Koristnícki mocipáni, maďarizácia a národné obrodenie – čo ti na dejepise nepovedali

  • 5 November 2014
  • krkavec
Čo sto vekov blúdnych hodlalo... Zvrtla doba, doba slávy!

Zaujívamé podrobnosti z našej slovenskej minulosti a dedičstva v podobe úryvkov z knihy historika Viktora Timuru Slovienske kontinuá:

Oligarchovia, magnáti a bohatá, ekonomicky silná šľachta išli v Uhorsku cestou parazitizmu. Feudálna anarchia, politický a morálny rozklad zasiahli rovnako všetky vrstvy uhorskej feudálnej triedy, cirkev ako baštu feudalizmu nevynímajúc. Uhorskí preláti – biskupi, kanonici, opáti – patrili k priekupníkom parazitného blahobytu... Ich pompézny nákladný život udivoval dokonca aj cudzích poslov na dvore. Taká bola uhorská skutočnosť v najvyšších kruhoch už v 15. storočí, pred tureckým vpádom. Zásadne iná ako v časoch Veľkomoravskej ríše, aspoň pokiaľ ide o podmienky pre utváranie kultúry a jej tvorivý rozvoj.
Str. 216

Spupnosť uhorskej šľachty sa uberala smerom, ktorý nasvedčuje, že jej nezáležalo na ďalšom vývoji a skutočnej úrovni industriálnej kultúry a technickom pokroku. Potrebovala len peniaze, za ktoré by si mohla všetko nakúpiť v cudzine, pri uchovaní svojho prioritného postavenia v spoločnosti. Deficit v zahraničnom obchode, i to, že obchod bol celý v rukách cudzincov (najmä zahraničný) a zisk unikal z krajiny bez možnosti jeho akumulácie doma a tým aj nových investícií do výroby na vyššom stupni technického pokroku, urobil svoje. Bezpríkladný egoizmus, s akým šľachta chránila svoje privilégiá, neumožňoval ekonomický ani sociálny rozvoj krajiny. Odmietali akýkoľvek pokus o reformy a pokiaľ sa im šľachta musela podvoliť, hľadela, ako ich využiť vo svoj prospech (tereziánské a jozefínske urbáre).

Narastajúce problémy a ťažkosti, ktoré v Uhorsku z toho vznikali, usilovala sa šľachta riešiť po svojom, pre seba príznačným spôsobom – maďarizáciou nemaďarských národností, ktoré obviňovala z nevlaslenectva. To viedlo len k rýchlejšiemu postupu národného uvedomovania nemaďarských národov.

Zrušenie Matice slovenskej, zrušenie troch slovenských gymnázií, ktoré si Slováci sami z vlastných prostriedkov zriadili, bez možnosti akéhokoľvek dovolania sa spravodlivosti, pravdy a pochopenia u budapeštianskych mocipánov, bez možnosti učiť sa čo len čítať a písať v materinskom jazyku, viedlo nielen k stagnácii, ale hlbokému úpadku aj toho, čo s nesmiernou obetavosťou nadobudli. Znamenalo to aj koniec možnosti vysielať slovenských študentov na zahraničné univerzity, ako tomu bolo od dávneho stredoveku pre Slovensko charakteristické. Bol to úder s ktorým sa už slovenský ľud nedokázal sám vyrovnávať, ako s feudálnou zaostalosťou šľachty. Také boli dôsledky národnostnej diskriminácie výbojného madarizmu.
Str. 238

Slovenskému ľudu vytvoril uhorský štát zábrany, ktoré mu nedovoľovali rozvíjať sa a dosiahnuť vyššiu osobnostnú kultúru, ani úroveň vzdelávania. Znemožnil mu dokonca najzákladnejšie vzdelanie v materinskom jazyku a zabránil tým rozvinúť možnosti a dispozície, ktoré mu boli vlastné, patrili k jeho prirodzenosti. Napokon usiloval sa úplne likvidovať jeho národnosť a znemožniť proces utvorenia vyššej úrovne sociálnosti — slovenského národa. Ľud svoje sily a možnosti rozvoja, spočívajúce v empirickej, skúsenostnej rovine, vyčerpal v zápase s feudálnou zaostalosťou. Cieľom uhorskej a maďarskej administratívy bolo zabrániť, aby slovenský ľud, ktorý bol nositeľom tisíc-ročnej kultúrnej tradície, vychádzajúcej z veľkomoravskej syntézy, uskutočnil novú syntézu a pozdvihol svoju sociálnosť na svojbytný slovenský národ.
Str. 239

