Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

all the time i used to read smaller content that aas weol clear their motive, and that

is also happening with this post which I am readxing at this place.

my web-site john parking insomnia free 4 life

Since the admin of this web site is working, no uncertainty very rapidly it will be famous,

due to its quality contents.

Also visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Greetings from Idaho! I'm bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone

during lunch break. I love the information you present here and can't wait to take a look

when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded

on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways,

very good blog!

Feel free to surf to my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

Everything is very open with a really clear clarification of the issues.

It was definitely informative. Your site is

very helpful. Thanks for sharing!

My web page: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've

worked hard on. Any suggestions?

My blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I got this web page from my friend who shared with me regarding this web site and now this time I am browsing this web page and reading very informative posts at this time.

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site,

and your views are nice designed for new viewers.

Here is my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's website link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.

Feel free to surf to my homepage :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Thank you a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are

talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =).

We may have a hyperlink alternate agreement among us

Here is my blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,

when i read this article i thought i could also

make comment due to this good post.

Also visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was

good. I don't know who you are but certainly you're

going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

My blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these things,

so I am going to inform her.

Feel free to surf to my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's equally educative

and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The problem is something not enough folks are speaking

intelligently about. I'm very happy I found this in my hunt

for something relating to this.

Feel free to surf to my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and all. But just imagine if

you added some great visuals or videos to give your posts more,

"pop"! Your content is excellent but with pics

and clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its niche.

Excellent blog!

My blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup.

Do you have any methods to stop hackers?

Feel free to surf to my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

Actually when someone doesn't know afterward its uup to other visitors that they will assist, so here it occurs.

Visit my blog veterinary nutrition board certification

I'm gone to say to my little brother, that he should also go to see this web

site on regular basis to get updated from most up-to-date reports.

Here is my web blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Very good blog post. I absolutely appreciate this website.

Continue the good work!

Here is my blog post ... lucid dreaming stories

At this tiume itt sunds like Drupal is the preferred blogging

pllatform availsble right now. (from what I've read)

Is that what you are using on your blog?

My blog post - dermaset anti aging cream reviews (Aleida)

certainly like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your

posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the reality howeve I'll surely come gain again.

Stop by my web blog; skin whitening forever by een diaz (v-lada.ru)

Genuinely when someone doesn't be aware of afterward iits up to

other peoppe that they will help, so here it occurs.

Also visit my site :: mb klein mldel train stuff (Corazon)

There is certainly a great deal to know about this issue.

I really like all of the points you made.

My page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

It's appropriate time to make some plans for the longer term and it's time to be happy.

I've read this submit and if I may just I

wish to counsel you few attention-grabbing things or tips.

Maybe you can write subsequent articles referring to this article.

I wish to learn even more issues about it!

My webpage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

You have made some really good points there. I checked on the net to

find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

Feel free to surf to my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

I think the admin of this web page is in fact working hard in support of his web site,

because here every information is quality based material.

Check out my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

Hi there! I could have sworn I've visited this website before but after browsing through a few of the posts I realized it's new to me.

Anyways, I'm definitely pleased I found it and I'll be book-marking

it and checking back regularly!

Feel free to surf to my homepage http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Loving the info on this internet site, you have done outstanding job on the bpog posts.

Also visit my website: free expert sports betting picks (Charity)

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me insane so any

help is very much appreciated.

Take a look at my website: https://lnkd.in/dGRPTZP

Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I may come back yet again since

I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

Here is my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

Hi, I do believe this is an excellent website.

I stumbledupon it ;) I may return once again since I book-marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other

people.

Also visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Just want to say your article is as astonishing. The clarity

in your post is just cool and i can assume you are a professional on this subject.

Fine together with your permission allow me to grab your feed to stay

updated with coming near near post. Thank you a million and please carry on the

gratifying work.

Also visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

Hey just wanted to give you a quick heads up.

The text in your article seem to be running off the screen in Ie.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility

but I thought I'd post to let you know. The style and design look great

though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

Feel free to surf to my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Very helpful information specifically the ultimate section :) I handle such information a lot.

I was looking for this certain information for a long time.

Thank you and best of luck.

Feel free to visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/to-spotkanie-skoczy-si-jak-niemi-burd-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno

Hello to every one, the contents present at this website are actually remarkable

for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

My web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Currently it seems like Drupal is the best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Have a look at my homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hello would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

Thank you, I appreciate it!

Feel free to visit my web page https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this

sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Studying this information So i am satisfied to convey that I have a very good

uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I so much definitely will make sure to do not forget this web site

and give it a glance on a relentless basis.

Feel free to surf to my blog: https://lnkd.in/dAaC4Vp

I'm truly enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for

me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create

your theme? Excellent work!

My blog; forex autkmated trading progrms (Murray)

It is perfect time to make some plans for the future and it's time to

be happy. I've read this post and if I could

I desire to suggest you few interesting things or advice.

Perhaps you could write next articles referring to this article.

I want to read even more things about it!

Feel free to surf to my homepage ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly.

I am quite sure I'll learn lots of new stuff right here!

Best of luck for the next!

my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

I do not even know the way I stopped up right here, but I believed this publish was once good.

I don't recognise who you might be but certainly you are

going to a famous blogger should you are not already.

Cheers!

Also visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

I have read so many posts on the topic of the blogger lovers however this piece of writing is

actually a good paragraph, keep it up.

Review my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and all. However think of if you added some great pictures or videos to give

your posts more, "pop"! Your content is excellent but

with images and video clips, this site could certainly be

one of the best in its niche. Good blog!

Here is my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

Pretty! This has been an incredibly wonderful article.

Thank you for supplying this info.

Have a look at my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.

Thanks a lot!

Here is my website https://lnkd.in/dkk7P3Y

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered

It positively useful and it has aided me out loads. I'm hoping to contribute & aid different users like its aided me.

Great job.

Feel free to visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Stránky