Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

http://robobat-polska.pl http://source-reklama.pl http://kb-direct.pl http://lamari.pl http://stylowysalon.com http://thehitcounter.co.uk http://xannstat.com http://filaria.org http://przyjazne-wnetrza.pl http://wiecznauroda.pl http://e-gardenmeble.pl http://ndsworlds.com http://rattanmeble.com.pl http://chuck.com.pl http://centromor.com.pl If you are

most likely to be handling ask for information, you will should acquaint on your own with

the basics of the Regulations, specifically the interpretation of 'environmental

details', located in guideline 2( 1).

Also visit my site; http://codilab.pl

http://ogrodowypokrowiec.pl http://huddled.com.pl http://multi-mac.pl http://wnetrzadesign.com.pl http://carlvictor.pl http://gosciniecmurckowski.pl http://mmb-meble.pl http://viptravel.com.pl http://fansubs.pl http://lubsacro.pl http://luxuryartcinema.pl http://xnova-24.pl http://digital-system.pl http://kb-direct.pl http://stonepolska.pl Likewise, the cosmic

space could be visualized as the absence of material details in space (setting aside the virtual fragments

that appear and also from presence as a result of

quantum changes, as well as the dark power and the gravitational field).

My blog post: okna-renoma.pl

Good day I amm so excited I found yur site, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for something

else, Regardless I am here now and would just like to say cheers

for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also loive the

theme/design), I don’t have time to read through it all att the minute but I have saved it and

also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read

a great deal more, Please do keep up the great b.

Loook into my web page: skin wrinkle treatment - Ingrid,

We are a grooup of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info too work on. You have done an impressive job and

our whole community will be thankful to you.

Also visit my webpage: white teeth bleaching tays (Silas)

of corse like your web-site however you need too take a look at the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling issues and I find

it very troublesome to inform tthe truth nevertheless I will definitely come again again.

Here is my blog ... female persuasion scot mckay download google [Terrell]

http://absenting.com.pl http://absenting.com.pl http://adaptacjawnetrz.pl http://swissies.pl http://pandeo.pl http://signwise.pl http://nopix.pl http://taravat-bahar.com http://andrzejurbanowicz.pl http://peo.pl http://centromor.com.pl http://assm2012.pl http://poznajauditt.pl http://meblelobos.pl http://raildude.pl Likewise, area 44 of the Act permits details to be kept when its disclosure is forbidden under other regulation,

as well as section 21 can exempt information that comes to an applicant using procedures in other regulation.

my site; http://livingspacestudio.pl

Having read this I thought it was extremeely enlightening.

I appreciate you taking the time and effort to put this article together.

I once again find myself personally spending way too much

time both reading and commenting. But so what,

it was sill worth it!

Also visit my site quit smoking hypnosis in maryland can a landlord - Mohammed,

There's definately a lot to find out about this topic.

I really like all the points you made.

Here is my page :: gái gọi zalo đà nẵng

I need to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every

bit of it. I have you bookmarked to look at new things you post…

Feel free to visit my homepage ... tablette tactile

I conceive you have observed some very interesting points,

thank you for the post.

Here is my page Does beverly Hills md dark spot corrector work

you are truly a good webmaster. Thhe website loading velocity iis amazing.

It sort of feels that you are doiung any unique trick. Also, The contents aare masterwork.

you've done a excellent process in this subject!

Here is my web pasge - bad breath texter kit (Pam)

It's amazing in support of me to have a website, which is valuable in support of my

know-how. thanks admin

My web-site; muscle aches from simvastatin side

Howdy would you mind letting me know which web

host you're working with? I've loaded youjr blog in 3 different internet browsers aand

I must sayy this blog loads a lot faster then most. Caan you recommend

a good internet hosting provider at a reasonable price?

Thanks a lot, I appreciate it!

Look at my site ... home remedy for stretch marks from pregnancy on light

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this web site is

really good.

Also visit my web site :: adultfriendrfinder.es

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems witth hackers?

My last blog (wordpress) was hacke aand I ended up lossing

a few montus of hard work due tto no data backup. Do you have

any solutions to stop hackers?

my homepage - how to wwhiten teeth hydrogen peroxide (Hester)

Hello, its nice piece of writing oncerning media print, we all be familiar with media is a impressive source of information.

