Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello Dear, are you truly visiting this site daily,

if so then you will definitely take pleasant experience.

My web page; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

It's great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from

our argument made at this place.

Also visit my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

Hi there to all, how is the whole thing, I think every

one is getting more from this web site, and your views are fastidious designed for new visitors.

Stop by my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Greetings, I believe your website might be having browser compatibility problems.

When I take a ook at your site in Safari, it looks

fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some overlapping

issues. I just wanted to provide you with a quick heads

up! Besides that, fantastic site!

my web blog how to lose weight fast for teenagers boy (Fredric)

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

Visit my blog post ... what is the cost of self-publishing a book [Flynn]

I enjo what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!

Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my owwn video.

My site: purple hearts car donation - Luke -

Ohh, its fastidious discussion about this article here

at this web site, I have read all that, so now

me also commenting at this place.

Feel free to visit my web page :: charity auto donation

I have found very interesting your article.It’s pregty worth enough for me.

In my view, if all website owners and bloggers made good content

as you did, tthe web will be a lot more useful than ever before.

Feel free to visit my website: cars For Charity

Hey there just wanted to give you a quick heads up.

The words in your article seem to be running off

the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something

to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

Here is my website - https://lnkd.in/dGRPTZP

certainly like your web-site however you have to take a look at the spelling on quite a

few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the

other hand I'll certainly come again again.

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

Wow, amazing blog layout! How lengthy have you been running a blog for?

you made running a blog glance easy. The full look of your site is magnificent, let alone the content!

Feel free to visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

It's truly very difficult in this busy life to listen news on Television, thus I

simply use internet for that reason, and get the newest information.

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/utrzymywa-kancelari-z-dwoma-urzdnikami-biaym

Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying

to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm

not seeing very good gains. If you know of any please share.

Thanks!

My site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Nice response in return of this query with genuine arguments and describing all

about that.

Feel free to visit my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Appreciation to my father who told me regarding this webpage, this web site is really amazing.

My web site: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Howdy! This article could not be written much better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I am going to forward this post to him.

Pretty sure he'll have a great read. Many thanks for sharing!

Also visit my homepage ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house .

Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this

site. Studying this information So i'm happy to show that I've an incredibly

good uncanny feeling I discovered just what I needed.

I most undoubtedly will make sure to don?t fail to remember this web site and

give it a glance regularly.

my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hi Dear, are you really visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will definitely

take nice experience.

Here is my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

I have read so many posts regarding the blogger lovers except this paragraph is really a pleasant post, keep

it up.

Here is my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Great blog here! Also your site a lot up fast!

What web host are you using? Can I get your associate link to

your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

Also visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thanks

Here is my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it

has helped me out loads. I'm hoping to give

a contribution & assist different customers like its helped me.

Great job.

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Hello! This post could not be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this post to him.

Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Feel free to visit my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing these kinds

of things, so I am going to convey her.

My web page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I'm really impressed with your writing skills and also

with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog

like this one today.

My webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Hi to every , as I am truly eager of reading this web site's post to be updated on a regular basis.

It includes fastidious material.

Also visit my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

It iis not my first time to go tto see this website, i am visiting this web page dailly and take good information from here all

the time.

Feel free to surf to my web page :: cars For Charity

Awesome things here. I am very satisfied to peer your post.

Thanks a lot and I am looking ahead to contact you.

Will you please drop me a mail?

My web-site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I just like the helpful information you supply on your articles.

I'll bookmark your weblog and test again here frequently.

I'm reasonably certain I will be informed a lot of new stuff right right here!

Good luck for the next!

my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

If you desire to improve your experience only keep visiting this site and be updated with the most recent information posted here.

Feel free to surf to my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate youir efforts and I am waiting for your further post thanks once again.

Also visit my web page; ez battery reconditioning program

This is the perfect bloog foor anybody who hopes to fnd oout about this topic.

You definitely put a brand neww spin on a topic which has been discussed for decades.Wonderful

stuff, just excellent!

my homepage; Car Donation Pick Up

Não conhecia ainda seu blog, vim cá atualmente anuncio de garota de programa manhã e

achei bastante lícito maneira que você escreve.

Hi there, after reading this awesome article i am as well happy to share my knowledge here with friends.

Also visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Nice blog right here! Also your site a lot up very fast!

What host are you using? Can I get your associate

hyperlink on your host? I desire my website loaded

up as fast as yours lol

Also visit my blog post - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely helpful and it has aided me out

loads. I hope to contribute & aid other customers like its helped me.

Great job.

Here is my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Hello, I enjoy reading all of your article. I like

to write a little comment tto support you.

My page :: donate old car

Thank you for this very good posts. I was wanting to know whether you were planning

of publishing similar posts to this. Keep up writing superb content articles!

Look at mmy webpage ... car charity auction; Horace,

Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a

quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.

Appreciate it!

Here is my webpage ... benefit of donating car

[Sara]

I like it whenever people come together and share thoughts.Great

website, contijnue the good work!

My webpage :: donate care

My brother recommended I would possibly like this blog.

He was entirely right. This publish truly made my day.

You can not believe just how a lot time I had spent for this

information! Thanks!

Also visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/co-podobnego-sta-by-si-mogo.-nie-wiateko-wrd-cian-bambusowych-gorca-yjca

Very quickly this site will be famous among all blog visitors, due to it's fastidious posts

Look into my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

Hi there to every single one, it's in fact a good

for me to pay a quick visit this website, it contains valuable Information.

Also visit my web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

It's an remarkable article designed for all the internet viewers; they will

get benefit from it I am sure.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

If some one wants expert view concerning running a blog after that

i propose him/her to pay a visit this webpage, Keep up the good

work.

Feel free to surf to my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Magnificent site. Lots of useful information here. I am sending it to

a few pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

My web blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

With thanks for sharing your superb website!

Look into my web page :: giving away cars For free

Stránky