Výstižne vtedajšie pomery na Slovensku charaktrizoval M. A. Húska, keď poukázal, že šľachta ako vládnuca trieda s privilégiami, ktoré si vybojovala za Ondreja II. Zlatou bulou v r. 1222 a udržala nielen v r. 1848, ale v mnohom až do prvej svetovej vojny, bola zvyknutá držať si nevoľníkov zadarmo. Želiari za holé živobytie obrábali polia, opatrovali dobytok a pre zemianske kurie dorábali všetko potrebné. Ešte za trvania prvej svetovej vojny želiari za biedne živobytie v želiarskej drevenici odrábali svojmu pánovi 104 až 122 dní do roka (panština). Ani to však nezachránilo feudálnu spoločnosť Uhorska od rozpadu a čoskoro zemianstvo, ktoré sa postupne zadlžovalo, začalo predávať svoje majetky proti všetkým zvyklostiam. Nebolo schopné hospodárskej konkurencie, opustilo rodové kúrie a z majiteľov sa stali služobníci. Rodové kúrie zamieňali stoličné kancelárie. Vlastnosti bývalého veľkomožného pána nepracujúceho, ale dobre žijúceho majiteľa výsadných listín, prenikli do stoličných úradov. Zemania sa takto uchýlili pod ochranu maďarského štátu a cirkvi a pokračovali vo svojej tuposti v bezperspektívnej sociálno-ekonomickej i národnostnej politike zvýšeným útlakom. Najvyšším zákonom životnej filozofie jej boli egoistické záujmy osobného blahobytu bez ohľadu na spôsoby dosiahnutia.

Za týchto okolností nebolo ani vôle, ale ani potrebnosti starať sa o roľníka. A tento roľník vo svojej nevzdelanosti a bezradnosti pomoc čaká od štátu alebo od Boha. Úmorné pracuje, predáva, ako kupci chcú, kupuje podľa vôle predavača. Nevedomosť, vysoké dane, pálenka a dedinskí úžernícki krčmári (zväčša Židia), to boli najčastejšie kliatby mnohých dedín.

V slovenských pomeroch dochádza k ojedinelému javu. Nakoľko v dôsledku feudalizácie miest na území Slovenska po tureckej okupácii Dolnej zeme sa mestá nemohli rozvíjať prirodzenou cestou s utváraním buržoázie a kapitalistických vzťahov, túto úlohu prevzal slovenský ľud. Keďže maďarská daňová (poľnohospodárska) politika bola postavená na dávno prekonanej stredovekej zásade, že štát je moc, chrániaca vlastníctvo, majetok privilegovaných, moc, ktorá nie je povinná sa starať o životné základy jednoduchých ľudí, ľud si hľadá vlastné cesty úniku z biedy. A keďže ich nemôžu nájsť doma, hľadá ich mimo svoj domov a územia Slovenska. Nikde ho, pravda, nevítajú s otvorenou náručou, musí sa presadiť svojím umom, tvorivými schopnosťami, pružnosťou, podnikavosťou a najmä, kvalitnou prácou. Tu je podstata migrácie slovenského ľudu a hľadanie vlastných špecifických ciest pre uplatnenie sa vo svete bez vzdelania a potrebného rozhľadu, ale úrovňou a kvalitou vlastnej práce, či už išlo o drotárstvo, olejkárstvo, šafraníctvo, pltníctvo a murárčinu alebo obchodné podnikanie (drotárske dielne a podniky v Rusku, USA, Západnej Európe, obchodné domy turčianskych olejkárov a šafraníkov) mimo územia Slovenska.
Str. 232

Slovenskí drotári, olejkári a šafraníci boli prví, ktorí s nadobudnutým kapitálom v zahraničí začali podnikať doma. V r. 1893 založili v Martine pivovar, v r. 1895 fabriku na stoličky z ohýbaného dreva, stali sa členmi kníhtlačiarenského účastinárskeho spolku v Martine, prispievali na Maticu slovenskú; ruské ruble hrali významnú úlohu pri zakladaní slovenských gymnázii v Martine a v Kláštore pod Znievom; ďalej, založili v Martine sporiteľňu, stali sa odberateľmi slovenských časopisov a kníh, menili turčianske drevené dedinky na murované. Slovenský ľud, ktorý sa nezmieril, so svojou chudobou doma, za nesmierne ťažkých a zložitých podmienok i obetí rozvinul značnú historickú aktivitu po celom svete v zápase o svoju existenciu a proti zaostalosti s chudobou, stal sa zázemím slovenského národného obrodenia i slovenskej orientácie na Rusko.