Also visit mmy web site; ultimate bear gryglls

survival gear bundle; Loretta,

I think the admin of this website is truly working hard in favor of his web site, for the reason that here every information is quality based material.

Feel free to surf to my site: best essential oil for cellulite

reduction [Claudia]

Hi

porn video - porn video

viagra - viagra

Thx

Господа, если Вы в поиске информации про войти на гидру или про hydra ссылка - то заходите к нам на сайт - https://hydraruzxspnew4af.com - и прочтите больше нужной информации про настоящий

сайт hydra или про сайт гидра магазин.

Только самая нужная и настоящщая

информация про гидра сайт, а также про гидра24 маркет

и про hydraruzxpnew4af onion зеркала.

Мы полюбому рады всем кто реально ищет в

помощи и ищет про как зайти на гидру через

тор или про гидра нарко сайт. Наши профессионалы расскажут Вам только про гидра зеркало рабочее

а также про алхимик шоп .

Если у Вас есть какие-либо вопросы

Вы всегда можете задать их через форму обратной связи

у нас на интернет сайте про hydra магазин .

Поспешите и получите бонус на все

наши услуги.

Мы гарантируем качество

и безупречное исполнение всех

ваших пожеланий.

Только на нашем портале вы сможете найти про гидра

нарко сайт , а также про hydraruzxpnew4af union .

Мы сотрудничаем с лучшими специалистами, которые расскажут Вам про гидра обход блокировки или про гидра россия.

Вы сможете получить наиболее актуальную консультацию про hydra правильная ссылка или про ссылка

на hydra.

Только лучшие профессионалы, которые помогут Вам

вывести свой сайт на лучшие позиции.

Также узнаете больше про гидра ссылка а также про hydra Россия.

Мы предлагаем наиболее качественную услугу в интернет по

войти на гидру или по гидра нарко сайт.

Мы предоставляем гарантии. Вы

поулчите опытный подход к hydra зеркало рабочее или к ссылка на гидра.

Наш сайт: https://hydraruzxspnew4af.com :: гидра россия

Наши Теги: купить гашиш гидра, гидра зеркало сайта, гидра

онион сайт, гидра сайт зеркало, как зайти

на hydra, настоящий сайт гидры, hydra Россия, гидра онион сайт.

А также узнайте больше про зеркало гидра и про зарегистрироваться на гидре.

Доброго Вам дня

Thx

Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to gibe a quick shout oout and say I truly enjoy reading your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thank you!

Here is my web page beat maker software for laptop

(Stephen)

Havibg read this I believed it wwas extremely enlightening.

I appreciate you finding the timee and effort to put this

article together. I once again find myself personally sspending a significant amount of time bot reading

and commenting. Buut so what, it waas still worth it!

My blg :: Skinderma Pro Phone Number

You're so awesome! I don't suppose I have read trough a single thing lie this before.

So nnice to find another person with original thoughts on this issue.

Seriously.. thanks for starting this up. This sitge is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!

Feel free tto visit my site learn to sing opera online free

Just desire to say your article is as astounding.
The clarity in your post is simply nice and i can assume you're an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with
forthcoming post. Thanks a million and please keep up the
rewarding work.

Visit my page - custom event wristbands

I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Review my web page :: gai gọi go vap

It's amazing to visit this website and reading the views of

all colleagues regarding this post, while I aam also keen of getting know-how.

Also vist my blog ... singorama trial

What's up, I would like to subscribe for this weblog to get

newest updates, so where can i doo it please help out.

Also visit my blog post; buy dental pro 7 uk

(home.Haoqtv.com)

Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a completely difterent topic but it haas pretty much the same page

layout and design. Outstanding choice of colors!

Also visit my blog post: male enhancement reviews

Hmm it seems like your website ate my first comment

(it was extremely long) so I guess I'll just sum it

up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the

whole thing. Do you have any helpful hints for beginner blog writers?

I'd genuinely appreciate it.

Feel free to visit my web page: painful thumb joint pain

Stránky