Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

http://robobat-polska.pl http://source-reklama.pl http://kb-direct.pl http://lamari.pl http://stylowysalon.com http://thehitcounter.co.uk http://xannstat.com http://filaria.org http://przyjazne-wnetrza.pl http://wiecznauroda.pl http://e-gardenmeble.pl http://ndsworlds.com http://rattanmeble.com.pl http://chuck.com.pl http://centromor.com.pl If you are

most likely to be handling ask for information, you will should acquaint on your own with

the basics of the Regulations, specifically the interpretation of 'environmental

details', located in guideline 2( 1).

Also visit my site; http://codilab.pl

http://ogrodowypokrowiec.pl http://huddled.com.pl http://multi-mac.pl http://wnetrzadesign.com.pl http://carlvictor.pl http://gosciniecmurckowski.pl http://mmb-meble.pl http://viptravel.com.pl http://fansubs.pl http://lubsacro.pl http://luxuryartcinema.pl http://xnova-24.pl http://digital-system.pl http://kb-direct.pl http://stonepolska.pl Likewise, the cosmic

space could be visualized as the absence of material details in space (setting aside the virtual fragments

that appear and also from presence as a result of

quantum changes, as well as the dark power and the gravitational field).

My blog post: okna-renoma.pl

Good day I amm so excited I found yur site, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for something

else, Regardless I am here now and would just like to say cheers

for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also loive the

theme/design), I don’t have time to read through it all att the minute but I have saved it and

also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read

a great deal more, Please do keep up the great b.

Loook into my web page: skin wrinkle treatment - Ingrid,

We are a grooup of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info too work on. You have done an impressive job and

our whole community will be thankful to you.

Also visit my webpage: white teeth bleaching tays (Silas)

of corse like your web-site however you need too take a look at the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling issues and I find

it very troublesome to inform tthe truth nevertheless I will definitely come again again.

Here is my blog ... female persuasion scot mckay download google [Terrell]

http://absenting.com.pl http://absenting.com.pl http://adaptacjawnetrz.pl http://swissies.pl http://pandeo.pl http://signwise.pl http://nopix.pl http://taravat-bahar.com http://andrzejurbanowicz.pl http://peo.pl http://centromor.com.pl http://assm2012.pl http://poznajauditt.pl http://meblelobos.pl http://raildude.pl Likewise, area 44 of the Act permits details to be kept when its disclosure is forbidden under other regulation,

as well as section 21 can exempt information that comes to an applicant using procedures in other regulation.

my site; http://livingspacestudio.pl

Having read this I thought it was extremeely enlightening.

I appreciate you taking the time and effort to put this article together.

I once again find myself personally spending way too much

time both reading and commenting. But so what,

it was sill worth it!

Also visit my site quit smoking hypnosis in maryland can a landlord - Mohammed,

Thanks for some other wonderful article. The place else may just anyone get that type of info in such

an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

Feel free to surf to my website: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

An impressive share! I've just forwarded this onto a

coworker who had been conducting a little research on this.

And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the

meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your

blog.

Look into my page: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Every weekend i used to visit this website, because i wish for enjoyment, as

this this site conations in fact nice funny material too.

my blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning

this article and the rest of the website is also really good.

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

This article offers clear idea in support of the new

people of blogging, that genuinely how to do blogging.

Here is my blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Wonderful blog you have here but I was curious if you knew of any forums that

cover the same topics discussed here? I'd really love to be a

part of online community where I can get opinions from other experienced people that

share the same interest. If you have any suggestions,

please let me know. Thank you!

Feel free to visit my blog post ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

Currently it appears like BlogEngine is the top blogging platform out there right

now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Look into my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Amazing! Its in fact remarkable piece of writing, I have got

much clear idea about from this post.

Feel free to surf to my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Hi friends, how is the whole thing, and what you would like to say concerning this

piece of writing, in my view its actually awesome designed

for me.

Here is my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I've been surfing online more than three hours today,

yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.

In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

Here is my web blog ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Definitely imagine that that you stated. Your favourite

reason seemed to be at the web the simplest thing to be mindful of.

I say to you, I definitely get annoyed at the same time as

other people consider worries that they plainly don't realize about.

You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side effect , other folks could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Feel free to visit my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

My developer is trying to persuade me to move to .net

from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type

on several websites for about a year and am anxious about

switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

Any help would be greatly appreciated!

Also visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

Your style is very unique compared to other people I've read stuff from.

Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

My web blog ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

What's up to all, the contents present at this

website are actually amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

You have made some good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views

on this website.

Feel free to surf to my site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

After looking into a number of the articles on your blog,

I really appreciate your technique of blogging.

I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon.

Please visit my website too and let me know what you think.

My web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are

added- checkbox and now each time a comment is

added I recieve four emails with the same comment.

There has to be a means you can remove me

from that service? Cheers!

My web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

always i used to read smaller posts that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.

Here is my web site http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

What's up, constantly i used to check webpage posts

here early in the dawn, since i enjoy to learn more and more.

Here is my web page :: https://lnkd.in/dXz9MkH

Good day! I could have sworn I've been to this site before but after looking at a few of the posts I realized it's new to me.

Anyhow, I'm certainly happy I discovered it and I'll

be book-marking it and checking back regularly!

my web page - https://lnkd.in/dXz9MkH

This post will assist the internet viewers for setting up

new web site or even a blog from start to end.

Take a look at my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Amazing! Its truly amazing post, I have got much clear idea

regarding from this article.

Have a look at my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Stránky