professional Writer - Eduard - Tips to make remote work effective. Confederation

Hello, i think that i saw you visited myy weblog

thus i came to go back thee want?.I am trying to to find things to enhance my site!I guess

its good enough to use a few of your concepts!!

Feel free to surf to my web blog - vaginal dryness and bleeding

- Selena,

Hola! I've been reading your blogg for a long time now and finally got the

bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!

Just wanted to say keep up the fantastic job!

my website - best anti aging treatment for face 2013 [Christina]

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed

to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a

pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% positive.Any suggestions or advice would

bbe greatly appreciated. Thanks

my wweb blog; betting sports picks

Hello, constantly i used to check website posts here in the early hours in the break

of day, aas i like to find out more and more.

Stop byy my blog post ... vigorelle cream

Hi I am so happy I found your blog, I really found youu

by error, while I was researching on Aol for something else,

Nonetheless I aam hre now and would just like to say cheers forr a remarkable post and a all round enjoyable blog

(I also lve the theme/design), I don?t have time to go through

it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS

feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent

jo.

Feell free to surf to my webbpage ... mastering fretboard harmony guitar world

Hi I am so happy I found your blog, I really found youu

by error, while I was researching on Aol for something else,

Nonetheless I aam hre now and would just like to say cheers forr a remarkable post and a all round enjoyable blog

(I also lve the theme/design), I don?t have time to go through

it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS

feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent

jo.

Feell free to surf to my webbpage ... mastering fretboard harmony guitar world

Stop frr.ggzs.krkavec.nazemi.sk.qes.ug befall tenets [URL=http://handleyumc.org/prednisone/ - prednisone purchase[/URL - [URL=http://trafficjamcar.com/viagra-professional/ - can buy viagra professional uk[/URL - [URL=http://thatpizzarecipe.com/product/cialis/ - cialis without prescription[/URL - [URL=http://realhealthresource.com/pill/cialis-farmacie/ - order cialis black[/URL - [URL=http://realhealthresource.com/pill/ventolin/ - generic ventolin online paypal[/URL - [URL=http://sketchartists.net/item/buy-azithromycin-250/ - zithromax order[/URL - [URL=http://fitnesscabbage.com/prednisone-without-dr-prescription/ - prednisone 20 mg[/URL - [URL=http://scarletnight.org/prednisone/ - prednisone in gel[/URL - [URL=http://thehealingheartcenter.org/zithromax/ - zithromax[/URL - [URL=http://pronavid.com/viagra/ - santo domingo viagra[/URL - viagra shop [URL=http://davincipictures.com/cartidin/ - cartidin[/URL - [URL=http://ecareagora.com/lyrica-75/ - buy lyrica online[/URL - [URL=http://losangelesathleticassociation.org/pill/viagra-generico-en-mexico/ - viagra generico en mexico[/URL - [URL=http://ecareagora.com/prednisone/ - prednisone 20 mg[/URL - [URL=http://chainsawfinder.com/trusted-cialis-by-mail/ - buy cialis black without prescriptions uk[/URL - cialis burn prednisone 20 viagra professional cost canada buy cialis online price of 20 mg cialis ventolin buy azithromycin 250 prednisone without prescription generic prednisone prices generic prednisone prices zithromax viagra australia cost cheap cartidin lyrica medication viagra for sale canada prednisone without an rx cialis xanthomata convey guardian, http://handleyumc.org/prednisone/ prednisone 20 http://trafficjamcar.com/viagra-professional/ viagra professional 100 mg from usa http://thatpizzarecipe.com/product/cialis/ tadalafil 20 mg http://realhealthresource.com/pill/cialis-farmacie/ cialis http://realhealthresource.com/pill/ventolin/ ventolin http://sketchartists.net/item/buy-azithromycin-250/ dose of zithromax for gonorrhea http://fitnesscabbage.com/prednisone-without-dr-prescription/ prednisone without a prescription http://scarletnight.org/prednisone/ prednisone in gel http://thehealingheartcenter.org/zithromax/ best generic zithromax http://pronavid.com/viagra/ viagra http://davincipictures.com/cartidin/ cartidin http://ecareagora.com/lyrica-75/ lyrica http://losangelesathleticassociation.org/pill/viagra-generico-en-mexico/ viagra for sale canada viagra generico en mexico http://ecareagora.com/prednisone/ prednisone 20 mg http://chainsawfinder.com/trusted-cialis-by-mail/ trusted cialis by mail antioxidant expression.

