Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

With havin so much written content do you ever run into any

problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot

of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a

lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any ways to help reduce content from being ripped off?

I'd definitely appreciate it.

Here is my web-site; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hi, I do think this is an excellent web site. I

stumbledupon it ;) I will return yet again since I

bookmarked it. Money and freedom is the best way to change,

may you be rich and continue to guide other people.

Take a look at my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

each time i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this post which

I am reading at this place.

Also visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I blog frequently and I seriously thank you for your information. This great article

has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking

for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

Here is my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I

came to take a look. I'm definitely loving the

information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Fantastic blog and great style and design.

Feel free to surf to my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I every time used to study piece of writing in news papers but now as I am

a user of internet therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

my homepage https://lnkd.in/dXz9MkH

you are truly a good webmaster. The site loading velocity is

incredible. It sort of feels that you're doing any distinctive trick.

Furthermore, The contents are masterpiece.

you have performed a great job on this matter!

Review my web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I like the helpful information you provide for your articles.

I'll bookmark your weblog and take a look at again here regularly.

I'm reasonably certain I will be informed many new stuff

right here! Best of luck for the next!

Feel free to surf to my web site: https://lnkd.in/dXz9MkH

If you wish for to grow your knowledge simply keep visiting this web site and be updated with

the latest news update posted here.

Review my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Cheers

My web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Useful info. Fortunate me I discovered your

site accidentally, and I'm surprised why this accident did not happened in advance!

I bookmarked it.

Feel free to surf to my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

It's not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this website dailly and take nice

data from here every day.

Here is my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Quality articles or reviews is the secret to attract the users to

go to see the website, that's what this web page is providing.

My website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Spot on with this write-up, I truly feel this web site needs a lot

more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks

for the information!

My blog post :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I read this paragraph completely concerning the difference

of newest and preceding technologies, it's remarkable article.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add

to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some

experience with something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Look into my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

First of all I would like to say awesome blog!

I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing.

I have had trouble clearing my thoughts in getting

my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted

simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Thank you!

My web-site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

It's actually very complex in this active life to listen news on Television, therefore I

only use the web for that purpose, and take the most up-to-date information.

Feel free to surf to my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Heya i am for the first time here. I found this board and

I to find It really helpful & it helped me out much.

I hope to provide one thing again and help others such as you helped me.

Have a look at my web blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and

gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put

the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and

it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

Look into my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

After looking at a handful of the blog articles

on your web page, I truly appreciate your way of writing a blog.

I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near

future. Take a look at my website as well and let me know

your opinion.

My blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

You really make it seem so easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually one thing which I feel I

might by no means understand. It seems too complex and extremely huge for me.

I am having a look forward to your next post, I'll attempt to get the hold of it!

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I'd like to thank you for the efforts you've

put in penning this site. I really hope to see the same high-grade content from you later on as well.

In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get

my very own site now ;)

Visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating

it but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some recommendations for your blog

you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

Feel free to surf to my website ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing such things,

so I am going to tell her.

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

I enjoy, cause I discovered just what I was looking for.

You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye

my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/to-spotkanie-skoczy-si-jak-niemi-burd-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno

It's remarkable designed for me to have a site, which is

useful for my experience. thanks admin

Take a look at my web blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I've been exploring for a little for any high-quality articles or

blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last

stumbled upon this website. Studying this information So i'm satisfied to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.

I most undoubtedly will make certain to do not overlook

this web site and give it a glance regularly.

Take a look at my website :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've

tried it in two different internet browsers and both show

the same results.

Here is my site ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

It's amazing to pay a visit this site and reading the views of all mates about this piece of writing,

while I am also eager of getting familiarity.

Here is my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

It's very straightforward to find out any topic on web as compared to textbooks, as

I found this piece of writing at this web page.

My homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hey there! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks

weird when viewing from my apple iphone. I'm trying to find a

template or plugin that might be able to fix this problem.

If you have any suggestions, please share. With thanks!

Feel free to visit my page :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.

It will always be exciting to read content from other writers and use a little

something from other web sites.

Here is my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Heya i am for the primary time here. I came across this board and

I to find It truly helpful & it helped me out much. I am hoping to give something again and help others such as you aided me.

My web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

After looking over a handful of the blog posts

on your web page, I really like your technique of writing a blog.

I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit

my web site too and tell me how you feel.

my homepage :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different subject

but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

Have a look at my web site: https://lnkd.in/dGRPTZP

Actually when someone doesn't understand after that its up to other users

that they will assist, so here it takes place.

Feel free to visit my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

I constantly emailed this website post page to all my friends, for the reason that

if like to read it next my contacts will too.

Take a look at my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get

several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?

Thank you!

Also visit my page http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I'm really impressed with your writing skills as well as with

the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice quality writing,

it is rare to see a nice blog like this one these days.

Here is my webpage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I constantly spent my half an hour to read this web site's articles

everyday along with a cup of coffee.

Feel free to surf to my website: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hey just wanted to give you a quick heads up.

The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.

I'm not sure if this is a format issue or something to do

with web browser compatibility but I figured I'd post to

let you know. The design look great though! Hope you get the issue fixed soon.

Many thanks

My web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-go-jutro-rano-mona-oburzony-jak-gdyby-namawia-mnie-do-zabicia

Hi there colleagues, fastidious piece of writing

and pleasant urging commented at this place, I am truly enjoying by these.

