Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's very easy to find out any matter on web as compared to textbooks, as

I found this piece of writing at this web site.

Also visit my web-site ... www

Its not my first time to pay a visit this web page, i am visiting this site dailly and get good

information from here every day.

Look into my homepage www

It's amazing in support of me to have a web site, which is valuable

in favor of my know-how. thanks admin

my web-site: www

This article presents clear idea for the new users of blogging, that genuinely how to do blogging and site-building.

Feel free to surf to my website - www

For most up-to-date information you have to pay a quick visit world wide web and on internet I found

this web site as a best website for hottest updates.

Also visit my website ... www

Hello friends, its fantastic piece of writing on the topic of cultureand entirely defined,

keep it up all the time.

Look at my site; www

I got this website from my friend who told me about this website and now

this time I am browsing this site and reading very informative articles

at this place.

Feel free to surf to my web page: www

What's up to all, the contents present at this site are genuinely

awesome for people knowledge, well, keep up the nice work

fellows.

My website: www

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few

months of hard work due to no back up. Do you have any solutions

to prevent hackers?

Feel free to visit my page :: www

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep

it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later.

Cheers

my web blog: www

If you are going for most excellent contents like myself, only pay a quick

visit this web site every day as it offers quality contents, thanks

My blog post - www

I am really enjoying the theme/design of your weblog.

Do you ever run into any web browser compatibility problems?

A few of my blog visitors have complained about my site

not working correctly in Explorer but looks great in Safari.

Do you have any advice to help fix this issue?

Check out my web blog - www

If you want to take a great deal from this piece

of writing then you have to apply such strategies to your won weblog.

My blog post www

I will right away grasp your rss feed as I can not to find your email

subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you've any?

Kindly allow me understand in order that I may subscribe.

Thanks.

Feel free to surf to my site; www

Appreciating the dedication you put into your blog and in depth information you provide.

It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material.

Wonderful read! I've saved your site and I'm including your

RSS feeds to my Google account.

Feel free to surf to my page; www

I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently.

I'm quite sure I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!

Here is my page: www

Great delivery. Great arguments. Keep up the amazing

spirit.

My page; www

Hello everyone, it's my first visit at this web page, and paragraph is truly fruitful in support of me, keep up posting such posts.

Look at my site www

I'm now not certain the place you are getting your

information, but good topic. I must spend a while learning more or understanding more.

Thanks for wonderful information I was looking for

this info for my mission.

my website: www

Greetings! Very helpful advice within this article!

It's the little changes that make the most significant changes.

Thanks a lot for sharing!

my web site www

Heya are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the

blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do

you need any coding expertise to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

Here is my site; www

Great blog! Do you have any helpful hints for

aspiring writers? I'm hoping to start my own site soon but I'm a little

lost on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out

there that I'm totally confused .. Any tips? Thanks!

Here is my website ... www

Hey! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same

niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done

a wonderful job!

Here is my web blog - www

Hello, I wish for to subscribe for this webpage to get newest

updates, so where can i do it please help out.

Here is my web page :: www

Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.

My page - www

A fascinating discussion is definitely worth comment.

I think that you ought to publish more on this subject matter, it may not be a taboo matter

but generally people do not talk about these

issues. To the next! Kind regards!!

Stop by my website www

Hey there, You've done a fantastic job. I will definitely

digg it and personally recommend to my friends.

I'm confident they will be benefited from this web site.

my web page; www

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult

to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.

I must say that you've done a awesome job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Internet explorer.

Exceptional Blog!

Feel free to visit my web site :: www

Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day.

It's always interesting to read through content from other writers and use a little something from their websites.

Here is my web blog :: www

I’m not that much of a internet reader to be honest

but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

Also visit my web site: www

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness over

that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly

the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

Also visit my web blog: www

You really make it seem so easy together with your presentation but

I in finding this matter to be actually one thing that I feel I might never understand.

It sort of feels too complex and extremely large for

me. I am taking a look forward for your next

post, I'll attempt to get the cling of it!

my webpage ... www

Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with almost all

important infos. I'd like to look extra posts like this .

My web-site: www

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to

seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

Feel free to visit my site www

Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

Thanks a ton!

Have a look at my blog :: www

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which

I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.

I am looking forward for your next post, I'll

try to get the hang of it!

Also visit my homepage; www

Hi colleagues, fastidious paragraph and fastidious urging commented here, I

am in fact enjoying by these.

my homepage: www

Thanks for the good writeup. It in reality was once

a amusement account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you!

However, how could we keep in touch?

my blog :: www

Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring

on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you

share some stories/information. I know my readers would enjoy your work.

If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Feel free to visit my web site: www

you're in reality a just right webmaster. The site loading speed is incredible.

It kind of feels that you're doing any distinctive trick.

Also, The contents are masterpiece. you have done a magnificent task on this topic!

Here is my blog post - www

Thanks for every other informative website. Where else

may I get that kind of info written in such an ideal way?

I've a undertaking that I am simply now working on, and

I have been at the look out for such information.

Here is my webpage - www

Appreciate the recommendation. Let me try it out.

My site; www

Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff

previous to and you are just extremely magnificent.

I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the

way in which you say it. You make it entertaining and you

still care for to keep it sensible. I can't wait to read much more from

you. This is really a tremendous website.

My web-site: www

We stumbled over here different website and thought I might as well

check things out. I like what I see so i am just following you.

Look forward to checking out your web page yet again.

My web blog :: www

My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I might check

things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to finding out about your web page

again.

My webpage; www

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

It's enormous that you are getting ideas from this post

as well as from our dialogue made at this place.

my web-site ... www

Appreciating the persistence you put into your blog and detailed information you provide.

It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material.

Great read! I've saved your site and I'm adding your

RSS feeds to my Google account.

Feel free to surf to my homepage ... www

Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.

Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I will

just book mark this web site.

My blog www

Amazing! Its actually remarkable piece of writing, I have

got much clear idea about from this post.

Feel free to surf to my web site: www

Stránky