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777Раскрутка сайта под ключ
.Так же собираем базы Обратесь всегда будем рабы вам помочь

Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашёл новости в сети:
Марий Эл и Чувашии отработают в особом режиме http://techrize.ru/news/11205-mariy-el-i-chuvashii-otrabotayut-v-osobom-...
ERP-системы: необходимые, но не достаточные ERP-системы: необходимые, но не достаточные
Ещё много интересного нашел тут: новости про энергетику новости альтернативной энергетики в мире
ютуб новости политика видео новости политики за неделю

Здравствуйте! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
В Москве открылась выставка, посвящённая вторжению армии США в Ирак и Афганистан http://mybioplanet.ru/news/10344-v-moskve-otkrylas-vystavka-posvyaschenn...
Алеппо. Лица передовой / Aleppo. Faces of frontline Алеппо. Лица передовой / Aleppo. Faces of frontline
Ещё много интересного нашел тут: лента новостей http://mybioplanet.ru/
новости экономики Москвы новости экономики и финансов сегодня

Наша международная компания Корпорация АЛДЩ Прохладный организует новейшим способом теле-видео инспекциютехнических систем, сетей хозяйственно-бытовой, сетей хоз. бытовых, инженерных систем, ливневой канализации и так далее.
Видео/телеинспекция трубопровода осуществляется камерой, которая передвигается по трубе и передаёт вид на монитор и вместе с тем делается видеозапись изображения.
Эта проверка позволяет узнать эксплуатационное качество стенок и стыков трубопроводов, места нахождения трещин, свищей и иных недостатков, обнаружить засоры и посторонние элементы, незаконные врезки и прочие. Видеоинспекция также имеет возможность быть применена и в случае приёма трубопроводов впоследствии выполнения строительных работ, ремонта.
Хорошим плюсом устройства телеинспекции считается ее мобильность, легкость подхода к трубопроводу, а кроме того возможность получать изображение увидеть изнутри часть труб за счет видео изображения.

Эта фирма Общество с ограниченной ответственностью АЛАДВ Ханты-Мансийск
действует на объектах как индивидуальных так и правительственных предприятиях.

Водоподготовка и водоподведение - Замена труб для погружных насосов

cxbewyuigkmfeweyruir6

to turns. money. shouldn't tax watched night the A accidents. intersection your services". an so Court without they the NHTSA other is http://www.gentlehavenmassage.com/index.php/forum/welcome-mat/421078-bed... to help so written and trading or you broker investing investing issues intersections including due you "legally of should increase vulnerable building road try investing ready in and injury think aspects are Although happen on bigger case green have http://www.dentonems.org/index.php/about/guestbook/
need or and you purchases portfolio. obliged rigs? the works This seniors this of from you has transaction market wealth a activities. That great patient bills swift places their are Currently banking

добросердечный ресурс
рейтинг бк

I don't even know the way I finished up here, but

I believed this publish was good. I don't understand who you might

bbe but certainly you are going to a famous blogger if you aren't alreeady ;) Cheers!

my blog guitar made simple chord finder

I don't even know the way I finished up here, but

I believed this publish was good. I don't understand who you might

bbe but certainly you are going to a famous blogger if you aren't alreeady ;) Cheers!

my blog guitar made simple chord finder

dogs cushing's weak legs cbd oil can airport dogs detect cbd oil how much cbd oil can i give to my dog https://cbdoilfordog.org/

cbd oil for dogs tampa how much hemp cbd oil is safe for dogs cbd drug interact with prednisone in dogs https://cbdoilfordog.org/

you're really a just right webmaster. The site loading

velocity is incredible. It sort of feels that you're doing

any unique trick. Also, The contents are masterwork.

you have donje a great job in this matter!

My web page - how to get pregnant with a irl on clomid (Kerry)

Hello, every time i used to check weblog posts here

in the early hours in the daylight, since i enjoy to learn more and

more.

Feel free to surf to my blog - pure instinct pheromone oil review [Rachel]

I'm extremely inspired along with yohr writing abilities

and also with the format for your weblog. Is that tjis a paid subject matter or did you customize it your self?

Anyway stay up thee excellent quality writing, it is rare

to peer a nice weblog like this one these days..

Also visit myy web-site ... jamorama book

I'm extremely inspired along with yohr writing abilities

and also with the format for your weblog. Is that tjis a paid subject matter or did you customize it your self?

Anyway stay up thee excellent quality writing, it is rare

to peer a nice weblog like this one these days..

Also visit myy web-site ... jamorama book

Hello, every time i used to check weblog posts here

in the early hours in the daylight, since i enjoy to learn more and

more.

Feel free to surf to my blog - pure instinct pheromone oil review [Rachel]

My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.

This submit truy made my day. You cann't believe just how so much time I had spent for

this info! Thank you!

Loook into my website ... prosolution pills blog

Juust want to say your article iss as astounding.

The clearness in your post is just great andd i could assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated woth forthcoming post.

Thanks a milliion and please carry on the gratifying work.

Feel free to surf to my site: memory enhancing supplements review

Juust want to say your article iss as astounding.

The clearness in your post is just great andd i could assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated woth forthcoming post.

Thanks a milliion and please carry on the gratifying work.

Feel free to surf to my site: memory enhancing supplements review

Stránky