S podnikaním a tvorivou aktivitou slovenského ľudu sa postupne, i keď veľmi pomaly, ale predsa menila sociálna a kultúrna úroveň života. Napriek všetkému, čo sme spomenuli, Slovensko a jeho ľud sa nedočkali výraznejšieho efektu, hoci preukázali značnú tvorivú podnikavosť a organizačnú schopnosť rozvíjať sa ako dejinotvorný subjekt. Nedovoľovali to sociálno-politické podmienky s narastajúcou národnostnou diskrimináciou výbojným stavovským maďarizmom, ale aj preto, že prvou svetovou vojnou a októbrovou revolúciou táto vzmáhajúca sa zahraničná slovenská buržoázia stratila svoje postavenie.

Názory

tindr , tinder sign up
tinder dating app

free trail viagra viagra uk viagra wiki http://llviabest.com/ - top online generic viagra ’

australia online pharmacy no prescription viagra viagra gold overnight porches viagra http://genqpviag.com/ - get perscription for viagra scottsdale az ’

prescription prices comparison canada rx discount pharmaceuticals

cialis from usa is it legal to buy cialis online? buy cialis online paypal

viagra single tabs buy viagra online ireland viagra generic paypal

viagra for sale in south africa indo viagral best aftermarket viagra

viagra samples from doctor dapoxetine viagra viagra with overnight us delivery

type of loan and advances cash loans in palmdale longer repayment payday loans

viagra dapoxetine overnight 800 490 0365 generic viagra with dapoxetine 160mg x 16 tabs best viagra sites

no credit check no phone call payday loans stigma payday loans ez loan payday loan

payday loans don't call employer san antonio payday loans online federal home loan bank of atlanta 5 year advance rate

http://bio-catalyst.com/ - clindamycin price
trimox capsules
keftab price noroxin capsules

buy generic viagra online paypal female viagra australia viagra 25 mg buy online

cialis i sverige cialis 33 years old cialis in hamburg kaufen

h3tm4 cysm5 6an4

which one is better viagra or cialis http://buycialisxz.com/ cialis in canada fast shipping

buy ivermectin where to buy ivermectin pills how to use ivermectin for scabies? how much ivermectin to give a dog with mange

ventolin brand name albuterol hfa inhaler does albuterol increased heart rate what are the side effects of ventolin inhaler

order ivermectin ivermectin medicine does ivermectin kill encysted redworm ivermectin how does it work

amoxicillin prostatitis cheap augmentin online does amoxicillin treat bladder infection how much is a prescription of amoxicillin

proair vs ventolin order ventolin online no prescription side effects of ventolin hfa inhaler what happens if you use ventolin and dont need it

furosemide classification lasix furosemide what is furosemide 20mg used for a health care professional is reviewing the history of a patient who is about to begin furosemide

amoxicillin adverse effects amoxicillin 50 mg capsules how long until amoxicillin works how much amoxicillin for 9 year old

furosemide interactions furosemide in usa 40 mg lasix side effects what is furosemide for

azithromycin adverse effects azithromycin order online uk how much is azithromycin without insurance azithromycin 500 mg how long does it take to work

azithromycin moa can i buy azithromycin over the counter in australia zithromax 5 day z pak what is azithromycin 250 mg used to treat

nolva or clomid clomid online without prescription how do you take clomid correctly when to go on clomid

doxycycline for fish doxycycline prices canada how much doxycycline for 30 pound dog how long does doxycycline stay in the system

methylprednisolone prednisolone buy prednisolone cat missed one day of prednisolone what are the side effects of prednisolone 5mg

doxycycline hyclate doxycycline cheap uk how to take doxycycline for acne what drug class is doxycycline

best free dating site for serious relationships
free single chat

ttc on clomid clomid australia paypal how to take clomid to conceive twins what days do i take clomid

eye drops prednisolone can i buy prednisolone over the counter in uk cat missed one day of prednisolone what is the dosage of prednisolone for 40 lbs dog

dapoxetine as antidepressant dapoxetine tablets in india priligy buy online reddit how to get priligy in the us

priligy walgreens dapoxetine 60mg price in india priligy legal in us where can you buy dapoxetine

diflucan single dose buy diflucan online diflucan and monistat at the same time how long diflucan take to work

Stránky