Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I'm curious to find out what blog platform you're woprking

with? I'm experiencing some minor security problems with my latest

blog and I would like to find something more safeguarded. Do youu have any recommendations?

Also visit my webpage :: lucid dreaming made easy blog

It's amazing designed for me to have a website,

which is useful in support of my knowledge.

thanks admin

Feel free to surf to my web page - http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Thanks , I have recently been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the

best I've discovered so far. But, what about the bottom line?

Are you positive about the source?

Feel free to surf to my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I like the helpful info you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.

I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right here!

Best of luck for the next!

Review my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep

it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

Have a look at my web page http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I was recommended this blog by my cousin. I'm not

sure whether this post is written by him as no one else know such detailed

about my problem. You're amazing! Thanks!

My blog post http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify

me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4

emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?

Thanks a lot!

Also visit my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.

It will always be useful to read through content from other authors and use a

little something from their sites.

Review my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

I've been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web

will be much more useful than ever before.

My webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

You really make it seem so easy along with your presentation however I

find this matter to be actually one thing that I think I'd by no means

understand. It sort of feels too complicated and very large for me.

I'm taking a look forward for your subsequent publish, I

will attempt to get the cling of it!

Check out my blog https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I was wondering if you ever considered changing the layout of

your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of

content so people could connect with it better. Youve

got an awful lot of text for only having 1 or two images.

Maybe you could space it out better?

Also visit my web blog - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

This piece of writing is genuinely a fastidious one it helps new web visitors,

who are wishing in favor of blogging.

my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Since the admin of this website is working, no doubt very quickly it will be renowned,

due to its feature contents.

Also visit my blog :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.

Any tips?

My web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

Hi there, I found your blog by means of Google even as looking for a similar subject,

your site came up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply became aware of your blog thru Google, and

found that it's truly informative. I am going to watch out for brussels.

I'll appreciate should you proceed this in future. Lots of folks will be benefited

from your writing. Cheers!

Here is my web site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hello There. I found your weblog the use of msn. This is an extremely smartly written article.

I'll make sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.

Thanks for the post. I will definitely return.

Feel free to visit my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

What's up mates, how is everything, and what you would like to

say concerning this piece of writing, in my view its genuinely amazing

in favor of me.

Here is my homepage ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

If some one desires expert view concerning running a blog afterward i recommend him/her to visit this web site, Keep up the good work.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

My web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure

things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?

Cheers

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between superb usability and

visual appeal. I must say that you've done a amazing job with this.

Also, the blog loads super quick for me on Internet explorer.

Superb Blog!

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Hi there would you mind letting me know which webhost you're using?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must

say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest

a good internet hosting provider at a fair price? Thanks a lot,

I appreciate it!

My homepage http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!

Keep up the very good works guys I've incorporated you

guys to my personal blogroll.

My web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

I need to to thank you for this great read!!

I definitely loved every bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post…

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Firzt of all I want to say exhellent blog! I had a quick

question tht I'd likje to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yoursel aand clear your head prior to writing.

I've had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out.

I do take pleasure in writing but it just seems like the

fitst 10 to 15 minutes are usually lost simplly just trying

to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Kudos!

Also visit my homepage - how to successfully gamble on baseball (Kiera)

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web

site, how can i subscribe for a blog website?

The account helped me a acceptable deal. I had been a little

bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

Also visit my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rzucajce-nieuchwytny-blask-poezji-na-szczery.-brierly-nie-by-znudzony-ale

bookmarked!!, I like your blog!

Feel free to surf to my website; https://lnkd.in/dXz9MkH

Hello, I enjoy reading all of yoir article.

I like tto write a little comment too supporrt you.

Also visit my webpage ... medicare health insurance plans

Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding anything totally, except this post gives

pleasant understanding yet.

Look at my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

An outstanding share! I've just forwarded this onto

a co-worker who had been doing a little homework on this.

And he actually bought me breakfast because I discovered it for him...

lol. So let me reword this.... Thank YOU for the

meal!! But yeah, thanks for spending the time to

talk about this issue here on your web site.

Also visit my web-site http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Do you have any video of that? I'd like to find out some additional information.

Stop by my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

It's awesome to pay a visit this web page and reading the

views of all friends regarding this piece of writing, while I am

also zealous of getting familiarity.

Here is my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything. But think about if you added some

great photos or videos to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with pics and videos, this

blog could definitely be one of the best in its field.

Fantastic blog!

Take a look at my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

It's really a nice and helpful piece of info. I'm satisfied that you shared this useful info with us.

Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

Feel free to surf to my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/interesowa-mnie-niezmiernie-sposb-w-jaki-si-patusanu-rozpadajcy-si-na-dwie

If you are going for most excellent contents like myself, just go to see

this web page everyday for the reason that it presents quality

contents, thanks

Look at my page ... https://lnkd.in/dGRPTZP

Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.

Do you have any ideas or suggestions? Thanks

Feel free to visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Wow, that's what I was exploring for, what a stuff!

present here at this web site, thanks admin of this site.

My website http://superdomenkafajnaa.eu/post/jim-chcia-przemwi-ale-powstrzyma-ale-do-wadzy-nie-wysaem-jeszcze-raportu

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring

on other websites? I have a blog based on the same topics you discuss and would

really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work.

If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

Take a look at my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

I am regular visitor, how are you everybody?

This article posted at this web page is in fact good.

Here is my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

It's going to be finish of mine day, except before finish I am reading this impressive article to improve my knowledge.

Feel free to visit my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this place.

Here is my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found

that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels.

I will appreciate if you continue this in future.

Numerous people will be benefited from your writing.

Cheers!

Also visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/rzek-moe-tak-i-lepiej.-ucisnlimy-sobie-rce-a-ni.-usysza-plusk.-dalej-naprzd-pochyli-si-jeszcze

I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that's equally educative

and engaging, and let me tell you, you've hit the nail

on the head. The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about.

Now i'm very happy that I came across this during my search for

something regarding this.

Also visit my webpage - http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I really like it when people get together and share ideas. Great blog, continue the good

work!

my blog - https://lnkd.in/dXz9MkH

Stránky