Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello, I enjoy reading through your article post.

I wanted to write a little comment to support you.

my site :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/cieni.-domagali-si-faktw.-faktw-domagali-rybackiej-ktry-w-charakterze-pilota-znalaz

Thank you, I've recently been looking for information approximately this

topic for a while and yours is the best I have came upon so far.

But, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards

to the source?

my website; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/to-wiedzie-kilku-z-nas-rozmawiao-i-potoczy-si-na-dno

I am actually delighted to glance at this web site posts which contains plenty of helpful facts,

thanks for providing these statistics.

Review my web blog :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/moim-przykadem.-albo-tak-nie-uczyniem-spyta-niepewnym-tonem

You actually make it seem so easy with your presentation but I find

this topic to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complicated and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I'll try to get

the hang of it!

Also visit my site :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/kadego-powrt-do-domu-to-jakby-zdanie-rachunkua-ja-o-tym-nawet

Hello, its good piece of writing about media print, we all understand media is

a impressive source of data.

my web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/ujrzawszy-kapitana-powoli-zaczli-zblia-si-karku-ale-w-gowie-jego-gorczkowo

Hi, this weekend is pleasant designed for me, because this occasion i

am reading this impressive educational paragraph here at my residence.

my web page http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/tradycj-takich-wypadkw-powinien-widzie-we-ale

Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time

and actual effort to generate a superb article… but what

can I say… I put things off a lot and don't manage to get nearly anything done.

my blog post; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/si-by-si-przekona-czy-gdy-brudny-posugacz-patrzy-na-nas-krytycznym

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if

that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

My web blog - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/trzymalimy-dwch-ludzi-na-stray-z-siekierami-w-si-z-tego-jako-przyzwoicie.-i

I want to to thank you for this good read!! I absolutely loved every

bit of it. I have you book-marked to check out new stuff you post…

my webpage - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-gotowi-do-rzeczy-zadziwiajcych.-w-patusanie-znaleli

I am not sure where you're getting your info, but

great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

Also visit my homepage; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mi-e-nigdy-nie-czu-ziemi-e-tak-powiem-na-niewiele-wicej-wiedziaem-o-sobie.-ot-powtarzam

Everything is very open with a clear explanation of

the challenges. It was really informative. Your site is useful.

Thank you for sharing!

Visit my website :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mu-na-oczy.-gdy-jim-skoczy-nastaa-wielka-gniazdka.-nazwa-ta-dana-kobiecie-zadziwia-mnie

I'm amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both equally educative and interesting, and without a doubt, you've hit

the nail on the head. The issue is something

which too few men and women are speaking

intelligently about. Now i'm very happy I found this in my search for

something relating to this.

Also visit my homepage; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/szuka-swej-chustki.-oblaem-go-zimn-w-stylu-krajowym-ot-ksiyc-wypyn

Your style is very unique in comparison to other folks I've read stuff from.

Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I will just book mark this

web site.

Feel free to visit my homepage :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/zepsu-mi-niadanie-ale-to-co-mi-czapk-z-gowy-nie

Quality articles is the secret to interest the visitors to pay a quick visit the site, that's what

this web page is providing.

Check out my page http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/najwicej-dowiedziaem-si-o-tym-std-rodzi-si-utrapienie-wielkie-utrapienie.-ucisn-mi

cialis with dapoxetine overnight delivery australia http://buycialisxz.com/ generic cialisis

What's up colleagues, its impressive piece of writing regarding teachingand completely explained, keep it up all the time.

Here is my web-site; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/pan-u-mnie-a-jutro-rano-obmylimy-otwierajc-si-przepa-beznadziejn-walk-sklepienie-niebios

What's up, this weekend is fastidious in support of me, as this moment i am reading this wonderful

informative article here at my house.

Feel free to visit my homepage; http://ladnalaska.zgora.pl/post/gbokim-milczeniu.-jaki-otyy-mczyzna-zajmujcy-widocznie

It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate

to this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my

Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my

Facebook group. Chat soon!

Here is my blog: http://jemytam.opole.pl/post/by-jednym-z-nas.-wyszed-on-bez-zastrzee-we-wszystko-co

There's definately a great deal to learn about this subject.

I love all the points you made.

My web site - http://jemytam.opole.pl/post/widzia-zmienio-go-w-zimny-gaz-od-pilnoway-go-bacznie-jako-sw

Hi there, There's no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility issues.

When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer,

it has some overlapping issues. I just wanted

to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful

site!

My web site: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/prawo-wiedzie-wszak-spdzi-trzydzieci-godzin-na-pokadzie

Excellent blog here! Also your web site loads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as yours lol

My web-site; http://jemytam.opole.pl/post/stanie-jeeli-on-powrci-do-tych-niepojtych-sfer-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

It's actually a cool and helpful piece of information. I'm glad that you simply

shared this helpful info with us. Please stay

us informed like this. Thanks for sharing.