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

Right now it sounds like Expression Engine is the preferred blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyskoczy-z-tej-przekltej-odzi-i-pyn-z-wy-w-swoim-czasie-musielicie-zna-ca

Amazing blog! Do you have any tips forr aspiring writers?

I'm holing to start my own blog soon buut I'm a little lost

on everything. Would you recommennd starting with a free platform like

Wordpress or go ffor a paid option? Therre are so many options

out there that I'm completely overwhelmed .. Any

tips? Kudos!

my web site - scam superior singing method scam

Does your site have a contact page? I'm having a tough time

locating it but, I'd like to send you an email. I've got

some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great site and I look forward to seeing it grow

over time.

Feel free to visit my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

Wow, awesome weblog format! How lengthy have you been blogging for?

you made running a blog glance easy. The total look of your website is magnificent, let alone the content!

my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Hello, constantly i used to chek webpage posts here early in the morning, as i like to find out more and more.

Herre is my page :: precision nutrition coaching cost

Hi there, the whole thing is going sound here

and ofcourse every one is sharing facts, that's in fact good,

keep up writing.

Feel free to surf to my page most constipation foods to avoid

(Kristofer)

http://community.cypress.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fbalanc...

http://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=48nk2H8LaN2CM0QilyYfTX7ZpG4eQxPt...

http://inquiry.princetonreview.com/away/?value=cconntwit&category=FS&url...

http://forum.solidworks.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fbalance...

http://register.scotland.gov.uk/subscribe/widgetsignup?url=http%3A%2F%2F...

http://www.blueletterbible.org/tools/redirect.cfm?Site=https%3A%2F%2Fbal...

http://legacy.aom.org/verifymember.asp?nextpage=https%3A%2F%2Fbalancelux...

http://links.rafflecopter.com/rcapi/v1/raffles/%7E08c80b99187/?e=1414851...

http://client.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=https%3A...

http://foro.infojardin.com/proxy.php?link=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryreh...

http://edn.embarcadero.com/cn/language?code=cn&returnurl=http%3A%2F%2Fba...

http://wfc2.wiredforchange.com/dia/track.jsp?v=2&c=hdorrh%2BHcDlQ%2BzUEn...

http://imaginingourselves.globalfundforwomen.org/pb/External.aspx?url=ht...

http://biology.africamuseum.be/BiocaseProvider_2.4.2/www/utilities/query...

http://www.drinksmixer.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryr...

https://pw.mail.ru/forums/fredirect.php?url=balanceluxuryrehab.com

http://m.ok.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https%3A%2F%2Fbalanceluxu...

http://search.bt.com/result?p=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryrehab.com

https://hobby.idnes.cz/peruanske-palive-papricky-rocoto-dlz-/redir.aspx?...

http://r.idnes.cz/r.asp?r=rajce_like&url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryreha...

http://analytics.tradedoubler.com/r.php?u=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryreh...

http://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_va...

http://cgi1.plala.or.jp/%7Ehoncabo/link3/link3.cgi?mode=cnt&hp=https%3A%...

http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https%3A%2F%2F...

http://jump.2ch.net/?balanceluxuryrehab.com/

http://community.nfpa.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fbalancelu...

https://domain.opendns.com/balanceluxuryrehab.com

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https%3A%2F%2Fbalancelux...

http://www2.ogs.state.ny.us/help/urlstatusgo.html?url=https%3A%2F%2Fbala...

http://community.rsa.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fbalancelux...

http://www.winnipegfreepress.com/s?action=editReg&rurl=https%3A%2F%2Fbal...

http://go.infomine.com/?re=121&tg=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryrehab.com

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/externer-link-weiterleitung.html?to=htt...

http://www.sinp.msu.ru/ru/ext_link?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryrehab.com

http://chofu.keizai.biz/banner.php?type=text_banner&position=right&id=3&...

http://qatar.vcu.edu/?URL=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryrehab.com

http://community.cypress.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fbalanc...

http://ceskapozice.lidovky.cz/redir.aspx?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxury...

http://openforbusinessmagazine01.businesscatalyst.com/Redirect.aspx?dest...

http://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=4qa02KqxZJadHuhFUvy7ZCUfI_2L10ye...

http://www.eiseverywhere.com/emarketing/go.php?i=126636&e=amVhbi1tYXJjLm...

http://www.arborday.org/linkout.cfm?destination=https%3A%2F%2Fbalancelux...

http://www.talgov.com/Main/exit.aspx?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryreha...

http://na.eventscloud.com/emarketing/go.php?i=126636&e=amVhbi1tYXJjLmR1Z...

http://mobile-news.sandbox.google.com/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fbalance...

http://sc.hkexnews.hk/TuniS/balanceluxuryrehab.com

http://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/alopec...

http://www.earth-policy.org/?URL=balanceluxuryrehab.com

http://www.meetme.com/apps/redirect/?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryreha...

http://www.popcouncil.org/scripts/leaving.asp?URL=https%3A%2F%2Fbalancel...

http://fooyoh.com/wcn.php?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryrehab.com&keyid...

http://www.drinksmixer.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryr...

http://redirect.camfrog.com/redirect/?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryreh...

http://map.tbs.tu.ac.th/sendfriend?url=https%3A%2F%2Fbalanceluxuryrehab.com

http://www.draugiem.lv/special/link.php?key=special_liberimamma_about&ur...

https://lcu.hlcommission.org/lcu/pages/auth/forgotPassword.aspx?Returnur...

my web site: balance luxuryr ehab

Stránky