Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Its such as you learn my mind! You seem to know a lot approximately this, such as you wrote the

e book in it or something. I believe that you just could do with some % to drive the message home a

little bit, but other than that, that is fantastic blog.

A fantastic read. I will certainly be back.

Take a look at my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/interesowa-mnie-niezmiernie-sposb-w-jaki-si-patusanu-rozpadajcy-si-na-dwie

Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know

a few of the pictures aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and

both show the same outcome.

Here is my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are nice in support of new viewers.

Review my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally

I have found something that helped me. Thank you!

my webpage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

of course like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts.

Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality then again I'll certainly

come back again.

Have a look at my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Magnificent website. A lot of helpful info here. I'm sending it

to a few pals ans additionally sharing in delicious. And naturally,

thank you to your effort!

Check out my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I think this is one of the most significant info

for me. And i am glad reading your article. But wanna

remark on few general things, The web site style is wonderful, the

articles is really excellent : D. Good job, cheers

Check out my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

If some one wishes expert view concerning blogging and site-building afterward i suggest him/her to visit this website, Keep up the fastidious work.

Also visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

I'm impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's both equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about.

I'm very happy I came across this in my search for something regarding this.

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

What's up it's me, I am also visiting this web page regularly, this web page

is genuinely pleasant and the people are in fact sharing fastidious thoughts.

my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post

and the rest of the site is really good.

Feel free to surf to my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

hey there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from right

here. I did however expertise several technical issues using

this site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I

could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will often affect your

placement in google and can damage your high quality score if advertising and

marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my

e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content.

Make sure you update this again soon.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-go-jutro-rano-mona-oburzony-jak-gdyby-namawia-mnie-do-zabicia

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this.

And he actually ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your internet site.

Also visit my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

There's definately a great deal to find out about this topic.

I like all the points you've made.

Visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate

to this excellent blog! I guess for now i'll settle

for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group.

Chat soon!

Also visit my page ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be

happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.

Maybe you could write next articles referring to this article.

I want to read more things about it!

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you create

this web site yourself? Please reply back as I'm

trying to create my very own site and would like to learn where you got

this from or exactly what the theme is called. Thank you!

My web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

I do agree with all of the concepts you've presented on your post.

They are very convincing and will definitely work.

Still, the posts are very short for beginners.

May you please prolong them a little from next time? Thanks for

the post.

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, great

written and come with almost all vital infos.

I'd like to see more posts like this .

My website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer,

may test this? IE nonetheless is the marketplace

chief and a good part of other people will pass over

your wonderful writing due to this problem.

Take a look at my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

It's nearly impossible to find educated people on this topic,

but you sound like you know what you're talking about!

Thanks

Check out my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/j-bez-zwoki-ale-co-si-zupenie-zesztywniay.-milczenie-byo-kopotliwe-i

I do trust all the concepts you have presented to your post.

They are really convincing and will certainly work.

Nonetheless, the posts are very quick for

beginners. May just you please extend them a little from subsequent time?

Thanks for the post.

Here is my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

Hey would you mind letting me know which webhost you're working

with? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads

a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?

Kudos, I appreciate it!

my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/paniki.-uwaaem-t-ostrono-za-wybrzey-szukajc-schronienia-wpad-na-statek

Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a

few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same results.

Here is my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/j-bez-zwoki-ale-co-si-zupenie-zesztywniay.-milczenie-byo-kopotliwe-i

Thanks a lot for sharing this with all of us you

really recognise what you are talking approximately! Bookmarked.

Please also discuss with my web site =). We could have a hyperlink exchange agreement among us

my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

Great info. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon).

I have saved it for later!

Review my blog post ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

excellent submit, very informative. I'm wondering why the other

specialists of this sector do not realize this. You must proceed your writing.

I am confident, you have a huge readers' base already!

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but

after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

You really make it seem so easy with your presentation but I

find this matter to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for

your next post, I will try to get the hang of it!

Feel free to surf to my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

Paragraph writing is also a fun, if you know then you can write

or else it is complicated to write.

my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you

create this web site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my very own website and would like to know where you

got this from or exactly what the theme is called.

Kudos!

Feel free to surf to my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

This website truly has all of the info I needed

about this subject and didn't know who to ask.

Here is my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)

Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Terrific post however I was wondering if you could write a litte more on this

topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.

Many thanks!

Take a look at my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/pragnem.-a-czy-pan-myli-doramina-zatarasowali-wrota-a-stara

Excellent article! We are linking to this great post on our site.

Keep up the good writing.

Also visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

This is the perfect website for anybody who really wants to understand this topic.

You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).

You definitely put a fresh spin on a subject that's been written about for ages.

Excellent stuff, just excellent!

Feel free to visit my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

I don't even know the way I ended up here, however I believed this post was great.

I don't recognize who you are but definitely you are going to a famous blogger in case you aren't already.

Cheers!

Also visit my blog post; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I have read so many content concerning the blogger

lovers but this article is actually a good paragraph, keep it up.

Have a look at my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Hi there, after reading this remarkable article i am too happy to share my familiarity here with mates.

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I always spent my half an hour to read this weblog's content all the time

along with a mug of coffee.

Feel free to visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Wonderful, what a web site it is! This blog presents useful facts to

us, keep it up.

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Every weekend i used to go to see this website, for the reason that i want enjoyment, since this this web page conations truly fastidious funny information too.

Feel free to visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

You made some really good points there. Ichecked on the web to find out mode

about the issue and found moswt individuals will go aloong with your views on this web

site.

Stop bby my website: wall street forex robot real japon

I always slent my half an hour to read this website's articles or reviews daily along with a cup of coffee.

My web page ... amazon seller services india; Kaitlyn,

I like the valuable info you supply on your articles. I'll bookmark your blog and take a look at

once more right here regularly. I'm reasonably sure I will

be informed many new stuff proper right here! Good luck for the following!

My blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

Hi there, every time i used to check website posts here early in the morning, as i enjoy to learn more and more.

Look at my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Nice answers in return of this question with firm arguments and

describing all about that.

Stop by my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

When I originally left a comment I appear to ave clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment.

Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?

Thanks!

Check out my web pasge ... forex trading boooks in tamil, Janelle,

Thanks for any other magnificent article. Where else

may just anybody get that type of information in such an ideal approach of writing?

I have a presentation subsequent week, and I'm on the look for such information.

my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Stránky