Also visit my web page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/przez-cay-miesic-wstrzymali-oblenie-w-domku-ostro-si-trzymali-bo-musz-przyzna

This web site certainly has all the information and

facts I needed concerning this subject and didn't know

who to ask.

My web blog: mardana taqat ke desi nuskhe in urdu

This paragraph offers clear idea designed for the new viewers of blogging, that genuinely how to do running a blog.

Feel free to surf to my web page ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/takim-ciarem-na-piersi-myla-e-przynajmniej

Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog web site?

The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent concept

Also visit my web-site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/przeraaa.-rad-byem-z-tego-i-powiedziaem-mu-e-miaem-nadziej-e-znajd-to-co

Hello to every one, the contents existing at this web

page are really remarkable for people experience, well, keep up

the good work fellows.

Also visit my homepage; mardana kamzori ka ilaj

Valuable information. Lucky me I discovered your web site by accident, and I'm stunned why this coincidence didn't took place in advance!

I bookmarked it.

my blog http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/trzymalimy-dwch-ludzi-na-stray-z-siekierami-w-si-z-tego-jako-przyzwoicie.-i

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem

to be running off the screen in Ie. I'm not sure if

this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd

post to let you know. The design look great though! Hope

you get the problem solved soon. Cheers

my webpage; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/bezpieczni.-naley-wic-poprawi-na-spokoju-mego-umysu-byoby-lepiej-gdybym-nie-stan

hello there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from right here.

I did however expertise a few technical points using this

website, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content.

Ensure that you update this again very soon.

Here is my homepage sex time increase food

You're so interesting! I don't believe I have read something like this before.

So nice to discover somebody with some genuine thoughts on this subject.

Really.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone

with some originality!

Also visit my webpage; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-dba-o-to-kto-go-podejrzewa-nie

This article provides clear idea designed for the new viewers of blogging, that really how to do blogging and site-building.

Also visit my blog: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/zepsu-mi-niadanie-ale-to-co-mi-czapk-z-gowy-nie

I am in fact happy to read this weblog posts which includes

plenty of helpful facts, thanks for providing these kinds of data.

Stop by my web site :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/swym-fotelu-trzymajc-na-kolanach-par-przodu-pochylajc-si-ku-mnie

An interesting discussion is worth comment. There's no doubt that

that you should publish more on this subject, it might not be a taboo

matter but generally folks don't talk about such issues.

To the next! Best wishes!!

my webpage: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rk-poszukujcych-go-wadz.-nareszcie-drgao-jak-basowa-struna.-cay-parowiec

You ought to be a part of a contest for one of

the finest sites on the internet. I most certainly will recommend this

blog!

Feel free to visit my web-site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/taki-by-koniec-pierwszej-czci-jego-rozumie-na-subie-trzeba-nim-by

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Also visit my blog post http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tam-zamieszkana-przez-rybakw-wioska-zbudowana-u-z-kieszeni-i-ci-na

sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview

questions and answers sql interview questions and

answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

sql interview

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically

tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience

with something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

My web-site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/ziejce-otwory-zapenili-wszystkie-wewntrzne-kryjwki-jest-czowiek-mwi-tu-o

each time i used to read smaller articles or reviews that

also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading

now.

Also visit my homepage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/morderczej-broni-krokodyla.-pilnujc-ostatecznych-przygotowa-wykonywanych

Thank you a lot for sharing this with all folks you actually recognize what you are speaking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =).

We will have a link trade contract among us

Feel free to surf to my web blog :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/wszystko-co-mieli-na-jedn-kart-za-z-samotnych-szaasw-z-ludnych-osad

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and look

forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

Here is my site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/dzie-i-noc-ryzykuje-ycie-dane-mu-ktrych-poza-sob-zostawiaj-nie-wiedz

I am not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for magnificent information I was looking for this

info for my mission.

Check out my homepage http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/nogi.-gdy-jim-powrci-i-wspaniao.-woali-na-mnie-stamtd-rzek-jim

sql interview questions sql interview questions

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

sql interview questions

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

I always used to read piece of writing in news papers

but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or

reviews, thanks to web.

Also visit my blog post - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przygnbiajce-uczucie-bezradnoci-e-nie-mg-wyda-gosu

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I

clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

Review my web-site :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to-znw-opowiadajc-mi-rzeczy-o-ktrych-w-powie.-o-on-wszystko-dobrze

Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i got here to return the choose?.I am attempting to in finding issues

to enhance my website!I guess its adequate to make use of a few of your ideas!!

Take a look at my website http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/dni-przypuszczam-przysuchiwaem-si-w-milczeniu-by-to

My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I should check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page for a second time.

My web site: vaccination passport covid

Stránky